Kursy energetyczne 33

Kursy energetyczne

Poznaj naszą ofertę szkoleń SEP – G1, G2 i G3! Prowadzimy kursy z zakresu eksploatacji i dozoru, organizujemy egzaminy na uprawnienia oraz gwarantujemy wysoką skuteczność kształcenia. Blisko 100% naszych kursantów zdaje egzamin potwierdzający kwalifikacje – dołącz do ich grona i zdobądź przydatne na rynku pracy umiejętności!

Szkolenia SEP G1

Szkolenie SEP Grupy 1 przygotowuje do uzyskania uprawnień elektrycznych. Oferujemy kursy E (eksploatacja) i D (dozór) w zakresie SEP G1, a także organizujemy egzaminy na uprawnienia.

Uprawnienia SEP G1 – dla kogo?

Uprawnienia elektryczne przeznaczone są dla osób zajmujących się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, w szczególności dla:

  • elektryków,
  • palaczy kotłów,
  • serwisantów, monterów, instalatorów, osób obsługujących urządzenia elektryczne.

Co obejmują uprawnienia SEP G1?

Dzięki uprawnieniom SEP Grupy 1, możesz zajmować się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, sieci i instalacji o napięciu do 1 kV oraz o napięciu powyżej 1 kV, a także elektrycznych sieci trakcyjnych i sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego. Zakres uprawnień obejmuje również urządzenia elektrotermiczne, do elektrolizy, urządzenia elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym, urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej, a także zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW.

Szkolenia SEP G2

SEP G2 to uprawnienia ciepłownicze – eksploatacyjne (E) i dozoru (D). Oferujemy kursy podstawowe i zaawansowane oraz dla osób odnawiających uprawnienia. Ponadto, posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18.

Uprawnienia SEP G2 – dla kogo?

Uprawnienia cieplne, czyli SEP G2 są kierowane do wszystkich osób, które zajmują się eksploatacją, obsługą, konserwacją, remontami, montażem, pracami kontrolno-pomiarowymi urządzeń:

  • wytwarzających ciepło,
  • przetwarzających ciepło,
  • przesyłających ciepło,
  • zużywających ciepło.

Co zyskasz dzięki uprawnieniom SEP G2?

Posiadając uprawnienia ciepłownicze, możesz zajmować się obsługą, konserwacją, remontami i montażem kotłów parowych i wodnych na paliwa stałe, pieców przemysłowych, sieci i instalacji cieplnych, turbin, przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i wody. Ponadto, uprawnienia obejmują urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, pompy, ssawy, wentylatory, dmuchawy, sprężarki, urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw oraz aparaturę kontrolno-pomiarową wszystkich wymienionych urządzeń.

Szkolenia SEP G3

Oferujemy kursy także w zakresie uprawnień gazowniczych – SEP G3 – w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D). Przeprowadzamy szkolenia SEP G3 podstawowe, zaawansowane, dla osób odnawiających uprawnienia oraz organizujemy egzaminy.

Uprawnienia SEP G3 – dla kogo?

Uprawnienia gazownika są niezbędne dla wszystkich osób, eksploatujących bądź sprawujących dozór nad urządzeniami, instalacjami i sieciami gazowymi. W szczególności, nasz kurs polecamy:

  • gazownikom,
  • palaczom kotłów,
  • serwisantom, instalatorom, monterom i osobom obsługującym urządzenia gazowe.

Uprawnienia SEP G3 – dlaczego warto?

Jeśli masz uprawnienia SEP Grupy 3, możesz zajmować się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń do magazynowania, produkcji, przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, sieci gazowych rozdzielczych i przesyłowych, generatorów i turbin gazowych, a także przemysłowych odbiorników gazu. Ponadto, zakres uprawnień G3 obejmuje dozór i eksploatację urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do oraz powyżej 5 kPa.

Nasze kursy SEP odbywają się w Zabrzu, Katowicach, Gliwicach i Bielsko-białej.