4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Kurs ciepłowniczy G2 Cena od 50 zł

Szczegóły

Przykładowe pytania egzaminacyjne grupa G2

Zapraszamy do zapoznania się z przykładowymi pytaniami i odpowiedziami na uprawnienia energetyczne G2. Pytania zostały opracowanena na podstawie materiałów szkoleniowych udostępnianych Uczestnikom szkoleń w Ośrodku Szkolenia Zawodowego „Omega” w Zabrzu. Po zapoznaniu się z pytaniami i prawidłowymi odpowiedziami egzamin na uprawnienia energetyczne G2 będzie fromalnością.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Co to jest kocioł wodny?

 • Kocioł wodny jest to urządzenie w którym ciepło wytworzone w procesie spalania paliwa jest wykorzystane do ogrzewania wody do zadanej temperatury
odpowiedź

Co to jest kocioł parowy?

 • Kocioł parowy jest to urządzenie w którym ciepło wytworzone w procesie spalania paliwa jest wykorzystane do wytwarzania pary o ciśnieniu wyższym od atmosferycznego
odpowiedź

Co to jest moc cieplna kotła?

 • Moc cieplna kotła jest to ilość energii cieplnej unoszonej przez czynnik grzejny w jednostce czasu wyrażana w KW lub MW, w odniesieniu do kotłów parowych używa się też pojęcia wydajności kotła wyrażana w t/h
odpowiedź

Co to jest najniższy poziom wody w kotle parowym?

 • Najniższy poziom wody to taki poziom przy którym nie nastąpi jeszcze uszkodzenie kotła z powodu braku wody powinien on wynosić minimum 100 mm powyżej linii ogniowej
odpowiedź

Co to jest ciśnienie robocze dopuszczalne?

 • Jest to najwyższe ciśnienie na które kocioł został dopuszczony do pracy przez dozór techniczny i zabezpieczony przyrządem bezpieczeństwa lub zaworem bezpieczeństwa
odpowiedź

Jak dzielimy kotły ze względu na nośnik ciepła?

 • Na kotły wodne i parowe
odpowiedź

Jak dzielimy kotły ze względu na materiał z jakiego został wykonany?

 • Na kotły stalowe i żeliwne i innych
odpowiedź

Jakie kotły nazywamy kotłami niskotemperaturowymi?

 • niskotemperaturowymi nazywamy kotły wodne o temperaturze wody do 100 stopni C.
odpowiedź

Jakie kotły nazywamy kotłami średniotemperaturowymi?

 • Średniotemperaturowymi nazywamy kotły o temperaturze wody 100 – 115 stopni C.
odpowiedź

Jakie kotły nazywamy kotłami wysokotemperaturowymi?

 • wysokotemperaturowymi nazywamy kotły o temperaturze wody powyżej 115 stopni C.
odpowiedź

Jakie kotły nazywamy niskociśnieniowymi?

 • Niskociśnieniowymi nazywamy kotły o ciśnieniu roboczym do 0.07 MPa
odpowiedź

Jakie kotły nazywamy wysokociśnieniowymi

 • Wysokociśnieniowymi nazywamy kotły parowe o ciśnieniu roboczym ponad 0,7 MPa
odpowiedź

W jaki sposób kotły wodne centralnego ogrzewania są zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

 • W systemie otwartym c.o. za pomocą rury bezpieczeństwa i naczynia wzbiorczego a w systemie zamkniętym za pomocą zaworu bezpieczeństwa
odpowiedź

W jaki sposób kotły parowe c.o. o ciśnieniu 0,7 MPa zabezpieczane są przed nadmiernym wzrostem ciśnienia?

 • Za pomocą przyrządów bezpieczeństwa słupem wody wyrzutowej Między przestrzenią parową a zbiornikiem wyrzutowym nie mogą być zainstalowane żadne zawory, przyrząd bezpieczeństwa należy chronić przed zamarzaniem
odpowiedź

Co to jest eksploatacja kotłów?

 • Przez eksploatację należy rozumieć wykorzystywanie kotła zgodnie z jego przeznaczeniem zgodnie z jego właściwościami konstrukcyjnymi w sposób zapewniający oszczędne zużywanie paliwa optymalną żywotność kotła, oraz bezpieczeństwo dla obsługi Dla każdego kotła powinna być opracowana instrukcja eksploatacji która obejmuje dokumentacje fabryczną, technologiczno- ruchową i lokalne warunki pracy kotła
odpowiedź

Co powinna obejmować dokumentacja fabryczna kotła?

 • - obliczenia, opisy i rysunki konstrukcyjne - świadectwa materiałowe, kontroli jakości i świadectwa odbioru technicznego - karty gwarancyjne - instrukcje obsługi
odpowiedź

Co powinna obejmować dokumentacja eksploatacyjna kotła?

 • - dokumenty przyjęcia kotła do eksploatacji - instrukcję eksploatacji - raporty pracy kotła - dokumenty z przeglądów, konserwacji i napraw - protokoły dotyczące uszkodzeń - inne dokumenty np. księgę rewizyjną dozoru technicznego - wykaz i stan części zamiennych
odpowiedź

Podaj obowiązki palacza w czasie pracy kotła

 • - kontrolować poprawność jego pracy - utrzymywać nominalne parametry wody lub pary w kotle - utrzymywać prawidłowe temperatury spalin, wody i pary oraz powietrza - zapewnić czystość powierzchni ogrzewalnych kotła - zapewnić regularny odbiór żużla i popiołu - wykrywać i w miarę możliwości na bieżąco usuwać usterki kotła
odpowiedź

Jakie warunki powinno spełniać pomieszczenie z kotłem?

 • - wysokość pomieszczenia z kotłami do 30 KW nie powinna być mniejsza od 2,2 m, ale w pomieszczeniach
  zmodernizowanych wyposażonych w wentylację nawiewną do 0,3 m nad poziomem podłogi i wywiewną pod stropem
  dopuszcza się 1,9 m - wysokość pomieszczenia z kotłami z kotłami o mocy 30 – 60 KW powinna wynosić 2,2 m - wysokość pomieszczenia z kotłami o mocy powyżej 60 KW - 2000 KW powinna wynosić min 2,5 m
  - kubatura pomieszczenia nie powinna być mniejsza od 8 m3 - odległość boku kotła od łatwo zapalnych elementów budowlanych powinna wynosić min 60 cm
odpowiedź

Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji kotła?

 • - charakterystykę techniczną kotła i techniczne warunki eksploatacji
  • czynności związane z uruchomieniem, obsługą i zatrzymaniem w warunkach normalnej pracy
  w razie awarii, lub innego zagrożenia
  • zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń w pracy kotła
  • wymagania w zakresie konserwacji
  • zakresy i terminy wykonywania zapisów ruchowych
  • zakresy i terminy prób, pomiarów, przeglądów i remontów
  • wymagania w zakresie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, pożarem i wybuchem
  - Instrukcja powinna być zatwierdzona przez osobę kierownictwo zakładu i znajdować się na stanowisku palacza - Do obowiązku palacza jest szczegółowa znajomość instrukcji i umiejętność jej realizacji
odpowiedź

Jakie czynności należy wykonać przed przystąpieniem do prac remontowych przy rurociągach i węzłach cieplnych?

  • odłączyć odcinek remontowany przez zamkniecie armatury odcinającej z obydwu stron oraz od strony odgałęzień
  • założyć zaślepki lub wymontować część rurociągu
  • zabezpieczyć armaturę odcinająca przed włączeniem
  • wygrodzeniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych
  • otwarciu w remontowanym odcinku armatury spustowej, odpowietrzającej i rozruchowej
odpowiedź

Wymień najważniejsze czynności zabronione na czynnych urządzeniach i instalacjach

  • sprawdzania obecności gazów za pomocą otwartego ognia
  • wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych polegających na spawaniu, rozkręcaniu,
  • wymianie armatury jeśli znajdują się pod ciśnieniem czynnika lub napełnione gorąca woda
  • o temperaturze powyżej 50 *C
  • odkopywania lub odkrywania preizolacyjnych długich rurociągów sieci cieplnych
odpowiedź

Podaj najważniejszy akt prawny dotyczący dozoru technicznego

 • Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 XII 2000, ogłoszona w Dz.U. nr 122 poz 1321
odpowiedź

Wymień jednostki dozoru technicznego

  • Urząd Dozoru Technicznego UDT
  • Transportowy Dozór Techniczny TDT
  • Wojskowy Dozór Techniczny WDT
odpowiedź

Wymień grupy urządzeń technicznych które są objęte dozorem technicznym

  • kotły parowe bez względu na wysokość ciśnienia
  • kotły wodne bez względu na wysokość dopuszczalnej temperatury wody
  • zbiorniki stałe i przenośne o parametrach określonych przepisami / pojemność, ciśnienie /
  • rurociągi parowe, armatura łącząca kocioł z turbiną
  • bezciśnieniowe zbiorniki do magazynowania materiałów niebezpiecznych
  • dźwignice dźwigi, suwnice itp.
  • wózki podnośnikowe z napędem mechanicznym
odpowiedź

Podaj dolną DGW i górną GGW granicę wybuchowości dla metanu i wodoru

  • metanu 4,9 - 15,5 %
  • wodoru 4.0 - 75.0 %
odpowiedź

Wymień główne produkty spalania węgla

 • dwutlenek węgla CO2, para wodna H2O, tlenki siarki SOX, tlen O2, tlenki azotu NOX, oraz żużel i popiół
odpowiedź

Wymień główne produkty spalania gazu ziemnego

 • są tylko gazy – dwutlenek węgla, para wodna i tlenki azotu
odpowiedź

Wymień główne produkty spalania oleju opałwego

 • Dwutlenek węgla, para wodna, tlenki siarki, i azotu, oraz przy źle prowadzonym procesie spalania tlenek węgla i sadza
odpowiedź

Podaj temperaturę wrzenia wody

  • przy ciśnieniu atmosferycznym 0,1 MPa około 100 C
  • przy 1 MPa woda wrze przy 180*C
  • przy 3 MPa wrze przy 235 *C
  • punkt rosy około 57*C
odpowiedź

Opisz pierwsze objawy zatrucia tlenkiem węgla

 • - ból głowy, osłabienie, przyspieszony oddech, tętnienie w skroniach, nudności
odpowiedź

Gdzie powinna być stosowana izolacja cieplna?

  • tam gdzie temperatura urządzenia, armatury lub rurociągu przekracza 60*
odpowiedź

Podaj jednostki ciśnienia i wzajemne relacje

  • pascal Pa = N/m2
  • 1 bar = 100000 Pa
  • 1000 hpa = 1,0197 at = 0,9869 atm = 750 mmHg = 1 bar
  • 1 at = 1 KG/cm2 = 98066 Pa = 14,22 funt/cal2
  • 1atm = 1,033 at = 760 tor = 101325 Pa = 14,69 funt/cal2 = 0,07 at
  • atmosfera techniczna – odpowiada ciśnieniu 10 m słupa wody
  • atmosfera fizyczna – odpowiada ciśnieniu 760 mm słupa rtęci
odpowiedź

Kiedy można obsługiwać, bez posiadania świadectwa kwalifikacyjnego, urządzenia 2 grupy?

 • Jeśli moc zainstalowana u danego użytkownika nie przekracza 50 kW.
odpowiedź

Jakie punkty wyznaczają skalę Celsjusza?

 • Skalę Celsjusza wyznaczają: punkt krzepnięcia wody i punkt jej wrzenia.
odpowiedź

Czy w skali Kelwina mogą wystąpić ujemne temperatury?

 • Nie mogą, skala Kelwina rozpoczyna się od punktu 0oK.
odpowiedź

Jaką wartość pokaże termometr w skali Kelwina mierzący temperaturę wrzącej wody?

 • Pokaże 373,16oK.
odpowiedź

Co to jest ciśnienie?

 • Ciśnienie to siła działająca prostopadle na powierzchnię.
odpowiedź

Co to jest 1 Pa?

 • 1 Pa to siła 1 N działająca na powierzchnie 1 m2.
odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 hPa?

 • 1 hPa to 100 Pa.
odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 kPa?

 • 1 kPa zawiera 1000 Pa.
odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 MPa?

 • 1 MPa zawiera 1 000 000 Pa.
odpowiedź

Co to jest ciśnienie hydrostatyczne?

 • Jest to ciśnienie wywołane ciężarem wody i jest wyrażane w Pa, w mm lub m słupa wody.
odpowiedź

Jaka jest relacja pomiędzy barem a Pa?

 • 1 bar = 100 000 Pa
odpowiedź

Jaka jest relacja pomiędzy 1 at a Pa i barem?

 • 1 at = 100 kPa = 1 bar
odpowiedź

Co to jest spalanie?

 • To kontrolowane łączenie się paliwa z tlenem.
odpowiedź

Jakie produkty spalania są najbardziej niebezpieczne dla środowiska naturalnego?

 • Sadza, pyły, tlenki węgla, siarki, azotu.
odpowiedź

Co to jest paliwo?

 • Jest to substancja, która łącząc się chemicznie z tlenem, wydziela ciepło.
odpowiedź

Co to jest wartość opałowa?

 • Jest to ilość ciepła, uzyskana z zupełnego i całkowitego spalenia 1 kg lub 1 m3 paliwa.
odpowiedź

Do jakiej pojemności napełnia się butle i zbiorniki na gaz płynny?

 • Do 85% ich objętości wodnej.
odpowiedź

Czy propan-butan po odparowaniu jest cięższy, czy lżejszy od powietrza?

 • Po odparowaniu, propan-butan jest cięższy od powietrza i zalega w dolnych warstwach pomieszczenia, czy zagłębieniach terenu.
odpowiedź

Jaka są granice wybuchowości propanu-butanu?

 • Zakres wybuchowości propanu-butanu to 1,9-9,6 %.
odpowiedź

Co to jest wybuch?

 • Jest to niekontrolowany, gwałtowny przebieg spalania.
odpowiedź

Co to jest ciśnienie nominalne?

 • Jest to górna granica ciśnienia roboczego, do której może być stosowany dany rodzaj rur lub armatury.
odpowiedź

Co to jest ciśnienie bezwzględne?

 • Jest to ciśnienie względem próżni.
odpowiedź

Co to jest ciśnienie różnicowe?

 • Ciśnienie różnicowe jest to ciśnienie wskazujące różnicę ciśnień.
odpowiedź

Co to jest ciśnienie względne?

 • Ciśnienie względne to ciśnienie względem ciśnienia otoczenia (względne) i większe od niego.
odpowiedź

Co to jest przepływomierz?

 • Jest to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru strumienia objętości lub masy materii poruszającej się przez daną powierzchnię prostopadłą do kierunku przepływu.
odpowiedź

Co to jest kocioł wodny?

 • Jest to urządzenie, w którym ciepło wytworzone w procesie spalania paliwa, jest wykorzystywane do ogrzania wody do określonej temperatury.
odpowiedź

Co to jest kocioł parowy?

 • Jest to urządzenie, w którym ciepło wytworzone w procesie spalania paliwa, jest wykorzystywane do wytworzenia pary o ciśnieniu większym od atmosferycznego.
odpowiedź

Ile powietrza potrzeba do prawidłowego spalania gazu ziemnego?

 • Do spalenia 1 m3 gazu ziemnego potrzeba 10 m3 powietrza.
odpowiedź

Z czego wynika wysoka sprawność kotłów kondensacyjnych?

 • Ciepło ze skroplenia pary wodnej, zawartej w spalinach, jest dodatkowo wykorzystywane przez urządzenie.
odpowiedź

Na czym polega rekuperacja ciepła?

 • Spaliny oddają część swojego ciepła do powietrza lub do paliwa w rekuperatorze.
odpowiedź

Jak często należy kontrolować przewody spalinowe i wentylacyjne?

 • Raz na rok.
odpowiedź

Co należy zrobić przed każdorazowym wejściem do komory paleniskowej kotła?

 • Obowiązkowo należy sprawdzić czy stężenie par lub gazów nie przekracza dopuszczalnych norm.
odpowiedź

W jakiej temperaturze mogą być wykonywane prace w kotłach, kanałach i rurociągach sieci cieplnych?

 • Nie wyższej nić 40oC.
odpowiedź

Jak dzielimy kotły gazowe w zależności od ich funkcji?

 • Są to kotły jednofunkcyjne i dwufunkcyjne.
odpowiedź

Jak dzielimy kotły gazowe w zależności od sposobu ich zainstalowania?

 • Są to kotły stojące i kotły wiszące.
odpowiedź

Jaką wysokość i kubaturę musi posiadać łazienka, w której ma być zamontowany kocioł dwufunkcyjny?

 • Musi mieć wysokość 2,2 m i kubaturę co najmniej 8 m3.
odpowiedź

Na czym polega zasada działania kotła z otwartą komorą spalania?

 • Powietrze niezbędne do prawidłowej pracy kocioł pobiera z miejsca zainstalowania a spaliny są wyprowadzane kominem spalinowym poza pomieszczenie.
odpowiedź

Na czym polega zasada działania kotła z zamkniętą komorą spalania?

 • Powietrze niezbędne do spalania kocioł pobiera z zewnątrz przez zewnętrzną ścianę budynku, bez dostępu powietrza z miejsca zainstalowania.
odpowiedź

Co to jest sieć ciepłownicza?

 • To układ rurociągów służący do transportu energii cieplnej.
odpowiedź

Jaki jest podstawowy wymóg osobowy, dotyczący pracy w komorach sieci cieplnej?

 • Na zewnątrz musi być co najmniej jedna osoba ubezpieczająca.
odpowiedź

Co to jest woda surowa?

 • Jest to woda w najprostszej postaci, pobierana ze studni, z rzeki lub z jeziora.
odpowiedź

Na czym polega uzdatnianie wody?

 • Uzdatnienie wody polega na filtrowaniu, zmiękczaniu i odgazowaniu wody.
odpowiedź

Na czym polega demineralizacja wody?

 • Demineralizacja polega na całkowitym usunięciu szkodliwych pierwiastków takich jak: wapń, magnez, sód, potas, siarka, żelazo.
odpowiedź

Jaką temperaturę powinna mieć ciepła woda użytkowa?

 • 45-55oC.
odpowiedź

Jakie są dwa podstawowe rodzaje wentylacji?

 • Wentylacja naturalna, wynikająca z różnicy temperatur wewnątrz pomieszczenia wentylowanego i na zewnątrz oraz wentylacja sztuczna, osiągana przy pomocy wentylatorów.
odpowiedź

Na czym polega wentylacja nawiewna?

 • Wentylator tłoczy powietrze z zewnątrz do wentylowanego pomieszczenia, wytwarzając podciśnienie, powodujące wypływ zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz, przez specjalne otwory lub nieszczelności.
odpowiedź

Na czym polega wentylacja wywiewna?

 • Wentylator zasysa zużyte powietrze, co powoduje powstanie podciśnienia w pomieszczeniu, wywołującego napływa z zewnątrz świeżego powietrza przez specjalne otwory lub nieszczelności.
odpowiedź

Na czym polega wentylacja nawiewno-wywiewna?

 • Jeden wentylator pobiera zanieczyszczone powietrze z pomieszczenia a drugi dostarcza świeże powietrze z zewnątrz.
odpowiedź

Kiedy należy stosować izolację cieplną?

 • Gdy temperatura na powierzchni urządzenia, armatury lub rurociągu przekracza 60oC.
odpowiedź

Co to jest korozja?

 • Korozja jest to proces niszczenia metali w wyniku reakcji chemicznych lub elektrochemicznych.
odpowiedź

Co się dzieje w kominie, gdy temperatura spalin jest niższa niż punkt rosy (57oC)?

 • Następuje skroplenie spalin a w konsekwencji zamakanie kominów murowanych i korozja kominów stalowych.
odpowiedź

Na jakiej zasadzie działa termopara?

 • Dwa połączone ze sobą druty (spaw, zgrzanie, lut) są wykonane z różnych metali. Jeśli połączone końce umieścimy w innej temperaturze, niż niepołączone, to na skutek działania siły termoelektrycznej, w układzie popłynie prąd elektryczny.
odpowiedź

Jak łączy się armaturę z rurociągami?

 • Za pomocą gwintów, kołnierzy i śrub, a przy bardzo wysokich ciśnieniach – przez spawanie.
odpowiedź

Jak działa kamera termowizyjna?

 • Kamera rejestruje promieniowanie termiczne z zakresu podczerwieni i zamienia je na obraz widzialny.
odpowiedź

Jakie występują rodzaje wentylacji?

 • Wentylacja grawitacyjna, wentylacja mechaniczna
odpowiedź

Jakie są rodzaje wentylacji mechanicznej?

 • Nawiewna, wywiewna, nawiewno –wywiewna
odpowiedź

Jakie występują rodzaje wentylatorów?

 • Osiowe, półosiowe, promieniowe
odpowiedź

Co to jest presostat i do czego służy?

 • Jest to zawór, który chroni przed zbyt niskim lub zbyt wysokim ciśnieniem.
odpowiedź

Jak należy połączyć pompy aby uzyskać większy przepłym objętościowy wody?

 • Równolegle
odpowiedź

Jakie są sposoby regulacji pompy?

 • Regulacja mechaniczna- dławienie na zaworze, regulacja elektryczna- zmiana prędkości obrotowej wirnika.
odpowiedź

W ile osób można wykonywać prace szczególnie niebezpieczne?

 • Min. dwie osoby, jedna wykonuje, druga asekuruje
odpowiedź

Na jakiej podstawie można przystąpić do prac szczególnie niebezpiecznych?

 • Trzeba być uprawnionym (świadectwo kwalifikacyjne) i upoważnionym (pisemne polecenie)
odpowiedź

Czy można mieszać ze sobą różne czynniki chłodnicze , przeznaczone do utylizacji ?

 • Nie
odpowiedź

Jakie są rodzaje kotłów ze względu na nośnik energii?

 • Kotły wodne, kotły parowe
odpowiedź

Jakie są rodzaje kotłów ze względu na rodzaj paliwa?

 • Stale, ciekłe i gazowe
odpowiedź

Kto może się zajmować samodzielnie eksploatacją urządzeń sieci i instalacji energetycznych?

 • Tylko osoba spełniająca wymagania kwalifikacyjne, potwierdzone świadectwem wydanym przez Komisję Kwalifikacyjną, odpowiednim dla stanowisk:
  - dozoru – D,
  - eksploatacji – E,
odpowiedź

Jakie rodzaje prac objęte są wymaganiami kwalifikacyjnymi, stawianymi osobom, które te prace wykonują?

 • Do zakresu prac objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi są zaliczane prace w zakresie:
  - obsługi urządzeń, sieci i instalacji energetycznych:
  - konserwacji,
  - napraw,
  - kontrolno-pomiarowym,
  - montażu,
odpowiedź

Kto ustala wykaz stanowisk objętych wymaganiami kwalifikacyjnymi?

 • Wykaz ten ustala pracodawca.
odpowiedź

Co to jest sieć cieplna?

 • Sieć cieplna są to urządzenia i instalacje służące do przesyłania i dystrybucji ciepła.
odpowiedź

Co należy zrobić przed każdym wejściem do komory paleniskowej kotła lub przestrzeni zamkniętych?

 • Przed każdym wejściem do komory paleniskowej kotła lub przestrzeni zamkniętych należy sprawdzić czy stężenie par lub gazów nie przekracza dopuszczalnych norm.
odpowiedź

Kiedy można przystąpić do pracy wewnątrz zasobników węgla, młynów, wentylatorów, separatorów oraz innych urządzeń służących do nawęglania?

 • Do prac wewnątrz urządzeń służących do nawęglania można przystąpić po: - opróżnieniu ich z paliwa,
  - oczyszczeniu z pyłu węglowego i przewietrzeniu,
  - wyłączeniu z ruchu przenośników oraz innych urządzeń podających i odbierających paliwo,
  - trwałym odcięciu od współpracujących urządzeń, z których mogłyby się przedostać spaliny, gorące powietrze
  lub para wodna,
odpowiedź

Kiedy można przystąpić do prac wewnątrz kotłów, a w szczególności w komorach paleniskowych i ciągach konwekcyjnych?

 • Prace wewnątrz kotłów a w szczególności komorach paleniskowych i ciągach konwekcyjnych mogą być wykonywane po: - wygaszeniu, rozprężeniu, wychłodzeniu, przewietrzeniu i zastosowaniu zabezpieczenia w miejscach połączenia
  kotła z instalacjami lub urządzeniami, które mogą być źródłem zagrożenia dla pracowników.
  - usunięciu nawisów żużla, cegieł wypadających ze ścian i sklepienia oraz popiołu z lejów, przewodów i zsypów
  - włazy do walczaka kotła mogą być otwarte dopiero po sprawdzeniu, że w walczaku nie ma wody lub pary pod
  ciśnieniem
  - wejście do walczaka kotła może nastąpić po odłączeniu technologicznym, skutecznym przewietrzeniu oraz
  zabezpieczeniu przed wystąpieniem czynnika stwarzającego zagrożenia w sposób określony w instrukcji.
odpowiedź

Jakie czynności należy wykonać przed przystąpieniem do prac remontowych przy rurociągach i węzłach cieplnych?

 • - odłączenie odcinków remontowanych przez zamknięcie armatury odcinającej, gdy zachodzi potrzeba,
  zamknięcia należy dokonać z obu stron, oraz od strony odgałęzień,
  - założeniu odpowiedniej zaślepki lub wymontowaniu części rurociągu, jeżeli nie wystarczającym
  zabezpieczeniem jest zamknięcie armatury odcinającej z powodu jej nieszczelności,
  - zabezpieczeniu armatury odcinającej przed nieprzewidywalną zmianą położenia,
  - wygrodzeniu i oznakowaniu miejsc niebezpiecznych,
  - otwarciu w remontowanym odcinku armatury spustowej, odpowietrzającej i rozruchowej,
odpowiedź

Na jakiej podstawie mogą być wykonywane prace na czynnych urządzeniach i instalacjach cieplnych?

 • Prace na czynnych urządzeniach i instalacjach cieplnych mogą być wykonywane na polecenie: - pisemne,
  - ustne,
  - bez polecenia,
odpowiedź

Jakie prace mogą być wykonywane tylko na podstawie polecenia pisemnego?

 • Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego mogą być wykonywane jedynie na podstawie polecenia pisemnego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie.
odpowiedź

Jakie czynności na czynnych urządzeniach i instalacjach cieplnych mogą być wykonywane bez poleceń pisemnych?

 • Bez poleceń pisemnych dozwolone jest wykonywanie: - czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,
  - zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
  - prac eksploatacyjnych określonych w instrukcjach przez uprawnione osoby,
odpowiedź

Co powinno określać polecenie wykonania pracy?

 • Polecenie wykonania pracy powinno zawierać: - zakres, rodzaj, miejsce i termin,
  - środki i warunki do bezpiecznego wykonania pracy,
  - liczbę pracowników skierowanych do pracy,
  - pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy,
  - planowane przerwy w czasie pracy,
  UWAGA: Polecenie wykonania pracy jest ważne na czas określony przez Poleceniodawcę. Rozszerzanie zakresu prac ujętego w poleceniu jest ZABRONIONE!
odpowiedź

Podaj najważniejszy akt prawny dotyczący działania Urzędu Dozoru Technicznego

 • Najważniejszym aktem prawnym dotyczącym Dozoru Technicznego jest Ustawa o Dozorze Technicznym z dnia 21.12.2000 r. ogłoszona w Dz.U. nr 122, poz. 1321.
odpowiedź

Wymień rodzaje badań urządzeń technicznych przeprowadzanych przez organy Dozoru Technicznego

 • Organy Dozoru Technicznego wykonują następujące rodzaje badań urządzeń technicznych: - badanie urządzenia technicznego przed dopuszczeniem do eksploatacji (odbiór techniczny),
  - badania okresowe zwyczajne,
  - badania nadzwyczajne,
odpowiedź

Na czym polegają badania okresowe zwyczajne?

 • Badania okresowe zwyczajne kotłów, wymienników ciepła, zbiorników i innych urządzeń ciśnieniowych polegają na: - rewizji wewnętrznej- oględziny stanu ścianek naczynia ciśnieniowego w dostępnych miejscach od strony
  wewnętrznej,
  - próbie wodnej-poddaniu badanego naczynia, urządzenia wraz z osprzętem, ciśnieniu wody wyższemu od
  ciśnienia roboczego dopuszczalnego,
  - rewizji zewnętrznej czasie jego pracy-sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia a w szczególności jego
  osprzętu, zwłaszcza urządzeń zabezpieczających przed przekraczaniem dopuszczalnego ciśnienia oraz
  sprawdzeniu kwalifikacji osób obsługujących, Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, inspektor wydaje odpowiednią decyzję i sporządza protokół, który pozostaje w „ Księdze Rewizyjnej” urządzenia.
odpowiedź

Wymień rodzaje i zakres badań nadzwyczajnych

 • Rozróżnia się trzy rodzaje badań nadzwyczajnych: - badanie nadzwyczajne eksploatacyjne - jest przeprowadzane na wniosek użytkownika, jeżeli została
  dokonana zmiana parametrów urządzenia, miejsca jego pracy lub dokonano wymiany, bądź naprawy
  zespołów czy poszczególnych elementów urządzenia,
  - badanie nadzwyczajne kontrolne-u użytkownika przeprowadzane są przez właściwy organ Dozoru
  Technicznego i w zakresie ustalonym przez ten organ, - badanie nadzwyczajne poawaryjne lub powypadkowe - przeprowadza właściwy organ Dozoru Technicznego
  na podstawie zgłoszenia, użytkownika. Celem badania jest ustalenie przyczyn i wdrożenie działań
  zapobiegawczych,
  - zapewnienie warunków do sprawnego i bezpiecznego wykonania czynności dozoru technicznego oraz
  dostarczenie niezbędnych dokumentów i informacji,
  - wykonywanie zaleceń i decyzji organów dozoru technicznego,
  - pieczołowite przechowywanie księgi rewizyjnej urządzenia.
odpowiedź

Co to jest temperatura samozapalenia?

 • Temperatura samozapalenia lub samozapłonu substancji palnej, jest to najniższa temperatura w której następuje samorzutne zapalenie tej substancji bez inicjowania z zewnątrz.
odpowiedź

Co to jest temperatura zapłonu?

 • Temperatura zapłonu jest to najniższa temperatura substancji palnej, umożliwiająca powstanie procesu spalania, zainicjowanego czynnikiem zewnętrznym i trwanie tego procesu, o ile temperatura nie obniży się poniżej temperatury zapłonu właściwej dla danej substancji palnej.
odpowiedź

Co to jest moc?

 • Moc to jest ilość pracy wykonana w jednostce czasu lub ilość ciepła wydzielona w jednostce czasu i wyrażana jest w watach (W, kW, MW).
odpowiedź

Co to jest temperatura?

 • Temperatura jest miarą poziomu energetycznego danego ciała stałego lub płynnego albo: temperatura jest miarą nagrzania danego ciała lub płynu. Do pomiaru temperatury używa się: termometrów cieczowych (spirytusowe lub rtęciowe) oraz elektrycznych – termopary.
odpowiedź

Co to jest wartość opałowa?

 • Wartość opałowa jest ilość ciepła uzyskana z zupełnego i całkowitego spalenia 1 kg lub 1 m 3 paliwa w suchym powietrzu, gdy produkty spalania zostały schłodzone do temperatury początkowej paliwa i powietrza, zaś cała wilgoć zawarta w spalinach pozostaje pod postacią pary.
odpowiedź

Wymień trzy stany skupienia

 • Istnieją trzy stany skupienia materii: - ciała stałe – mające określoną objętość i określony kształt,
  - ciała ciekłe – mające określoną objętość, lecz nie mające określonego kształtu (przyjmują kształt naczynia),
  - gazy – nie mające określonej objętości ani określonego kształtu (przyjmują kształt i objętość naczynia).
odpowiedź

Co nazywamy rozszerzalnością cieplną ciał?

 • Ciała stałe, ciecze i gazy pod wpływem ogrzewania zwiększają swoje wymiary, a zatem i objętość, zaś chłodzone kurczą się, czyli zmniejszają swe wymiary i objętość. Ciała stałe, ciecze i gazy posiadają różną, indywidualną rozszerzalność cieplną.
  nazywamy liczbą nadmiaru powietrza.
odpowiedź

Wymień najbardziej szkodliwe dla środowiska produkty spalania?

 • Najbardziej szkodliwe dla środowiska produkty spalania to:
  - tlenki siarki,
  - tlenki azotu,
  - tlenki węgla,
  - sadza i pyły,
odpowiedź

Co to jest instalacja energetyczna?

 • Przez instalację energetyczną należy rozumieć urządzenia energetyczne z układami połączeń między nimi.
odpowiedź

Co to jest instalacja gazowa?

 • Przez instalację gazową należy rozumieć urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.
odpowiedź

Sieć ciepłownicza – jej zespoły i podział

 • Zespół przewodów ciepłowniczych wraz z armaturą, konstrukcjami nośnymi i oporowymi, izolacją cieplną itp. od źródła ciepła do rozdzielni ciepła u odbiorcy, stanowi sieć cieplną. Sieci ciepłownicze, w zależności od przeznaczenia, dzieli się na: - sieci ciepłownicze przemysłowe, ułożone na terenie zakładów przemysłowych,
  - sieci ciepłownicze miejskie, znajdujące się na terenie miasta lub osiedla.
  Pod względem spełnianych zadań sieć ciepłowniczą można podzielić na:
  - magistralną (przesyłową),
  - rozdzielczą (rozprowadzającą).
odpowiedź

Jakie zadania spełnia sieć magistralna?

 • Zadaniem sieci magistralnej jest przesyłanie czynnika grzejnego (pary lub gorącej wody) od źródła ciepła do grup odbiorców ciepła (osiedli, zakładów komunalnych, zakładów przemysłowych).
odpowiedź

Do czego przeznaczona jest sieć rozdzielcza?

 • Sieć rozdzielcza jest przeznaczona do rozdziału i przesyłania czynnika grzejnego do węzłów na przewodach magistralnych do budynków zużywających ciepło. Odcinki przewodów łączące węzły znajdujące się na przewodach sieci rozdzielczej z rozdzielnią ciepła w budynku odbiorcy nazywa się przyłączami.
odpowiedź

Jakie czynności należy dokonać w trakcie prowadzenia eksploatacji?

 • W trakcie prowadzenia eksploatacji należy:
  - prowadzić niezbędne zapisy stanów i zdarzeń ruchowych, wielkości zużycia energii i paliwa i inne decydujące
  o prawidłowej pracy urządzenia i instalacji,
  - utrzymywać parametry ruchu określone w instrukcji i poleceniach przełożonych, - analizować zapisy ruchowe i podejmować odpowiednie działania, a w szczególności zgłaszać wszelkie
  odchylenia od parametrów ustalonych w instrukcji eksploatacji,
  - prowadzić oględziny, przeglądy oraz próby i pomiary, ustalone w instrukcji eksploatacji
odpowiedź

Co należy rozumieć przez pojęcie eksploatacji w odniesieniu do sieci ciepłowniczych?

 • Przez pojęcie eksploatacji w odniesieniu do sieci ciepłowniczych należy rozumieć:
  - dokonywanie szczegółowych oględzin sieci we wszystkich jej elementach,
  - przeprowadzanie okresowych badań i pomiarów oraz regulacji,
  - dokonywanie prac konserwacyjnych, napraw bieżących i awaryjnych oraz remontów planowych,
  - obsługiwanie wszystkich czynnych urządzeń i instalacji przez osoby odpowiednio przeszkolone i uprawnione. Zadania wymienione w dwóch pierwszych podpunktach, powinny być wykonywane w zakresie i z częstotliwością ustaloną w dokumentacji technicznej sieci.
odpowiedź

Jaką dokumentację eksploatacyjną musi posiadać sieć ciepłownicza?

 • Każda sieć ciepłownicza powinna posiadać dokumentację eksploatacyjną, systematycznie aktualizowaną. Dokumentację tę stanowią: - program pracy sieci ciepłowniczej – opracowany dla stabilnych warunków pracy oraz dla sytuacji awaryjnych, - instrukcja eksploatacji sieci – zatwierdzona przez kierownika przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
odpowiedź

W jakim celu oczyszcza się gaz ziemny?

 • Gaz ziemny wypływający z odwiertu jest zanieczyszczony resztkami skały, piaskiem, gliną, wodą, siarkowodorem, dwutlenkiem węgla oraz zawiera węglowodory ciężkie (propan, butan i inne). Wszystkie te zanieczyszczenia muszą być usunięte z gazu przed transportem gazociągami i przeróbką.
odpowiedź

Wymień sposoby łączenia armatury z rurociągami

 • Armaturę z rurociągami łączy się za pomocą gwintów, kołnierzy i śrub a przy bardzo wysokich ciśnieniach – przez spawanie. Wymiary kołnierzy i śrub do kołnierzy są znormalizowane.
odpowiedź

Jak powinna być oznakowana armatura?

 • Na kadłubach armatury powinny być umieszczone symbole materiału, z jakiego dany element wykonano, liczby oznaczające średnicę nominalną i ciśnienie nominalne. Przykład oznaczenia zaworu żeliwnego o średnicy nominalnej 100mm na ciśnienie nominalne 1.6 MPa. Z 100/1,6
odpowiedź

Z jakich metali wykonywana jest armatura?

 • Armatura wykonywana jest z: - żeliwa,
  - brązu,
  - stali węglowej,
  - stali stopowej,
odpowiedź

Do jakich temperatur par może być stosowana armatura, w zależności od materiału z jakiego jest zbudowana?

 • - armatura żeliwna może być stosowana do temperatury roboczej pary 300 0C,
  - armatura brązowa do 250 0C,
  - armatura stalowa do 450 0C,
  - dla temperatur powyżej 450 0C armatura budowana jest ze stali stopowych odpowiednich gatunków,
odpowiedź

Jaki czynnik musi być uwzględniony przy doborze armatury dla danego ciśnienia roboczego?

 • Przy doborze armatury dla danego ciśnienia roboczego musi być uwzględniona temperatura czynnika. Zgodnie z odpowiednią normą dla danego ciśnienia roboczego i temperatury czynnika dobiera się armaturę o ciśnieniu nominalnym, odpowiednio wyższym od ciśnienia roboczego.
odpowiedź

Wymień rodzaje zbiorników gazowych

 • W zależności od ciśnienia przechowywanego gazu rozróżniamy: - zbiorniki niskociśnieniowe - są to zbiorniki o stałym ciśnieniu i zmiennej objętości magazynowej gazu,
  - zbiorniki wysokociśnieniowe – są to zbiorniki o stałej objętości i zmiennym ciśnieniu
odpowiedź

Co rozumiemy pod pojęciem sieci gazowej?

 • Pod pojęciem sieci gazowej rozumiemy sieć połączonych gazociągów wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.
odpowiedź

Jak dzielimy gazociągi ze względu na ciśnienia robocze?

 • Gazociągi wg. maksymalnego ciśnienia roboczego dzieli się na:
  - gazociągi niskiego ciśnienia – do 10 kPa włącznie,
  - gazociągi średniego ciśnienia – powyżej 10 kPa do 0.5 MPa włącznie, - gazociągi podwyższonego, średniego ciśnienia – powyżej 0.5 MPa do 1.6 MPa włącznie,
  - gazociągi wysokiego ciśnienia – powyżej 1.6 MPa do 10 MPa włącznie, Gazociągi ze względu na zastosowane materiały dzielimy na:
  - gazociągi metalowe,
  - gazociągi z tworzyw sztucznych
odpowiedź

Co to jest stacja redukcyjna?

 • Stacja redukcyjna jest to stacja gazowa, w skład której wchodzą przewód wejściowy i wyjściowy, armatura odcinająca i filtrująca, urządzenia regulacji ciśnienia paliwa gazowego, ciśnieniowy system bezpieczeństwa, urządzenia rejestrujące ciśnienie oraz systemy alarmowe.
odpowiedź

Jakie zadanie ma do spełnienia reduktor gazowy?

 • Reduktor gazowy ma za zadanie przetworzenie wysokiego i zmiennego ciśnienia wlotowego gazu na niskie i stałe ciśnienie wylotowe.
odpowiedź

W jakim celu stosuje się nawannianie gazu?

 • Gazy palne pochodzenia naturalnego nie mają charakterystycznego zapachu pozwalającego na szybkie wykrycie ich ulatniania. Konieczne jest więc nawannianie gazu przed wprowadzeniem go do sieci rozdzielczej. Uzyskuje się to przez dozowanie specjalnego środka nawanniającego do strumienia przepływającego gazu przy pomocy urządzeń do nawanniania gazu. Środki nawanniające są szkodliwe dla zdrowia, stąd urządzenia do nawanniania muszą mieć konstrukcję zapewniającą szczelność i łatwą obsługę. Zabrania się umieszczania zbiorników ze środkami nawanniającymi pod ziemią.
odpowiedź

W jaki sposób powinny być łączone rurociągi gazowe?

 • Przewody rurociągów gazowych powinny być łączone przez spawanie. Połączenia gazowe z armaturą odcinającą powinny umożliwiać swobodne zakładanie zaślepek.
odpowiedź

Jakie zadanie spełniają kompensatory w instalacjach gazowych?


 • Kompensatory mają za zadanie zabezpieczyć długie odcinki rurociągów przed naprężeniami cieplnymi, powstającymi w wyniku wahań temperatury otaczającego powietrza (kompensacja wydłużeń rurociągu). Na sieciach gazowych można budować kompensatory typu talerzowego, którego działanie polega na ściskaniu lub rozciąganiu bocznych ścian jednego lub kilku talerzy w przypadku wydłużania lub kurczeniu się rurociągu. Kompensatory te cechują się całkowitą szczelnością.
odpowiedź

Co to jest instalacja gazowa?

 • Jest to układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla tego typu urządzeń, przewodami spalinowymi doprowadzonymi do kanałów spalinowych budynku. Instalacja gazowa powinna zapewnić doprowadzenie gazu do odbiorcy w ilości wynikającej z rodzaju, liczby i mocy zainstalowanych urządzeń gazowych oraz charakterystyki poboru gazu.
odpowiedź

Co to jest kurek główny?

 • Kurek główny jest to urządzenie do zamykania i otwierania przepływu gazu z przyłącza do instalacji gazowej.
odpowiedź

Jaką rolę pełni kurek główny?

 • Kurek główny służy do szybkiego odcięcia gazu do budynku w przypadku pożaru lub katastrofy budowlanej. Dlatego miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. Na budynku mającym więcej niż 1 kurek główny, należy umieścić informację o liczbie i miejscach ich zainstalowania.
odpowiedź

Czym powinna zakończyć się kontrola instalacji gazowej?

 • Z każdej okresowej kontroli instalacji gazowej, zarówno rocznej jak i pięcioletniej, należy sporządzić protokoły pokontrolne. Oryginał protokołu należy dołączyć do książki obiektu budowlanego.
odpowiedź

Kiedy należy przeprowadzić główną próbę szczelności instalacji gazowej?

 • Główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić przed przekazaniem jej do użytkowania w przypadku:
  - wykonania nowej instalacji gazowej,
  - jej przebudowy lub remontu,
  - wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
odpowiedź

Jak dzielimy urządzenia gazowe?

 • Urządzenia gazowe dzielimy na: - kategorie – w zależności od rodzaju gazu jaki ma być spalany w danym urządzeniu,
  - typy – w zależności od sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzania spalin,
  - rodzaje – w zależności od konstrukcji i przeznaczenia,
  - wielkości – w zależności np. od obciążenia cieplnego, wydajności cieplnej, pojemności itp.
odpowiedź

Czym wywoływany jest naturalny ciąg kominowy?

 • Naturalny ciąg kominowy jest wywoływany tym, że podczas spalania ciśnienie panujące w czopuchu komina jest niższe od ciśnienia otoczenia panującego na tym samym poziomie. Ta różnica ciśnień powoduje zasysanie spalin z komory paleniskowej do komina. Naturalny ciąg kominowy jest tym większy im większa jest różnica temperatur między temperaturą spalin w kominie a temperaturą otoczenia.
odpowiedź

Z jakich zasadniczych części składa się kocioł gazowy?

 • Kocioł składa się z:
  - paleniska (komory spalania) w którym zachodzi wymieszanie paliwa z powietrzem i spalanie,
  - przeponowego wymiennika ciepła, tj. kotła właściwego, w którym gorące spaliny przekazują ciepło wodzie w
  celu otrzymania pary albo gorącej wody,
  - wyposażenie kotła,
  - obudowy z izolacją,
odpowiedź

Co wchodzi w skład wyposażenia kotła gazowego?

 • W skład wyposażenia kotła gazowego wchodzą urządzenia niezbędne do prawidłowej eksploatacji, takiej jak:
  - palnik inżektorowy lub nadmuchowy,
  - regulator dopływu gazu,
  - wentylator powietrza,
  - pompy,
  - osprzęt tj. manometry, termometry, wodowskazy, zawory zwrotne, zasilające i spustowe, włazy, wzierniki,
  - automatyka kotła,
  - przerywacz ciągu (w kotłach z palnikiem inżektorowym),
  - urządzenia sygnalizacyjne, alarmujące, sterujące i zabezpieczające,
odpowiedź

Wymień zasadnicze typy palników do spalania gazu i podaj różnicę między nimi

 • W kotłach na paliwa gazowe stosowane są dwa rodzaje palników:
  - inżektorowy,
  - nadmuchowy (wentylatorowy) W palniku inżektorowym, powietrze zasysane jest strumieniem gazu wypływającego z dyszy palnika, natomiast w palniku nadmuchowym powietrze doprowadzane jest pod ciśnieniem wytworzonym przez wentylator.
odpowiedź

Jak dzielą się kotły wodne ze względu na sposób wykorzystania wody gorącej?

 • Ze względu na sposób wykorzystania gorącej wody kotły wodne dzielą się na:
  - jednofunkcyjne,
  - dwufunkcyjne, Odrębną grupę kotłów stanowią kotły kondensacyjne zwane również kotłami kondensującymi.
odpowiedź

W jakie dodatkowe zabezpieczenia powinien być wyposażony kocioł gazowy kondensacyjny?

 • Kocioł kondensacyjny powinien być dodatkowo wyposażony w urządzenie wyłączające dopływ gazu do palnika w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury spalin na wylocie z kotła, ustalonej w dokumentacji techniczno-ruchowej przez producenta kotła.
odpowiedź

W jakich przypadkach urządzenie zabezpieczające powinno odciąć dopływ gazu do kotła z palnikiem inżektorowym?

 • Odcięcie dopływu gazu do kotła z palnikiem inżektorowym powinno nastąpić w przypadkach:
  - zgaśnięcia płomienia w palniku głównym,
  - przekroczenia dopuszczalnej temperatury wody w układzie wodnym kotła,
  - spadku ciśnienia gazu,
  - zaniku ciągu kominowego,
  - zgaśnięcia płomienia zapalającego (dyżurnego),
odpowiedź

W jakich przypadkach urządzenie zabezpieczające powinno odciąć dopływa gazu do kotła z palnikiem nadmuchowym?

 • Odcięcie dopływu gazu do kotła z palnikiem nadmuchowym powinno nastąpić w przypadkach:
  - zgaśnięcia palnika zapalającego (dyżurnego), lub nie zadziałania innego rodzaju zapalacza,
  - zgaśnięcia palnika głównego,
  - przerwy w dopływie gazu lub spadku ciśnienia gazu poniżej wartości zadanej,
  - zaniku dopływu powietrza do spalania lub spadku ciśnienia powietrza poniżej wartości zadanej,
  - przekroczenia zadanego ciśnienia w komorze spalania,
  - zaniku napięcia lub przerwy w połączeniach obwodów sterowniczych,
  - obniżenia poziomu wody poniżej dolnej dopuszczalnej granicy w układach otwartych lub obniżenia się
  ciśnienia wody poniżej wartości zadanej,
odpowiedź

Jakie jest zadanie instalacji odprowadzanie spalin z kotła?

 • Każde pomieszczenie lub budynek, w którym zainstalowane kotły opalane gazem powinny mieć instalację odprowadzającą spaliny z kotłów. Zadaniem tej instalacji jest odprowadzenie spalin z paleniska kotła do atmosfery oraz wytworzenie w pomieszczeniu takiego podciśnienia, aby powietrze potrzebne do spalania i wentylacji napływało w sposób naturalny przez otwory wentylacji nawiewnej.
odpowiedź

W jakich przypadkach palacz sam podejmuje decyzjęwygaszeniu kotła?

 • Ruch kotła należy niezwłocznie wstrzymać jeżeli:
  - poziom wody w walczaku jest niższy od poziomu minimalnego i nie wzrasta pomimo zasilania kotła,
  - brak jest zasilania kotła w wodę,
  - poziom wody w walczaku wzrośnie powyżej poziomu maksymalnego,
  - poziom wody jest niewidoczny lub obserwacja poziomu wody przez obsługę jest niemożliwa,
  - natężenie przepływu wody w kotle przepływowym lub kotle parowym z obiegiem wymuszonym jest mniejsze
  od najniższego określonego w projekcie technicznym,
  - ciśnienie pary w kotle wzrośnie więcej niż o 10% wielkości ciśnienia dopuszczonego przez organy dozoru
  technicznego,
  - stwierdzono uszkodzenie w części ciśnieniowej, konstrukcji nośnej, osłon termicznych lub fundamentu kotła,
  - w komorze paleniskowej lub w kanałach wystąpiła eksplozja pyłu węglowego, oleju lub gazu,
  - usterki w instalacji gazowej grożą eksplozją lub zgaśnięciem płomienia,
  - stwierdzono pożar lub duże zagrożenie pożarowe, którego nie da się usunąć w czasie ruchu kotła,
  - stwierdzono znaczne uszkodzenie kanałów spalinowych, przy czym spaliny wydostają się do kotłowni,
  - stwierdzono nierównomierne spalanie w komorze paleniskowej,
  - przestały działać urządzenia zdalnego sterowania, aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia pomocnicze,
  uniemożliwiając bezpieczne prowadzenie ruchu kotła,
  Po wyłączeniu kotła z eksploatacji wskutek awarii należy zabezpieczyć taśmy rejestratorów i inne dokumenty związane z ruchem kotła i przebiegiem awarii. Kocioł z eksploatacji należy wyłączyć w taki sposób , aby straty ciepła i wody były jak najmniejsze. Nie dotyczy to wyłączenia kotła z eksploatacji wskutek awarii. O awaryjnym wyłączeniu kotła palacz ma obowiązek natychmiast powiadomić przełożonego. Wygaszanie kotła normalnie i awaryjne powinno być wykonane wg. postanowień instrukcji uwzględniającej rodzaj i typ kotła oraz warunki lokalne.
odpowiedź

O czym decyduje rodzaj rusztowin i wielkość szczelin między rusztowinami?

 • Rodzaj rusztowin i wielkość rusztowiny decyduje o rodzaju paliwa i stopniu jego rozdrobnienia, czyli o wymiarach ziaren paliwa, jakie mogą być spalane na danym ruszcie.
odpowiedź

Wymień najważniejsze zabiegi uzdatniające wodę do instalacji C.O.

 • Najważniejszymi zabiegami uzdatniającymi wodę są:
  - filtrowanie – usuwanie z wody zawiesiny (zanieczyszczeń koloidalnych),
  - zmiękczanie – usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli mineralnych,
  - odgazowywanie – usuwanie z wody rozpuszczonych w niej gazów,
  - wstępne podgrzewanie wody zasilającej (najczęściej połączone z odgazowywaniem)
odpowiedź

Wymień najczęściej spotykane sposoby zmiękczania wody kotłowej?

 • Do zmiękczania wody w zależności od poziomu jej twardości i składu chemicznego, stosowane są najczęściej następujące metody:
  - dekarbonizacja,
  - zmiękczanie wody metodą wymiany jonów – dejonizacja,
  - zmiękczanie dwustopniowe,
  - zmiękczanie przez bezpośrednie dawkowanie fosforanów,
  - zmiękczanie za pomocą pola magnetycznego,
  - demineralizacja wody – polega na przepuszczaniu wody przez kationit regenerowany kwasem a następnie
  przez anionit, regenerowany ługiem,
odpowiedź

Wymień najważniejsze zabiegi uzdatniające wodę

 • Najważniejszymi zabiegami uzdatniającymi wodę są:
  - filtrowanie – usuwanie z wody zawiesiny,
  - zmiękczanie – usuwanie z wody rozpuszczonych w niej soli mineralnych,
  - odgazowywanie – usuwanie z wody rozpuszczonych w niej gazów,
  - wstępne podgrzewanie wody zasilającej (najczęściej połączone z odgazowywaniem)
odpowiedź

Wymień najczęściej stosowane sposoby odgazowywania wody

 • Najczęściej stosowanymi sposobami odgazowywania wody są:
  - odgazowywanie termiczne polegające na podgrzaniu wody,
  - odgazowywanie chemiczne polegające na wprowadzeniu do wody substancji redukujących (wiążących tlen) Odgazowywanie termiczne jest najbardziej skuteczne i dlatego najczęściej stosowane w obiegach cieplnych wodno – parowych.
odpowiedź

Od czego zależą wymagania jakościowe stawiane wodzie zasilającej kotły parowe?

 • Wymagania jakościowe stawiane wodzie zasilającej zależą od rodzaju konstrukcji kotła oraz parametrów czynnika roboczego – pary i powinny być podane w instrukcji eksploatacji kotła.
odpowiedź

Jakie mogą być skutki stosowania wody o nieodpowiedniej jakości do zasilania kotłów parowych?

 • Woda zawierająca zawiesinę lub jest nadmiernie twarda powoduje tworzenie się osadów i kamienia kotłowego na ściankach kotła, co utrudnia przejmowanie ciepła przez wodę od spalin. Przyczynia się to do zwiększenia strat ciepła oraz może być przyczyną poważnych uszkodzeń spowodowanych nadmiernym miejscowym nagrzaniem ścianek kotła. Woda o zawartości pH mniejszej od 7 oraz zawierająca rozpuszczone gazy (tlen, dwutlenek węgla) powoduje korozję ścianek kotła.
odpowiedź

Jakie skutki wynikają ze stosowania wody o nieodpowiedniej jakości do zasilania kotłów wodnych?

 • Woda o nieodpowiedniej jakości użyta do zasilania kotłów wodnych wywołuje negatywne skutki analogiczne do wymienionych w odpowiedzi do poprzedniego pytania. Ponadto jej szkodliwe działanie dotyczy także odbiorników ciepła i rurociągów łączących kocioł z tymi odbiornikami. Kamień, osady mułu utrudniają wymianę ciepła w wymiennikach i odbiornikach ciepła. Stwarza to konieczność przeprowadzania okresowo kosztownych i kłopotliwych czyszczeń. Zawartość w wodzie gazów i niezgodna z ustaloną dla danego układu wartość liczby pH przyczynia się do przyspieszonego niszczenia przez korozję wszystkich urządzeń danego układu cieplnego i łączących je rurociągów.
odpowiedź

Dlaczego woda w obiegach cieplnych powinna być odgazowywana?

 • Odgazowywanie ma na celu usunięcie z wody rozpuszczonych w niej gazów, zwłaszcza tlenu O 2 i dwutlenku węgla CO2, gdyż gazy te powodują korozję ścianek kotłów, rurociągów i innych elementów danego obiegu cieplnego.

odpowiedź

Podaj przykłady stosowania stali niestopowej w energetyce

 • - blachy,
  - rury,
  - walczaki kotłów,
  - zbiorniki,
  - wały pomp i wentylatorów,
  - elementy urządzeń pomocniczych,
  - konstrukcje nośne kotłów, śruby, nakrętki,
odpowiedź

Jak zbudowany jest wirnik turbiny?

 • Wirniki turbiny można podzielić:
  - labiryntowe,
  - węglowe, Zadaniem dławic zewnętrznych jest uszczelnienie miejsc przechodzenia wału prze kadłub na zewnątrz. Dławice wewnętrzne umieszczone w tarczach kierowniczych zabezpieczają przed przepływem pary z pominięciem łopatek kierowniczych, bowiem istnieje różnica ciśnienia pary obu stronach tarczy.
odpowiedź

Jakie rodzaje sprzęgieł stosowane są w turbinach?

 • W turbinach stosowane są następujące rodzaje sprzęgieł:
  - sprzęgła sztywne kołnierzowe łączone śrubami,
  - sprzęgła kołowe,
  - sprzęgła elastyczne.
odpowiedź

Jakie zadanie ma regulator obrotów?

 • Zadaniem regulatora obrotów jest samoczynne utrzymanie liczby obrotów turbiny w granicach dopuszczalnych, to jest w granicach 3-5% liczby znamionowej obrotów.
odpowiedź

Wymień stosowane układy regulacji

 • Stosowane są najczęściej regulacje obrotów turbin:
  - dławieniowe,
  - grupowe, Przy regulacji dławieniowej cała ilość pary doprowadzona do turbiny przechodzi przez jeden zawór dławiący i kierowana jest do dysz pierwszego stopnia turbiny. Przy regulacji grupowej dopływ pary do turbiny sterowany jest przez kilka zaworów regulacyjnych, a od każdego zaworu para kierowana jest do samodzielnej grupy dysz. Zawory otwierają się kolejno jeden po drugim. Następny zawór zaczyna się otwierać dopiero wtedy, gdy poprzedni otworzył się całkowicie.
odpowiedź

Do czego służy regulator bezpieczeństwa i zawór samozamykający?

 • Regulator bezpieczeństwa ma zadziałać, gdyby regulacja obrotów turbiny nie utrzymywała liczby obrotów i prędkość obrotowa przekroczona zostałaby o 10%. Wówczas regulator bezpieczeństwa zwalnia zawór szybkozamykający, który natychmiast odcina dopływ pary do turbiny.
odpowiedź

Jak dzielimy turbiny?

 • Zależnie od sposobu wykorzystania całkowitego spadku entalpii, jaka jest do dyspozycji, dzielimy turbiny na dwie grupy:
  - turbiny akcyjne,
  - turbiny reakcyjne,
odpowiedź

Ile godzin powinien trwać ruch próbny turbiny po remoncie lub przebudowie?

 • Turbiny nowe, po remoncie kapitalnym lub przebudowie mogą być przyjęte do eksploatacji po próbnym ruchu trwającym 72 godziny.
odpowiedź

Co to jest chłodzenie?

 • Chłodzeniem nazywamy odbieranie ciepła powodujące obniżenie lub utrzymanie temperatury danego ciała albo zmianę stanu skupienia danego ciała lub zawartej w nim cieczy – mrożenie. Chłodzenie może być naturalne lub sztuczne.
odpowiedź

Co to jest chłodzenie naturalne?

 • Chłodzenie naturalne pozwala osiągnąć najniższą temperaturę równą temperaturze otoczenia, bowiem nie występują tutaj urządzenia chłodnicze (chłodziarki). Chłodnia kominowa może być przykładem chłodzenia naturalnego.
odpowiedź

Na czym polega chłodzenie sztuczne?

 • Chłodzenie sztuczne jest to chłodzenie, w którym zastosowane urządzenia chłodnicze pozwalają osiągnąć temperatury poniżej temperatury otoczenia.
odpowiedź

Do czego służą pompy?

 • Pompy są to maszyny robocze służące do podnoszenia cieczy z poziomu niższego na poziom wyższy lub do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyższym. Działanie pompy polega na wytwarzaniu przez organ roboczy pompy (tłok, wirnik) różnicy ciśnień między stroną ssawną a stroną tłoczną. Szczególnie szerokie zastosowanie, zwłaszcza w energetyce, w przemyśle i gospodarce komunalnej, znalazły pompy wirowe odśrodkowe.
odpowiedź

Jak dzielimy pompy w zależności od ich organu roboczego?

 • W zależności od zastosowanego w pompie organu roboczego pompy dzieli się na dwie zasadnicze grupy: -wyporowe (tłokowe, zębate), - wirowe,
odpowiedź

Co to jest wentylator?

 • Wentylator jest to maszyna robocza służąca do przetłaczania gazu (najczęściej powietrza) przy sprężu (ciśnieniu) do kilku do 98.1 kPa (od kilku do 1000 mm słupa wody).
odpowiedź

Z jakich głównych elementów zbudowany jest każdy wentylator?

 • Każdy wentylator zbudowany jest z następujących głównych elementów:
  - wirnika,
  - obudowy,
  - silnika napędowego.
odpowiedź

Jakimi danymi charakteryzowane są wentylatory?

 • Wentylatory charakteryzowane są następującymi danymi: - wydajność - (m 3/s),
  - wytworzona różnica ciśnień całkowitych (spiętrzenie całkowite) – (kPa),
  - prędkość obrotowa wirnika – rad/s (obr/min),
  - moc silnika napędowego – (kW),
  - maksymalna temperatura przetłaczanego gazu – 0C.
  Ponadto podawany jest typ wentylatora, numer fabryczny, rok budowy i nazwa wytwórcy.
  Dane powyższe umieszczane są na tabliczce znamionowej wentylatora.
odpowiedź

Co nazywamy sprężaniem gazu?

 • Sprężaniem nazywamy proces zwiększania ciśnienia gazu. Sprężanie gazu może się odbywać dwoma sposobami:
  - przez zmniejszenie objętości przestrzeni, w której znajduje się określona ilość gazu, - przez nagrzewanie gazu znajdującego się w przestrzeni w stałej nie zmieniającej się objętości.
  W technice stosowany jest prawie wyłącznie sposób sprężania gazów przez zmniejszanie objętości.
odpowiedź

Jakie urządzenie nazywamy sprężarką?

 • Sprężarka jest to maszyna robocza służąca do sprężania i przetłaczania różnorodnych gazów.
odpowiedź

Jak dzieli się sprężarki według zasady działania?

 • Według zasady działania sprężarki dzieli się na dwie zasadnicze grupy, a mianowicie: - sprężarki objętościowe (wyporowe), w których wzrost ciśnienia osiągany jest przez zmianę objętości
  przestrzeni zawierającej stałą ilość gazu,
  - sprężarki przepływowe (wirowe), w których sprężanie gazu następuje pod wpływem kształtu i ruchu
  obrotowego wirnika. Cechą charakterystyczną dla sprężarek objętościowych jest pulsacyjny proces sprężania, a w sprężarkach przepływowych proces sprężania odbywa się w sposób ciągły.
odpowiedź

Jakimi wielkościami charakteryzowane są sprężarki?

 • Sprężarki są charakteryzowane następującymi wielkościami:
  - ciśnienie wytwarzane przez sprężarkę (MPa),
  - wydajność sprężarki wyrażona w jednostkach masy (kg/s) lub jednostkach objętości (m 3/s),
  - sprawność izentropowa sprężarki (%),
  - natężenie hałasu, generowane przez sprężarkę (dB), - moc silnika napędowego (kW),
  - prędkość obrotowa rad/s (obr/min.).
  Ponadto dla scharakteryzowania sprężarki podawane są informacje dotyczące rodzaju sprężanego gazu, rodzaju silnika napędowego (elektryczny, spalinowy, turbina parowa), rodzaju chłodzenia i inne.
odpowiedź

Co nazywamy miejscem pracy?

 • Miejscem pracy nazywamy odpowiednio przygotowane stanowisko pracy lub wyznaczoną strefę pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
odpowiedź

Czy wolno używać uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi pracy i sprzętu ochronnego?

 • Używanie uszkodzonych lub niesprawnych narzędzi i sprzętu ochronnego jest zabronione. Narzędzia pracy i sprzęt ochronny niesprane lub takie, które utraciły możność próby okresowej, powinny być niezwłocznie wycofane z użycia.
odpowiedź

Czy wolno wchodzić i przechodzić przez urządzenia przeładunkowe (wywrotnice, wagonowe, przenośniki taśmowe, ładowarki itp.) w czasie ruchu lub chwilowego postoju?

 • Zabronione jest wchodzenie i przechodzenie przez urządzenia przeładunkowe w czasie ich ruchu lub chwilowego postoju. Zakaz ten nie dotyczy stałych pomostów i innych wyznaczonych przejść nad i pod urządzeniami przeładunkowymi.
odpowiedź

Jak długo ważne jest polecenie wykonania pracy?

 • Polecenie wykonania pracy jest ważne na czas określony przez poleceniodawcę.
odpowiedź

Czy można rozszerzyć zakres prac poza zakres ujęty poleceniem?

 • Rozszerzenie zakresu prac ujętego w poleceniu jest zabronione.
odpowiedź

Czy można dokonać zmiany w zabezpieczeniach miejsca pracy ustalonych w poleceniu?

 • Zabronione jest dokonywanie zmian położenia napędów, aparatury i armatury odcinającej użytej do przygotowywania miejsca pracy, usuwanie ogrodzeń, barier, zaślepek i tablic ostrzegawczych, jeżeli nie zostało to ujęte w poleceniu.
odpowiedź

Co w kolejności należy uczynić w razie zaistnienia wypadku przy pracy?

 • W razie zaistnienia wypadku należy:
  - usunąć czynnik, który był przyczyną wypadku, - zabezpieczyć poszkodowanego przed możliwością dodatkowych zagrożeń lub urazów,
  - udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu,
  - wezwać lekarza lub skierować poszkodowanego do najbliższego punktu pomocy medycznej (w zależności od
  stanu poszkodowanego),
  - zawiadomić przełożonego,
  - zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu przybycia przełożonego lub zespołu badającego przyczyny wypadku.
odpowiedź

Jak określa się ciężkość oparzenia?

 • Ciężkość oparzenia określana jest w zależności od głębokości uszkodzenia tkanek i wyrażana jest w stopniach: - I 0 – zaczerwienienie skóry,
  - II0 – pęcherze na zaczerwienionej skórze,
  - III0 – rozkład tkanek podskórnych, zwęglenia i pojawienie się otwartych ran.
odpowiedź

Jak określa się rozległość oparzenia?

 • Rozległość oparzenia wyrażana jest w procentach całkowitej powierzchni ciała.
odpowiedź

Jak udziela się pierwszej pomocy w przypadku oparzenia cieplnego?

 • W przypadkach oparzenia cieplnego (płomień, para, gorąca woda) należy: - jeżeli skóra w miejscu oparzenia nie jest uszkodzona , miejsce to należy ochłodzić strumieniem zimnej wody
  przez około 10 minut,
  - nałożyć miękki, wilgotny jałowy opatrunek i przymocować delikatnie bandażem,
  - jeżeli skóra jest uszkodzona, nie stosuje się ochładzania wodą.
odpowiedź

Jak udziela się pierwszej pomocy w przypadku oparzenia kwasem lub ługiem?

 • W przypadku oparzenia kwasem lub ługiem należy: - miejsce oparzenia kwasem lub ługiem obficie spłukać wodą,
  - nałożyć miękki jałowy opatrunek,
  - skierować poszkodowanego do lekarza lub wezwać pomoc lekarską.
odpowiedź

Co może być przyczyną wyczerpania cieplnego?

 • W środowisku wilgotnym i w wysokiej temperaturze oddawanie ciepła przez organizm człowieka jest ograniczone, zwłaszcza w czasie wysiłku fizycznego. Obfite pocenie się powoduje nadmierną utratę płynów i soli mineralnych z organizmu. Objawami przegrzania cieplnego jest odczucie zmęczenia, apatia, a w skrajnym przypadku utrata przytomności.
odpowiedź

Jak udziela się pierwszej pomocy w przypadku wyczerpania cieplnego, spowodowanego przegrzaniem organizmu?

 • W przypadku wyczerpania cieplnego (ogólne osłabienie, blada twarz, zimny pot) należy: - ułożyć poszkodowanego z nogami uniesionymi nieco w górę i ochłodzić go,
  - podawać duże ilości płynów do wypicia oraz rozpuszczoną sól kuchenną.
odpowiedź

Kurs na uprawnienia G2

Omega jest ośrodkiem szkolenia zawodowego przygotowującym do pracy w zawodzie po wcześniej zdanym egzaminie na uprawnienia G2. Wszystkie osoby chcące stać się posiadaczami certyfikatu muszą przygotować się odpowiednio do egzaminu. Dzięki tej stronie, na której przygotowaliśmy przykładowe pytania do egzaminu na uprawnienia cieplne G2 wraz z odpowiedziami, nauka przebiegnie bezproblemowo, a uzyskanie certyfikatu będzie znacząco prostsze. Wśród pytań znajdują się proste, które nie powinny sprawiać większych problemów jak „Co to jest kurek główny” po nieco bardziej rozbudowane, które będą wymagać zastanowienia nad odpowiedzią. 

Za opracowaniem pytań stanęła doświadczona kadra szkoleniowa, która doskonale orientuje się realiach wymagań stawianych przez Urząd Dozoru Technicznego. Dzięki temu masz pewność, że pytania o uprawnienia energetyczne poruszają istotne kwestie zarówno z punktu widzenia szkoleniowego jak i przebiegu samego egzaminu.

Uprawnienia G2

Jeżeli jesteś na tej stronie to już dobry znak mówiąc, że pragniesz zwiększyć swoją konkurencyjność wobec innych osób na rynku pracy. Zdobycie uprawnień G2 to idealna okazja na zwiększenie uprawnień zawodowych co będzie skutkować lepszą pozycją startową na rynku pracy. Obecne czasy wymagają od nas by ciągle się szkolić i zdobywać nowe umiejętności. Decydując się na odbycie szkolenia w Omega masz pewność, że będzie ono szybkie i skuteczne. Prowadzimy kursy dla osób początkujących i zaawansowanych, a nasza kadra dydaktyczna to ludzie, którzy znają się na swoim fachu. Jeżeli planujesz w swojej drodze zawodowej zajmować się eksploatacją i dozorem instalacji cieplnych, uprawnienia G2 okażą się niezbędne. Po więcej informacji na temat kursu cieplnego odsyłamy na osobną podstronę.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.