Cena od: 750 zł

Napełnianie i obsługa butli

Wiązek i zbiorników

Posiadamy certyfikat UDT

Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
500 400 086

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych adresowane jest do osób, które zajmują się, bądź będą się zajmować zawodowo napełnianiem gazami oraz obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Szkolenia te są przede wszystkim wymagane dla stanowisk pracy takich jak : monter instalacji chłodniczych i pomp ciepła, strażacy, pracownicy szpitali, uzdrowisk, zatrudnieni w sektorze przemysłu spożywczego, płetwonurkowie oraz właściciele i pracownicy centrów i baz nurkowych obsługujący agregaty napełniające butle nurkowe, obsługa sprzętu paintball.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie to uprawnia do obsługi i napełniania butli gazami.

Uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki
przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :

 • Skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
 • Sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • Rozpuszczonymi – acetylen 

Szkolenie w zakresie uzyskania kwalifikacji UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć umiejętności, przydatne na rynku pracy? Skorzystaj z naszego kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych, w ramach którego zdobędziesz uprawnienia do napełniania wszystkich zbiorników i butli o pojemności powyżej 350 cm3. Dowiedz się więcej o naszym kursie:

Zakres kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych

Nasze szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do egzaminu UDT oraz do samodzielnej obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych. Nasz kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych jest zgodny z programem UDT i obejmuje takie zagadnienia jak m.in. wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy, ogólne i szczegółowe informacje o gazach, konstrukcje zbiorników i ich parametry, czynności kontrolne i robocze przy napełnianiu zbiorników ciśnieniowych, ogólne zalecenia BHP i p.poż.

Rodzaje uprawnień do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

Po ukończeniu naszego kursu i zdaniu egzaminu UDT, otrzymasz uprawnienia do napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych o pojemności większej, niż 350 cm3. W zależności od rodzaju egzaminu, otrzymasz kwalifikację do napełniania butli:
 • gazami skroplonymi, takimi jak m.in. gazy fluorowane, dwutlenek węgla, 
  podtlenek azotu, amoniak, LPG,
 • gazami sprężonymi (tlen, powietrze, azot, argon itd.),
 • gazami rozpuszczonymi (acetylen).

Co wyróżnia nasz kurs obsługi zbiorników ciśnieniowych?

Nasze szkolenia wyróżniają się wysoką skutecznością ? blisko 100% naszych kursantów zdaje egzamin w UDT. Zapewniamy również organizację egzaminu (dodatkowo płatne). W cenie kursu zapewniony masz komplet materiałów szkoleniowych, zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ponadto, gwarantujemy najniższe ceny szkoleń, a także pakiety szkoleń z dofinansowaniem dla przedsiębiorców, obejmujące m.in. kurs f-gazy wraz z kursem napełniania zbiorników i lutowania twardego.

Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych ? dlaczego warto?

Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych wymagane są m.in. w przypadku:
 • osób zajmujących się montażem instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
 • strażaków,
 • pracowników szpitali i uzdrowisk,
 • osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym,
 • osób pracujących w centrach nurkowych, obsługujących agregaty napełniające butle nurkowe,
 • pracowników zajmujących się obsługą sprzętu do paintballu.
Jak widać, kwalifikacje do obsługi butli i innych zbiorników ciśnieniowych przydatne są w wielu branżach. Nasze szkolenie stanowi również doskonałe uzupełnienie kursu f-gazy ? w przypadku serwisowania urządzeń zawierających f-gazy, konieczne jest spuszczenie starego gazu do butli, co może wykonać jedynie osoba, posiadająca uprawnienia na f-gazy i do napełniania zbiorników ciśnieniowych.
 
 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie butli oraz innych zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych

Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej – szczegółowa tematyka egzaminu

dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację wymaganych przy napełnianiu  ciśnieniowych zbiorników przenośnych

o pojemności powyżej 350 cm3

1.    Wstęp

Niniejsza tematyka obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, jakie powinny poznać osoby ubiegające się sprawdzenie kwalifikacji przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3, w celu otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

2.    Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów:

1)    podział gazów, ze względu na stan skupienia i własności fizyko-chemiczne,

2)    tworzenie mieszanek wybuchowych z powietrzem i z tlenem,

3)    możliwości wybuchu w pomieszczeniu; strefy niebezpieczne w zależności od gęstości gazu względem powietrza; gazy unoszące się (gęstość względem powietrza poniżej 0,8), rozchodzące się w różnych kierunkach (gęstość względna 0,8÷1,1) i opadające (gęstość względna powyżej 1,1),

4)    stosowane jednostki miar.

3.    Informacje szczegółowe o gazach, na które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne:

1)    zaszeregowanie gazów wg własności ogólnych i stosowanych podziałów,

2)    zakres tworzenia mieszanek wybuchowych, zakazy stosowania niektórych materiałów np. miedzi i srebra dla acetylenu, tłuszczów i smarów dla tlenu,

3)    informacje o technologii produkcji gazów i ich zastosowaniu oraz wymaganiach  właściwych norm dla danych gazów.

4.    Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy

1)    organy dozoru technicznego i podstawy prawne ich działania,

2)    przepisy z zakresu dozoru technicznego i inne akty prawne związane z napełnianiem,

3)    odbiory techniczne i badania okresowe prowadzone przez inspektorów UDT dla zbiorników przenośnych,

4)    odpowiedzialność napełnialni za stan techniczny zbiorników i osprzętu,

5)    wymagania dla napełnialni,

6)    wymiana elementów i osprzętu zbiorników i ich konserwacja.

5.    Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry:

1)    rodzaje zbiorników przenośnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które będą napełniane,

2)    przewidywane temperatury eksploatacji i temperatura odniesienia,

3)    ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania, napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane z przepełnieniem zbiornika,

4)    podstawowe wymagania dla konstrukcji zbiorników,

5)    wymagania specjalne dla butli do acetylenu (tylko w przypadku objęcia ich zakresem napełniania).

6.    Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu

1)    budowa zaworu zaporowego i jego zasadnicze elementy,

2)    kołpak lub osłona oraz zaślepka- cel oraz wymagany zakres stosowania,

3)    zabezpieczenia stosowane w zbiornikach przenośnych.

7.    Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne i etykiety ostrzegawcze

1)    znakowanie zbiorników przenośnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne,

       znakowanie butli kodem barwnym wg PN-EN 1089-3,

       cechowanie butli wg Warunków Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).

       znakowanie butli LPG wg PN-EN 14894:2006

8.    Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne

1)    urządzenia stosowane w napełnialni, przyrządy pomiarowe oraz schemat instalacji,

2)    podstawowe wymagania dla urządzeń napełnialni i ich kontroli,

3)    przygotowanie instalacji do napełniania,

4)    wymagania dla zbiorników, które mają być napełniane oraz kryteria sprawdzania i eliminacja zbiorników niewłaściwych,

5)    proces napełniania i jego kontrola w dostosowaniu do warunków atmosferycznych,

6)    czynności kontrolne po zakończeniu napełniania,

7)    ewidencja napełnianych zbiorników,

8)    instrukcja napełniania.

9.    Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

1)    zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi,

2)    ochrona przeciwpożarowa napełnialni i otoczenia, wyposażenie obiektów napełnialni w sprzęt przeciwpożarowy, jego działanie i użytkowanie,

3)    wymagania w zakresie transportu i składowania,

4)    postępowanie w przypadku awarii w napełnialni, pożaru i nieszczęśliwego wypadku,

5)    utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, a uczestnik szkolenia nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT. Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej.

Kurs napełniania butli z gazem przeprowadzany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. poz. 59). 

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Szkolenie z obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych adresowane jest do osób, które zajmują się, bądź będą się zajmować zawodowo napełnianiem gazami oraz obsługą ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Szkolenia te są przede wszystkim wymagane dla stanowisk pracy takich jak : monter instalacji chłodniczych i pomp ciepła, strażacy, pracownicy szpitali, uzdrowisk, zatrudnieni w sektorze przemysłu spożywczego, płetwonurkowie oraz właściciele i pracownicy centrów i baz nurkowych obsługujący agregaty napełniające butle nurkowe, obsługa sprzętu paintball.

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych. Szkolenie to uprawnia do obsługi i napełniania butli gazami.

Uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki
przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami :

 • Skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak i LPG
 • Sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • Rozpuszczonymi – acetylen 

Szkolenie w zakresie uzyskania kwalifikacji UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm3

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć umiejętności, przydatne na rynku pracy? Skorzystaj z naszego kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych, w ramach którego zdobędziesz uprawnienia do napełniania wszystkich zbiorników i butli o pojemności powyżej 350 cm3. Dowiedz się więcej o naszym kursie:

Zakres kursu obsługi zbiorników ciśnieniowych

Nasze szkolenia obejmują zagadnienia teoretyczne i praktyczne, przygotowujące do egzaminu UDT oraz do samodzielnej obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych. Nasz kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych jest zgodny z programem UDT i obejmuje takie zagadnienia jak m.in. wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy, ogólne i szczegółowe informacje o gazach, konstrukcje zbiorników i ich parametry, czynności kontrolne i robocze przy napełnianiu zbiorników ciśnieniowych, ogólne zalecenia BHP i p.poż.

Rodzaje uprawnień do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych

Po ukończeniu naszego kursu i zdaniu egzaminu UDT, otrzymasz uprawnienia do napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych o pojemności większej, niż 350 cm3. W zależności od rodzaju egzaminu, otrzymasz kwalifikację do napełniania butli:
 • gazami skroplonymi, takimi jak m.in. gazy fluorowane, dwutlenek węgla, 
  podtlenek azotu, amoniak, LPG,
 • gazami sprężonymi (tlen, powietrze, azot, argon itd.),
 • gazami rozpuszczonymi (acetylen).

Co wyróżnia nasz kurs obsługi zbiorników ciśnieniowych?

Nasze szkolenia wyróżniają się wysoką skutecznością ? blisko 100% naszych kursantów zdaje egzamin w UDT. Zapewniamy również organizację egzaminu (dodatkowo płatne). W cenie kursu zapewniony masz komplet materiałów szkoleniowych, zajęcia teoretyczne i praktyczne. Ponadto, gwarantujemy najniższe ceny szkoleń, a także pakiety szkoleń z dofinansowaniem dla przedsiębiorców, obejmujące m.in. kurs f-gazy wraz z kursem napełniania zbiorników i lutowania twardego.

Kurs napełniania zbiorników ciśnieniowych ? dlaczego warto?

Uprawnienia do obsługi i napełniania zbiorników ciśnieniowych wymagane są m.in. w przypadku:
 • osób zajmujących się montażem instalacji chłodniczych i pomp ciepła,
 • strażaków,
 • pracowników szpitali i uzdrowisk,
 • osób zatrudnionych w przemyśle spożywczym,
 • osób pracujących w centrach nurkowych, obsługujących agregaty napełniające butle nurkowe,
 • pracowników zajmujących się obsługą sprzętu do paintballu.
Jak widać, kwalifikacje do obsługi butli i innych zbiorników ciśnieniowych przydatne są w wielu branżach. Nasze szkolenie stanowi również doskonałe uzupełnienie kursu f-gazy ? w przypadku serwisowania urządzeń zawierających f-gazy, konieczne jest spuszczenie starego gazu do butli, co może wykonać jedynie osoba, posiadająca uprawnienia na f-gazy i do napełniania zbiorników ciśnieniowych.
 
 • Organizacja i egzamin UDT dodatkowo płatny – 250 zł 
 • Opłatę za organizację i egzamin UDT pobieramy z góry – opłata bezzwrotna w przypadku nieobecności
 • Program szkolenia uzgodniony z UDT Gliwice z dnia: 07.02.2014 r.
 • W cenie kursu zajęcia teoretyczne, praktyczne, materiały szkoleniowe
 • Uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (bezterminowe)
 • Honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej

 

PROGRAM KURSU:
 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy 
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do
samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób zajmujących się odzyskiem czynników chłodniczych, przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych, wiązek gazami technicznymi:

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych – Euro-cyl, Dura-cyl i herkules, gazami – tlen, azot, argon itp.

Napełnianie i obsługa zbiorników kriogenicznych – gazami tlen, azot, argon

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie butli oraz innych zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych
 


Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej – szczegółowa tematyka egzaminu

dla osób ubiegających się o sprawdzenie kwalifikacji / certyfikację wymaganych przy napełnianiu  ciśnieniowych zbiorników przenośnych

o pojemności powyżej 350 cm3

1.    Wstęp

Niniejsza tematyka obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne, jakie powinny poznać osoby ubiegające się sprawdzenie kwalifikacji przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3, w celu otrzymania zaświadczenia kwalifikacyjnego wydanego przez Urząd Dozoru Technicznego.

2.    Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów:

1)    podział gazów, ze względu na stan skupienia i własności fizyko-chemiczne,

2)    tworzenie mieszanek wybuchowych z powietrzem i z tlenem,

3)    możliwości wybuchu w pomieszczeniu; strefy niebezpieczne w zależności od gęstości gazu względem powietrza; gazy unoszące się (gęstość względem powietrza poniżej 0,8), rozchodzące się w różnych kierunkach (gęstość względna 0,8÷1,1) i opadające (gęstość względna powyżej 1,1),

4)    stosowane jednostki miar.

3.    Informacje szczegółowe o gazach, na które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne:

1)    zaszeregowanie gazów wg własności ogólnych i stosowanych podziałów,

2)    zakres tworzenia mieszanek wybuchowych, zakazy stosowania niektórych materiałów np. miedzi i srebra dla acetylenu, tłuszczów i smarów dla tlenu,

3)    informacje o technologii produkcji gazów i ich zastosowaniu oraz wymaganiach  właściwych norm dla danych gazów.

4.    Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy

1)    organy dozoru technicznego i podstawy prawne ich działania,

2)    przepisy z zakresu dozoru technicznego i inne akty prawne związane z napełnianiem,

3)    odbiory techniczne i badania okresowe prowadzone przez inspektorów UDT dla zbiorników przenośnych,

4)    odpowiedzialność napełnialni za stan techniczny zbiorników i osprzętu,

5)    wymagania dla napełnialni,

6)    wymiana elementów i osprzętu zbiorników i ich konserwacja.

5.    Konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry:

1)    rodzaje zbiorników przenośnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, które będą napełniane,

2)    przewidywane temperatury eksploatacji i temperatura odniesienia,

3)    ciśnienie próbne, ciśnienie napełniania, napełnianie właściwe, obliczanie masy netto ładunku, niebezpieczeństwo związane z przepełnieniem zbiornika,

4)    podstawowe wymagania dla konstrukcji zbiorników,

5)    wymagania specjalne dla butli do acetylenu (tylko w przypadku objęcia ich zakresem napełniania).

6.    Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu

1)    budowa zaworu zaporowego i jego zasadnicze elementy,

2)    kołpak lub osłona oraz zaślepka- cel oraz wymagany zakres stosowania,

3)    zabezpieczenia stosowane w zbiornikach przenośnych.

7.    Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne i etykiety ostrzegawcze

1)    znakowanie zbiorników przenośnych ze szczególnym uwzględnieniem tych, na które ma być wydane zaświadczenie kwalifikacyjne,

       znakowanie butli kodem barwnym wg PN-EN 1089-3,

       cechowanie butli wg Warunków Technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90/ZP oraz umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych (ADR).

       znakowanie butli LPG wg PN-EN 14894:2006

8.    Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne

1)    urządzenia stosowane w napełnialni, przyrządy pomiarowe ora schemat instalacji,

2)    podstawowe wymagania dla urządzeń napełnialni i ich kontroli,

3)    przygotowanie instalacji do napełniania,

4)    wymagania dla zbiorników, które mają być napełniane oraz kryteria sprawdzania i eliminacja zbiorników niewłaściwych,

5)    proces napełniania i jego kontrola w dostosowaniu do warunków atmosferycznych,

6)    czynności kontrolne po zakończeniu napełniania,

7)    ewidencja napełnianych zbiorników,

8)    instrukcja napełniania.

9.    Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych

1)    zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi,

2)    ochrona przeciwpożarowa napełnialni i otoczenia, wyposażenie obiektów napełnialni w sprzęt przeciwpożarowy, jego działanie i użytkowanie,

3)    wymagania w zakresie transportu i składowania,

4)    postępowanie w przypadku awarii w napełnialni, pożaru i nieszczęśliwego wypadku,

5)    utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiany jest bezterminowy certyfikat z napełniania i obsługi zbiorników ciśnieniowych, a uczestnik szkolenia nabywa uprawnienia kwalifikacyjne UDT. Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej.

Kurs napełniania butli z gazem przeprowadzany jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny przy produkcji i magazynowaniu gazów, napełnianiu zbiorników gazami oraz używaniu i magazynowaniu karbidu (Dz. U. z 2004 r. poz. 59).