[showCourseDateSc]
żuraw hds

Cena od: 250 zł

Operator HDS, żurawia samojezdnego

Operator urządzeń UDT

Posiadamy certyfikat UDT

kurs żuraw Hds
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

informacje o kursie

Cena kursu: 250 zł

Organizacja i egzamin UDT: 300 zł

Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub przelewem na podstawie faktury pro-forma przed realizacją usługi. Brak możliwości dokonania płatności kartą.

W cenie:

 • zajęcia teoretyczne (wykład)
 • zajęcia praktyczne (praca z urządzeniem)
 • materiały szkoleniowe
 • zimne i ciepłe napoje

Dodatkowo możliwość:

 • Chcesz uzyskać RABAT? Dla grupy 3 os. lub więcej mamy specjalne promocje!

O kursie:

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 2 dni. Zajęcia teoretyczne organizowane są w jeden dzień. Kolejny dzień to zapoznanie się z urządzeniem i jego bezpieczna obsługa/eksploatacja.

Po zakończeniu szkolenia wnioskujemy w imieniu kursantów do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające od obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT).

Egzamin:

W dniu egzaminu oferujemy uczestnikom szkolenia powtórkę materiału.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych (a, b, c, d) by uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego – 30 minut.

Dla osób, które uzyskają wynik pozytywny z części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.
Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.

* Uprawnienia w zależności od rodzaju urządzenia są ważne przez 5-10 lat (3 miesiące przed końcem ważności uprawnień, aby móc dalej obsługiwać urządzenie należy złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności, co spowoduje wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego na kolejny czasookres)

* Uprawnienia na obsługę urządzeń UDT honorowane są w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA zgodnie z „Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA)”

Typy uprawnień:

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi takich urządzeń :

 • żurawie przewoźne i przenośne – HDS

  Operator HDS
  otrzymane uprawnienia ważne przez 10 lat

Sprawdź nasz program uzgodniony przez UDT (KLIK)

 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia ważne na 5 lub10 lat w zależności od rodzaju urządzenia. Istnieje możliwość otrzymania duplikatu zaświadczenia w j. niemieckim i j. angielskim.

Najczęściej zadawane pytania – kurs na żurawie (HDS)

 • Kto może przystąpić do kursu na operatora żurawia (HDS)

  Osoba pełnoletnia.

 • Jakie żurawie będę mógł obsługiwać po ukończeniu kursu

  Wszystkie żurawie przenośne (zwane potocznie HDS lub żurawie przeładunkowe) niezależnie od udźwigu oraz przeznaczenia, oraz żurawie przewoźne (montowane na przyczepach).

 • Jak wygląda egzamin na operatora żurawia (HDS)

  Egzamin jak i kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Na części teoretycznej kandydaci na operatora rozwiązują test który składa się z 15 pytań aby zaliczyć test prawidłowo trzeba odpowiedzieć na 11, jest to test jednokrotnego wyboru, oraz z części praktycznej na której sprawdzana jest prawidłowa obsługa żurawia.

 • Kto może obsługiwać żurawie (HDS)

  Obsługiwać żurawie może osoba pełnoletnia posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego, właściwy stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy, zezwolenie eksploatującego do wykonywania pracy na jego urządzeniu oraz właściwy stan psycho-fizyczny w danym dniu.

 • Co to jest DTR

  Jest to Dokumentacja Techniczno Ruchowa dokument dostarczony do urządzenia przez producenta danego urządzenia w którym znajdują się wszystkie dane oraz instrukcje dotyczące eksploatacji tego urządzenia.

 • Co to jest eksploatacja urządzenia

  Jest to konserwacja i obsługa urządzenia.

 • Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń

  Odpowiedzialnym jest eksploatujący czyli właściciel urządzenia.

 • Co to jest UTB

  Są to Urządzenia Transportu Bliskiego czyli urządzenia które w toku eksploatacji stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego mienia oraz środowiska na wskutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu.

 • Co to jest Dozór Techniczny

  Dozorem Technicznym nazywamy działania zmierzające do bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.

 • Kto wykonuje dozór techniczny na urządzeniach technicznych

  Dozór techniczny wykonują jednostki dozoru technicznego czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny.

 • Kto wydaje zaświadczenia do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych

  Zaświadczenia kwalifikacyjne wydają jednostki dozoru technicznego czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny.

 • Co to jest decyzja

  Jest to dokument wydawany przez Inspektora dozoru technicznego po wykonaniu badania technicznego na urządzeniu, stwierdzający dopuszczenie lub zatrzymanie urządzenia z dalszej eksploatacji.

 • Co to jest badanie techniczne

  Jest to sprawdzenie stanu technicznego urządzenia przez Inspektora dozoru technicznego, po którym inspektor musi sporządzić protokół z wykonanych czynności oraz wydać decyzje  stwierdzającą dopuszczenie lub zatrzymanie urządzenia z dalszej eksploatacji.

 • Co to jest zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany)

  Jest to hydrauliczne urządzenie zabezpieczające przed sutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego lub skutkami braku ciśnienia w układzie hydraulicznym.

 • Gdzie są stosowane zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)

  Stosowane są na wszystkich siłownikach podnoszenia i zmiany wysięgu (oprócz żurawi leśnych) oraz siłownikach podpór.

 • Co jest elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia

  Elementem wytwarzającym ciśnienie jest pompa hydrauliczna.

 • Co to jest zawór przelewowy

  Jest to hydrauliczne urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym. Co może skutkować pęknięciem przewodu hydraulicznego lub uszkodzeniem siłownika.

 • Co to jest zawór bezpieczeństwa

  Jest to hydrauliczne urządzenie zabezpieczające przed uszkodzeniem pompy hydraulicznej w skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia.

 • Co to jest rozdzielacz

  Jest to zawór kierujący przepływem czynnika roboczego (oleju hydraulicznego) do poszczególnych obwodów.

 • Co to jest zawór zwrotno-dławiący

  Jest to zawór ograniczający prędkość ruchu roboczego żurawia w kierunku dół.

 • Co to jest łącznik bezpieczeństwa STOP (awaryjny)

  Jest to zabezpieczenie elektryczne koloru czerwonego na żółtym tle i zabezpiecza przed niebezpiecznym zdarzeniem. Znajduje się przy każdym stanowisku sterowniczym urządzenia, musi się zabezpieczyć w pozycji zadziałania wyłączając wszystkie ruchy robocze urządzenia.

 • Kiedy żuraw zachowuje swoją stateczność

  Kiedy moment ustalający (Mu) jest większy od momentu wywracającego (Mw).

 • Co to jest moment ustalający (Mu)

  Są to wszystkie czynniki które mają wpływ na zachowanie stateczności żurawia podczas pracy.

 • Co to jest moment wywracający (Mw)

  Są to wszystkie czynniki które mają wpływ na utratę stateczności żurawia podczas pracy.

 • Co to jest wysięg

  Jest to odległość pozioma pomiędzy osią obrotu żurawia a punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku np. haka.

 • Co to jest udźwig

  Jest to największa masa ładunku jaką żuraw może bezpiecznie przetransportować.

 • Co to jest moment udźwigu

  Jest to zależność pomiędzy udźwigiem a wysięgiem, im większy wysięg tym mniejszy udźwig.

 • Co to jest wykres udźwigu

  Jest to zależność pomiędzy masą podnoszonego ładunku, wysięgiem i wysokością podnoszenia.

 • Co to jest ramie martwe

  Jest to element wysięgnika wysuwany ręcznie.

 • Jakie są kryteria zużycia haków

  Haki muszą swobodnie obracać się w łożysku oporowym zblocza, nakrętka haka musi być zabezpieczona przed odkręceniem, hak nie może być pęknięty, zdeformowany, gardziel haka nie może być rozwarta więcej niż 5% wartości początkowej, wytarta więcej niż 5% dla haków do transportu roztopionego metalu, 10% dla pozostałych.

 • Jakie są rodzaje lin nośnych

  Liny nośne możemy podzielić ze względu na kierunek zwicia na współzwite i przeciwzwite.

 • Co to jest lina współzwita

  Jest to lina w której druty w splotkę zwinięte są w tą samą stronę co splotki wokół rdzenia.

 • Co to jest lina przeciwzwita

  Jest to lina w której druty w splotkę zwinięte są w odwrotną stronę co splotki wokół rdzenia.

 • Z czego zbudowana jest lina nośna

  Lina nośna zbudowana jest z rdzenia oraz splotek natomiast splotki z pojedynczych drutów.

 • Jakie są kryteria zużycia lin nośnych

  Ilość pękniętych drutów w zewnętrznej warstwie liny(ilość zgodna z zaleceniami producenta zawartymi w DTR urządzenia), zerwanie całej splotki, zmniejszenie nominalnej średnicy liny o 10% lub więcej, wytarcie liny o 7% lub więcej z średnicy, korozja zewnętrzna lub wewnętrzna, deformacje, narażenie na promieniowanie cieplne lub iskrzenie elektryczne.

 • Od czego zależy odległość ustawienia podestu od krawędzi wykopu

  Odległość ta zależy od głębokości wykopu oraz rodzaju gruntu.

 • Czy można pracować podestem przy lin wysokiego napięcia

  Można po wcześniejszym uzgodnieniu tych prac z właścicielem lini.

 • Co to jest DOR

  Jest to Dopuszczalne Obciążenie Robocze (WLL oznaczenie międzynarodowe) czyli największa masa ładunku jaką można bezpiecznie przetransportować za pomocą zawiesia.

 • Co to jest zawiesie

  Jest to sprzęt pomocniczy do dźwignic hakowych służący do podnoszenia i transportowania ładunków.

 • Jakie są rodzaje zawiesi

  Rozróżniamy zawiesia ogólnego przeznaczenia które zbudowane są z cięgien nośnych i służą do transportowania różnych ładunków, oraz zawiesia specjalistyczne które służą do transportowania ściśle określonych ładunków.

 • Co wyróżnia nasz kurs na operatora żurawia przenośnego?

  Dzięki naszym szkoleniom, przygotujesz się do egzaminu w UDT, po którego zdaniu otrzymasz bezterminowe uprawnienia na żurawia przenośnego, honorowane przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej. W cenie szkolenia zapewniamy zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz komplet materiałów szkoleniowych (organizacja egzaminu UDT dodatkowo płatna). Nasze kursy wyróżniają również:

  • dogodne terminy,
  • najniższe ceny,
  • wysoka skuteczność kształcenia.

  Podczas szkolenia, zapewniamy ciepłe i zimne napoje dla naszych kursantów. Ponadto, oferujemy możliwość dojazdu do klienta.

  Dlaczego warto posiadać uprawnienia na żurawia przenośnego?

  HDS, czyli Hydrauliczny Dźwig Samochodowy, zwany również żurawiem przenośnym, to samochód ciężarowy z zamontowanym żurawiem przeładunkowym. Jest to urządzenie szczególnie przydatne w transporcie drogowym, wymagającym załadunku dużej ilości materiału. Dzięki niemu, możliwy jest transport i załadunek, bez konieczności stosowania innych pojazdów i urządzeń. Żurawie przenośne wykorzystywane są również w przemyśle, budownictwie, przez służby drogowe i ratunkowe. Jako, że żurawie przenośne są często stosowanymi pojazdami transportowymi, warto zainwestować w szkolenie i uprawnienia na te urządzenia – dzięki nim, możesz znaleźć pracę w wielu firmach transportowych, budowlanych czy zakładach przemysłowych.