4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

kursy g3

Cena od: 50 zł

Kurs gazowy G3

Uprawnienia ŚSEP

Posiadamy certyfikat UDT

kurs gazowy g3
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

Terminarz

ŚSEP G3 Dozór

LokalizacjaMaj 2024Czerwiec 2024Lipiec 2024Sierpień 2024Wrzesień 2024
Zabrze23 06 13 20 27 04 11
Łódź04
Wrocław11
Warszawa04 18 02 16 06 03
Tarnów04 02
Szczecin13
Poznań23 20 18
Lublin28 12
Kraków25 23
Gdańsk24 05
Biała Podlaska27
Katowice23 06 13 20 27 04 11
Bytom23 06 13 20 27 04 11
Bielsko-Biała23 06 13 20 27 04 11
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526


PROMOCJA
 kompletu E i D : Uprawnienia ŚSEP – G3 Gazowe – szkolenie E i D w ramach jednej grupy w cenie jednego !

PROMOCJA  Przy zapisie na 2 lub 3 grupy tego samego dnia, koszt szkolenia w cenie jednego!

Uprawnienia gazowe

Szkolenie ŚSEP G3 (gazownik) organizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega w Zabrzu przeznaczone jest dla osób zajmujących się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Adresatami kursu są m.in.: gazownicy, palacze kotłów, serwisanci, instalatorzy, monterzy oraz osoby obsługujące urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego.

Ukończenie kursu oraz pozytywnie zdany egzamin skutkuje otrzymaniem przez kursanta uprawnień gazowych G3.

Kto może ubiegać się o zaświadczenia kwalifikacyjne ŚSEP?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 poz. 1392 osoba ubiegająca się o uprawnienia musi przedstawić kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego bądź zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci lub kopię poprzednich świadectw kwalifikacyjnych o tym samym zakresie.

Zakres uprawnień

Uprawnienia gazowe ŚSEP G3 (E i D) pozwalają na dozór i/lub eksploatację:

 • urządzeń do magazynowania paliw gazowych
 • urządzeń do produkcji paliw gazowych
 • generatorów gazowych
 • sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa (gazociągów, stacji gazowych)
 • sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (tłoczni gazowych)
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • urządzeń do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
 • turbin gazowych
 • przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW

Zalety skorzystania z naszej oferty: 

 • oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia SEP 
 • w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe 
 • egzamin dodatkowo płatny 424,20 zł /wniosek egzaminacyjny 
 • posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18
 • posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną 
 • GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU! 

Podstawowym uprawnieniem jest G3 Eksploatacja. G3 Dozór adresowany jest do posiadaczy firm, osób kontrolujących pracę innych, osób na stanowiskach kierowniczych oraz osób na stanowiskach technicznych pełniących nadzór nad wykorzystaniem urządzeń, instalacji i sieci. G3 Dozór uprawnia do wykonywania przeglądów stanu technicznego instalacji oraz podpisywania protokołów z przeprowadzonych badań.

Na szkoleniu G3 (E i D) poruszane są m.in. następujące zagadnienia:

 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • gazy stosowane w przemyśle
 • obowiązki i zadania osób pracujących na stanowisku gazownika
 • zasady przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych
 • charakterystyka paliw gazowych
 • instrukcje postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa
 • zasady eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • charakterystyka sieci gazowych

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia gazowe oraz świadectwo kwalifikacji ważne 5 lat.

Otrzymane świadectwo kwalifikacji uprawnia do realizowania prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 poz.828; Dz. U. Nr 192 poz. 1184)

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

Kto może ubiegać się o zaświadczenia kwalifikacyjne ŚSEP?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 poz. 1392 osoba ubiegająca się o uprawnienia musi przedstawić kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego bądź zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci lub kopię poprzednich świadectw kwalifikacyjnych o tym samym zakresie.

Najczęściej zadawane pytania – kurs gazowy G3

 • Na jakiej zasadzie działa termopara?
  Termopara to dwa druty wykonane z różnych materiałów, zgrzane ze sobą na jednym końcu. To złącze jest umieszczane w miejscu pomiaru, drugie jest utrzymywane w stałej temperaturze odniesienia (np. mieszanina wody z lodem). Pod wpływem różnicy temperatur między złączami (pomiarowym i odniesienia) powstaje różnica potencjałów (siła elektromotoryczna), zwana w tym przypadku siłą termoelektryczną, proporcjonalną do różnicy temperatur.
 • Jak działa pirometr?
  Pirometr działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego, emitowanego przez badane ciała. Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od 0 oK, emitują promieniowanie cieplne o podobnej charakterystyce, zwanej promieniowaniem ciała doskonale czarnego. Proste pirometry mierzą ilość energii emitowanej, poprzez pomiar temperatury elementu, na który pada promieniowanie.

  Zastosowanie pirometrów

  Pirometry są bardzo użytecznymi urządzeniami stosowanymi w wielu dziedzinach naszego życia. Największy użytek z pirometrów mają:
  • Branża spożywcza
  • Przemysł
  • Budownictwo
  • Medycyna
 • Jak działa kamera termowizyjna?
  Kamera termowizyjna to urządzenie działające w oparciu o detekcję energii fal elektromagnetycznych w zakresie od 7 do 14 µm (tzw. daleka podczerwień). Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone, wypromieniowane z badanego celu. Promieniowanie to przechodzi przez soczewkę i skupia się na detektorze kamery, tak samo jak promieniowanie widzialne na kliszy aparatu fotograficznego.
 • Jaki jest wzór na wartość ciśnienia?
  p = Fn / S
 • Co jest podstawową jednostką ciśnienia w układzie SI ?
  Podobnie jak większość pomiarów, tak i pomiary ciśnienia mogą być wykonywane w różnych jednostkach. Jednak nie bez powodu powstał międzynarodowy układ jednostek miar SI, pozwalający zunifikować pomiary. Podstawową jednostką ciśnienia, w układzie SI jest 1 Pa (paskal), 1 Pa = 1 N / m2. Paskal wykorzystywany jest do określania wartości ciśnienia atmosferycznego.
 • Jaką wartość ma ciśnienie atmosferyczne w Polsce?
  Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi przeciętnie 1013,25 hPa.
 • Jak działa aneroid?
  Jest to szczelnie zamknięta metalowa puszka membranowa, w której panuje obniżone ciśnienie. Objętość puszki zmienia się, gdy dochodzi do zmiany ciśnienia. Gdy ono spada – puszka rozszerza się. Jeśli dochodzi do wzrostu ciśnienia – następuje kurczenie się puszki.

  Aneroid

  Aneroid jest czujnikiem ciśnieniomierza w zdecydowanej większości wypadków barometru.

  Manometry Aneroidowe

  Manometry aneroidowe nazywane są często miernikami mechanicznymi i w przeciwieństwie do wskaźników termicznych oraz jonizacyjnych nie są zależne od rodzaju mierzonego gazu.
 • Jak działa manometr membranowy?
  Do jednej strony puszki membranowej instaluje się ustrój pomiarowy, druga strona jest wystawiona na działanie mierzonego ciśnienia. W zależności od zakresu ciśnień, stosujemy membrany płaskie (niskie ciśnienia),  membrany sfalowane (wyższe ciśnienia) oraz mieszki sprężyste (bardzo wysokie ciśnienia).
 • Jakim związkiem chemicznym jest czysty gaz ziemny?
  Gaz ziemny to węglowodór o nazwie chemicznej metan (CH4).
 • Jakie są granice wybuchowości metanu?
  Granice wybuchowości metanu to przedział 4,9-15,4 % metanu w powietrzu, przy czym najsilniejszy wybuch następuje przy stężeniu metanu wynoszącym 9,5 %.
 • Co dzieje się z metanem gdy przekroczy górna granice wybuchowości?
  Metan po przekroczeniu górnej granicy wybuchowości 15,4%, zaczyna się palić. Do zapłonu może dojść w skutek iskry lub płomienia a przy odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury również do samozapłonu.
 • Jaką ilość powietrza należy dostarczyć do komory spalania, aby poprawnie spalić 1 m3 metanu?
  Do poprawnego spalenia 1 m3 metanu, do komory spalania należy dostarczyć 8-10 m3 powietrza.
 • Jak pozyskuje się LPG?
  LPG jest uzyskiwany jako produkt uboczny przy rafinacji ropy naftowej i ze złóż gazu ziemnego, zwykle na początku uruchamiania nowego odwiertu.
 • Z czego składa się LPG?
  LPG to mieszanina propanu (C3H8) i butanu (C4H10).
 • Do jakiej objętości wodnej napełnia się butle z LPG?
  Butle z LPG napełnia się do 80% objętości.
 • Dlaczego w butlach z LPG należy pozostawić 20% zapasu objętości?
  Butle napełnia się zwykle do 80% lub 85% objętości, aby uniknąć rozerwania butli przez rozszerzającą się przy zmianie temperatury ciecz.
 • Czy metan jest cięższy, czy lżejszy od powietrza?
  Metan to bezwonny gaz, który jest lżejszy od powietrza (współczynnik 0,56 w stosunku do powietrza) i w pomieszczeniach zaopatrzonych w otwory wentylacyjne wydostanie się na zewnątrz, a w pomieszczeniach bez otworów wentylacyjnych będzie się gromadził przy suficie.
 • Czy LPG jest cięższy, czy lżejszy od powietrza?
  LPG jest cięższy od powietrza i będzie się gromadził w dolnej części pomieszczenia, w zagłębieniach i studzienkach kanalizacyjnych.
 • Jakie są granice wybuchowości LPG?
  Granice wybuchowości LPG to przedział 1,9-9,6 % LPG w powietrzu.
 • Na czym polega proces nawaniania gazu?
  Proces nawaniania gazu polega na dodaniu do niego odpowiedniego środka nawaniającego, o odpowiednim i charakterystycznym zapachu – Tetrahydrotiofen (THT).
 • Jakie ciśnienie robocze występuje w gazociągach niskiego ciśnienia?
  W gazociągach niskiego ciśnienia transportuje się gaz o ciśnieniu do 10,0 kPa włącznie.
 • Jakie ciśnienie robocze występuje w gazociągach średniego ciśnienia?
  W gazociągach średniego ciśnienia transportuje się gaz o ciśnieniu powyżej10,0 kPa do 0,5 MPa włącznie.
 • Jakie ciśnienie robocze występuje w gazociągach podwyższonego ciśnienia?
  W gazociągach podwyższonego ciśnienia występuje gaz o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa do 1,6 MPa włącznie.
 • Jakie ciśnienie robocze występuje w gazociągach wysokiego ciśnienia?
  W gazociągach wysokiego ciśnienia transportuje się gaz o ciśnieniu powyżej 1,6 MPa.
 • Z jakich materiałów wykonuje się gazociągi?
  Gazociągi wykonuje się ze stali lub z polietylenu.
 • Dlaczego zbiorniki LPG są malowane na kolor biały?
  Ponieważ kolor biały w najmniejszym stopniu pochłania promieniowanie słoneczne, wykluczając znaczne podniesienie temperatury zbiornika.
 • Jak działa jonizacyjny kontroler palnika?
  Prąd o małym natężeniu (rzędu mikroamperów) płynie pomiędzy elektrodą (jonizacyjną) a palnikiem, w obecności płomienia. Płomień powoduje wzrost temperatury gazów, co oznacza zwiększenie energii kinetycznej cząsteczek gazu. Prowadzi to do powstania jonów przewodzących prąd elektryczny. W wyniku różnicy potencjałów, w zjonizowanym za pomocą płomienia gazie, pomiędzy elektrodą jonizacyjną a masą urządzenia zaczyna płynąć prąd. Brak płomienia powoduje brak przepływu prądu i odcięcie dopływu gazu.
 • Jak działa bimetalowy kontroler płomienia?
  Bimetal składa się z dwóch sprasowanych metali o różnej rozszerzalności cieplnej. Pod wpływem płomienia, następuje odkształcenie układu blaszek, powodując uruchomienie zaworu gazowego. Brak płomienia skutkuje odkształceniem bimetalu w drugą stronę, zamykając zawór.
 • Jak działa termoparowy kontroler płomienia?
  Płomień dyżurny stale ogrzewa termoparę, powodując powstanie napięcia i przepływ prądu w obwodzie kontrolnym. Brak płomienia powoduje zanik prądu i zadziałanie zaworu bezpieczeństwa, odcinającego dopływ gazu do palnika.
 • Jaka jest reakcja chemiczna całkowitego spalania gazu ziemnego?
  Całkowite spalanie gazu ziemnego to proces spalania z dostarczeniem dostatecznej ilości tlenu do  komory spalania, podczas którego produktami spalania są dwutlenek węgla i woda. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O.  
 • Jaka jest reakcja chemiczna półspalania gazu ziemnego?
  Półspalanie gazu ziemnego to proces spalania, przy ograniczonym dostępie tlenu do komory spalania, podczas którego produktami spalania są tlenek węgla i woda. 2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O
 • Jaka jest reakcja chemiczna spalania niecałkowitego gazu ziemnego?
  Spalanie niecałkowite gazu ziemnego to proces spalania, przy bardzo ograniczonym dostępie tlenu do komory spalania, podczas którego produktami spalania są węgiel w postaci sadzy i woda. CH4 + O2 → C + 2H2O
 • Jaki jest skład procentowy powietrza atmosferycznego?
  Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną gazów o następującym składzie: tlen O2-21 %, azot N2-78 %, gazy szlachetne (argon, neon, hel i inne) i dwutlenek węgla CO2  – 1 %. Powietrze składa się ze ściśle określonej mieszaniny bezwonnych i bezbarwnych gazów, które zmieniają się na przestrzeni lat. Zmiany zachodzące w różnych epokach geologicznych miały wpływ na stężenie poszczególnych składników powietrza, co bezpośrednio rzutowało na rozwój życia. Warto pamiętać, że skład powietrza zmienia się wraz ze wzrostem wysokości i temperaturą. Pewne składniki powietrza nazywane składnikami zmiennymi mają większą tendencję do zmian procentowych. Zaś składniki zmieniające się w niewielkim stopniu nazywane są składnikami stałymi. Średni skład czystego powietrza pozwala określić zanieczyszczenia powietrza.

  Skład powietrza wdychanego i wydychanego

  Mówiąc o składzie powietrza, należy brać również pod uwagę fakt, że zawartość powietrza wdychanego różni się od tego, co wydychamy. W głównej mierze zachodzi kilkuprocentowa przemiana tlenu w dwutlenek węgla.
 • Jak często należy wykonywać pomiary instalacji gazowych?
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomiary instalacji gazowej, należy wykonywać co najmniej raz na rok.
 • Gdzie powinien znajdować się główny zawór gazu?
  Główny zawór gazu powinien znajdować się na zewnątrz na elewacji budynku w specjalnie oznaczonej skrzynce albo nie dalej niż 10m od budynku w skrzynce oznaczonej kolorem żółtym
 • Co należy zrobić w pierwszej kolejności przy wycieku gazu w budynku?
  Należy jak najszybciej zakręcić główny zawór gazu i jednoczenie odciąć dopływ prądu do budynku.
 • Jakie czynności należy wykonać przy okresowej kontroli stanu instalacji gazowej?
  Należy skontrolować wszystkie połączenia na instalacji, wszystkie odbiorniki oraz zmierzyć stężenie gazu w każdym pomieszczeniu przez , które przechodzi źródło gazu.
 • Jak często należy legalizować butle z gazem?
  Butle gazowe, należy legalizować co 10 lat