Cena od: 750 zł

Napełnianie i obsługa butli

Wiązek i zbiorników

certyfikat UDT 9001

Posiadamy certyfikat UDT

kurs Napełniania zbiorników ciśnieniowych
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
883 883 526

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych adresowane jest do osób, które zajmują się, bądź będą się zajmować zawodowo napełnianiem gazami oraz obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Szkolenia te są przede wszystkim wymagane dla stanowisk pracy takich jak : monter instalacji chłodniczych i pomp ciepła, strażacy, pracownicy szpitali, uzdrowisk, zatrudnieni w sektorze przemysłu spożywczego, płetwonurkowie oraz właściciele i pracownicy centrów i baz nurkowych obsługujący agregaty napełniające butle nurkowe, obsługa sprzętu paintball.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie to uprawnia do obsługi i napełniania butli gazami.

Uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki
przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :

 • Skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
 • Sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • Rozpuszczonymi – acetylen 

Szkolenie w zakresie uzyskania kwalifikacji UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć umiejętności, przydatne na rynku pracy? Skorzystaj z naszego kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych, w ramach którego zdobędziesz uprawnienia do napełniania wszystkich zbiorników i butli o pojemności powyżej 350 cm3. Dowiedz się więcej o naszym kursie:

Zakres kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych

Nasze szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do egzaminu UDT oraz do samodzielnej obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych. Nasz kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych jest zgodny z programem UDT i obejmuje takie zagadnienia jak m.in. wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy, ogólne i szczegółowe informacje o gazach, konstrukcje zbiorników i ich parametry, czynności kontrolne i robocze przy napełnianiu zbiorników ciśnieniowych, ogólne zalecenia BHP i p.poż.

Rodzaje uprawnień do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

Po ukończeniu naszego kursu i zdaniu egzaminu UDT, otrzymasz uprawnienia do napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych o pojemności większej, niż 350 cm3. W zależności od rodzaju egzaminu, otrzymasz kwalifikację do napełniania butli:
 • gazami skroplonymi, takimi jak m.in. gazy fluorowane, dwutlenek węgla, 
  podtlenek azotu, amoniak, LPG,
 • gazami sprężonymi (tlen, powietrze, azot, argon itd.),
 • gazami rozpuszczonymi (acetylen).

Co wyróżnia nasz kurs obsługi zbiorników ciśnieniowych?

Nasze szkolenia wyróżniają się wysoką skutecznością ? blisko 100% naszych kursantów zdaje egzamin w UDT. Zapewniamy również organizację egzaminu (dodatkowo płatne). W cenie kursu zapewniony masz komplet materiałów szkoleniowych, zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ponadto, gwarantujemy najniższe ceny szkoleń, a także pakiety szkoleń z dofinansowaniem dla przedsiębiorców, obejmujące m.in. kurs f-gazy wraz z kursem napełniania zbiorników i lutowania twardego.

Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych ? dlaczego warto?

Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych wymagane są m.in. w przypadku:
 • osób zajmujących się montażem instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
 • strażaków,
 • pracowników szpitali i uzdrowisk,
 • osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym,
 • osób pracujących w centrach nurkowych, obsługujących agregaty napełniające butle nurkowe,
 • pracowników zajmujących się obsługą sprzętu do paintballu.
Jak widać, kwalifikacje do obsługi butli i innych zbiorników ciśnieniowych przydatne są w wielu branżach. Nasze szkolenie stanowi również doskonałe uzupełnienie kursu f-gazy ? w przypadku serwisowania urządzeń zawierających f-gazy, konieczne jest spuszczenie starego gazu do butli, co może wykonać jedynie osoba, posiadająca uprawnienia na f-gazy i do napełniania zbiorników ciśnieniowych.
 

Sprawdź nasz program uzgodniony przez UDT (KLIK)

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie butli oraz innych zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych
 

Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej
– szczegółowa tematyka egzaminu

dla osób ubiegających się o sprawdzenie
kwalifikacji / certyfikację wymaganych przy
napełnianiu  ciśnieniowych zbiorników
przenośnych

o pojemności powyżej 350 cm3

1.    Wstęp

Niniejsza tematyka
obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, jakie powinny poznać osoby
ubiegające się sprawdzenie kwalifikacji przy napełnianiu zbiorników przenośnych
o pojemności powyżej 350 cm3, w celu otrzymania zaświadczenia
kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

2.    Ogólne wiadomości o właściwościach
fizycznych i chemicznych gazów:

1)
podział gazów, ze względu na stan
skupienia i własności fizyko-chemiczne,

2)
tworzenie mieszanek wybuchowych z powietrzem
i z tlenem,

3)
możliwości wybuchu w pomieszczeniu;
strefy niebezpieczne w zależności od gęstości gazu względem powietrza; gazy
unoszące się (gęstość względem powietrza poniżej 0,8), rozchodzące się w
różnych kierunkach (gęstość względna 0,8÷1,1) i opadające (gęstość względna
powyżej 1,1),

4)
stosowane jednostki miar.

3.    Informacje szczegółowe o gazach, na
które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne:

1)
zaszeregowanie gazów wg własności
ogólnych i stosowanych podziałów,

2)
zakres tworzenia mieszanek wybuchowych,
zakazy stosowania niektórych materiałów np. miedzi i srebra dla acetylenu,
tłuszczów i smarów dla tlenu,

3)
informacje o technologii produkcji gazów
i ich zastosowaniu oraz wymaganiach
właściwych norm dla danych gazów.

4.    Wykonywanie dozoru technicznego dla
zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy

1)
organy dozoru technicznego i podstawy
prawne ich działania,

2)
przepisy z zakresu dozoru technicznego i
inne akty prawne związane z napełnianiem,

3)
odbiory techniczne i badania okresowe
prowadzone przez inspektorów UDT dla zbiorników przenośnych,

4)
odpowiedzialność napełnialni za stan
techniczny zbiorników i osprzętu,

5)
wymagania dla napełnialni,

6)
wymiana elementów i osprzętu zbiorników
i ich konserwacja.

5.    Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich
zasadnicze parametry:

1)
rodzaje zbiorników przenośnych ze
szczególnym uwzględnieniem tych, które będą napełniane,

2)
przewidywane temperatury eksploatacji i
temperatura odniesienia,

3)
ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania,
napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane
z przepełnieniem zbiornika,

4)
podstawowe wymagania dla konstrukcji
zbiorników,

5)
wymagania specjalne dla butli do
acetylenu (tylko w przypadku objęcia ich zakresem napełniania).

6.    Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla
osprzętu

1)
budowa zaworu zaporowego i jego zasadnicze
elementy,

2)
kołpak lub osłona oraz zaślepka- cel
oraz wymagany zakres stosowania,

3)
zabezpieczenia stosowane w zbiornikach
przenośnych.

7.    Znakowanie zbiorników przenośnych, kody
barwne i etykiety ostrzegawcze

1)
znakowanie
zbiorników przenośnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które ma być
wydane zaświadczenie kwalifikacyjne,


znakowanie
butli kodem barwnym wg PN-EN 1089-3,


cechowanie
butli wg Warunków Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP oraz umowy
europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych
(ADR).


znakowanie
butli LPG wg PN-EN 14894:2006

8.    Napełnianie zbiorników – czynności
robocze i kontrolne

1)
urządzenia stosowane w napełnialni,
przyrządy pomiarowe oraz schemat instalacji,

2)
podstawowe wymagania dla urządzeń
napełnialni i ich kontroli,

3)
przygotowanie instalacji do napełniania,

4)
wymagania dla zbiorników, które mają być
napełniane oraz kryteria sprawdzania i eliminacja zbiorników niewłaściwych,

5)
proces napełniania i jego kontrola w
dostosowaniu do warunków atmosferycznych,

6)
czynności kontrolne po zakończeniu
napełniania,

7)
ewidencja napełnianych zbiorników,

8)
instrukcja napełniania.

9.    Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe
oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

1)
zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami
ciśnieniowymi,

2)
ochrona przeciwpożarowa napełnialni i
otoczenia, wyposażenie obiektów napełnialni w sprzęt przeciwpożarowy, jego
działanie i użytkowanie,

3)
wymagania w zakresie transportu i
składowania,

4)
postępowanie w przypadku awarii w
napełnialni, pożaru i nieszczęśliwego wypadku,

5)
utrzymanie czystości i porządku na
stanowisku pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, a uczestnik szkolenia nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT. Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej.

Kurs napełniania butli z gazem przeprowadzany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. poz. 59).