Zapisz się
668 070 070
32 740 99 00
Oceń kurs:
Kurs nie został oceniony.

Szkolenie BHP

Szkolenia wstępne, okresowe, BHP, SIP

CENA KURSU :
- Szkolenie wstępne BHP - 50 zł/os.
- Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - 70 zł/os.
- Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami e-learning - od 50 zł/os.
- Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych - 50 zł/os.
- Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych - 60 zł/os.
- Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych e-learning - od 45 zł/os.

Zapisz się Zadzwoń

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych zawiera poniższa tabela opracowana w oparciu o przepisy prawne:


Wykaz szkoleń 

czas/okres 
pierwsze szkolenie okresowe
Szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
16 godzin
co 5 lat
do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy
 Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych  8 godzin co 6 lat  do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp, osoby wykonujące zadania tej służby32 godziny
co 5 lat
do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych - projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji16 godzin
co 5 lat
do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy
Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
8 godzin
co 3 lata
do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy

Nie ma miejsc bezpiecznych są tylko bezpieczne zachowania!

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy bez odbycia przez niego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dlatego proponujemy pomoc w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkoleń BHP oraz szkoleń prowadzonych ON-LINE. Wykwalifikowana kadra pracowników prowadzi szkolenia wstępne i okresowe dla wszystkich grup zawodowych. Szkolimy na terenie siedziby Firmy Klienta jak i w naszym Ośrodku Szkoleniowym przy użyciu nowoczesnych technik multimedialnych.

Szkolenie wstępne BHP - jest przeprowadzone w formie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego

Instruktaż ogólny odbywają przed dopuszczeniem do pracy:
  • Nowo zatrudnieni pracownicy
  • Studenci, odbywający praktykę studencką
  • Uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu
Szkolenie okresowe BHP - ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Dla pracodawców, pracowników na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych oraz inżynieryjno-technicznych prowadzimy również szkolenia ON-LINE w formie samokształcenia kierowanego.

Szkolenie okresowe odbywają:
  • Osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie, brygadziści;
  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych;
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji
  • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby
  • Pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w, pkt.1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenie okresowe kończy się egzaminem, a potwierdzeniem odbycia szkolenia jest zaświadczenie o ukończenia szkolenia okresowego wg. wzoru wynikającego z Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r.zmieniającego rozporządzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie dla pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy - każdy pracodawca wykonujący zadania służby bhp zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien odbyć takie szkolenie przed podjęciem wykonywania tych zadań. Szkolenie przeprowadzane jest w formie kursu lub seminarium, w wymiarze 64 godz. (w tym 6 godz. ćw.)

Szkolenie podstawowe dla SIP - przeznaczone jest dla nowo wybranych zakładowych, wydziałowych (oddziałowych) społecznych inspektorów pracy. Społeczna inspekcja pracy jest służbą społeczną pełnioną przez pracowników, mającą na celu zapewnienie przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych, określonych w przepisach prawa pracy. Społecznym inspektorem pracy może być pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu.

Szkolenie dokształcające dla SIP (w zakresie bhp, w zakresie prawa pracy, in.) - przeznaczone jest dla społecznych inspektorów pracy, którzy ukończyli szkolenie podstawowe. Grupy kompletowane są z uwzględnieniem podobieństw występujących w produkcji lub usługach wykonywanych przez zakłady, w których pełnią funkcję SIP.
Podstawa prawna: organizowanych szkoleń: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27-07-2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860; z późniejszymi zmianami)