4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Pytania egzaminacyjne F-gazowe – temperatura, ciśnienie, masa i energia

Na egzaminie w celu zdobycia Certyfikatu dla Personelu wiele osób ma duże problemy dotyczące minimalnych wymagań w zakresie umiejętności i wiedzy sprawdzanych przez jednostki oceniające a mianowicie temperatury i ciśnienia. W tym wpisie przedstawiamy pytania dotyczące temperatury, ciśnienia, masy i energii.

Rozważania te ujęte są w temacie 1.01 załącznika 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2067, gdzie od osoby egzaminowanej wymaga się znajomość podstawowych norm ISO dla jednostek temperatury, ciśnienia, masy, gęstości, energii w stosunku do sprzętu ujętego w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie minimalnego wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu w zakresie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.

W załączniku 1 do rozporządzenia zamieszczono wykaz minimalnego wyposażenia technicznego jakie jest obowiązany wykorzystywać personel przy wykonywaniu czynności instalacji, konserwacji, serwisowania, naprawy a także likwidacji stacjonarnych urządzeń: chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatów chłodniczych w samochodach ciężarowych chłodniach i przyczepach chłodniach, zawierających fluorowane gazy cieplarniane lub substancje kontrolowane. Personel powinien wykorzystywać je także w czynnościach: kontroli szczelności wcześniej wymienionych urządzeń oraz odzysku tych substancji lub gazów ze stacjonarnych i ruchomych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła powinno być przystosowane do pracy w układzie zamkniętym zapobiegającym przedostawaniu się tych gazów lub substancji do środowiska.

Pytania dotyczące Temperatury

Tematyka wydaje się prosta, ale postaramy się w tym artykule przybliżyć tematykę poruszaną przez prowadzącego zajęcia podczas

W zakresie temperatury.

Wymagany w rozporządzeniu przyrząd do pomiaru temperatury to:
termometr działający w zakresach co najmniej od −20ºC do +150ºC, o dokładności min. 1ºC.

Przeliczenie stopni Celsjusza na stopnie Kelvina to: T [K]= t [oC] + 273

Jednostka temperatury w skali Kelvina to: K

Jednostka temperatury w skali Celsjusza to: oC

Pytania jakie będą padały z powyższego zakresu to:
przelicz temperaturę 0 oC ile to Kelvinów lub odwrotnie 0 K ile to 0C ;

Oblicz różnicę temperatur delta t
dla t1= -3 oC i t2= 3 oC oraz delta T dla T1=270 K i T2= 276 K

Pytania dotyczące Ciśnienia

W zakresie pomiaru ciśnienia wymagane wyposażenie to:

  • pompa próżniowa przenośna umożliwiająca osiągnięcie ciśnienia równego 270 Pa lub niższego od 270 Pa
  • zestaw manometrów do pomiaru ciśnienia w zakresie odpowiednim dla wykorzystywanych albo odzyskiwanych substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych
  • zestaw do wykonywania prób szczelności, w tym butla z gazem obojętnym i reduktor ciśnienia
  • stacja do odzysku czynnika chłodniczego
  • węże ciśnieniowe z zaworami odcinającymi uniemożliwiającymi przedostanie się substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych do środowiska w trakcie oraz po wykonaniu czynności odzysku lub napełnienia
    Wymienione wyposażenie zmusza personel do nabycia dokładnej wiedzy o jednostkach ciśnienia i ich wzajemnych zależnościach i tak mamy:

Jednostka podstawowa ciśnienia to Pascal [Pa] z jej wielokrotnościami,
jednostką ciśnienia spoza SI to [bar]1 [bar] = 100 000 [Pa] = 1000 [hPa] = 100 [kPa] =0,1 [MPa] = ~ 1 [at]

Ciśnienie względne czyli pomiar względem ciśnienia atmosferycznego i ciśnienie bezwzględne (absolutne) czyli mierzone od poziomu próżni.

Przykład przyrządów do pomiaru ciśnienia:
Manometr służy do pomiaru nadciśnienia,
Wakuometr służy do pomiaru podciśnienia,
Manowakuometr służy do pomiaru podciśnienia i nadciśnienia.

W przypadku tych przyrządów pomiarowych wartość 0 odnosi się do ciśnienia atmosferycznego (otoczenia). Dla wakuometru i manowakuometru próżnia ma wartość -1 [bar], -0,1 [MPa] w zależności od stosowanej jednostki.

Dla ciśnienia bezwzględnego próżnia ma wartość 0, a ciśnienie atmosferyczne ~ 0,1[MPa].
W technice chłodniczej takie manowakuometry mają również skale temperaturowe dla różnych czynników chłodniczych. Ze skali temperaturowej możemy skorzystać tylko do odczytu temperatury parowania i skraplania w czasie pracy urządzenia.Obecnie szerokie zastosowanie mają elektroniczne czujniki ciśnienia w ich przypadku trzeba zwracać uwagę czy dokonują pomiaru względnej czy bezwzględnej wielkości ciśnienia.

Pytania dotyczące Masy

W zakresie masy pojęcie które nas interesują w sprzęcie F-gazowym to:

  • elektroniczny, przenośny przyrząd do wykrywania nieszczelności, o czułości minimum 5 g/rok, kontrolowany co 12 miesięcy
  • butla ciśnieniowa z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju aktualnie wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego
  • waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego zbiornika (butli)

Jednostka masy to [kg] oraz wielokrotności i podwielokrotności jednostki podstawowej.

Pytania dotyczące Gęstości

W zakresie gęstości pojęcia, które nas zainteresują będą dotyczyły szczególnie sprzętu związanego z butlą ciśnieniową z zaworem dwudrożnym dla każdego rodzaju aktualnie wykorzystywanej albo odzyskiwanej substancji kontrolowanej lub fluorowanego gazu cieplarnianego i waga o zakresie pomiarowym dostosowanym do wielkości napełnianego pojemnika.

Gęstość wyrażamy w [kg/m3] lub podwielokrotności [kg/dm3].

W chłodnictwie z jaką gęstością mamy najczęściej do czynienia? [kg/dm3] a to ze względu na wartości tzw. stopnia napełniania wymaganego do obliczenia max. Ilości czynnika chłodniczego którą możemy napełnić daną butlę. Gęstość czynników chłodniczych ma bezpośrednie przełożenie na gęstością ciekłego czynnika chłodniczego i gęstością pary mokrej i suchej czynnika chłodniczego, a to już stopień napełniania, który jest różny w zależności od rodzaju czynnika chłodniczego.
Oczywiście nie należy zapomnieć, iż do napełniania przenośnych zbiorników na gazy fluorowane należy posiadać uprawnienia kwalifikacyjne wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego

Pytania dotyczące Energii

W zakresie energii będą nas interesowały takie zagadnienia jak:

Pomiar ciśnienia, temperatury oraz przepływów mediów.

W zakresie energii w sprzęcie F-gazowym to przyrząd pomiarowy:

Przyrząd do pomiarów wielkości elektrycznych – amperomierz, woltomierz oraz omomierz.

Umożliwiają określenie zużycia energii elektrycznej przez urządzenie oraz wyznaczenie jego efektywności chłodniczej bądź grzewczej. Niezbędny będzie on również celem określenia pobieranej energii przez sprężarkę – a realizowanego w trakcie kontroli szczelności

Jednostką energii jest dżul [J] i wielokrotność tej jednostki.

Mamy nadzieję, iż kilka pojęć przytoczonych tutaj pomogły nam w zrozumieniu tematu poruszanego na egzaminie w celu uzyskania Certyfikatu dla Personelu.

Zachęcamy do skorzystania z naszych szkoleń F-gazy.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.