4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

kursy g1

Cena od: 50 zł

Kurs elektryczny G1

Uprawnienia ŚSEP

Posiadamy certyfikat UDT

kurs elektryczny g1
Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

Terminarz

ŚSEP G1 Dozór

LokalizacjaCzerwiec 2024Lipiec 2024Sierpień 2024Wrzesień 2024Październik 2024Listopad 2024
Zabrze27 04 11 18 25 01 08 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07
Łódź04 05 31
Warszawa15 16 05 03
Tarnów02 06 03 01 05
Poznań18 19 14
Lublin12 13 15
Kraków25 23
Gdańsk05 06 08
Biała Podlaska27
Bytom27 04 11 18 25 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07
Katowice27 04 11 18 25 01 08 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07
Bielsko-Biała27 04 11
Wrocław09 13 10 08 12
Szczecin09 10
Jaworzno11 12 07
Zobacz więcej

DOFINANSOWANIE NAWET DO 100%

EUROPEJSKI I KRAJOWY  FUNDUSZ SZKOLENIOWY

INFORMACJE: kom. 883 883 526

Zadzwoń i sprawdź! kom. 888 888 526

Kurs elektryczny złożony jest z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza z nich ma za zadanie usystematyzować zdobytą wiedzę. W jej trakcie nasi szkoleniowcy poruszają istotne zagadnienia, takie jak: rodzaje instalacji, obowiązujące przepisy, zasady bezpieczeństwa badań czy też elementy, na które należy zwracać uwagę podczas wypełniania protokołu przeprowadzonych pomiarów.

Część praktyczna pozwala kursantom samodzielnie przećwiczyć poruszane w części teoretycznej zagadnienia. Uczestnicy kursu elektrycznego podczas wypełniania zadania mogą zapoznać się ze sprzętem pod czujnym okiem naszych szkoleniowców.

Kto może zdobyć uprawnienia elektryczne?

Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS uprawnienia elektryczne muszą zdobyć osoby, które chcą rozpocząć samodzielną pracę przy urządzeniach w zakresie eksploatacji i/lub dozoru instalacji oraz sieci elektroenergetycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 poz. 1392 osoba ubiegająca się o uprawnienia musi przedstawić kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego bądź zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci lub kopię poprzednich świadectw kwalifikacyjnych o tym samym zakresie.

Kurs elektryka – Katowice, Gliwice, Zabrze

Chcesz zdobyć ŚSEP G1 na Śląsku? Oferta OSZ Omega to doskonały wybór! Kursy na uprawnienia elektryczne prowadzimy w Zabrzu, w siedzibie naszego ośrodka, a także w Katowicach i Gliwicach. Różnorodne miejsca prowadzenia szkoleń gwarantują szybki i wygodny dojazd Klientom z praktycznie całego obszaru Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Niezależnie, czy mieszkasz w samym sercu Aglomeracji czy na jej obrzeżach – z pewnością jedna z lokalizacji, w której prowadzimy kurs G1 będzie dla Ciebie odpowiednia. Jesteś z Sosnowca czy Dąbrowy Górniczej? Postaw na nasz kurs elektryka w Katowicach! Mieszkasz w Knurowie? Zapraszamy na szkolenie do Gliwic lub Zabrza!

Chcesz dowiedzieć się, kiedy odbywa się najbliższy kurs na uprawnienia elektryczne w Gliwicach, Katowicach czy Zabrzu? Sprawdź nasz terminarz szkoleń lub skontaktuj się z nami!

Zalety skorzystania z naszej oferty: 

 • oferowane przez nas kursy zawodowe są zarówno dla osób początkujących jak i osób odnawiających uprawnienia ŚSEP
 • w cenę kursu wchodzą materiały szkoleniowe oraz zajęcia wykładowe
 • egzamin dodatkowo płatny 424,20 zł /wniosek egzaminacyjny 
 • posiadamy własną Komisję Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18
 • posiadamy najlepszą kadrę dydaktyczną
 • GWARANTUJEMY ZDANIE EGZAMINU! 

Kurs elektryczny złożony jest z części teoretycznej oraz praktycznej. Pierwsza z nich ma za zadanie usystematyzować zdobytą wiedzę. W jej trakcie nasi szkoleniowcy poruszają istotne zagadnienia, takie jak: rodzaje instalacji, obowiązujące przepisy, zasady bezpieczeństwa badań czy też elementy, na które należy zwracać uwagę podczas wypełniania protokołu przeprowadzonych pomiarów.

Część praktyczna pozwala kursantom samodzielnie przećwiczyć poruszane w części teoretycznej zagadnienia. Uczestnicy kursu elektrycznego podczas wypełniania zadania mogą zapoznać się ze sprzętem pod czujnym okiem naszych szkoleniowców.

Kto może ubiegać się o zaświadczenia kwalifikacyjne ŚSEP?

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 poz. 1392 osoba ubiegająca się o uprawnienia musi przedstawić kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego bądź zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci lub kopię poprzednich świadectw kwalifikacyjnych o tym samym zakresie.

Po odbytym kursie i zdanym egzaminie przed naszą Komisją Kwalifikacyjną nr 713/123/24/18 uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji i/lub dozoru uczestnik kursu otrzymuje uprawnienia elektryczne oraz świadectwo kwalifikacji ważne 5 lat.

Uprawnienia elektryczne nie są wydawane bezterminowo z powodu ciągłych zmian technologicznych, których skutki można zauważyć również w elektryce. Zmianie ulega także prawo elektryczne. Ważne jest ciągłe podnoszenie swoich umiejętności oraz systematyczne przypominanie i uaktualnianie wiedzy, aby móc bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

PRZEPISY PRAWA DOTYCZĄCE KONIECZNOŚCI POSIADANIA ŚWIADECTW KWALIFIKACYJNYCH

 

USTAWA PRAWO ENERGETYCZNE,
Dz. U. 1997 Nr 54 poz. 348:

Art. 54.1. Osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń
i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Art. 54.6. Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.

Art. 54.1.c. Sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku:

2) osób, o których mowa w ust. 1, zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy – Prawo przedsiębiorców, co pięć lat.

Art. 54.2. Zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

 • 3. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
 • 4. Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:
  1) urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV
  i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
  2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII
z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

osoba uprawnionaosobę posiadającą kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.);

osoba upoważniona – osobę uprawnioną, wyznaczoną pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych;

poleceniodawca – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez pracodawcę do wydawania poleceń pisemnych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;

koordynujący – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń energetycznych, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;

dopuszczający – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę i upoważnioną przez pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadającą ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji;

kierujący zespołem – osobę upoważnioną, wyznaczoną przez poleceniodawcę do kierowania zespołem, posiadającą umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji.

Najczęściej zadawane pytania – kurs elektryczny G1

 • Czy użytkownik, obsługujący urządzenie elektryczne o napięciu znamionowym 230 V i mocy czynnej 10 kW, musi posiadać uprawnienia G1?
  Nie musi. Przepisy nie wymagają potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników, którzy eksploatują urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1000 V oraz o mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW.
 • Przy jakiej kubaturze należy obowiązkowo stosować przeciwpożarowe wyłączniki prądu, w obiektach budowlanych?
  Przeciwpożarowe wyłączniki prądu, obowiązkowo należy stosować w obiektach budowlanych o kubaturze powyżej 1000 m3.
 • Jakie świadectwo kwalifikacyjne powinien posiadać poleceniodawca?
  Poleceniodawca powinien posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.
 • Jakie świadectwo kwalifikacyjne powinien posiadać koordynujący?
  Koordynujący powinien posiadać ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.
 • Czy prąd zmienny i prąd przemienny oznacza ten sam rodzaj prądu?
  Odpowiadając na pytanie czy pąd zmienny i prąd przemienny to ten sam rodzaj prądu, musimy powiedzieć: nie. Prąd zmienny to prąd o dowolnym kształcie, a prąd przemienny oznacza prąd sinusoidalnie zmienny.
 • Wymień przykładowe źródła prądu stałego.
  Źródłami prądu stałego są np.: akumulator, bateria (ogniwo), instalacja fotowoltaiczna.
 • Czy zasilacz jest źródłem prądu stałego?
  Dla typowych zastosowań, czyli dla zasilania domowego sprzętu elektronicznego, zasilacz można uznać za źródło prądu stałego, choć naprawdę to źródło prądu tętniącego, o niewielkiej amplitudzie tętnień.
 • W jakiej jednostce wyrażamy wartość mocy czynnej prądu elektrycznego?
  Wartość mocy czynnej prądu elektrycznego wyrażamy w watach [W].
 • W jakiej jednostce wyrażamy wartość mocy biernej prądu elektrycznego?
  Wartość mocy biernej prądu elektrycznego wyrażamy w warach [var].
 • W jakiej jednostce wyrażamy wartość mocy pozornej prądu elektrycznego?
  Wartość mocy pozornej prądu elektrycznego wyrażamy w woltoamperach [VA].
 • Jaką częścią 1 kV jest 1 V?
  1 V jest tysięczną częścią 1 kV (0,001 kV).
 • Jaką częścią 1 A jest 1 µA?
  1 µA jest milionową częścią 1 A (0,000001 A)
 • Ile Ω zawiera 1 GΩ?
  1 GΩ to miliard Ω.
 • Jaki jest wzór do obliczenia mocy prądu stałego?
  Moc prądu stałego obliczamy jako iloczyn napięcia i natężenia prądu.
 • Co to jest prąd okresowo zmienny?
  Jest to prąd, który zmienia się w sposób okresowy, czyli jego wartości chwilowe powtarzają się w równych odstępach czasu (w okresach), w tym samym kierunku i w tej samej kolejności.
 • W jaki sposób można stwierdzić występowanie tętnień w przebiegu prądu?
  Występowanie tętnień można łatwo zaobserwować na oscyloskopie.
 • Co to jest prąd przemienny?
  Prąd przemienny to prąd okresowo zmienny, w którym wartości chwilowe podlegają zmianom w sposób powtarzalny, okresowy,  z określoną częstotliwością, zgodnie z funkcją sinus.
 • Jaka jest maksymalna wartość napięcia o przebiegu sinusoidalnym w polskiej sieci elektroenergetycznej jednofazowej?
  Wartość ta wynosi 325 V.
 • Woltomierz napięcia przemiennego, podłączony do gniazdka, pokazał 230 V. Co to za wartość?
  Jest to wartość skuteczna napięcia przemiennego.
 • Jaka jest wartość średnia przebiegu sinusoidalnego?
  Zero.
 • Jaki jest wzór pozwalający obliczyć moc czynną prądu przemiennego?
  P = U * I * cos φ  (U oraz I są wyrażone w wartościach skutecznych).
 • Jaki jest wzór pozwalający obliczyć moc bierną prądu przemiennego?
  Q = U * I * sin φ  (U oraz I są wyrażone w wartościach skutecznych).
 • Jaki jest wzór pozwalający obliczyć moc pozorną prądu przemiennego?
  S = U * I   (U oraz I są wyrażone w wartościach skutecznych).
 • Jaka jest zależność pomiędzy mocą czynną, bierną i pozorną?
  S2 = P2 + Q2
 • Jaka jest wartość progowa,w przypadku mocy biernej pojemnościowej, powyżej której dostawca energii elektrycznej nalicza opłaty za ponadumowne jej zużycie ?
  Zero.
 • Jak obliczamy wartość natężenia prądu, zgodnie z prawem Ohma?
  I = U/R
 • Jak obliczamy wartość napięcia, zgodnie z prawem Ohma?
  U = I * R
 • Jak obliczamy wartość rezystancji, zgodnie z prawem Ohma?
  R = U/I
 • Jakie urządzenie elektryczne działa w oparciu o I prawo Kirchhoffa?
  Jest to wyłącznik różnicowoprądowy.
 • Ile wynosi przekładnia transformatora separacyjnego?
  Wynosi 1.
 • Co to jest WLZ?
  WLZ to  wewnętrzna linia zasilająca, czyli linia elektryczna, służąca do przesyłu energii elektrycznej, zlokalizowana pomiędzy przyłączem, a rozdzielnicą główną w budynku. To co warto wiedzieć o WLZ to, że spełniają rolę połączenia instalacji odbiorczej ze złączem bezpośrednio lub za pośrednictwem rozdzielnicy głównej. Pamiętaj że wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) w budynku mieszkalnym może być:
  • obwodem instalacji elektrycznej od złącza elektroenergetycznego do tablicy licznikowej czyli rozdzielnicy elektrycznej
  • obwodem instalacji elektrycznej od tablicy licznikowej do piętrowych tablic rozdzielczych
  • linią kablową nn od szafki pomiarowej usytuowanej na granicy posesji obok złącza do rozdzielnicy mieszkaniowej
 • Co to jest rozdzielnica?
  To element sieci elektrycznej, zawierający urządzenia i podzespoły, służące do łączenia, przerywania oraz rozdziału obwodów elektrycznych i ich kombinacji.
 • Jak działa bezpiecznik topikowy?
  W bezpieczniku topikowym, przerwanie obwodu elektrycznego, następuje po określonym dla danego natężenia prądu elektrycznego, czasie jego przepływu. Główną częścią bezpiecznika jest element topikowy, wbudowany we wkładkę topikową. Topik jest przewodnikiem elektrycznym, który nagrzewa się w wyniku przepływu przez niego prądu. Zbyt duże natężenie prądu elektrycznego powoduje nagrzewanie się drutu, który ulega stopieniu, przerywając obwód elektryczny.
 • Jak działa bezpiecznik automatyczny, „es”?
  Bimetalowa blaszka odkształca się pod wpływem wzrostu temperatury, kiedy wartość natężenia przepływającego przez nią prądu przekroczy właściwą dla danego bezpiecznika, krytyczną wartość. Odkształcenie blaszki powoduje zwolnienie prostego mechanizmu przerywającego obwód. Wciśnięcie przycisku bezpiecznika powoduje powtórne zamknięcie obwodu elektrycznego.
 • Jakie są cechy wyłącznika nadprądowego o charakterystyce c typu A?
  Wyłącznik nadprądowy typu A charakteryzuje się natychmiastowym zadziałaniem (bezzwłocznym). Jest stosowany do zabezpieczeń urządzeń elektronicznych.
 • Gdzie znajdują zastosowanie bezpieczniki o charakterystyce typu B?
  Są stosowane w mieszkaniowych i służą do zabezpieczania urządzeń o małych natężeniach prądów rozruchowych (obwody gniazdkowe, oświetleniowe).
 • Gdzie znajdują zastosowanie bezpieczniki o charakterystyce typu C?
  Są stosowane do zabezpieczania urządzeń o zwiększonych prądach rozruchowych. Główne znajdują zastosowanie  w rozwiązaniach przemysłowych, np. do rozruchów silników.
 • Gdzie znajdują zastosowanie bezpieczniki o charakterystyce typu C?
  Znajdują zastosowania typowo przemysłowe. Zabezpieczają urządzenia elektroenergetyczne o dużych prądach rozruchowych.
 • W jakim kolorze jest przewód neutralny?
  Przewód neutralny jest w kolorze niebieskim.
 • W jakim kolorze jest przewód ochronny?
  Przewód ochronny jest w kolorze żółto-zielonym.
 • W jakim kolorze jest przewód o dodatnim potencjale?
  Przewód o dodatnim potencjale ma kolor czerwony.
 • W jakim kolorze jest przewód o ujemnym potencjale?
  Przewód o ujemnym potencjale ma kolor czarny.
 • Jaka jest wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego, dla prądu stałego, w warunkach normalnych?
  Wartość ta wynosi 120 V.
 • Jaka jest wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego, dla prądu stałego, w warunkach pogorszonych?
  Wartość ta wynosi 60 V.
 • Jaka jest wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego, dla prądu stałego, w warunkach ekstremalnych?
  Wartość ta wynosi 30 V.
 • Jaka jest wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego, dla prądu przemiennego, w warunkach normalnych?
  Wartość ta wynosi 50 V.
 • Jaka jest wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego, dla prądu przemiennego, w warunkach pogorszonych?
  Wartość ta wynosi 25 V.
 • Jaka jest wartość napięcia dotykowego dopuszczalnego, dla prądu przemiennego, w warunkach ekstremalnych?
  Wartość ta wynosi 12 V.
 • Jaka jest wartość częstotliwości sieciowej prądu przemiennego w Polsce?
  Wartość ta wynosi 50 Hz.
 • Od czego zależą skutki działania prądu na organizm człowieka?
  Skutki te zależą od drogi przepływu prądu przez ciało człowieka, od stanu psychofizycznego porażonego, od czasu przepływu prądu rażenia, od temperatury i wilgotności skóry oraz od powierzchni styku z przewodnikiem i siły docisku przewodnika do naskórka.
 • Dlaczego podczas pomiaru neonowym wskaźnikiem napięcia, pomimo przepływu prądu przez ciało człowieka, nie dochodzi do porażenia prądem elektrycznym?
  Nie dochodzi do porażenia, ponieważ lampka jarzeniowa jest szeregowo połączona z opornikiem o bardzo dużej wartości rezystancji, co powoduje, że natężenie prądu przepływającego przez ciało człowieka jest bardzo małe, nieodczuwalne.
 • Co się dzieje z ciałem człowieka podczas fibrylacji komór sercowych?
  Podczas fibrylacji komór sercowych, zamiast miarowych okresowych skurczów komór serca,  pojawiają się niemiarowe, nieokresowe skurcze o częstotliwości 400 – 600 na minutę. Jednocześnie ciśnienie krwi gwałtownie maleje i jej przepływ może zostać zatrzymany. Może to spowodować niedotlenienie mózgu, a po czasie około 10 s – utratę przytomności. Jeżeli proces trwa dłużej, to po dalszych 20 s nastąpi zatrzymanie oddychania i początek śmierci klinicznej.
 • Jaki jest próg percepcji dla prądu stałego?
  Próg percepcji dla prądu stałego wynosi 2 mA.
 • Jaki jest próg percepcji dla prądu przemiennego?
  Próg percepcji dla prądu przemiennego wynosi 0,5 mA.
 • Jaki jest próg samouwolnienia dla prądu stałego?
  Próg samouwolnienia dla prądu stałego, początkowo wynosi około 200 mA, a po dwóch sekundach spada do 30 mA.
 • Jaki jest próg samouwolnienia dla prądu przemiennego?
  Próg samouwolnienia dla prądu przemiennego, początkowo wynosi około 200 mA, a po dwóch sekundach spada do 10 mA.
 • Jaki jest próg fibrylacji dla prądu przemiennego, dla oddziaływań dłuższych niż 1 s?
  Próg fibrylacji dla prądu przemiennego wynosi 30 mA.
 • Jaki jest próg fibrylacji dla prądu stałego, dla oddziaływań dłuższych niż 1 s?
  Próg fibrylacji dla prądu stałego wynosi 120 mA.
 • Czy domy jednorodzinne, domki letniskowe wymagają okresowej kontroli instalacji elektrycznej.
  Tak zgodnie z Prawem Budowlanym art.62 , podlegają okresowej kontroli stanu instalacji elektrycznej. Do wykonania pomiarów potrzebne są uprawnienia energetyczne z grupy G1 w zakresie prac kontrolno-pomiarowych.
 • Czy ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty ubezpieczenia w przypadku braku protokołów z okresowych pomiarów instalacji elektrycznej, oraz protokołu z przeglądu gazowego?
  W przypadku pożaru lub wybuchu, spowodowanego wadliwa instalacja elektryczna lub gazowa nie posiadająca ważnych przeglądów ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania. Przeglądu instalacji elektrycznej dokonuje osoba z odpowiednimi uprawnieniami energetycznymi z grupy G1, natomiast przeglądu instalacji gazowej , osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia energetyczne z grupy G3.
 • Czy pomocnik elektryka, który układa przewody musi posiadać uprawnienia energetyczne „SEP” z grupy G1?
  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 28 Sierpnia 2019 Poz.1830 :urządzenia energetyczne – urządzenia, instalacje i sieci, w rozumieniu przepisów prawa energetycznego, stosowane w technicznych procesach wytwarzania, przetwarzania, przesyłania, dystrybucji, magazynowania oraz użytkowania paliw lub energii;  § 2 pkt. 3 d  montażu, niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń energetycznych. Zgodnie z powyższym osoba układająca przewody ( pomocnik), montuje przewody wiec jest to urządzenie energetyczne wiec musi posiadać uprawnienia energetyczne „SEP” G1
 • Czy dorabiając gniazdko lub punkt oświetleniowy w istniejącej instalacji należy wykonać ponownie pomiary instalacji elektrycznej.
  Tak należy, każda ingerencja w istniejąca instalacje elektryczną to zmiana parametrów sieci. Konieczne jest wykonanie nowych pomiarów, zakończonych protokołem z pomiarów. Pomiary musi wykonać i zatwierdzić osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia energetyczne z grupy G1.

Dlaczego warto zrobić kurs elektryka w OSZ Omega?

Kurs elektryczny g1 w OSZ Omega przeprowadzany jest przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową, posiadającą stosowne uprawnienia. Wiedza jest przekazywana w sposób przystępny dla każdego, także dla osób całkowicie początkujących. Stosują bardzo efektywne metody nauczania, co potwierdzone jest niemal 100% zdawalnością egzaminu państwowego. Jeżeli szukałeś SEP Katowice, SEP Gliwice, SEP Zabrze, nie mogłeś lepiej trafić.

Co jest zawarte w cenie szkolenia?

Chcąc zdobyć uprawnienia SEP, wybierz kurs elektryczny w Ośrodku Szkoleniowym Omega. W cenie szkolenia odbędą się zajęcia w formie teoretycznej oraz praktycznej. Każdy kursant otrzyma niezbędne materiały szkoleniowe. Egzamin państwowy należy opłacić dodatkowo.

SEP Katowice

Szkolenia SEP w Katowicach to doskonała okazja, żeby zdobyć uprawnienia pozwalające zdobyć stabilną i dobrze płatną pracę. Przeprowadzaniem szkoleń zajmujemy się od wielu lat, a nasi kursanci osiągają bardzo dobre wyniki na egzaminach przed komisją. Wykwalifikowana kadra wykładowcy w sposób prosty i rzeczowy tłumaczy niezbędne zagadnienia a podczas zajęć praktycznych przerabiane są najistotniejsze rzeczy. Szkolenia SEP należą do jednych z tańszych a znacząco poprawiają Twoją sytuację na rynku pracy. Relatywnie nieduża inwestycja finansowa we własny rozwój pozwala ruszyć karierę zawodową z miejsca. Jeżeli jesteś z Katowic koniecznie sprawdź terminy szkoleń w tym mieście, albo skorzystaj ze Szkoleń SEP w Gliwicach i innych okolicznych miasta. Zachęcamy również do kontaktu, gdy pojawią się jakieś pytania i wątpliwości.

SEP Gliwice

Odbywając nasze kursy SEP Gliwice i w innych miastach zdobywasz wiedzę przygotowującą do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu. Świadectwo kwalifikacyjne jest ważne przez 5 lat, okres ten wynika z tego, że jest to branża rozwojowo i zmiany w technologii postępuję w szybkim tempie. Również rozporządzenia prawne dostosowywane są do zmieniającego się świata, co za tym idzie, wiedza teoretyczna wymaga odświeżenia. Jeżeli szukasz SEP Gliwice, to jesteśmy do Twojej dyspozycji, zaufały nam tysiące kursantów, może czas teraz na Ciebie?