F gazy szkolenia
Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00

U nas nic nie tracisz! Gwarantujemy 100% zdawalność, w innym przypadku - zwracamy pieniądze!

Szkolenia f gazy kosztują tylko 990 zł!


Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega posiada własną Komisję Egzaminacyjną.  

Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka egzaminacyjna FGAZ-E/27/0021/16.

Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka szkoleniowa  FGAZ-S/27/0019/16.

TERMINY SZKOLENIA F GAZY i EGZAMINU:

12 STYCZNIA, 24 STYCZNIA, 12 LUTY - ZABRZE

20 STYCZNIA - ZGIERZ


Aby zapisać się na F GAZY SZKOLENIE zapraszamy do zakładki TERMINARZ


UWAGA: Każdy kto pobiera gazy fluorowane z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych obowiązkowo musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) zał. 2 pkt 11 zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi) - uprawnienia wymagane  podczas kontroli UDT. Szczegółowe informacje zawarte na stronie: http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1288&Itemid=1544


TYLKO U NAS: PAKIET F-GAZOWY

Wto Jedyna, taka oferta na rynku - szkolenia w pakiecie F-GAZY to oszczędność pieniędzy oraz czasu!
 W naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz uprawnienia w zaledwie kilka dni


KURS

CENA W PAKIECIE min 2 kursy

CENA STANDARD

CENA EGZAMINU

Kurs F gazy

890zł

990zł

400zł

Kurs napełniania zbiorników przenośnych, butli z gazem fluorowanym

650zł

750zł

250zł

Kurs lutowanie twarde metodą 912

690zł

790zł

-Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega s.c. jest certyfikowaną przez Urząd Dozoru Technicznego jednostką prowadzącą szkolenia zgodnie z art. 27 ust.1-3, ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych. Numer wpisu: FGAZ-S/27/0019/16   http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1293&Itemid=1549Zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, osoby zajmujące się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających substancje kontrolowane lub fluorowane gazy cieplarniane, sprawdzające pod względem wycieków te urządzenia oraz prowadzące odzysk tych substancji lub gazów z tych urządzeń muszą posiadać odpowiedni Certyfikat dla personelu.


OFERUJEMY:

  • intensywny kurs fgazy (zajęcia teoretyczne oraz praktyczne) przygotowujący do egzaminu
  • organizację egzaminu teoretycznego i praktycznego realizowanego przez jednostkę zewnętrzną 
  • profesjonalnie wyposażone stanowisko, salę szkoleniową, doświadczoną kadrę dydaktyczną
  • materiały szkoleniowe
  • dodatkowo oferujemy zakup uzgodnionych z UDT "Procedur F-gazowych"


Po zakończeniu szkolenia fgazy odbywa się egzamin teoretyczny i praktyczny, po zdaniu których uzyskuje się certyfikat dla personelu, uprawnienia są wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego i są BEZTERMINOWE, nie ma konieczności ich odnawiania.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 nr 517/2014
minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006

USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Poz. 881
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU Poz. 2125 z dnia 10 grudnia 2015 r.
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła
i systemów ochrony przeciwpożarowej, zawierających fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 16 grudnia 2015 r. Poz. 2149
w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 2251
w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 14 stycznia 2016 r. Poz. 73
w sprawie wzoru Karty Urządzenia i wzoru Karty Systemu Ochrony Przeciwpożarowej oraz sposobu ich sporządzania i prowadzenia

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2016 r. Poz. 88
w sprawie sprawozdań dotyczących substancji zubożających warstwę ozonowąlub fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 89
w sprawie sprawdzania pod względem wycieków urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających substancje kontrolowane

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068 ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r.
ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 303/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2008  z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 305/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych z rozdzielnic wysokiego napięcia

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r.
ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane

ROZPORZĄDZENIE (WE) PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY nr 842/2006 z dnia 17 maja 2006 r.
w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r.
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową