Cena od: 990 zł

Szkolenia F-Gazy / Fgazy/ F gazy

Procedury F-Gazowe, certyfikat

Posiadamy certyfikat UDT

Odtwórz wideo

Zobacz jak działamy

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
500 400 086

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ

PRZEDSIĘBIORCO,
SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA NAWET DO 80%

Dowiedz się więcej:
500 400 086

Sprawdź nasze pakiety szkoleń z dofinansowaniem TUTAJ
informacje o kursie

Oferujemy zakup kompletu, zatwierdzonych przez UDT, procedur F-gazowych, niezbędnych do kontroli w zakresie uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorstwa.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega posiada własną Komisję Egzaminacyjną. 
Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka egzaminacyjna FGAZ-E/27/0021/02 Pozycja 2
Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka szkoleniowa  FGAZ-S/27/0019/15 Pozycja 14

Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych.

Celem  szkoleń f gazowych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy).

W cenę kursu wliczone są zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz materiały szkoleniowe.

Certyfikat dla przedsiębiorców

Zgodnie z art.
29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę
ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

każdy przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności
polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub
likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp
ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, powinien posiadać
certyfikat dla przedsiębiorstwa.Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom w
zakresie uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców, nasz Ośrodek
proponuje kompleksową pomoc i udział w przeprowadzanej kontroli
Inspektora UDT w celu uzyskania certyfikatu. W ramach zlecenia
przygotujemy dla Państwa procedury prowadzenia działalności, wdrożymy
system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel, posiadający
odpowiednie kwalifikacje oraz wynajmiemy wyposażenie techniczne zgodnie
z ustawą w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego.

TYLKO U NAS: PAKIET F-GAZOWY!

Jedyna, taka oferta na rynku – szkolenia w pakiecie F-GAZY to oszczędność pieniędzy oraz czasu!

W naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz uprawnienia w zaledwie kilka dni.
 

Ceny pakietowe można uzyskać przy jednoczesnym zamówieniu min 2 kursów z góry.

KURS F-Gazowy:

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 890 zł
 • Cena Standard: 990 zł
 • Cena egzaminu: 400 zł

Kurs napełniania zbiorników przenośnych, butli z gazem fluorowanym:

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 650 zł
 • Cena Standard: 750 zł
 • Cena egzaminu: 300 zł

Kurs lutowane twarde :

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 590zł
 • Cena Standard: 690zł
 • Cena egzaminu: 100zł

Kurs elektryczny G1*

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 100zł
 • Cena Standard: 190zł
 • Cena egzaminu: 260zł

Kurs ciepłowniczy G2*

 • Cena w pakiecie min 2 kursy: 100zł
 • Cena Standard: 190zł
 • Cena egzaminu: 260zł

G1*

 • urządzeń, sieci i instalacji o napięciu do 1 kV
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

G2*

 • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych,
 • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw,
 • sprężarek,
 • instalacji gazów technicznych,
 • instalacji sprężonego powietrza,
 • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

UWAGA: Każdy kto pobiera gazy fluorowane z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych obowiązkowo musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) zał. 2 pkt 11 zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi) – uprawnienia wymagane podczas kontroli UDT.

Szczegółowe informacje tutaj

 • Podstawy termodynamiki
 • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
 • Kontrole szczelności
 • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczy podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
 • Montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę
 • Montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
 • Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej
 • Zajęcia praktyczne

  Zbiór przepisów jest również na stronie : http://www.ichp.pl/f-gazy-legislacja

  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. L 301/28 z 17.11.2015). (Strona 30)

  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2158).

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2376).

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U.2017 poz. 2410). 

  Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567).

  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068 ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń.

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r.w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz.U. 2017 poz. 2419).

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. 2017 poz. 2417).

  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (32014R1191).

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG ) (32007R1516)

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2421)

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG) (32007R1497)

  Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiane jest zaświadczenie o pozytywnie zdanym egzaminie – certyfikat f-gazowy (Certyfikat dla Personelu). Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej i jest bezterminowy.

  Kurs f-gazy przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

  Zawartość przełącznika

  Oferujemy zakup kompletu, zatwierdzonych przez UDT, procedur F-gazowych, niezbędnych do kontroli w zakresie uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorstwa.

  Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega posiada własną Komisję Egzaminacyjną. 
  Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka egzaminacyjna FGAZ-E/27/0021/02 Pozycja 2 i 27
  Posiadamy certyfikację UDT jako jednostka szkoleniowa  FGAZ-S/27/0019/15 Pozycja 14

  Szkolenie F-gazy – dla kogo?

  Szkolenie f-gazy adresowane jest do osób, które zajmują się zawodowo usługami związanymi z zastosowaniem substancji zubożających warstwę ozonową lub fluorowanych gazów cieplarnianych. Zatem kurs f-gazy dedykowany jest przede wszystkim do przedsiębiorców oraz pracowników, którzy na co dzień zajmują się instalowaniem, konserwacją lub serwisowaniem urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła. 

  Szkolenie f-gazy reguluje Polska Ustawa o substancjach kontrolowanych oraz gazach fluorowanych z dnia 15 maja 2015 roku, która nakłada obowiązek posiadania Certyfikaty F-gazowego na osoby, które:

  • dokonują napraw, konserwacji lub serwisowania,
  • zajmują się odzyskiem lub likwidacją, 
  • kontrolują szczelności: w stacjonarnych urządzeniach klimatyzacyjnych i chłodniczych, pompach ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych. 

  Ustawa ta, jako obowiązek w przypadku agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni weszła w życie 1 lipca 2017 roku, natomiast w przypadku pozostały zasada ta została nałożona 26 września 2015 roku. 

  Celem  szkoleń f gazowych jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestnika do zdania z wynikiem pozytywnym egzaminu w zakresie instalowania, konserwowania lub serwisowania stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni zawierających fluorowane gazy cieplarniane (f-gazy).

  W cenę kursu wliczone są zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz materiały szkoleniowe.

  Certyfikat dla przedsiębiorców

  Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych każdy przedsiębiorca prowadzący działalność i wykonujący czynności polegające na instalacji, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, powinien posiadać certyfikat dla przedsiębiorstwa.Wychodząc na przeciw Państwa potrzebom w zakresie uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców, nasz Ośrodek proponuje kompleksową pomoc i udział w przeprowadzanej kontroli Inspektora UDT w celu uzyskania certyfikatu. W ramach zlecenia przygotujemy dla Państwa procedury prowadzenia działalności, wdrożymy system dokumentowania czynności wykonywanych przez personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje oraz wynajmiemy wyposażenie techniczne zgodnie z ustawą w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego.

  TYLKO U NAS: PAKIET SZKOLEŃ F-GAZOWYCH!

  Jedyna, taka oferta na rynku – szkolenia w pakiecie F-GAZY to oszczędność pieniędzy oraz czasu!

  W naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz uprawnienia w zaledwie kilka dni.
   

  Ceny pakietowe można uzyskać przy jednoczesnym zamówieniu min 2 kursów z góry.


  KURS

  CENA W PAKIECIE min 2 kursy

  CENA STANDARD

  CENA EGZAMINU
  Kurs F- Gazowy890zł990zł400zł
  Kurs napełniania zbiorników przenośnych, butli z gazem fluorowanym650zł750zł300zł
  Kurs lutowanie twarde590zł690zł100
  Kurs elektryczny G1*100 zł190 zł260 zł
  Kurs ciepłowniczy G2*100 zł190 zł260 zł

  G1*

  • urządzeń, sieci i instalacji o napięciu do 1 kV
  • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

  G2*

  • urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych,
  • pomp, ssaw, wentylatorów i dmuchaw,
  • sprężarek,
  • instalacji gazów technicznych,
  • instalacji sprężonego powietrza,
  • aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń automatycznej regulacji do wymienionych wyżej urządzeń i instalacji

  UWAGA: Każdy kto pobiera gazy fluorowane z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych obowiązkowo musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) zał. 2 pkt 11 zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi) – uprawnienia wymagane podczas kontroli UDT.

  Szczegółowe informacje tutaj

  • Podstawy termodynamiki
  • Wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
  • Kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, po czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
  • Kontrole szczelności
  • Przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczy podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
  • Montaż, uruchomienie i konserwacja sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno- i dwustopniowej
  • Montaż, uruchomienie i konserwacja skraplaczy chłodzonych powietrzem i wodą
  • Montaż, uruchomienie i konserwacja parowników schładzających powietrze lub wodę
  • Montaż, uruchomienie i serwisowanie termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układu
  • Przewody czynnika chłodniczego: zbudowanie szczelnego ciągu przewodów czynnika chłodniczego w instalacji chłodniczej
  • Zajęcia praktyczne

   

  Szczegółowy program szkolenia znajduje się na : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2067&qid=1586937634599&from=PL

  Zbiór przepisów jest również na stronie : http://www.ichp.pl/f-gazy-legislacja

  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2067 z dnia 17 listopada 2015 r. minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, zawierających fluorowane gazy cieplarniane, a także certyfikacji przedsiębiorstw w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz. U. L 301/28 z 17.11.2015). (Strona 30)

  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 2158).

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli spełniania warunków uzyskania certyfikatu dla przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2376).

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych (Dz.U.2017 poz. 2410). 

  Ustawa z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 poz. 1567).

  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2068 ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, formę etykiet dla produktów i urządzeń zawierających fluorowane gazy cieplarniane.

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 304/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji przedsiębiorstw i personelu w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej i gaśnic zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 2015/2066 z dnia 17 listopada 2015 r. ustanawiające, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014, minimalne wymagania i warunki dotyczące wzajemnego uznawania certyfikacji osób fizycznych dokonujących instalacji, serwisowania, konserwacji, napraw lub likwidacji rozdzielnic elektrycznych zawierających fluorowane gazy cieplarniane bądź dokonujących odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych ze stacjonarnych rozdzielnic elektrycznych (Tekst mający znaczenie dla EOG).

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 306/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania i warunki wzajemnego uznawania certyfikacji personelu dokonującego odzysku rozpuszczalników na bazie fluorowanych gazów cieplarnianych z urządzeń.

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiające na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane.

  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1005/2009 z dnia 16 września 2009 r.w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie Centralnego Rejestru Operatorów (Dz.U. 2017 poz. 2419).

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU i finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego, procedur oraz systemu dokumentowania czynności przy prowadzeniu działalności, polegającej na instalowaniu, konserwacji lub serwisowaniu, naprawie lub likwidacji urządzeń, zawierających fluorowane gazy cieplarniane (Dz.U. 2017 poz. 2417).

  ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) nr 1191/2014 z dnia 30 października 2014 r. określające format i sposób składania sprawozdania, o którym mowa w art. 19 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych (32014R1191).

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1516/2007 z dnia 19 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG ) (32007R1516)

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie certyfikatu dla przedsiębiorców, wzoru tego certyfikatu i jego opisu oraz wysokości jednostkowych stawek opłat pobieranych przez jednostkę certyfikującą przedsiębiorców (Dz.U. 2017 poz. 2421)

  ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr 1497/2007 z dnia 18 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady standardowe wymogi w zakresie kontroli szczelności w odniesieniu do stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowej zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Tekst mający znaczenie dla EOG) (32007R1497)

  Po odbytym kursie i zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym wystawiane jest zaświadczenie o pozytywnie zdanym egzaminie – certyfikat f-gazowy (Certyfikat dla Personelu). Certyfikat jest honorowany przez pracodawców na terenie całej Unii Europejskiej i jest bezterminowy.

  Kurs f-gazy przeprowadzany jest zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

   

  F-Gazy – w zawodzie

  Chcesz instalować klimatyzację w budynkach? Jesteś właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, która skupia się wykonywanie czynności na urządzenia zawierających f-gazy? Zajmujesz się kontrolą szczelności, a może zależy Ci na podniesieniu swoich kwalifikacji zawodowych? Bez względu na to, jakie masz oczekiwania – w naszym Ośrodku zrealizujesz wszystkie szkolenia i zdobędziesz wymagane i niezbędne uprawnienia w zaledwie kilka dni! Nie czekaj i skorzystaj z naszej oferty kursów f-gazy w pakiecie, który pozwoli Ci zaoszczędzić dodatkowe środki! 

  Certyfikat F-gazy

  Certyfikat uzyskany podczas szkolenia jest potwierdzeniem Twojego przygotowania do zawodu. Jest to obowiązkowy dokument, który wymagany jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej ze względu na ideę ochrony środowiska. Posiadanie takiego certyfikatu jest dowodem na to, że wiesz, jak obchodzić się z urządzeniami, które zawierają szkodliwe dla atmosfery gazy. Warto również pamiętać o tym, że przed zleceniem takiego kursu pracownikom, każdy właściciel firmy, powinien posiadać tego typu dokument. Z nami możesz go osiągnąć w prosty i szybki sposób! Zdecyduj się na szkolenie pakietowe obejmujące min. 2 kursy i skorzystaj z promocyjnej ceny już dziś!

  Pamiętaj, że przestrzeganie przepisów ochrony środowiska jest wymogiem w wielu polskich i zagranicznych firmach, dlatego warto zapisać się na kurs f-gazy i zdobyć certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje!