4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

fundusze europejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
Skierowanie na szkolenie może dostać zarejestrowana w urzędzie pracy :
– osoba bezrobotna
– osoba poszukująca pracy :
a) będąca w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z winy pracodawcy
b) pracująca u pracodawcy w stanie upadłości lub likwidacji
c) otrzymująca świadczenia socjalne na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny
d) uczestnicząca w indywidualnym programie integracji lub zajęciach Centrum Integracji Społecznej
e) będącą żołnierzem rezerwy
f) pobierającą rentę szkoleniową
g) pobierającą świadczenie szkoleniowe wypłacane przez pracodawcę
h) będącą domownikiem lub małżonkiem rolnika
i) szukającym pracy poza rolnictwem i podlegająca ubezpieczeniu społecznemu
j) będąca cudzoziemcem, m.in obywatelem państwa należącego do Unii Europejskiej lub państwa, które zawarło odpowiednie umowy ze Wspólnotą Europejską; uchodźcą; osoba posiadająca zezwolenie na pobyt stały, osiedlenie się, pracująca w wieku 45 lat i powyżej.
 
Decyzję o skierowaniu na szkolenie podejmuje starosta (urząd pracy). W ramach bonu szkoleniowego starosta finansuje bezrobotnemu do wysokości 100%przeciętnego wynagrodzenia, obowiązującego w dniu przyznania bonu szkoleniowego.
 

Więcej informacji na stronie Funduszu Europejskiego

lub pod numerem telefonu : 883 883 526