4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

podesty ruchome

Cena od: 350 zł

Operator podestów

Operator urządzeń UDT

Posiadamy certyfikat UDT

kurs podesty ruchome
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

Terminarz

Podesty przejezdne

LokalizacjaCzerwiec 2024Lipiec 2024
Zabrze04 09
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Cena kursu: 350 zł

Organizacja i egzamin UDT: 450 zł

Płatność gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia lub przelewem na podstawie faktury pro-forma przed realizacją usługi. Brak możliwości dokonania płatności kartą.

W cenie:

 • zajęcia teoretyczne (wykład)
 • zajęcia praktyczne (praca z urządzeniem)
 • materiały szkoleniowe
 • zimne i ciepłe napoje

Dodatkowo możliwość:

 • Chcesz uzyskać RABAT ? Dla grupy 3os lub więcej mamy specjalne promocje!
 • Jako ośrodek nie organizujemy tłumacza dla osób nie posługujących się językiem polskim, jednak współpracujemy z tłumaczem przysięgłym, który musi być obecny na egzaminach w takich sytuacjach. W razie zainteresowania prosimy o kontakt.

O kursie

Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do egzaminu w celu sprawdzenia kwalifikacji przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Czas trwania szkolenia to 2 dni. Zajęcia teoretyczne organizowane są w jeden dzień. Kolejny dzień to zapoznanie się z urządzeniem i jego bezpieczna obsługa/eksploatacja.

Po zakończeniu szkolenia wnioskujemy w imieniu kursantów do Urzędu Dozoru Technicznego o wyznaczenie terminu egzaminu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne, uprawniające od obsługi danego urządzenia (certyfikat UDT).

Egzamin

W dniu egzaminu oferujemy uczestnikom szkolenia powtórkę materiału.

Egzamin składa się z 15 pytań zamkniętych (a, b, c, d) by uzyskać wynik pozytywny należy odpowiedzieć prawidłowo na min. 11 z 15 pytań. Czas trwania egzaminu pisemnego – 30 minut.

Dla osób, które uzyskają wynik pozytywny z części pisemnej prowadzona jest część praktyczna egzaminu w zakresie obsługi urządzenia.

Dokumentem, potwierdzającym uzyskane kwalifikacje jest zaświadczenie wydawane z Urzędu Dozoru Technicznego.

* Uprawnienia w zależności od rodzaju urządzenia są ważne przez 5-10 lat (3 miesiące przed końcem ważności uprawnień, aby móc dalej obsługiwać urządzenie należy złożyć bezpłatny wniosek o przedłużenie ważności, co spowoduje wydanie nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego na kolejny czasookres)

* Uprawnienia na obsługę urządzeń UDT honorowane są w Unii Europejskiej, Norwegii, Szwajcarii, Kanadzie, USA zgodnie z „Europejskim Porozumieniem Wolnego Handlu (EFTA)”

Typy uprawnień

Uzyskane zaświadczenie kwalifikacyjne uprawnia do obsługi takich urządzeń:

 • Podesty ruchome przejezdne (otrzymane uprawnienia ważne przez 5 lat)
  • Wolnobieżne
   Podesty ruchome
  • Samojezdne/montowany na pojeździe
   Podesty ruchome

Sprawdź nasz program uzgodniony przez UDT (KLIK)

 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT z uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów urządzeń
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Budowa urządzeń podlegających UDT, przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 

1)  Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21.12.2000 roku.

2)  Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 07.12.2012 roku w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu.

3)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

4)  Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018r. W sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat i nabywa uprawnienia ważne na 5 lub 10 lat w zależności od rodzaju urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania – kurs na podesty przejezdne

 • Kto może przystąpić do kursu na operatora podestu przejezdnego
  Osoba pełnoletnia.
 • Jakie podesty będę mógł obsługiwać po ukończeniu kursu
  Wszystkie podesty przejezdne (potocznie zwyżki) czyli: samojezdne (montowane na podwoziach samochodowych), wolnobieżne (z własnym napędem jazdy), przewoźne (montowane na przyczepach).
 • Jak wygląda egzamin na operatora podestu przejezdnego
  Egzamin jak i kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej. Na części teoretycznej kandydaci na operatora rozwiązują test który składa się z 15 pytań aby zaliczyć test prawidłowo trzeba odpowiedzieć na 11, jest to test jednokrotnego wyboru, oraz z części praktycznej na której sprawdzana jest prawidłowa obsługa podestu.
 • Kto może obsługiwać podesty
  Obsługiwać podesty może osoba pełnoletnia posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez jednostkę dozoru technicznego, właściwy stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez lekarza medycyny pracy, zezwolenie eksploatującego do wykonywania pracy na jego urządzeniu oraz właściwy stan psycho-fizyczny w danym dniu.
 • Co to jest DTR
  Jest to Dokumentacja Techniczno Ruchowa dokument dostarczony do urządzenia przez producenta danego urządzenia w którym znajdują się wszystkie dane oraz instrukcje dotyczące eksploatacji tego urządzenia.
 • Co to jest eksploatacja urządzenia
  Jest to konserwacja i obsługa urządzenia.
 • Kto jest odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowej eksploatacji urządzeń
  Odpowiedzialnym jest eksploatujący czyli właściciel urządzenia.
 • Co to jest UTB
  Są to Urządzenia Transportu Bliskiego czyli urządzenia które w toku eksploatacji stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego mienia oraz środowiska na wskutek wyzwolenia energii potencjalnej lub kinetycznej przy przemieszczaniu osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu.
 • Co to jest Dozór Techniczny
  Dozorem Technicznym nazywamy działania zmierzające do bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych.
 • Kto wykonuje dozór techniczny na urządzeniach technicznych
  Dozór techniczny wykonują jednostki dozoru technicznego czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny.
 • Kto wydaje zaświadczenia do obsługi i konserwacji urządzeń technicznych
  Zaświadczenia kwalifikacyjne wydają jednostki dozoru technicznego czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny.
 • Co to jest decyzja
  Jest to dokument wydawany przez Inspektora dozoru technicznego po wykonaniu badania technicznego na urządzeniu, stwierdzający dopuszczenie lub zatrzymanie urządzenia z dalszej eksploatacji.
 • Co to jest badanie techniczne
  Jest to sprawdzenie stanu technicznego urządzenia przez Inspektora dozoru technicznego, po którym inspektor musi sporządzić protokół z wykonanych czynności oraz wydać decyzje  stwierdzającą dopuszczenie lub zatrzymanie urządzenia z dalszej eksploatacji.
 • Co to jest zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany)
  Jest to hydrauliczne urządzenie zabezpieczające przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego lub skutkami braku ciśnienia w układzie hydraulicznym. Ta funkcjonalność odnajduje zastosowanie na siłownikach, zamki hydrauliczne chronią przed ich spadnięciem w razie awarii. Zamek hydrauliczny to najprostsze a zarazem najskuteczniejsze zabezpieczenie w razie pęknięcia przewodu hydraulicznego.
 • Gdzie są stosowane zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)
  Stosowane są na wszystkich siłownikach podnoszenia i zmiany wysięgu oraz siłownikach podpór.
 • Co jest elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym podestu
  Elementem wytwarzającym ciśnienie jest pompa hydrauliczna.
 • Co to jest zawór przelewowy
  Jest to hydrauliczne urządzenie zabezpieczające przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym. Co może skutkować pęknięciem przewodu hydraulicznego lub uszkodzeniem siłownika.
 • Co to jest zawór bezpieczeństwa
  Jest to hydrauliczne urządzenie zabezpieczające przed uszkodzeniem pompy hydraulicznej w skutek nadmiernego wzrostu ciśnienia.
 • Co to jest rozdzielacz
  Jest to zawór kierujący przepływem czynnika roboczego (oleju hydraulicznego) do poszczególnych obwodów.
 • Co to jest zawór zwrotno-dławiący
  Jest to zawór ograniczający prędkość ruchu roboczego podestu w kierunku dół.
 • Co to jest łącznik bezpieczeństwa STOP (awaryjny)
  Jest to zabezpieczenie elektryczne koloru czerwonego na żółtym tle i zabezpiecza przed niebezpiecznym zdarzeniem. Znajduje się przy każdym stanowisku sterowniczym urządzenia, musi się zabezpieczyć w pozycji zadziałania wyłączając wszystkie ruchy robocze urządzenia.
 • Kiedy podest zachowuje swoją stateczność
  Kiedy moment ustalający (Mu) jest większy od momentu wywracającego (Mw).
 • Co to jest moment ustalający (Mu)
  Są to wszystkie czynniki które mają wpływ na zachowanie stateczności podestu podczas pracy.
 • Co to jest moment wywracający (Mw)
  Są to wszystkie czynniki które mają wpływ na utratę stateczności podestu podczas pracy.
 • Co to jest wysięg
  Jest to odległość pozioma pomiędzy osią obrotu podestu a krawędzią platformy roboczej.
 • Co to jest udźwig podestu
  Jest to największa masa obciążenia jaką można bezpiecznie przetransportować na platformie roboczej. W masę tą wlicza się ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej. Norma EN-280 określiła minimalną wagę jednej osoby wynoszącą 80kg, czyli jak osoba waży 60kg to przyjmujemy że waży 80kg natomiast jak osoba waży więcej niż 80kg to waży tyle ile waży.
 • Co to jest wykres udźwigu
  Jest to zależność pomiędzy masą podnoszonego obciążenia, ilością osób przebywających na platformie roboczej, wysięgiem i wysokością podnoszenia.
 • Od czego zależy udźwig na podeście
  Udźwig zależy od prędkości wiatru, czyli czy pracujemy podestem wewnątrz pomieszczeń czy na zewnątrz. Udźwig podestu w tych dwu miejscach może różnić się diametralnie.
 • Jaka jest maksymalna prędkość wiatru podczas pracy podestem
  Prędkość ta jest określona w instrukcji obsługi podestu.
 • Do czego przeznaczone są podesty przejezdne
  Podesty są przeznaczone do transportu osób wraz z wyposażeniem na platformie roboczej do prac na wysokości.
 • Od czego zależy odległość ustawienia podestu od krawędzi wykopu
  Odległość ta zależy od głębokości wykopu oraz rodzaju gruntu.
 • Czy można pracować podestem przy lin wysokiego napięcia
  Można po wcześniejszym uzgodnieniu tych prac z właścicielem linii.
 • Co to są płozy podestu
  Jest to mechaniczne zabezpieczenie stosowane przy podestach wolnobieżnych zabezpieczające przed utratą stateczności podestu jeżeli przemieszczamy się podestem przy podniesionej platformie roboczej.
 • Od czego zależy prędkość jazdy podestu wolnobieżnego
  Prędkość ta zależy od wysokości podniesienia platformy roboczej. Norma EN-280 określa maksymalną prędkość jazdy przy podniesionej platformie roboczej na wartość 0,6m/s.

Chcesz zdobyć umiejętności, przydatne na rynku pracy? Skorzystaj z naszych szkoleń na operatora podestów ruchomych, wolnobieżnych i samojezdnych. Nasze metody nauczania wyróżniają się wyjątkową skutecznością. Ponad 99% naszych kursantów zdaje egzamin UDT. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!

Najlepsi specjaliści

Dbamy o to, by w trakcie szkolenia zapewnić Państwu dostęp do wyselekcjonowanej, odpowiednio przygotowanej i spreparowanej wiedzy. Wiemy, jak ważna jest wykwalifikowana kadra specjalistów, którzy chętnie i skutecznie przekazują treści związane z kursem operatora podestów ruchomych. Szkolenie teoretyczne prowadzone jest w taki sposób, aby przedstawić wymagane zagadnienia i szczegółowo je omówić. Specjaliści są w stałym kontakcie z kursantami – chętnie odpowiadają na pytania oraz zwracają uwagę na ich reakcje. Zaangażowany pracownik z pasją jest kluczem do sukcesu, prowadzącym do zdania egzaminu operatora podestów ruchomych. Zdobądź z nami nowe kwalifikacje, również na wózki widłowe i operatora wciągników i wciągarek!