4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Egzamin – Dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe oraz wyciągi towarowe

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie?

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych?

Dozorem technicznym nazywamy?

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje?

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako?

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać?

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego?

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący?

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor?

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez?

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to?

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to?

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to?

Nieszczęśliwy wypadek to?

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest?

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje?

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi?

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych?

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem?

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.?

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi?

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone?

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie?

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza?

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje?

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest?

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w?

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Przeciążanie UTB w trakcie pracy?

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.?

Obowiązki obsługującego określone są?

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez?

Jednostka dozoru technicznego jest?

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie?

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają?

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać?

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać?

Decyzja wydana przez UDT?

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która?

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT?

Zaświadczenia kwalifikacyjne?

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego?

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje?

Instrukcja eksploatacji to?

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się?

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są?

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek?

Formami dozoru technicznego są?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu?

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony?

Instrukcja stanowiskowa?

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący?

Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje?

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z?

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta?

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to?

W kasecie dyspozycji w kabinie dźwigu budowlanego towarowo-osobowego powinny znajdować się?

Podczas normalnej eksploatacji jazda na dachu kabiny dźwigu budowlanego towarowo- osobowego?

Tabliczka znamionowa dźwigu powinna zawierać?

Praca dźwigiem budowlanym który nie jest zakotwiony do konstrukcji budynku?

Prawidłowo działające urządzenie chwytne powinno zadziałać?

Wyłącznik główny powinien?

Prawidłowo działające urządzenie chwytne, po swym zadziałaniu, utrzyma kabinę obciążona ładunkiem odpowiadającym udźwigowi nominalnemu przez?

Zderzaki w dźwigu budowlanym?

Bramki przystankowe?

Prawidłowo działający hamulec dźwigu budowlanego?

Czy instalacja odgromowa jest wymagana przy dźwigu budowlanym pracującym na otwartej przestrzeni?

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

Informacje o możliwości przewożenia osób dźwigiem budowlanym można znaleźć w?

Podczas załadunku dźwigu budowlanego towarowego?

Jeżeli podczas jazdy dźwigiem budowlanym towarowo-osobowym nastąpi zanik napięcia?

W trakcie obsługi dźwigu budowlanego operator powinien?

Po zauważeniu przez obsługującego niebezpiecznego uszkodzenie dźwigu?

Podczas obsługi dźwigu budowlanego o niepełnej zabudowie kabiny?

Czy dozwolone jest przewożenie towarów ponadgabarytowych ?

Jeżeli instrukcja eksploatacji nie stanowi inaczej, uszkodzeniem listwy zębatej kwalifikującym ja do natychmiastowej wymiany jest?

Czy obsługujący przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek dokonania oględzin stanu technicznego urządzenia?

Jeżeli codzienna kontrola stanu technicznego dźwigu wykonana przez obsługującego zakończyła się negatywnie, to?

Decyzja zezwalająca na eksploatacje dźwigu budowlanego towarowego wydawana jest na okres?

Decyzja zezwalająca na eksploatacje dźwigu budowlanego towarowo-osobowego wydawana jest na okres?

Liczba osób, które mogą być przewożone wraz z operatorem w kabinie dźwigu budowlanego towarowo-osobowego?

Obsługujący dźwig towarowo-osobowy powinien się znajdować?

W przypadku, gdy łączna masa osób i towarów w kabinie przekracza udźwig nominalny, wykonanie jazdy przez obsługującego jest dozwolone?

W przypadku sygnalizacji przeciążenia urządzenia operator powinien?

Praca dźwigiem budowlanym podczas burzy?

Próbę hamulca przeprowadza się?

Jeżeli instrukcja nie stanowi inaczej, próbę łącznika krańcowego mechanizmu jazdy w kierunku góra wykonuje się?

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do?

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku niniejszego egzaminu będzie Pan/Pani posiadał/a świadectwo kwalifikacji do obsługi?

Maksymalna prędkość wiatru przy której można pracować dźwigiem?

Za bezpieczne rozmieszczenie ładunku podczas transportu dźwigiem budowlanym odpowiada?

Zadaniem zamka bezpieczeństwa drzwi kabinowych dźwigu jest uniemożliwienie?

Przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca?

Zabezpieczenia mechaniczne które mogą występować w kabinie dźwigu?

Przekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia podczas normalnej pracy?

Łączniki krańcowe dźwigu służą do?

Ogranicznik prędkości w dźwigu budowlanym towarowo-osobowym to?

Kończąc prace dźwigiem budowlanym towarowym należy?

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: dźwigi budowlane towarowe i towarowo-osobowe oraz wyciągi towarowe.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.