4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Kurs elektryczny G1 Cena od 50 zł

Szczegóły

Przykładowe pytania egzaminacyjne grupa G1

Kurs elektryka składa się z części teoretycznej i praktycznej. Całość kończy egzamin, do którego warto się solidnie przygotować. Poniżej przedstawiamy Państwu przykładowe pytania egzaminacyjne na elektryka. Tę bogatą bazę pytań oddajemy do Państwa dyspozycji. Jej przyswojenie pozwoli Państwu z większą pewnością siebie i z mniejszą ilością nerwów przystąpić do egzaminu oraz utrwali pozyskaną wiedzę. Pod każdym pytaniem znajduje się przycisk, po którego naciśnięciu ukaże się prawidłowa odpowiedź. Warto najpierw spróbować sformułować odpowiedź samodzielnie, a następnie potwierdzić jej treść przy użyciu przycisku. Zachęcamy do korzystania z naszych pytań na egzamin elektryka!

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Jakie zadanie mają środki ochrony podstawowej w urządzeniach i instalacjach elektrycznych?

 • Środki ochrony podstawowej mają uniemożliwić człowiekowi dotknięcia się czynnych części urządzeń i instalacji (tych przez które w ich normalnej pracy płynie prąd).
odpowiedź

Jakie warunki musi spełniać osoba poleceniodawcy?

 • Poleceniodawca powinien mieć uprawnienia dozoru i być upoważniony przez pracodawcę do wydawania poleceń pisemnych.
odpowiedź

Czy wyłącznik różnicowoprądowy zadziała w sieci dwuprzewodowej?

 • Jest zakaz stosowania wyłączników różnicowoprądowych przy braku przewodu ochronnego, muszą być min. 3 żyły.
odpowiedź

Jaka jest minimalna dopuszczalna rezystancja izolacji w urządzeniach i instalacjach elektrycznych?

 • Minimalna wartość rezystancji izolacji w instalacjach i urządzeniach elektrycznych I i III kl. ochronności wynosi 1 MΩ, zaś w II kl. ochronności 2 MΩ.
odpowiedź

Jaki kolor powinna mieć izolacja przewodu ochronnego w kablach i przewodach elektrycznych?

 • Izolacja przewodu ochronnego powinna być koloru żółtego z zielonym paskiem wzdłuż.
odpowiedź

Podaj wartość natężenia prądu, który w przypadku porażenia nie wywoła skutku śmiertelnego dla prądu stałego i zmiennego lub przemiennego?

 • Dla prądu stałego niezależnie od warunków otoczenia I = 70 mA natomiast dla prądu zmiennego i
  przemiennego I = 30 mA.
odpowiedź

Jakie są terminy okresowych pomiarów instalacji odgromowej budynków?

 • Kontrole okresowe instalacji odgromowej na budynkach z pomieszczeniami zagrożonymi wybuchem i pożarem po każdym remoncie dachu nie rzadziej niż raz w roku, na pozostałych budynkach nie rzadziej niż co 5 lat.
odpowiedź

Od czego zależą skutki przepływu prądu elektrycznego przez ciało człowieka?

 • Skutki przepływu prądu przez ciało człowieka zależą od:
  - rodzaju prądu (stały przemienny), - natężenia prądu, - czasu przepływu prądu, - drogi przepływu prądu przez ciało.
  .
odpowiedź

Jak dzielimy transformatory ze względu na rodzaj czynnika chłodzącego?

 • - transformatory powietrzne tak zwane suche chłodzone najczęściej powietrzem z otoczenia,
  - transformatory olejowe chłodzone olejem. Transformatory olejowe są umieszczone w kadzi wypełnionej olejem.
odpowiedź

Co to jest strona pierwotna i wtórna transformatora?

 • Strona pierwotna transformatora jest to uzwojenie do którego jest doprowadzone napięcie zasilające. Strona wtórna jest to uzwojenie od którego energia jest odprowadzana do odbiornika. .
odpowiedź

Co to jest prąd jałowy transformatora?

 • Prąd jałowy transformatora jest to prąd płynący w uzwojeniu pierwotnym przy otwartym uzwojeniu wtórnym.
odpowiedź

Do czego służy wyłącznik?

 • Wyłącznik służy do załączania i wyłączania prądów roboczych, przeciążeniowych i zwarciowych przy pełnym napięciu roboczym.
odpowiedź

Do czego służy rozłącznik?

 • Rozłącznik służy do załączania i wyłączania prądów roboczych.
  Prąd roboczy obejmuje umownie prądy nie przekraczające dziesięciokrotnej wartości prądu znamionowego ciągłego.
odpowiedź

Do czego służy odłącznik?

 • Odłącznik służy do zamykania i otwierania obwodów elektrycznych, w których nie płynie prąd. Odłącznik w stanie zamkniętym przewodzi prądy robocze i zwarciowe, a w stanie otwartym stwarza widoczną przerwę izolacyjną.
odpowiedź

Do czego służą odgromniki?

 • Odgromniki służą do ochrony urządzeń rozdzielczych od przepięć powstających głównie przy uderzeniu pioruna w linie napowietrzne zasilające lub wychodzące ze stacji.
odpowiedź

Kiedy można załączyć linię kablową pod napięcie, jeżeli wyłączona była z ruchu przez więcej niż 30 dni?

 • Załączenie linii kablowej pod napięcie przy przerwie w ruchu trwającej dłużej niż 30 dni może nastąpić po sprawdzeniu rezystancji izolacji linii i uzyskaniu zadowalających wyników.
odpowiedź

Jakie próby należy wykonać przed załączeniem linii kablowej jeżeli wykonano na niej naprawy lub usuwano uszkodzenia?

 • Załączenie linii kablowej po usunięciu uszkodzeń może być dokonane po sprawdzeniu ciągłości żył, zgodności faz, rezystancji izolacji, wykonaniu próby napięciowej linii z wynikami pozytywnymi.
odpowiedź

Czym można gasić palące się kable?

 • Palące się kable należy gasić piaskiem lub za pomocą gaśnicy proszkowej, śniegowej, po wyłączeniu napięcia.
odpowiedź

Podaj wymagania kwalifikacyjne dla osób zatrudnionych przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych?

 • Świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych uzyskuje się na podstawie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną
  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. prace w zakresie wymienionym w punkcie I.
odpowiedź

Kogo obowiązuje obowiązek prowadzenia ewidencji wydanych poleceń na pracę?

 • Obowiązek spoczywa na Poleceniodawcy.
odpowiedź

Kto to jest kierownik robót?

 • Wyznaczony przez poleceniodawcę pracownik do koordynacji prac, gdy w jednym obiekcie energetycznym jednocześnie pracuje więcej niż jeden zespół pracowników, mający ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru.
odpowiedź

Co powinno się określać w poleceniu wykonania pracy?

 • W poleceniu wykonania pracy powinno się przede wszystkim określać:
  - zakres, rodzaj, miejsce i termin,
  - środki i warunki do bezpiecznego wykonania,
  - liczbę pracowników skierowanych do pracy,
  - pracowników odpowiedzialnych za organizację i wykonanie pracy, pełniących funkcję: -koordynującego lub dopuszczającego, przez podanie stanowiska (służbowego lub imiennie); --kierownika robót, nadzorującego lub kierującego zespołem pracowników (imiennie); - planowane przerwy w czasie pracy.
odpowiedź

Kto może wystąpić z wnioskiem o powtórzenie egzaminu ?

 • Z wnioskiem o powtórzenie egzaminu może wystąpić: Pracodawca, Inspektor Pracy, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
odpowiedź

W jaki sposób jest montowane oświetlenie ulic?

 • Oświetlenie elektryczne ulic powinno być montowane na specjalnie przeznaczonych do tego celu typowych słupach żelbetowych, latarniach stalowych, ale często również na słupach napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia.
odpowiedź

Jakie rodzaje lampy stosuje się do oświetlenia ulic?

 • Do oświetlenia ulic stosować można różnego rodzaju źródła światła, najczęściej są stosowane wysokoprężne lampy wyładowcze:
  - rtęciowe,
  - metalohalogenkowe,
  - sodowe.
  Lampy są montowane w specjalnych oprawach oświetleniowych do oświetlania dróg (oprawy do świetlówek, oprawy do lamp sodowych, oprawy uniwersalne o niskiej mocy).
odpowiedź

Jakie zjawiska elektryczne są najczęściej przyczyną zwarć ?

 • Najczęściej przyczyną zwarć są następujące zjawiska elektryczne:
  - przepięcia atmosferyczne,
  - przepięcia łączeniowe,
  - omyłki łączeniowe,
  - długotrwałe przeciążenia, powodujące przegrzanie izolacji.
odpowiedź

Ile powinna wynosić odległość od rozdzielnicy do najdalszego zasilanego z niej odbiornika?

 • Powinna nie przekraczać 50 metrów.
odpowiedź

Podaj sposoby zmniejszenia poboru mocy biernej?

 • Pobór mocy biernej można zmniejszyć przez:
  - ograniczenie pracy jałowej silników i transformatorów,
  - właściwy dobór silników (dążyć do możliwie znamionowego obciążenia silników),
  - ograniczenie pracy spawarek i zgrzewarek na biegu jałowym,
  - właściwy remont silników elektrycznych
odpowiedź

Od czego zależy ilość ciepła wytwarzanego przez przepływający prąd elektryczny ?

 • Ilość ciepła wytworzona w danym elemencie przez przepływający prąd zależy od wartości prądu oraz rezystancji elementu i jest proporcjonalna do pobranej mocy elektrycznej.
odpowiedź

Wymień urządzenia które są główną przyczyną poboru mocy biernej w zakładzie przemysłowym?

 • Zasadniczą przyczyną poboru mocy biernej w zakładzie przemysłowym są silniki asynchroniczne oraz spawarki i zgrzewarki, szczególnie na biegu jałowym lub niedociążone, transformatory i wszelkiego rodzaju urządzenia z cewkami indukcyjnymi.
odpowiedź

Jakiej kontroli metrologicznej podlegają przyrządy pomiarowe?

 • Przyrządy pomiarowe podlegają kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie:
  - legalizacji pierwotnej,
  - legalizacji ponownej (uwierzytelnieniu),
  - zatwierdzenia typu. .
odpowiedź

Podaj przyczyny powstawania strat?

 • Przyczynami powstawania strat są:
  - straty eksploatacyjne,
  - marnotrawstwo energii,
  - zła konserwacja urządzeń,
  - nieprawidłowy sposób eksploatacji układu elektroenergetycznego. .
odpowiedź

Na czym polega kompensacja moc biernej?

 • Kompensacja mocy biernej polega na jej wytwarzaniu bezpośrednio w miejscu zapotrzebowania, dzięki czemu nie trzeba jej przesyłać od wytwórcy do odbiorcy. Dzięki zastosowaniu kompensacji można tymi samymi liniami elektroenergetycznymi przesłać większą moc czynną.
odpowiedź

Ile śrub zaciskowych M6 powinny mieć znormalizowane zaciski probiercze?

 • 2 śruby
odpowiedź

Co nazywamy porażeniem prądem elektrycznym?

 • Prądem elektryczny przepływający przez ciało człowieka lub zwierzęcia, zwany prądem rażeniowym, może wywoływać skutki chorobowe groźne dla zdrowia, a nawet życia rażonego. Skutki chorobowe wywołane przepływem prądu rażeniowego przez ciało człowieka zwierzęcia nazywane są porażeniem prądem elektrycznym.odpowiedź

Co to są warunki środowiskowe?

 • Warunki środowiskowe są to lokalne warunki zewnętrzne, w których mają pracować urządzenia elektryczne lub instalacje elektryczne i eksploatujący je ludzie.
odpowiedź

W jakim celu stosuje się oznakowanie przewodów i zacisków urządzeń?


 • - zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania,
  - uzyskania łatwej identyfikacji,
  - uniknięcia pomyłek,
odpowiedź

Co wchodzi w skład sprzętu zabezpieczającego i ostrzegawczego?

 • Do sprzętu zabezpieczającego i ostrzegawczego zalicza się:
  - pasy i szelki bezpieczeństwa,
  - uziemiacze przenośne,
  - zwieracze,
  - ubrania trudnopalne,
  - fartuchy ochronne przeciwłukowe,
  - hełmy przeciwuderzeniowe,
  - przegrody izolacyjne,
  - tablice bezpieczeństwa.
odpowiedź

Jakie czynności wykonuje ratownik, gdy porażony jest przytomny?

 • Należy ułożyć porażonego wygodnie, rozluźnić ubranie w okolicy szyi, klatki piersiowej i brzucha (stan przytomności po rażeniu nie oznacza, że później nie mogą wystąpić ujemne skutki, np. zanik czynności serca). Następnie porażonego należy dokładnie obejrzeć i sprawdzić czy nie występują uszkodzenia ciała, np. oparzenia, złamania itp. oraz możliwie szybko wezwać pomoc lekarską.
odpowiedź

Jakie stany mogą wystąpić u porażonego?

 • U porażonego mogą wystąpić następujące stany:
  - oddychanie prawidłowe,
  - brak oddychania lub oddychanie słabe, lecz krążenie krwi utrzymane,
  - brak zarówno oddychania, jaki i krążenia krwi.
odpowiedź

W jakich miejscach należy w szczególności stosować wyłączniki różnicowoprądowe wysokoczułe do In =30 mA?

 • W instalacjach elektrycznych budynków mieszkalnych należy dążyć do ochrony jak największej części instalacji wysokoczułymi wyłącznikami, a w szczególności: - obwodu gniazd wtyczkowych w łazience,
  - obwodu gniazd wtyczkowych w kuchni,
  - obwodu gniazd wtyczkowych w garażu,
  - obwodu gniazd wtyczkowych w piwnicy.
odpowiedź

Czy punktem dostawy energii może być rozdzielnica budowlana?


 • Dla niewielkiej budowy punktem dostawy energii elektrycznej może być rozdzielnica budowlana wyposażona w główne zabezpieczenia , pomiar energii i odpływy dla zasilania innych budowlanych rozdzielnic pomocniczych rozmieszczonych na placu budowy

odpowiedź

Kiedy można ponownie przyłączyć urządzenie do elektrolizy po samoczynnym wyłączeniu?

 • Urządzenia do elektrolizy, wyłączone samoczynnie przez układy zabezpieczające, można ponownie uruchomić po usunięciu przyczyny wyłączenia.
odpowiedź

Wymień urządzenia stanowiące sprzęt ochronny?

 • Sprzęt ochronny stanowią przyrządy, narzędzia, ogrodzenia, osłony oraz tablice bezpieczeństwa.
odpowiedź

Jakie stosuje się środki w celu zapobiegania niebezpiecznym skutkom zwarcia?

 • W celu zapobieżenia niebezpiecznym skutkom zwarcia stosuje się środki:
  - ograniczające możliwość powstania zwarcia,
  - chroniące układ elektroenergetyczny przed skutkami zwarcia.
odpowiedź

Wymień sposoby uwalniania porażonego spod działania prądu elektrycznego?

 • Uwolnienia należy dokonać przez:
  - wyłączenie napięcia w odpowiednim obwodzie elektrycznym,
  - odciągnięcie porażonego od urządzeń będących pod napięciem,
  - przerwanie przepływu prądu przez ciało człowieka (poprzez odizolowanie).
odpowiedź

Czy ze strefy objętej głównymi połączeniami wyrównawczymi wolno wyprowadzać na zewnątrz tej strefy przewody ochronne:

 • Nie wolno, ponieważ potencjał tych przewodów może być wyższy niż napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwale.
odpowiedź

Do czego służą kleszcze izolacyjne ?

 • Kleszcze izolacyjne służą do zakładania i wyjmowania bezpieczników oraz nakładania osłon izolacyjnych
odpowiedź


Dlaczego mierzymy rezystancję izolacji?

 • Ze względu na ochronę przed porażeniem i ochronę przed pożarem
odpowiedź

Jakie podstawowe warunki powinien spełniać system instalacji elektrycznych?

 • Systemy instalacji elektrycznych muszą zapewniać:
  - właściwą ochronę przeciwporażeniową i przeciwpożarową,
  - trwałość i bezpieczeństwo obsługi,
  - maksymalne zmniejszenie pracochłonności montażu,
  - skrócenie cyklu montażowego,
  - daleko posuniętą prefabrykację,
  - wprowadzenie unifikacji i związanej z nią możliwości produkcji dużych serii elementów,
  - uniezależnienie od konstrukcji budowlanych,
  - funkcjonalność i estetykę,
  - prostotę montażu,
  - możliwość i łatwość rozbudowy istniejącej instalacji.
odpowiedź

W jaki sposób możemy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających?

 • Przez odpowiednie przyłączenie odbiorów.
odpowiedź

Jakie obwody instalacji elektrycznych powinny być wyodrębnione w mieszkaniu?

 • Obwody elektryczne mieszkaniowe należy prowadzić w obrębie danego mieszkania. W mieszkaniu należy wyodrębnić następujące obwody elektryczne:
  - oświetlenia,
  - gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
  - gniazd wtyczkowych w łazience,
  - gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych w kuchni,
  - gniazd wtyczkowych do odbiorników zainstalowanych na stałe.
odpowiedź

Ile powinno wynosić napięcie znamionowe izolacji przewodów do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych?

 • Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach i mieszkaniach należy stosować przewody do układania na stałe o izolacji na napięcie: 300/300; 300/500; i 450/750.
  Przewody na napięcie 300 lub 500 V stosuje się w obwodach jednofazowych, natomiast przewody na napięcie 750 V w obwodach trójfazowych.
odpowiedź

Jakie pomiary kontrolne powinny być przeprowadzone przed przyjęciem instalacji elektrycznej do eksploatacji ?

 • Pomiary kontrolne powinny obejmować:
  - sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych,
  - pomiar rezystancji izolacji elektrycznej,
  - pomiar rezystancji ścian i podłóg,
  - sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów,
  - sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania,
  - sprawdzenie biegunowości,
  - sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej,
  - sprawdzenie skuteczności ochrony z zastosowaniem wyłączników różnicowoprądowych,
  - sprawdzenie ochrony przed skutkami cieplnymi,
  - sprawdzenie ochrony przed spadkiem napięcia lub zanikiem napięcia,
  - próby funkcjonalne zadziałania.
odpowiedź

Jakie zabezpieczenia przeciążeniowe należy stosować w instalacjach przemysłowych?

 • W instalacjach przemysłowych jako zabezpieczenie przeciążeniowe należy stosować różnego rodzaju przekaźniki:
  - termobimetalowe,
  - nadprądowe elektroniczne,
  - temperaturowe. z ewentualnymi stratami.
odpowiedź

Na czym polega właściwa ochrona przeciwporażeniowa?

 • Właściwa ochrona przeciwporażeniowa polega na stosowaniu technicznych środków ochrony przeciwporażeniowej.
  Ochrona ta rozróżnia:
  - ochronę podstawową (przed dotykiem bezpośrednim)
  - ochronę dodatkową (przed dotykiem pośrednim)
  - równoczesną ochronę podstawową i dodatkową- poprzez obniżenie napięcia do wartości bezpiecznej.
odpowiedź

Jak realizowana jest ochrona przed dotykiem bezpośrednim (ochrona podstawowa)?

 • - izolowanie części czynnych (izolacja podstawowa),
  -
  stosowanie obudów (osłon) lub ogrodzeń,
  - wykonywanie uchwytów, rękojeści, przycisków i pokręteł z materiału izolacyjnego,
  - stosowanie barier, poręczy, osiatkowań i przegród oddzielających urządzenia znajdujące się pod napięciem
  - umieszczanie części czynnych poza zasięgiem ręki,
  - uzupełnienie ochrony przy użyciu wysokoczułych urządzeń ochronnych różnicowoprądowych,
odpowiedź

Na czym polega ochrona przez izolowanie części czynnych?

 • - wykonanie izolacji podstawowej w postaci trwałego i całkowitego pokrycia części czynnych materiałem izolacyjnym stałym,
  - izolacja ta nie może dać się usunąć z części czynnych inaczej niż przez zniszczenie,
  W przypadku urządzeń produkowanych fabrycznie:
  - izolacja powinna spełniać wymagania odpowiednich norm dotyczących tych urządzeń elektrycznych,
  Jeżeli izolacja podstawowa jest wykonywana w trakcie montażu instalacji:
  - jej jakość powinna być potwierdzona próbami analogicznymi do tych którym poddaje się izolację podobnych urządzeń produkowanych fabrycznie.
  Pokrycia farbą, pokostem i podobnymi produktami zastosowane samodzielnie nie są uznawane za odpowiednią izolację
odpowiedź

Na czym polega ochrona przez stosowanie obudów lub ogrodzeń?

 • Ochrona ta polega na tym, że wszystkie części czynne urządzenia są umieszczone wewnątrz obudów lub ogrodzeń i niemożliwe jest ich dotknięcie. Obudowy i ogrodzenia powinny być trwale zamocowane, nie mogą dać się usunąć bez użycia klucza lub narzędzia i muszą być odporne na normalnie występujące w warunkach eksploatacji narażenia zewnętrzne:
  - mechaniczne,
  - wilgotność,
  - temperatura,
  - opad atmosferyczny,
odpowiedź

Na czym polega ochrona przez stosowanie barier?

 • - ochrona ta ma na celu zabezpieczenie przed przypadkowym dotknięciem części czynnych , lecz nie chroni przed dotykiem bezpośrednim spowodowanym rozmyślnym działaniem,
  - ochrona ta może być stosowana tylko w przestrzeniach przeznaczonych wyłącznie dla osób posiadających kwalifikacje (np. pomieszczeni ruchu elektrycznego)
  Bariery powinny utrudniać:
  - niezamierzone zbliżenie ciała do części czynnych,
  - niezamierzone dotknięcie części czynnych w trakcie obsługi urządzeń,
  - bariery mogą być usuwane bez użycia klucza lub narzędzi, lecz powinny być zabezpieczone przed niezamierzonym usunięciem.
odpowiedź

Na czy polega ochrona przez umieszczenie części czynnych poza zasięgiem ręki?

 • - polega na umieszczeniu części czynnych w taki sposób , aby były niedostępne z danego stanowiska,
  - ochrona ta może być stosowana głównie w pomieszczeniach ruchu elektrycznego,
  - w miejscach, w których normalnie wykonuje się czynności z użyciem przedmiotów przewodzących o dużej objętości lub długości, odległości powinny być powiększone tak, aby zostały uwzględnione odpowiednie wymiary tych przedmiotów,
odpowiedź

Jak realizowana jest ochrona przed dotykiem pośrednim (ochrona dodatkowa) ?

 • Ochrona ta ma na celu zapobieżenie porażeniom od napięć dotykowych. Zdaniem jej jest niedopuszczenie do wystąpienia i długotrwałego utrzymywania się niebezpiecznego napięcia dotykowego.
  Do środków ochrony dodatkowej zalicza się (zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Przemysłu z 1990 r.):
  - zerowanie,
  - uziemienie ochronne,
  - sieć ochronna,
  - separacja odbiornika,
  - izolowanie stanowiska,
  Do uziomów naturalnych zalicza się metalowe konstrukcje i elementy urządzeń znajdujących się w ziemi: metalowe sieci wodne i gazowe.
  Do uziomów sztucznych zaliczamy:
  - pręty lub rury metalowe wbite w ziemię,
  - taśmy, kształtowniki lub płaskowniki metalowe ułożone w ziemi (bednarka),
  - płyty metalowe w ziemi,
  Ilość tych elementów umieszczonych w ziemi jako uziom sztuczny, zależna jest od oporności danego gruntu.
  Norma PN/E-05009/41, przyjmuje następujące sposoby ochrony:
  - zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia zasilania,
  - urządzenia II klasy ochronności lub o izolacji równoważnej,
  - separacja elektryczna,
  - izolowanie stanowiska,
  - nieuziemione połączenia wyrównawcze miejscowe,
  Przepisy z 1990 r. jak i norma PN/E-05009/41, przewidują ochronę przeciwporażeniową przez zastosowanie zasilania przy pomocy źródeł o napięciu bezpiecznym (układy SELV i PELV):
  - transformatory ochronne i przetwornice ochronne,
  - baterie akumulatorów i zespoły prądotwórcze,
  - urządzenia elektroniczne,
odpowiedź

Po ilu minutach od porażenia prądem elektrycznym szansa uratowania życia porażonego praktycznie równa się zeru:

 • Po 5 minutach
  W razie porażenia człowieka prądem elektrycznym, należy pamiętać, iż powinno się działać: SZYBKO, SPRAWNIE I SKUTECZNIE– pamiętając równocześnie o tym, że należy go jak najszybciej pozbawić działania prądu elektrycznego poprzez wyłączenie, odcięcie, odepchnięcie lub oderwanie mając równocześnie na uwadze fakt, aby samemu nie ulec porażeniu prądem elektrycznym.
odpowiedź

Jakie zjawiska w urządzeniach elektrycznych mogą być przyczyną pożarów?

 • - przepływ prądów roboczych i zwarciowych,
  - łuk elektryczny,
  - zwiększenie rezystancji styków i złączy,
  - przepięcia łączeniowe,
  - przepięcia atmosferyczne,
odpowiedź

Jakie są skutki nadmiernego nagrzewania się przewodów?

 • - przegrzanie się izolacji,
  - spalenie izolacji,
  - stopienie przewodów,
  - w następstwie czego powstaje POŻAR,
odpowiedź

Jakie są najczęściej spotykane przyczyny pożarów wywołanych przez instalacje i urządzenia elektryczne?

 • - przeciążenia urządzeń elektrycznych,
  - wykonywanie instalacji niezgodnie z normami i przepisami,
  - brak prawidłowej konserwacji urządzeń,
  - nieprawidłowe zabezpieczenia urządzeń,
  - nieprawidłowe usytuowanie urządzeń grzewczych,
odpowiedź

W jaki sposób należy gasić palące się silniki elektryczne?

 • Palące się silniki elektryczne należy natychmiast wyłączyć spod napięcia i gasić za pomocą gaśnic śniegowych i proszkowych. Jeżeli brak jest gaśnic śniegowych, to można gasić dowolnym środkiem gaśniczym, pod warunkiem, że jesteśmy pewni, że silnik został wyłączony spod napięcia. Jeśli nie ma pewności, że silnik został wyłączony spod napięcia, nie wolno stosować wody i gaśnic pianowych.
odpowiedź

W jaki sposób należy gasić rozdzielnice?

 • Rozdzielnice należy gasić gaśnicami śniegowymi i proszkowymi po wyłączeniu napięcia. W przypadku niemożliwości wyłączenia napięcia należy zachować odległość dyszy gaśnicy od źródła ognia nie mniejszą niż 1 m.
odpowiedź

Jakim obrażeniom może ulec człowiek przebywający w promieniu działania łuku elektrycznego?

 • - mechaniczne uszkodzenie ciała w postaci ran ciętych, potłuczeń,
  - oparzenia do trzeciego stopnia włącznie,
  - zapalenie odzieży,
  - niebolesne obrzęki o barwie żółtej, brązowej lub czarnej spowodowane osadzaniem się na skórze par metali,
  - światłowstręt, łzawienie, zapalenie spojówek, ,
odpowiedź

W jaki sposób można wyłączyć napięcie w celu uwolnienia porażonego?

 • - otwarcie właściwych łączników,
  - wyjęcie wkładek topikowych z obwodu zasilania. W przypadku uszkodzonej główki bezpiecznikowej, podczas wyjmowania wkładki topikowej należy zachować odpowiednie środki ostrożności: bezpieczników mocy nie wolno wyjmować pod napięciem,
  - zwarcie przewodów w liniach napowietrznych od strony zasilania za pomocą odpowiedniej zrzutki metalowej, zwarcie trzeba wykonać w sposób trwały: odległość ratującego od uziemienia winna wynosić minimum 20 m.
odpowiedź

Jaki materiał izolujący stosuje się przy uwalnianiu porażonych spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV?

 • - podstawowy materiał izolacyjny: sprzęt izolacyjny,
  - w razie braku- materiał zastępczy: suche drewno, tworzywa sztuczne, suche materiały tekstylne,
odpowiedź

Co to są elektroenergetyczne linie napowietrzne i jakie przepisy regulują ich budowę?

 • Linie napowietrzne są to urządzenia stanowiące elementy sieci elektroenergetycznych, służące do przesyłania energii elektrycznej na różne, często dość znaczne odległości przy pomocy przewodów elektrycznych gołych (nieizolowanych) lub przewodów izolowanych, zawieszonych na konstrukcjach wsporczych (słupach lub wspornikach). Linie napowietrzne budowane są w pełni zakresie napięć występujących w kraju tj. od 0.4 kV do 750 kV. Wymagania w zakresie projektowania i budowy linii napowietrznych z przewodami roboczymi gołymi, określa częściowo norma PN-E-05100-1:1998. Wymagania w zakresie projektowania i budowy linii napowietrznych z przewodami roboczymi izolowanymi określone są w normie: SEP N SEP-E-003
odpowiedź

Jak dzielimy linie napowietrzne prądu przemiennego ze względu na napięcie znamionowe?

 • - linie niskiego napięcia (NN) o napięciu nie przekraczającym 1 kV,
  - linie średniego napięcia (SN) o napięciu powyżej 1 kV i nie przekraczającym 35 kV,
  - linie wysokiego napięcia (WN) o napięciu powyżej 35 kV i nie przekraczającym 230 kV,
  - linie najwyższych napięć (NWN) o napięciu przekraczającym 230 kV,
odpowiedź

Jakie są podstawowe elementy linii napowietrznych?

 • Podstawowymi elementami linii napowietrznych są:
  - przewody,
  - izolatory,
  - konstrukcje wsporcze,
  - osprzęt liniowy,
odpowiedź

Jakie przewody są stosowane w liniach napowietrznych niskiego napięcia?

 • W liniach napowietrznych niskiego napięcia stosowane są gołe linki aluminiowe (o symbolach AL.) i przekrojach znamionowych 16, 25, 35, 50, 70, 120 mm 2. W latach 90-tych rozpoczęto produkcję i stosowanie izolowanych przewodów samonośnych niskiego napięcia w systemie 4-przewodowym lub z ewentualnym dodatkowym przewodem oświetleniowym (np. AsXS – przewód elektroenergetyczny samonośny o żyłach aluminiowych oraz izolacji z polietylenu sieciowego, uodpornionego na działanie promieni słonecznych (XS).
odpowiedź

Jak można podzielić konstrukcje wsporcze (słupy) linii napowietrznych ze względu na ich funkcję?

 • Konstrukcje wsporcze (słupy) są elementami służącymi do zawieszania izolatorów i przewodów linii. Konstrukcje wsporcze są osadzone w gruncie bezpośrednio, za pomocą belek ustojowych lub za pomocą fundamentów.
  W zależności od funkcji spełnianej w linii rozróżniamy słupy:
  P – przelotowe – do podtrzymywania przewodów bez przejmowania naciągu,
  N – narożne – do podtrzymywania przewodów i przejmowania wypadkowej naciągu, wynikającej z kąta załomu sieci,
  M – mocne – do przejmowania naciągu przewodów,
  O – odporowe – do przejmowania naciągu na szlaku prostym lub na załomie nie przekraczającym 5 0,
  K – krańcowe – słupy mocne, przeznaczone do przejmowania jednostronnego naciągu naciągu przewodów i ustawione na zakończeniu linii,
  R – rozgałęźne – słupy ustawione w punkcie rozgałęzienia linii i w zależności od spełnianej funkcji łączące w sobie cechy różnych słupów,
  Prócz tego słupy mogą spełniać rolę podwójną jako:
  ON – odporowe-narożne – Słupy mocne przeznaczone do przejmowania naciągu i spełniające funkcję słupa odporowego oraz narożnego,
  PS – przelotowo - skrzyżowaniowe – obliczone z uwzględnieniem zwiększonego bezpieczeństwa, dla przypadków skrzyżowań linii elektrycznej z różnymi obiektami, a z uwagi na swą funkcję odpowiadające słupowi przelotowemu,
  NS – narożno – skrzyżowaniowe – obliczone z uwzględnieniem zwiększonego bezpieczeństwa dla przypadków skrzyżowań linii elektrycznych z różnymi obiektami a z uwagi na swą funkcję odpowiadające słupowi narożnemu,
odpowiedź

Jak można podzielić słupy linii napowietrznych do 1 kV ze względu na budowę?

 • W zależności od materiału rozróżniamy słupy:
  - drewniane,
  - betonowe (z żerdzi: dana, ala, ŻN, ŻW, strunobetonowe BSW i E),
  - stalowe,
  W obecnie budowanych liniach niskiego napięcia stosuje się słupy betonowe składające się jednego lub więcej elementów tzw. żerdzi.
odpowiedź

Co to są obostrzenia w budowie linii napowietrznych?

 • W zależności od ważności obiektu w którym linia elektroenergetyczna krzyżuje się lub do którego się
  zbliża, należy stosować odpowiednie obostrzenia polegające na dodatkowych wymaganiach dotyczących przewodów, izolatorów, słupów, zawieszenia przewodów i ich mocowanie.
  Szczegółowe wymagania podane są w normie i dotyczą zbliżeń i skrzyżowań z:
  - drogami – autostradą, drogą szybkiego ruchu, drogą krajową i miejską, drogą wojewódzką i gminną, - drogą wodną żeglowną,
  - szlakiem żeglarskim turystycznym,
  - linią kolejową,
  - linią elektroenergetyczną, napowietrzną na napięcie powyżej 1 kV,
  - kolejową linią naziemną, osobową i towarową,
odpowiedź

Czy w liniach napowietrznych wykonanych przewodami izolowanymi, stosuje się obostrzenia?

 • W liniach tych nie stosuje się obostrzeń, poza zakazem skrzyżowania z następującymi obiektami:
  - autostrada, droga szybkiego ruchu, droga ekspresowa,
  - strefa działania dźwignic i urządzeń przeładunkowych,
  - budynki,
  - urządzenia technologiczne i składowiska stałe, na których terenie znajdują się materiały wybuchowe lub strefa zagrożenia wybuchem np. stacja paliw,
  - linie elektroenergetyczne, napowietrzne o napięciu 60 kV lub wyższym,
odpowiedź

Jakie są wymagania odnośnie odległości i zbliżenia przewodów nieuziemionych gołych linii o napięciu do 1 kV?

 • Odległość gołego przewodu nieuziemionego linii o napięciu do 1 kV przy największym zwisie normalnym albo w temperaturze -25 0C i przy bezwietrznej pogodzie powinna wynosić co najmniej:
  6 m – od powierzchni drogi kołowej,
  5 m – od powierzchni ziemi, od drogi wewnętrznej,
  4 m – od drogi bez ruchu pojazdów (np. aleja dla pieszych),
  1 m – od każdej trudno dostępnej części budynku, konstrukcji i krawędzi dachu,
  2.5 m – od łatwo dostępnej części budynku w kierunku pionowym w górę,
  1.5 m – w kierunku pionowym w dół i poziomym od każdej łatwo dostępnej części budynku (np. parapetu okna, podłogi balkonu); nie dotyczy dachu nie służącego za taras,
odpowiedź

Jakie są wymagania odnośnie odległości i zbliżenia przewodów uziemionych gołych linii o napięciu do 1 kV?

 • Odległość gołego przewodu uziemionego (PEN) linii o napięciu do 1 kV przy największym zwisie normalnym albo temperaturze -25 0C i przy bezwietrznej pogodzie powinna wynosić co najmniej:
  4.5 m – od poziomu ziemi,
  0.75 m – od każdej trudno dostępnej części budynku, konstrukcji i krawędzi dachu,
  0.2 m – od trudno dostępnej części budynku, jeżeli przewód jest zawieszony na wspornikach ściennych, przy rozpiętości przęsła do 20 m,
  2.25 m - od budynku w kierunku pionowym w górę,
  1.25 m – od łatwo dostępnej części budynku w kierunku pionowym w dół i poziomym
  0.75 m - w kierunku pionowym w dół i poziomym od każdej łatwo dostępnej części budynku (np. parapetu okna, podłogi balkonu); nie dotyczy dachu nie służącego za taras,
odpowiedź

Jakie są dopuszczalne odległości przewodów linii napowietrznej od gałęzi drzew?

 • Odległość przewodu gołego nieuziemionego linii do 1 kV od każdego punktu korony drzewa, przy bezwietrznej pogodzie oraz zwisie normalnym powinna wynosić co najmniej 1 m. Odległość ta powinna być powiększona o 1 m w uzasadnionych okolicznościach np. w przypadku zbliżenia do drzew owocowych i ozdobnych. Należy przy tym uwzględnić długość narzędzi roboczych. Odległość przewodów izolowanych powinna wynosić co najmniej 0.5 m.

odpowiedź

Jakie są podstawowe zasady eksploatacji linii napowietrznych?

 • Eksploatacja linii napowietrznych powinna być prowadzona w sposób zapewniający:
  - prawidłową pracę urządzeń,
  - utrzymanie należytego stanu technicznego tych urządzeń,
  - bezpieczeństwo obsługi i otoczenia,
  - zachowanie wymagań technicznych, środowiska i obowiązujących przepisów,
  Osobami zajmującymi się eksploatacją linii (NN) są osoby na stanowiskach dozoru do których należy:
  - sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń,
  - nadzór nad osobami na stanowiskach eksploatacji do których należy prowadzenie obsługi, konserwacji, montażu i napraw urządzeń elektroenergetycznych oraz prac kontrolno-pomiarowych,
odpowiedź

Co jest warunkiem przyjęcia linii napowietrznej do eksploatacji?

 • - stwierdzenie kompletności dokumentacji technicznej i prawnej linii,
  - dokonanie odbioru technicznego linii,
  - stwierdzenie wykonania linii, zgodnie z wymaganiami norm i Prawa budowlanego,
  - sporządzenie protokołu przez komisję ze stwierdzeniem, że linia nie zawiera braków oraz usterek,
  - wydanie decyzji przez powołującego komisję odbioru o przejęciu linii do eksploatacji,
odpowiedź

Co wchodzi w skład linii kablowej?

 • Podstawowymi elementami linii kablowej są:
  - kable elektroenergetyczne,
  - osprzęt do łączenia i wykonywania zakończeń kabli, a mianowicie mufy przelotowe i rozgałęźne, głowice kablowe, złączki i końcówki kablowe,
odpowiedź

Jak układa się kable w ziemi?

 • Kable w ziemi układa się na dnie wykopu o wymiarach podanych poniżej:
  Kabel powinien leżeć na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm i być zasypany warstwą piasku o grubości 10 cm. W odległości pionowej minimum 25 cm od kabla należy umieścić pas folii ze sztucznego tworzywa o grubości co najmniej 0.5 mm i szerokości pokrywającej leżące pod ziemią kable, jednak nie mniejszej niż 20 cm. Folia powinna mieć kolor niebieski dla kabli do 1kV, czerwony dla kabli powyżej 1 kV. Głębokość zakopania kabli w ziemi powinna spełniać następujące wymagania:
  Kable na napięcie nie wyższe niż 30 kV, mogą być ułożone w 2 lub więcej warstwach, pod warunkiem zachowania pionowej odległości między warstwami co najmniej 15 cm. Jeżeli wymagane głębokości ułożenia kabla, nie mogą być zachowane, co może mieć miejsce przy wprowadzaniu do budynku lub przy skrzyżowaniu z innym obiektem, to na tych odcinkach, należy kabel osłonić odpowiednią osłoną ochronną np. rurą stalową, winidurową twardą lub betonową. Osłona w postaci rury musi mieć średnicę wewnętrzną co najmniej 1.5 – krotnej średnicy zewnętrznej kabla, jeżeli odcinek chroniony nie przekracza 5 mb i 2 do 2,5-krotnej dla dłuższych odcinków.
odpowiedź

Kiedy kable mogą się stykać?

 • Kable ułożone obok siebie, nie powinny się stykać.
  Dopuszcza się stykanie na całej długości kabli o napięciu nie wyższym niż 1 kV w następujących przypadkach:
  - jeżeli kable te nie rezerwują się wzajemnie,
  - są przeznaczone do urządzeń oświetleniowych,
  - jednożyłowych kabli stanowiących jedną linię,
  - kabli sygnalizacyjnych,
  - kabli sygnalizacyjnych z kablem elektroenergetycznym, przyłączonych do tego samego odbiornika,
odpowiedź

Jakie są dopuszczalne odległości kabli na napięcie nie przekraczające 1 kV, ułożonych w ziemi, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi obiektami?

 • Odległości między krzyżującymi się kablami i przewodami izolowanymi, powinna wynosić co najmniej 5 cm.


odpowiedź


Jak układa się kable w budynkach i innych obiektach?

 • W budynkach i innych obiektach kable mogą być układane:
  - w kanałach kablowych pod podłogą lub w ścianie,
  - w tunelach kablowych,
  - w rurach lub blokach kablowych,
  - bezpośrednio na uchwytach lub na konstrukcjach na ścianach lub pod sufitami,
  Trwałe wmurowywanie kabli w ściany lub posadzki jest zabronione.
odpowiedź

Jak często należy wykonywać pomiary ruchowe w liniach kablowych?

 • W sieci elektroenergetycznej, należy prowadzić pomiary ruchowe w zakresie niezbędnym dla ustalania programu pracy, nie rzadziej niż:
  - raz na zmianę – w stacjach ze stałą obsługą,
  - raz w roku – w czasie największego obciążenia w stacjach bez stałej obsługi,
  - co 5 lat – w innych punktach sieci,
  - oprócz tego należy przeprowadzać okresowe oględziny i przeglądy linii,
odpowiedź

Jak przeprowadza się oględziny linii kablowej?

 • Oględziny – linii kablowej powinny obejmować sprawdzenie:
  - stanu oznaczników i tablic ostrzegawczych,
  - stanu wejść do tuneli i studzienek kablowych,
  - stanu osłon i konstrukcji wsporczych,
  - stanu głowic kablowych,
  - stanu połączeń przewodów uziemiających i zacisków,
  - ochronny p- poraż., p- poż. Oględziny przeprowadza się (dla linii o napięciu powyżej 110 kV) – nie rzadziej niż co 5 lat. Oględziny przeprowadza się w formie obchodów trasy bez wyłączania spod napięcia. W trakcie oględzin należy sprawdzić czy w pobliżu linii nie prowadzi się wykopów, robót budowlanych, składania przedmiotów mogących utrudniać dostęp do kabla.
odpowiedź

Jakie są wymagania odnośnie rezystancji izolacji kabli do 1 kV?

 • Rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii i temperaturę 20 0C ma być nie mniejsza niż:
  - 75 MΩ – w kablu o izolacji gumowej,
  - 20 MΩ – w kablu o izolacji papierowej,
  - 20 MΩ – w kablu o izolacji polwinitowej,
  - 100 MΩ – w kablu o izolacji polietylenowej,
  W przypadku wykonywania pomiarów, rezystancji izolacji miernikiem o napięciu 2.5 kW, dopuszcza się dla kabli do 1 kW nie przeprowadzania próby napięciowej. Są to urządzenia techniczne służące do wytwarzania, przetwarzania, przesyłania i użytkowania energii elektrycznej.
odpowiedź

Co to jest miejsce pracy?

 • Miejsce pracy to odpowiednio przygotowanie stanowisko pracy lub określona strefa pracy w zakresie niezbędnym do bezpiecznego wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych.

odpowiedź

Co to są osoby dozoru i eksploatacji?

 • Osoby dozoru i eksploatacji to osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, spełniające dodatkowe kwalifikacje do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie:
  - obsługi,
  - konserwacji,
  - napraw,
  - montażu,
  - remontów,
  - kontrolno-pomiarowym dla określonych rodzajów urządzeń lub instalacji elektroenergetycznych
odpowiedź

Co to są pomieszczenia lub tereny ruchu elektrycznego?

 • Są to odpowiednio wydzielone pomieszczenia lub tereny bądź część pomieszczenia lub terenu, albo przestrzeni w budynkach lub poza budynkami, w których zainstalowane są urządzenia elektroenergetyczne dostępne tylko dla upoważnionych osób.
odpowiedź

Na jakie polecenia mogą być wykonywane pracy przy czynnych urządzeniach ektroenergetycznych?

 • Prace te mogą być wykonywane:
  - na polecenia pisemne,
  - na polecenia ustne,
  - bez polecenia,
odpowiedź

Jakie prace mogą być wykonywane bez polecenia?

 • Bez polecenia mogą być wykonywane:
  - czynności związane z ratowaniem zdrowia i życia ludzkiego,
  - zabezpieczenia urządzeń i instalacji przed zniszczeniem,
  - prace eksploatacyjne, określone w instrukcjach eksploatacyjnych i wykonywane przez osoby uprawnione (posiadające właściwe świadectwa kwalifikacyjne) i upoważnione tj. osoby wykonujące w ramach swoich obowiązków służbowych określone prace, wyznaczone na stałe do tych prac.
odpowiedź

Jakie prace mogą być wykonywane na polecenia ustne?

 • Mogą być wykonywane prace przy urządzeniach o napięciu znamionowym do 1 kV, w warunkach bezpiecznych (które nie wymagają polecenia pisemnego) i przez pracowników na stałe wyznaczonych do tych prac.
odpowiedź

Jakie prace należy wykonywać na polecenia pisemne?

 • Na polecenia pisemne wykonuje się:
  - prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zdrowie i życie ludzkie,
  - prace wykonywane przez pracowników z innych zakładów pracy niż zakład prowadzący eksploatację danego urządzenia.
  - prace szczególnie niebezpieczne w warunkach pracy danego zakładu, jeżeli pracodawca lub poleceniodawca uzna to za niezbędne,
odpowiedź

Kto może być członkiem zespołu pracowników kwalifikowanych?

 • Członkami zespołu pracowników kwalifikowanych mogą być pracownicy, którzy zostali przeszkoleni z zakresu BHP i posiadają umiejętności zawodowe, stosowne do wykonywanej pracy określonej w poleceniu, powinni posiadać ważne świadectwa kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych serii E.
odpowiedź

Na czym polega przygotowanie miejsca pracy?

 • Przygotowania miejsca pracy dokonuje osoba pełniąca funkcję dopuszczającego.
  Przygotowanie miejsca pracy polega na:
  - uzyskaniu zezwolenia na rozpoczęcie przygotowania miejsca pracy od koordynującego jeżeli został on wyznaczony,
  - uzyskania od koordynującego potwierdzenia o wykonaniu niezbędnych przełączeń oraz zezwolenia na dokonanie przełączeń i założenia odpowiednich urządzeń zabezpieczających przewidzianych do wykonania przez dopuszczającego,
  - wyłączeniu urządzeń spod napięcia w zakresie określonym w poleceniu i uzgodnionym z koordynującym,
  - zabezpieczeniu wyłączonych urządzeń przed przypadkowym załączeniem napięcia,
  - sprawdzeniu wskaźnikiem braku napięcia w wyłączonych urządzeniach,
  - założeniu przenośnych uziemień na wyłączonych urządzeniach,
  - założeniu ogrodzeń i osłon w miejscu pracy, stosownie do występujących potrzeb,
  Oznaczeniu miejsca pracy i wywieszeniu tablic ostrzegawczych, w tym również w miejscach dalnego sterowania napędami wyłączonych urządzeń.
  Przy wykonywaniu tych czynności, może brać udział pod nadzorem dopuszczającego członek zespołu, który będzie wykonywał pracę , jeżeli jest pracownikiem uprawnionym (posiada aktualne świadectwo kwalifikacyjne).
odpowiedź

Kiedy zakładamy uziemienia przenośne?

 • Zakładamy je bezpośrednio po sprawdzeniu braku napięcia i muszą być założone po obu stronach miejsca pracy, przy czym co najmniej jeden uziemiacz winien być widoczny z miejsca pracy.
odpowiedź

Na czym polega dopuszczenie do pracy?

 • Dopuszczenie do pracy powinno być wykonane przed rozpoczęciem wykonania pracy, a po przygotowaniu miejsca pracy przez dopuszczającego.
  Dopuszczenie to polega to na wykonaniu następujących czynności:
  - sprawdzeniu przed dopuszczającego tożsamości świadectw kwalifikacyjnych osób wymienionych w poleceniu,
  - sprawdzeniu przygotowania miejsca pracy przez dopuszczającego i kierującego zespołem pracowników lub nadzorującego,
  - wskazaniu zespołowi pracowników miejsca pracy,
  - pouczeniu pracowników o warunkach pracy oraz wskazaniu zagrożeń występujących w sąsiedztwie miejsca pracy,
  - udowodnieniu braku napięcia na wyłączonym i uziemionym urządzeniu przez dotknięcie wierzchem dłoni,
  - potwierdzeniu dopuszczenia do pracy podpisami w odpowiednich rubrykach dwóch egzemplarzy polecenia pisemnego lub w wypadku polecenia ustnego – w dzienniku operacyjnym prowadzonym przez dopuszczającego,
  Po dopuszczeniu do pracy oryginał polecenia pisemnego powinien być przekazany kierownikowi robót, kierującemu zespołem pracowników lub nadzorującemu, a kopia polecenia powinna pozostać u dopuszczającego.
odpowiedź

Kiedy następuje zakończenie pracy na polecenie?

 • Zakończenie pracy na polecenie następuje, jeżeli cały zakres pracy przewidziany poleceniem zastał wykonany.
odpowiedź

Co należy do obowiązków kierującego zespołem pracowników lub nadzorującego oraz dopuszczającego po zakończeniu pracy?

 • Do jego obowiązków należy:
  - zapewnienie usunięcia materiałów, narzędzi i sprzętu,
  - wyprowadzenie zespołu pracowników z miejsca pracy,
  - powiadomienie dopuszczającego lub koordynującego o zakończeniu pracy a w razie wykonywania pracy na polecenie pisemne przekazanie podpisanego polecenia dopuszczającemu,
  Dopuszczający do pracy po zakończeniu pracy zobowiązany jest:
  - sprawdzić i potwierdzić zakończenie prac,
  - zlikwidować miejsce pracy przez usunięcie technicznych środków zabezpieczających, użytych do jego przygotowania,
  - podpisać polecenie pisemne,
  - przygotować urządzenia do ruchu i powiadomić o tym koordynującego,
  Koordynujący zezwala na uruchomienie urządzenia przy którym była wykonywana praca po otrzymaniu informacji od dopuszczającego o gotowości urządzenia do ruchu.
  Jeżeli praca była wykonywana przez kilka zespołów, decyzję o uruchomienia urządzenia koordynujący może podjąć po otrzymaniu informacji o gotowości urządzenia do ruchu od wszystkich dopuszczających.
odpowiedź

Co nazywamy sprzętem ochronnym do pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych?

 • Sprzętem ochronnym nazywamy, przenośne przyrządy i narzędzia chroniące osoby wykonujące prace przy urządzeniach elektroenergetycznych przed:
  - porażeniem prądem,
  - szkodliwym działaniem łuku elektrycznego,
  - poparzeniem, obrażeniami mechanicznymi i innymi obrażeniami,
odpowiedź

Na jakie grupy dzieli się sprzęt ochronny?

 • Sprzęt ochronny w zależności od przeznaczenia dzieli się na następujące grupy:
  sprzęt izolacyjny – jego zadaniem jest odizolowanie pracowników od części urządzeń elektroenergetycznych, które są lub mogą znaleźć się pod napięciem.
odpowiedź

Co określa się jako instalacje elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV?

 • Instalacjami elektrycznymi lub elektroenergetycznymi, nazywamy zespoły współpracujących urządzeń, sprzętu i przewodów elektrycznych skoordynowanych parametrach technicznych o napięciu znamionowym do 1000 V prądu przemiennego i 1500 prądu stałego, przeznaczone do przesyłania, rozdziału energii elektrycznej i zasilania odbiorników energii elektrycznej.
odpowiedź

Co nazywamy urządzeniem oświetleniowym?

 • Pod nazwą urządzenia oświetleniowe rozumie się urządzenia do oświetlenia elektrycznego zewnętrznego i wewnętrznego oraz oświetlenia iluminacyjnego oraz reklam świetlnych. Urządzenie oświetleniowe stanowi zespół elementów składający się ze źródeł światła i opraw oświetleniowych wraz z obwodami zasilającymi i sterującymi ich pracą oraz konstrukcjami wsporczymi.
odpowiedź

Egzamin SEP pytania i odpowiedzi

Kurs elektryczny złożony jest z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej. Do kursu może przystąpić każdy, kto chce rozpocząć samodzielną pracę przy urządzeniach w zakresie eksploatacji i/lub dozoru instalacji oraz sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia (zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS) może zdobyć każdy kto ukończył 18. rok życia. Praktyczne zajęcia pozwalają kursantom na samodzielne przećwiczenie poruszanych w części teoretycznej zagadnień. Najczęściej w trakcie kursu uczestnicy wypełniają zadania, które pozwalają im się zapoznać ze specjalistycznym sprzętem, pod nadzorem szkoleniowców.

Pytania i odpowiedzi na egzamin SEP do 1kv

Część teoretyczna natomiast odpowiada za usystematyzowanie zdobytej wiedzy. To w tym miejscu poruszane są istotne zagadnienia takie, jak rodzaje instalacji, obowiązujące przepisy, zasady bezpieczeństwa badań czy też elementy, na które należy zwracać uwagę podczas wypełniania protokołu przeprowadzonych pomiarów. Wiedza ta się sprawdzana w trakcie egzaminu, dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa te przykładowe pytania egzaminacyjne G1, gdyż zależy nam, by nasi kursanci byli dobrze przygotowani do egzaminu, ale przede wszystkim do codziennej pracy.

Pytania egzaminacyjne na elektryka – dlaczego warto mieć uprawnienia?

Warto odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego warto podchodzić do egzaminu i mieć uprawnienia. Najważniejszych argumentem jest to, że z uprawnieniami G1 od razu stają się Państwo bardziej atrakcyjni dla potencjalnego pracodawcy. Obecnie na rynku pracy wciąż jest deficyt fachowców, więc może to być świetna szansa dla Państwa na zmianę. Na kurs można się zapisać bez doświadczenia w branży lub znikomej jego ilości, wtedy nasza baza pytań egzaminacyjnych G1 może stanowić kompendium wiedzy. Z kolei, jeżeli uczestnikiem kursu jest czynny pracownik branży to tego typu szkolenie może być świetną formą doskonalenia zawodowego, a nasze pytania egzaminacyjne na elektryka świetnym przypomnieniem posiadanej wiedzy.

Uprawnienia Sep 1KV

Kursy SEP organizowane w naszym Centrum Szkolenia Zawodowego ti idealna okazja do zdobycia uprawnień sep do 1kv. Uprawnienia sep 1kv należą do rodzaju uprawnień określanych jako elektroenergetyczne i są niezbędne w pracy z urządzeniami do 1KV. Stowarzyszenie Elektryków Polskich w skrócie SEP jest organem, który nadaje uprawnienia sep po zdaniu
egzaminu weryfikującego umiejętności osoby egzaminowanej. Omega organizuje kursy SEP i może pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością na poziomie około 95%.  Kursy SEP organizujemy na terenie Śląska jesteśmy obecni w takich miastach jak Zabrze, Katowice czy Gliwice. Koszt egzaminu SEP do 1kv to 280 zł brutto, cena jest ustalana odgórnie i dotyczy jednej egzaminowanej osoby.

Uprawnienia G1 SEP

Uprawnienia G1 należą do uprawnień energetycznych z grupy pierwszej, więc wiesz już, dlaczego G1. Dotyczą one urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych. Uprawnienia G1 posiadają dwie kategorie w jakich można je uzyskać. Mowa o kategorii D oznaczającej Dozór instalacji i sieci elektrycznych oraz E czyli Eksploatacji, ta kategoria jest niezbędna w przypadku osób pracujących, lub planujących rozpoczęcie pracy na stanowiskach z zakresu obsługi konserwacji, remontów czy montażu.

Uprawnienia SEP G1 dotyczą:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń
  i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

SEP 1KV – uprawnienia sep do 1kv materiały szkoleniowe

Podczas kursów otrzymasz zestaw materiałów ułatwiających naukę oraz przygotowanie się do egzaminu. Jednocześnie ciągle masz dostęp do sekcji pytań i odpowiedzi takiej jak ta, w której znajdziesz najpopularniejsze pytania o tematyce sep 1KV. Kursanci chwalą formę materiałów szkoleniowych a ich opinie znajdują odzwierciedlenie w wynikach egzaminów.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.