4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

kursy g2

Kursy i uprawniania cieplne

Cena od: 50 zł

Kurs ciepłowniczy G2

Uprawnienia ŚSEP

Posiadamy certyfikat UDT

kurs ciepłowniczy g2
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

Terminarz

ŚSEP G2 Dozór

LokalizacjaCzerwiec 2024Lipiec 2024Sierpień 2024Wrzesień 2024Październik 2024Listopad 2024
Zabrze27 04 11 18 25 01 08 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07
Łódź04 05 31
Warszawa15 16 05 03
Tarnów02 06 03 01 05
Poznań18 19 14
Lublin12 13 15
Kraków25 23
Gdańsk05
Biała Podlaska27
Katowice27 04 11 18 25 01 08 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07
Bytom27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07
Bielsko-Biała27 04 11
Wrocław09 13 10 08 12
Szczecin09 10
Jaworzno11 12 07
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

PROMOCJA kompletu E i D : Uprawnienia ŚSEP – G2 Grzewcze – szkolenia E i D w ramach jednej grupy w cenie jednego !

PROMOCJA Przy zapisie na 2 lub 3 grupy tego samego dnia, koszt szkolenia w cenie jednego

Do kogo skierowane są kursy i uprawniania cieplne?

Uprawnienia ŚSEP G2 są niezbędne pracownikom, którzy mają zajmować się eksploatacją i/lub dozorem instalacji, urządzeń i sieci cieplnych. Są wymagane do obsługi, konserwacji, remontów i montażu:

 • kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z ich urządzeniami pomocniczymi,
 • pieców przemysłowych o mocy ponad 50 kW,
 • sieci i instalacji cieplnych o przesyle ciepła powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • turbin parowych i wodnych o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
 • przemysłowych urządzeń odbiorczych pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW,
 • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych, o mocy powyżej 50 kW,
 • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw o mocy powyżej 50 kW,
 • sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz instalacji sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • urządzeń do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji.

Kurs ŚSEP G2 może obejmować uprawnienia eksploatacyjne E lub dozorowe D. Oferujemy również kurs łączony na oba rodzaje uprawnień.

Podczas naszych kursów cieplnych poznasz wszelkie zasady, przepisy i warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci oraz wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych. Dodatkowo, szkolenie obejmuje przepisy bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej, dowiesz się podczas niego, jak postępować w razie awarii, pożaru i innych zagrożeń oraz jak udzielać pierwszej pomocy.

Kto może ubiegać się o zaświadczenia kwalifikacyjne ŚSEP?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 poz. 1392 osoba ubiegająca się o uprawnienia musi przedstawić kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego bądź zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci lub kopię poprzednich świadectw kwalifikacyjnych o tym samym zakresie.

 

Zalety naszych kursów ŚSEP G2

 • oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia ŚSEP
 • w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe
 • egzamin dodatkowo płatny 424,20 zł /wniosek egzaminacyjny 
 • posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18
 • posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną
 • GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU!

Na stanowiskach eksploatacji i dozoru

 • Zasady, przepisy, budowa, działanie oraz warunki techniczne obsługi urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady, przepisy eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • Zasady, przepisy i warunki wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych
 • Zasady, przepisy i wymagania bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Instrukcja postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia zdrowia i środowiska

W zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu poniższych urządzeń i instalacji sieci:

– kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW,

– sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;

– przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;

– urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;

– pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;

– sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;

– aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wyżej    

  wymienionych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

 

Kto może ubiegać się o zaświadczenia kwalifikacyjne ŚSEP?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 poz. 1392 osoba ubiegająca się o uprawnienia musi przedstawić kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego bądź zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci lub kopię poprzednich świadectw kwalifikacyjnych o tym samym zakresie.

PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE KONIECZNOŚCI POSIADANIA ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH

 

USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE,
Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348:

Art. 54.1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń
i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Art. 54.6. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.

Art. 54.1.c. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku:

2) osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, co pięć lat.

Art. 54.2. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 • 3. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 • 4. Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:
  1) urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
  2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

osoba uprawnionaosobę posiadającą kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.);

osoba upoważniona – osobę uprawnioną, wyznaczoną pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych;

poleceniodawca – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez pracodawcę do wydawania poleceń pisemnych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;

koordynujący – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń energetycznych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;

dopuszczający – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę i upoważnioną przez pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji;

kierujący zespołem – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę do kierowania zespołem, posiadającą umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji.

Najczęściej zadawane pytania – kurs ciepłowniczy G2

 • Na jakich warunkach użytkownik urządzenia cieplnego (np. kotła) może je obsługiwać bez posiadania uprawnień G2?
  Użytkownik może obsługiwać urządzenie energetyczne, zakwalifikowane do grupy G2, bez świadectwa kwalifikacyjnego, jeśli moc urządzenia nie przekracza 50 kW.
 • Czy instalator kotła gazowego o mocy 5 kW musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne grupy G2?
  Instalator, wykonujący usługę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, niezależnie od mocy urządzenia, zawsze musi posiadać świadectwo kwalifikacyjne.
 • Jakie punkty wyznaczają zakres skali Celsjusza?
  Skala Celsjusza jest wyznaczona przez punkt krzepnięcia wody (0oC) oraz punkt wrzenia wody (100oC).
 • Jakiej temperaturze w skali Celsjusza odpowiada 0 °K?
  0 oK to – 273,15 oC.
 • Na jakiej zasadzie działa termopara?
  Termopara to dwa druty wykonane z różnych materiałów, zgrzane ze sobą na jednym końcu. To złącze jest umieszczane w miejscu pomiaru, drugie jest utrzymywane w stałej temperaturze odniesienia (np. mieszanina wody z lodem). Pod wpływem różnicy temperatur między złączami (pomiarowym i odniesienia) powstaje różnica potencjałów (siła elektromotoryczna), zwana w tym przypadku siłą termoelektryczną, proporcjonalną do różnicy temperatur.
 • Jak działa pirometr?
  Pirometr działa w oparciu o analizę promieniowania cieplnego, emitowanego przez badane ciała. Wszystkie ciała o temperaturze wyższej od 0 oK, emitują promieniowanie cieplne o podobnej charakterystyce, zwanej promieniowaniem ciała doskonale czarnego. Proste pirometry mierzą ilość energii emitowanej, poprzez pomiar temperatury elementu, na który pada promieniowanie.
 • Jak działa kamera termowizyjna?
  Kamera termowizyjna to urządzenie działające w oparciu o detekcję energii fal elektromagnetycznych w zakresie od 7 do 14 µm (tzw. daleka podczerwień). Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone, wypromieniowane z badanego celu. Promieniowanie to przechodzi przez soczewkę i skupia się na detektorze kamery, tak samo jak promieniowanie widzialne na kliszy aparatu fotograficznego.
 • Jaki jest wzór na wartość ciśnienia?
  p = Fn / S
 • Co jest podstawową jednostką ciśnienia w układzie SI?
  Podstawową jednostką ciśnienia, w układzie SI jest 1 Pa (paskal), 1Pa = 1N / m2 Zapamiętaj:
  • Jednostka ciśnienia w układzie SI to Pa (paskal)
 • Jaką wartość ma ciśnienie atmosferyczne w Polsce?
  Ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi przeciętnie 1013,25 hPa.
 • Jak działa aneroid?
  Jest to szczelnie zamknięta metalowa puszka membranowa, w której panuje obniżone ciśnienie. Objętość puszki zmienia się, gdy dochodzi do zmiany ciśnienia. Gdy ono spada – puszka rozszerza się. Jeśli dochodzi do wzrostu ciśnienia – następuje kurczenie się puszki.
 • Jak działa manometr z rurką Bourdona?
  Jeden koniec rurki jest zamocowany do obudowy i przez niego doprowadza się do rurki ciśnienie. Drugi, zamknięty koniec rurki, jest  połączony z układem wskazującym ciśnienie wykonanym zazwyczaj jako układ przekładni. Zmiana wygięcia powoduje zmianę położenia zamkniętego końca połączonego ze wskazówką.
 • Jak działa manometr membranowy?
  Do jednej strony puszki membranowej instaluje się ustrój pomiarowy, druga strona jest wystawiona na działanie mierzonego ciśnienia. W zależności od zakresu ciśnień, stosujemy membrany płaskie (niskie ciśnienia),  membrany sfalowane (wyższe ciśnienia) oraz mieszki sprężyste (bardzo wysokie ciśnienia).
 • Jak dzielimy kotły ze względu na zastosowane paliwo?
  Ze względu na zastosowane paliwo kotły dzielimy na opalane: paliwem stałym (węgiel kamienny, węgiel brunatny, koks, drewno), paliwem ciekłym (olej opalowy), paliwem gazowym (gaz ziemny, LPG).
 • Skąd pobiera powietrze kocioł z otwartą komorą spalania?
  Powietrze niezbędne do prawidłowej pracy kotła, jest pobierane z miejsca zainstalowania, czyli z pomieszczenia, w którym zainstalowano kocioł.
 • Czy pomieszczenie, w którym zainstalowano kocioł z zamkniętą komorą spalania, musi spełniać wymagania kubaturowe?
  Nie, kocioł z zamkniętą komora spalania, można zainstalować w małym pomieszczeniu, ponieważ powietrze do procesu spalania, jest doprowadzone z zewnątrz.
 • Jakie parametry musi spełniać pomieszczenie, w którym ma być zainstalowany kocioł z otwartą komorą spalania?
  Pomieszczenie takie musi mieć wysokość co najmniej 2,2 m i kubaturę nie mniejszą niż 8 m3.
 • Jaka jest temperatura spalin w kotłach kondensacyjnych?
  Temperatura spalin w kotłach kompensacyjnych wynosi 45-60°C.
 • Jakie problemy generuje niska temperatura spalin, wydobywająca się z kotłów kondensacyjnych?
  Niska temperatura spalin powoduje kondensację spalin w kominie, co wymaga zastosowania wentylatora do odprowadzenia spalin, a sama wilgoć powoduje niszczenie kominów murowanych i korozję kominów stalowych.
 • Jakie objawy obejmuje pierwszy stopień oparzenia?
  Objawy I stopnia oparzenia to: zaczerwienienie skóry (rumień), obrzęk i uczucie pieczenia.
 • Jakie objawy obejmuje drugi stopień oparzenia?
  Objawy II stopnia oparzenia to: pęcherze z żółtawym płynem surowiczym oraz  towarzyszący temu ostry ból.
 • Jakie objawy obejmuje trzeci stopień oparzenia?
  To stopień niebolesny, cechujący się martwicą całej grubości skóry, a także uszkodzeniem tkanek położonych głębiej (mięśnie, ścięgna). Skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek.
 • Jak długo należy schładzać miejsce poparzenia?
  Miejsce poparzenia należy schładzać przez co najmniej 15 minut.
 • Jak działa jonizacyjny kontroler palnika?
  Prąd o małym natężeniu (rzędu mikroamperów) płynie pomiędzy elektrodą (jonizacyjną) a palnikiem, w obecności płomienia. Płomień powoduje wzrost temperatury gazów, co oznacza zwiększenie energii kinetycznej cząsteczek gazu. Prowadzi to do powstania jonów przewodzących prąd elektryczny. W wyniku różnicy potencjałów, w zjonizowanym za pomocą płomienia gazie, pomiędzy elektrodą jonizacyjną a masą urządzenia zaczyna płynąć prąd. Brak płomienia powoduje brak przepływu prądu i odcięcie dopływu gazu.
 • Jak działa bimetalowy kontroler płomienia?
  Bimetal składa się z dwóch sprasowanych metali o różnej rozszerzalności cieplnej. Pod wpływem płomienia, następuje odkształcenie układu blaszek, powodując uruchomienie zaworu gazowego. Brak płomienia skutkuje odkształceniem bimetalu w drugą stronę, zamykając zawór.
 • Jak działa termoparowy kontroler płomienia?
  Płomień dyżurny stale ogrzewa termoparę, powodując powstanie napięcia i przepływ prądu w obwodzie kontrolnym. Brak płomienia powoduje zanik prądu i zadziałanie zaworu bezpieczeństwa, odcinającego dopływ gazu do palnika.
 • Jaka jest reakcja chemiczna całkowitego spalania gazu ziemnego?
  Całkowite spalanie gazu ziemnego to proces spalania z dostarczeniem dostatecznej ilości tlenu do  komory spalania, podczas którego produktami spalania są dwutlenek węgla i woda. CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O
 • Jaka jest reakcja chemiczna półspalania gazu ziemnego?
  Półspalanie gazu ziemnego to proces spalania, przy ograniczonym dostępie tlenu do komory spalania, podczas którego produktami spalania są tlenek węgla i woda. 2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O
 • Jaka jest reakcja chemiczna spalania niecałkowitego gazu ziemnego?
  Spalanie niecałkowite gazu ziemnego to proces spalania, przy bardzo ograniczonym dostępie tlenu do komory spalania, podczas którego produktami spalania są węgiel w postaci sadzy i woda. CH4 + O2 → C + 2H2O
 • Jakie jest podstawowe zastosowanie sprężarek?
  Podstawowym zastosowaniem sprężarek jest: podniesienie ciśnienia czynnika gazowego, zwiększenie gęstości tego czynnika, podniesienie ciśnienia czynnika, wymuszenie przepływu, podwyższenie temperatury czynnika gazowego, wywołanie dodatniego efektu Joule’a-Thomsona.
 • Jaki jest podział sprężarek ze względu na stosunek sprężania?
  Ze względu na stosunek sprężania sprężarki dzieli się na: wentylatory dla π < 1,1 (przyrost ciśnienia nie przekraczający 10 kPa), dmuchawy dla 1,1 < π < 2, kompresory dla π > 2.
 • Jaki jest skład procentowy powietrza atmosferycznego?
  Powietrze atmosferyczne jest mieszaniną gazów o następującym składzie: tlen O2-21 %, azot N2-78 %, gazy szlachetne (argon, neon, hel i inne) i dwutlenek węgla CO2  – 1 %.
 • Co to jest przegrzanie czynnika chłodniczego?
  Przegrzanie czynnika chłodniczego jest to wartość określająca różnicę pomiędzy temperaturą par nasyconych przy danym ciśnieniu oraz temperaturą rzeczywistą pary czynnika chłodniczego opuszczającego parownik w punkcie pomiaru ciśnienia. Wartość przegrzania czynnika chłodniczego określa się w stopniach Kelwina lub Celsjusza.

  Jakie są przyczyny przegrzania czynnika chłodniczego?

  • Zbyt mała ilość czynnika
  • Nieprawidłowo doprany element rozprężny
  • Za niska temperatura skraplania
 • Jak obliczyć wartość przegrzania?
  Aby obliczyć wartość przegrzania, należy zmierzyć ciśnienie na ssaniu układu oraz za pomocą tablicy „ciśnienie/temperatura” odczytać jaka jest wartość temperatury par nasyconych (można to wykonać manometrem elektronicznym który sam wskaże nam taką wartość). Następnie, przy pomocy termometru mierzymy rzeczywistą temperaturę, jaka panuje w układzie (powinna być wyższa od temperatury par nasyconych). Posiadając obie wartości odejmujemy je od siebie (od temperatury rzeczywistej odejmujemy temperaturę par nasyconych). Otrzymana wartość to przegrzanie par czynnika chłodniczego.
 • Jaka jest prawidłowa wartość przegrzania dla układu chłodniczego?
  To wartość 4-9 K.
 • Co to jest dochłodzenie czynnika chłodniczego?
  Dochłodzenie jest to różnica pomiędzy temperaturą nasycenia cieczy przy danym ciśnieniu oraz temperaturą rzeczywistą czynnika opuszczającego skraplacz w punkcie pomiaru ciśnienia.
 • Jaka jest prawidłowa wartość dochłodzenia dla układu chłodniczego?
  Jakie mogą być przyczyny zbyt wysokiego przegrzania:
 • Jakie mogą być przyczyny zbyt wysokiego przegrzania:
  Przyczynami zbyt wysokiego przegrzania mogą być:
  • przewymiarowany parownik,
  • za mała ilość czynnika w układzie chłodniczym,
  • źle ustawiona wartość na elemencie rozprężnym,
  • źle dobrany element rozprężny,
  • wilgoć lub brud, blokujące przepływ przez element rozprężny,
  • niewłaściwie ulokowany czujnik temperatury elementu rozprężnego,
  • zbyt niska temperatura skraplania.
 • Jakie mogą być przyczyny zbyt niskiego przegrzania?
  Przyczynami zbyt niskiego przegrzania mogą być:
  • zbyt mały parownik,
  • źle ustawiona wartość na elemencie rozprężnym,
  • źle dobrany element rozprężny,
  • niewłaściwy przepływ powietrza przez parownik (za mały odbiór ciepła),
  • niewłaściwa dystrybucja czynnika chłodniczego w parowniku,
  • zbyt małe obciążenie cieplne parownika,
  • zalodzony parownik.
 • Jakie mogą być przyczyny zbyt niskiego dochłodzenia?
  Przyczynami zbyt niskiego dochłodzenia mogą być:
  • zbyt mała ilość czynnika w układzie chłodniczym,
  • zbyt mała sprężarka,
  • zablokowany przepływ czynnika przez filtr, element rozprężny lub inny element układu,
  • zbyt małe natężenie przepływu powietrza przez skraplacz.
 • Jakie mogą być przyczyny zbyt wysokiego dochłodzenia?
  Przyczynami zbyt wysokiego dochłodzenia mogą być:
  • przewymiarowany skraplacz,
  • przewymiarowana sprężarka,
  • zbyt duża ilość czynnika w układzie chłodniczym.
 • Jaka jest zasada działania sprężarki śrubowej?
  W sprężarce śrubowej sprężanie gazu jest spowodowane zmniejszaniem się przestrzeni pomiędzy pracującymi śrubami od otworów ssawnych do otworów tłocznych.
 • Jaka jest zasada działania sprężarki membranowej?
  Sprężarka membranowa to pompa wyporowa, w której organem roboczym jest gumowa, plastikowa membrana, poruszana za pomocą dźwigni, cyklicznie wtłaczanego sprężonego powietrza lub cieczy.
 • Jaka jest zasada działania sprężarki spiralnej?
  Sprężarka spiralna (nazywana również sprężarką mimośrodową), to typ sprężarki wyporowej, w której sprężanie odbywa się dzięki współpracy dwóch spirali. Jedna spirala jest nieruchoma, podczas gdy druga porusza się ruchem mimośrodowym, nie obracając się, dzięki czemu przestrzeń między spiralami zmniejsza się od otworu ssawnego do otworu tłocznego.
 • Jaka jest zasada działania sprężarki Roots’a?
  Zazębiające się tłoki, tworzą zamknięte przestrzenie, które przemieszczając się od części ssawnej, do tłocznej sprężarki, zmniejszają swoją objętość, powodując sprężanie gazu.
 • Jaka jest zasada działania sprężarki łopatkowej?
  Łopatki są osadzone w wirniku, który jest umiejscowiony mimośrodowo wewnątrz korpusu pompy. Łopatki są rozpierane w kierunku korpusu, za pomocą sprężyn. W czasie obrotu wirnika, łopatki zagarniają ciecz z komory ssawnej do przestrzeni międzyłopatkowej przenosząc ją do komory tłocznej pompy.
 • Jaka jest zasada działania sprężarki promieniowej?
  Sprężarka promieniowa to sprężarka, w której przepływ gazu przez wirnik jest promieniowy. Gaz, wpływając przez króciec ssawny, napotyka kierownicę wstępną, której zadaniem jest wstępne zawirowanie gazu. Łopatkowy wirnik przyspiesza gaz, który po jego opuszczeniu napotyka kierownicę zawirnikową, w której jest korygowany kierunek przepływu gazu oraz energia kinetyczna, częściowo zamieniana na energię potencjalną. Gaz opuszcza sprężarkę przez spiralny dyfuzor.
 • Jaka jest zasada działania sprężarki osiowej?
  Sprężarka osiowa to sprężarka, w której przepływ gazu jest osiowy. Gaz, wpływając przez króciec ssawny, napotyka kierownicę wstępną, której zadaniem jest wstępne zawirowanie gazu lub likwidacja szkodliwego zawirowania powstałego w króćcu ssawnym. Łopatkowy wirnik przyspiesza gaz, który po jego opuszczeniu, napotyka kierownicę zawirnikową, w której jest korygowany kierunek przepływu gazu oraz energia kinetyczna jest częściowa zamieniana na energię potencjalną. Gaz opuszcza sprężarkę przez dyfuzor.
 • Jak dzielimy sprężarki ze względu na stosunek sprężania?
  Ze względu na stosunek sprężania sprężarki dzieli się na: wentylatory dla  < 1,1 (przyrost ciśnienia nie przekraczający 10 kPa), dmuchawy dla 1,1 < < 2, kompresory dla  > 2.
 • Jaki jest główny podział, ze względu na cechy konstrukcyjne, wentylatorów?
  Ze względu na cechy konstrukcyjne, wentylatory dzielimy na osiowe i promieniowe.
 • Jakie uprawnienia musi posiadać osoba, która montuje pompę ciepła lub urządzenie klimatyzacji?
  Musi obowiązkowo, posiadać świadectwa kwalifikacyjne grupy G1 oraz G2. Dodatkowo gdy urządzenia klimatyzacji posiadają alternatywny czynnik w postaci propanu czy tez izobutanu niezbędna jest nam również grupa G3.
 • Jakie uprawnienia musi posiadać osoba, która montuje urządzenie grzewcze w postaci ogrzewcza gazowego wody „junkers”?
  Musi obowiązkowo, posiadać świadectwo kwalifikacyjne grupy G2 oraz G3. Gdy urządzenie nie jest zasilane z baterii tylko po przez wpięcie do instalacji elektrycznej, niezbędna jest również grupa G1. Należy nadmienić, iż każda ingerencja w instalacje gazową wymaga również protokołu pomiaru z próby szczelności wykonanego i zatwierdzonego przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia energetyczne z grupy G3 E i D.