4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Kurs ciepłowniczy G3 Cena od 50 zł

Szczegóły

Przykładowe pytania egzaminacyjne grupa G3

Poniżej odnajdą Państwo przykładowe pytania egzaminacyjne grupa G3.Zostały one opracowane na podstawie materiałów szkoleniowych udostępnianych Uczestnikom szkoleń w Ośrodku Szkolenia Zawodowego „Omega” w Zabrzu. Uprawnienia gazowe G3 pytania i odpowiedzi - dzięki nim zdasz egzamin G3.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Wymień stany skupienia materii.

 • Stały, ciekły, gazowy (ew. plazma)
odpowiedź

Co to jest ciśnienie?

 • Ciśnienie to siła działająca prostopadle na powierzchnię.
odpowiedź

Co to jest 1 Pa?

 • 1 Pa to siła 1 N działająca na powierzchnie 1 m 2.
odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 hPa?

 • 1 hPa to 100 Pa.
odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 kPa?

 • 1 kPa zawiera 1000 Pa.
odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 MPa?

 • 1 MPa zawiera 1 000 000 Pa.
odpowiedź

Ile Pa zawiera 1 GPa?

 • 1 GPa to 1 000 000 000 Pa.
odpowiedź

a Pa?

 • 1 bar = 100 000 Pa
odpowiedź

Jaka jest relacja pomiędzy 1 at a Pa i barem?

 • 1 at = 100 kPa = 1 bar
odpowiedź

Co to jest barometr?

 • Barometr to przyrząd do pomiaru ciśnienia atmosferycznego.
odpowiedź

Co to jest manometr? <

 • Manometr to przyrząd do pomiaru ciśnienia względem ciśnienia otoczenia.
odpowiedź

Co to jest ciśnienie bezwzględne?

 • Jest to ciśnienie względem próżni.
odpowiedź

Co to jest ciśnienie różnicowe? <

 • Ciśnienie różnicowe jest to ciśnienie wskazujące różnicę ciśnień.
odpowiedź

Co to jest ciśnienie względne?

 • Ciśnienie względne to ciśnienie względem ciśnienia otoczenia (względne) i większe od niego.
odpowiedź

Jakie są granice wybuchowości gazu ziemnego?

 • Granice wybuchowości gazu ziemnego to 4,9-15,4%.
odpowiedź

Przy jakim stężeniu gazu ziemnego w powietrzu następuje najsilniejszy wybuch?

 • Najsilniejszy wybuch następuje przy stężeniu 9,5% gazu ziemnego w powietrzu.
odpowiedź

Jaki procent metanu zawiera gaz wysokometanowy?

 • Gaz wysokometanowy zawiera około 98% metanu.
odpowiedź

Jaki procent azotu zawiera gaz ziemny zaazotowany?

 • Około 40%.
odpowiedź

W jakim celu stosuje się nawanianie gazu?

 • Ponieważ gaz ziemny jest bezwonny, nawanianie pozwala zidentyfikować fakt i miejsce ulatniania się gazu z instalacji gazowej.
odpowiedź

Czy wchodząc do pomieszczenia, w którym wyczuwa się ulatniający się gaz, można włączyć światło?

 • Nie wolno! Włączenie światła może spowodować wystąpienie iskry, a w konsekwencji wybuch metanu.
odpowiedź

Co to jest LNG?

 • Jest to skroplony gaz ziemny.
odpowiedź

Co to jest regazyfikacja gazu ziemnego?

 • Regazyfikacja polega na przywróceniu skroplonemu gazowi ziemnemu postaci gazowej.
odpowiedź

Co to jest przyłącze gazowe do budynku?

 • Jest to odcinek przewodu od gazociągu zasilającego do kurka głównego instalacji gazowej i jest elementem sieci gazowej rozdzielczej.
odpowiedź

Gdzie powinien być zainstalowany kurek główny instalacji gazowej?

 • Na zewnątrz budynku, w wentylowanej szafce z materiału trudno palnego.
odpowiedź

Jakie ciśnienie może mieć gaz doprowadzony do domu jednorodzinnego?

 • 500 kPa.
odpowiedź

Jak długo są ważne warunki przyłączenia?

 • Przez rok od dnia wydania.
odpowiedź

Czy gazomierz można zainstalować w łazience lub kuchni?

 • Nie można.
odpowiedź

Jaka jest temperatura wrzenia propanu?

 • - 42 oC.
odpowiedź

Jaka jest temperatura wrzenia butanu?

 • - 0,5 oC..
odpowiedź

Do jakiej pojemności napełnia się butle i zbiorniki na gaz płynny?

 • Do 85% ich objętości wodnej.
odpowiedź

Czy propan-butan po odparowaniu jest cięższy, czy lżejszy od powietrza?

 • Po odparowaniu, propan-butan jest cięższy od powietrza i zalega w dolnych warstwach pomieszczenia, czy zagłębieniach terenu.
odpowiedź

Jaka są granice wybuchowości propanu-butanu?

 • Zakres wybuchowości propanu-butanu to 1,9-9,6 %.
odpowiedź

Jakie są rodzaje i masy butli z LPG?

 • Turystyczne o masie do 5 kg, dla gospodarstw domowych o masie do 11 kg, przemysłowe o masie do 33 kg.
odpowiedź

Jakie butle są stosowane w instalacjach gazu płynnego gospodarstw domowych?

 • Butle stalowe zawierające 11 kg gazu płynnego.
odpowiedź

Gdzie montuje się reduktor ciśnienia?

 • Bezpośrednio na zaworze butli, bez dodatkowych łączników
odpowiedź

Czy jedna butla może zasilać kilka urządzeń?

 • Butla może zasilać tylko jedno urządzenie.
odpowiedź

Jakie są podstawowe elementy instalacji gazowej na gaz płynny, zasilanej z butli?

 • Butla, reduktor ciśnienia, przewód dostarczający gaz do urządzenia gazowego, urządzenie gazowe.
odpowiedź

Dlaczego naziemne zbiorniki gazu maluje się na biało?

 • Bo kolor biały najskuteczniej odbija promieniowanie słoneczne.
odpowiedź

Czy zbiornik usytuowany na ogrodzonej działce powinien posiadać własne ogrodzenie?

 • Nie musi.
odpowiedź

Jak dzielimy kuchenki gazowe ze względu na sposób przyłączenia?

 • Są to kuchenki ze stałą odległością lub z przyłączem elastycznym.
odpowiedź

W jakiej odległości od okna można zainstalować kuchenkę gazową?

 • Odległość kuchenki od okna nie może być mniejsza niż 0,5 m.
odpowiedź

Czy kuchenkę gazową można podłączyć przy pomocy przewodów elastycznych?

 • Tak, o ile posiadają certyfikat na znak jakości.
odpowiedź

Jak często należy kontrolować szczelność instalacji gazowej?

 • minimum raz na rok.
odpowiedź

Jaką wysokość i kubaturę musi posiadać łazienka, w której ma być zamontowany gazowy grzejnik wody przepływowej?

 • Musi mieć wysokość 2,2 m i kubaturę co najmniej 8 m 3.
odpowiedź

Jak dzielimy kotły gazowe w zależności od ich funkcji?

 • Są to kotły jednofunkcyjne i dwufunkcyjne.
odpowiedź

Jak dzielimy kotły gazowe w zależności od sposobu ich zainstalowania?

 • Są to kotły stojące i kotły wiszące.
odpowiedź

Na czym polega zasada działania kotła z otwartą komorą spalania?

 • Powietrze niezbędne do prawidłowej pracy kocioł pobiera z miejsca zainstalowania a spaliny są wyprowadzane kominem spalinowym poza pomieszczenie.
odpowiedź

Na czym polega zasada działania kotła z zamkniętą komorą spalania?

 • Powietrze niezbędne do spalania kocioł pobiera z zewnątrz przez zewnętrzną ścianę budynku, bez dostępu powietrza z miejsca zainstalowania.
odpowiedź

Jak działa gazowy podgrzewacz wody, pracujący na zasadzie metody zasobnikowej?

 • Podgrzana woda jest magazynowana w specjalnym pojemniku, na bieżąco uzupełniana i podgrzewana do zadanej temperatury.

odpowiedź

Na czym polega jonizacyjna kontrola palnika?

 • W obecności płomienia, pomiędzy elektrodą jonizacyjną a palnikiem płynie prąd elektryczny o niewielkim natężeniu.
odpowiedź

Jak działa bimetaliczny kontroler płomienia?

 • Pod wpływem płomienia, następuje odkształcenie bimetalu i uruchomienie zaworu gazowego. Brak płomienia powoduje odkształcenie bimetalu w drugą stronę i zamknięcie zaworu.
odpowiedź

Jak działa kontroler płomienia z termoparą?

 • Płomień ogrzewa termoparę, powodując przepływ prądu w obwodzie kontrolnym. Brak płomienia powoduje zanik prądu i odcięcie dopływu gazu.
odpowiedź

Na czym polega spalanie gazu ziemnego?

 • Spalanie gazu ziemnego to utlenianie węgla i wodoru, zawartych w metanie, powodujące wydzielanie się ciepła.
odpowiedź

Co to jest czad?

 • Czad to tlenek węgla.
odpowiedź

Jakie działania należy podjąć wobec osoby zatrutej czadem?

 • Należy zapewnić dopływ świeżego powietrza i ewentualnie podjąć działania reanimacyjne.
odpowiedź

W jakiej postaci (ciekłej czy gazowej) doprowadza się gaz LPG do silnika samochodowego?

 • W postaci ciekłej.
odpowiedź

Dlaczego gaz LPG doprowadza się do silnika samochodowego w postaci ciekłej?

 • Ze względu na różne temperatury parowania propanu i butanu.
odpowiedź

Czy na stacji autogazu można napełnić butlę gazową gazem płynnym?

 • Nie można napełnić, a jedynie można wymienić pusta na pełną.
odpowiedź

Kiedy i przez kogo zostało uchwalone Prawo energetyczne?

 • Ustawę Prawo energetyczne uchwalił Sejm RP w dniu 10 kwietnia 1997 r. i została ona ogłoszona 10czerwca 1997 r. a weszła w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia tj. 5 grudnia 1997 r.
odpowiedź

Co określa Ustawa Prawo energetyczne?

 • Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki zaopatrzenia i użytkowania paliw i energii, w tym ciepła, oraz działalności przedsiębiorstw energetycznych, a także określa organy właściwe w sprawach gospodarki paliwami i energią.
odpowiedź

Kto jest naczelnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawie polityki energetycznej?

 • Naczelnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach polityki energetycznej jest Minister Gospodarki.
odpowiedź

Kto jest centralnym organem administracji rządowej do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią?

 • Centralnym organem administracji rządowej do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią oraz promowania konkurencji jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE), powoływany na okres 5 lat przez Prezesa Rady Ministrów.
odpowiedź

Co określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączania podmiotów do sieci gazowych, ruchu i eksploatacji tych sieci?

 • Rozporządzenie to określa szczegółowe warunki: - przyłączenia podmiotów do sieci gazowych - obrotu paliwami gazowymi - świadczenia usług przesyłowych - prowadzenia ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych
odpowiedź

Na podstawie jakiego dokumentu następuje przyłączenie do sieci gazowej?

 • Przyłączenie do sieci gazowej następuje na podstawie umowy o przyłączenie, po spełnieniu technicznych warunków przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo gazownicze.
odpowiedź

Na jakie grupy przyłączeniowe dzielą się podmioty albo odbiorcy przyłączani do sieci gazowych?

 • Dzielą się oni, na następujące grupy przyłączeniowe: - grupa I – podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m 3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39.5 MJ/m 3
  - grupa II - podmioty deklarujące pobór paliwa gazowego w ilości powyżej 10 m 3/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy o cieple spalania 39.5 MJ/m 3
odpowiedź

Jakie przepisy normują sprawy BHP przy urządzeniach i instalacjach energetycznych?

 • Przepisy te zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1990 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
odpowiedź

Co to jest instalacja gazowa?

 • Przez instalację gazową należy rozumieć urządzenia gazowe z układami połączeń między nimi, zasilane z sieci gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy.
odpowiedź

Co to jest instrukcja eksploatacji?

 • Przez instrukcję eksploatacji należy rozumieć zatwierdzoną przez pracodawcę instrukcję obejmującą procedury i zasady wykonywania czynności niezbędnych przy eksploatacji urządzeń i instalacji energetycznych, opracowaną na podstawie przepisów oraz dokumentacji producenta.
odpowiedź

Co to jest świadectwo kwalifikacyjne?

 • Jest to świadectwo stwierdzające spełnienie przez daną osobę odpowiednich wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pracy na stanowisku dozoru lub eksploatacji w ustalonym zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, kontrolno-pomiarowym, montażu-określonych rodzajów urządzeń i instalacji energetycznych, uzyskane w trybie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
odpowiedź

Co powinno posiadać każde urządzenie i instalacja energetyczna przed dopuszczeniem do eksploatacji?

 • Urządzenia te powinny posiadać wymagane odrębnymi przepisami certyfikat na znak bezpieczeństwa, o ile taki obowiązek istnieje albo posiadać deklarację zgodności z Polskimi Normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi odrębnymi przepisami.
odpowiedź

Co to są warunki techniczne budowy i wymagania odbioru i eksploatacji urządzeń instalacji i sieci gazowe?

 • Są to warunki określone w przepisach prawa budowlanego, innych ustawach i rozporządzeniach a także Polskich Normach, które muszą być spełnione przy budowie, rozbudowie, modernizacji oraz eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych aby zapewnić: - bezpieczeństwo konstrukcji, - bezpieczeństwo pożarowe, - bezpieczeństwo użytkowania, - oszczędne i racjonalne wykorzystanie energii, - odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne oraz ochrony środowiska
odpowiedź

Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji urządzenia i instalacji?

 • Instrukcja eksploatacji urządzenia i instalacji powinna zawierać: - ogólną charakterystykę techniczną, - niezbędne warunki eksploatacji, - określenie czynności związanych z uruchamianiem, obsługą w czasie, - pracy i zatrzymaniu urządzenia i instalacji w warunkach normalnej eksploatacji, - zasady postępowania w razie awarii, pożaru lub innych zakłóceń, - zakresy i terminy wykonywania zapisów ruchowych, oględzin, przeglądów oraz prób i pomiarów, - wymagania w zakresie konserwacji i napraw, - wymagania w zakresie bezpieczeństwa obsługi i otoczenia, - wymagania dotyczące kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją,
odpowiedź

Kto ma obowiązek wydawania instrukcji eksploatacji?

 • Obowiązek ten spoczywa na kierowniku zakładu.
odpowiedź

Kto dokonuje przejęcia urządzeń i instalacji do eksploatacji?

 • Przejęcia urządzeń i instalacji do eksploatacji dokonuje kierownik zakładu z udziałem osób zajmujących się eksploatacją.
odpowiedź

Kto przeprowadza (organizuje) odbiór techniczny urządzenia i instalacji?

 • Odbiór techniczny przeprowadza (organizuje) wykonawca w obecności właściciela (inwestora), inspektora nadzoru technicznego i przedstawiciela dostawcy gazu.
odpowiedź

Jaki układ miar jest układem obowiązującym w Polsce?

 • Obowiązującym w Polsce układem miar jest Międzynarodowy Układ Jednostek Miar – SI
odpowiedź

Jakie są podstawowe jednostki w układzie SI?

 • - długości – 1 metr (m) - temperatury – 1 kelwin (K) 1K = 273.15 0C 1 0C= - 273.15 K - masy – 1 kilogram (kg) - ciężar właściwy – N/m 3 – jest to stosunek ciężaru ciała do jego objętości - ciśnienie – 1 paskal (Pa) – jest to stosunek siły do powierzchni pola, na którą ta siłą działa. Pochodnymi są: 1 kPa = 10 3 Pa, 1 MPa = 106 Pa Jednostką używaną jest też 1 bar = 10 5 Pa = 0.1 MPa = 100 kPa
odpowiedź

Co nazywamy ciśnieniem atmosferycznym?

 • Ciśnienie atmosferyczne jest to ciśnienie otaczającego nas powietrza. Ciśnienie wyższe od atmosferycznego nazywamy nadciśnienie a niższe- podciśnieniem.
odpowiedź

Co to jest moc?

 • Moc jest to ilość pracy wykonana w jednostce czasu lub ilość ciepła wydzielona w jednostce czasu, wyrażana jest w watach (1W = 1J * 1s) – jest to moc przy której praca 1J wykonywana jest w czasie 1s.
odpowiedź

Co nazywamy strumieniem objętości?

 • Strumieniem objętości lub objętościowym natężeniem przepływu czynnika nazywamy objętość czynnika przepływającego w jednostce czasu przez rozpatrywany przekrój.
odpowiedź

Co to jest gaz palny?

 • Gaz palny jest to gaz, który wskutek swego powinowactwa do tlenu, ulega utlenianiu z wydzielaniem ciepła. Charakterystyczną cechą gazu palnego jest płomień, przy spalaniu płomieniowym luz rozżarzona powierzchnia przy spalaniu bezpłomieniowym.
odpowiedź

Co nazywamy metrem sześciennym gazu?

 • Metrem sześciennym gazu nazywamy ilość suchego gazu zawartą w objętości 1 m 3 w warunkach normalnych (1013.25 hPa i 0 0C).
odpowiedź

Co to jest ciężar właściwy gazu?

 • Ciężar właściwy gazu jest to stosunek ciężaru pewnej ilości gazu do objętości, którą ten gaz zajmuje w określonych warunkach fizycznych.
odpowiedź

Co to jest wartość opałowa gazu?

 • Wartość opałowa gazu jest ilość ciepła wydzielona w procesie zupełnego spalania 1 m 3 gazu w warunkach normalnych, przy czym woda w produktach spalania występuje w postaci pary, a temperatura produktów spalania jest równa temperaturze gazu przed spaleniem. Wartość opałową i ciepło spalania paliwa (ilość ciepła wydzielona w procesie zupełnego spalenia 1m 3 gazu w warunkach normalnych) mierzymy i wyrażamy w MJ/m3.
odpowiedź

Wymień parametry określające stan gazu?

 • Parametrami, czyli wielkościami określającymi stan gazów są: - temperatura, - ciśnienie, - objętość, Te trzy parametry są ze sobą w ścisłej zależności, bowiem zmiana jednego z nich wywołuje zmiany pozostałych dwóch.
odpowiedź

Jakie są główne składniki paliw gazowych?

 • Głównymi składnikami paliw gazowych są: - wodór, - tlenek węgla, - metan i jego homologi, - benzen i jego pochodne, - oraz grupy obojętne takie jak CO 2 i azot,
odpowiedź

Podaj cechy charakterystyczne metanu?

 • Metan jest gazem bez barwy, smaku i zapachu, dwa razy lżejszym od powietrza. Jest palny i wybuchowy. W mieszaninie z powietrzem wybucha w granicach od 5 do 15 %. Najsilniejszy wybuch zachodzi przy zawartości 9.5 % CH 4. Dużą zawartość metanu posiada gaz ziemny – ponad 90 %. Metan jest składnikiem wpływającym wybitnie dodatnio na wysokość ciepła spalania i jego kaloryczność.
odpowiedź

Podaj cechy charakterystyczne tlenu (O

 • Tlen jest gazem bez barwy, smaku i zapachu. Gęstość jego względem powietrza wynosi 1.1. Podtrzymuje palenie innych ciał, natomiast sam się nie pali. Łączy się z całym szeregiem innych ciał. W zależności od szybkości łączenia się tlenu z innymi ciałami rozróżniamy: utlenianie – czyli powolne łączenie się tlenu z innymi ciałami bez zjawisk świetlnych jak np. oddychanie, korozja metali itp. - palenie – czyli szybkie łączenie się tlenu z innymi ciałami jak z drzewem, węglem itp. z towarzyszeniem zjawisk światła i ciepła - eksplozja – czyli gwałtowne łączenie się tlenu z innymi ciałami. Występują wtedy zjawiska światła, wysokiej temperatury i dźwięku (huku) np. wybuch mieszanki gazów palnych. W powietrzu znajduje się ok. 20 % tlenu. Jest on niezbędnie potrzebny do życia ludzi, zwierząt i roślin. Obniżenie zawartości tlenu w powietrzu do 16 % wywołuje u człowieka skłonności do omdlenia.
odpowiedź

Co to jest spalanie?

 • Spalaniem nazywamy proces chemiczny, w którym paliwo w sposób kontrolowany łączy się z tlenem, wydzielając duże ilości ciepłą w postaci spalin o wysokiej temperaturze. Procesowi temu towarzyszy świecenie się powstałych w spalaniu gazów, nazwane płomieniem. Charakterystyczną cechą jest temperatura zapłonu – najniższa temperatura w której dana substancja, ogrzewana w ściśle określonych warunkach wydziela ilość pary wystarczającą do wytworzenia z powietrzem mieszaniny zapalającej się przy zbliżeniu płomienia.
odpowiedź

Co to jest temperatura zapalenia?

 • Temperatura zapalenia jest to najniższa temperatura materiału, który ogrzewany strumieniem ciepła, dostarczonym z zewnątrz, w wyniku rozkładu termicznego wydziela palną fazę lotną o stężeniu umożliwiającym jego zapalenie się (samorzutne pojawienie się płomienia).
odpowiedź

Jakie wyróżniamy procesy spalania?

 • W zależności od warunków, w których odbywa się kontrolowany proces spalania, wyróżniamy: - spalanie całkowite – cała zawartość węgla w postaci czystej chemicznie w paliwie spala się, - spalanie niecałkowite – gdy w pozostałych po spalaniu ciałach stałych (żużlu) znajdują się jeszcze części palne (sadza, koksik, kawałki węgla), - spalanie zupełne – gdy w spalinach nie ma gazów palnych, - spalanie niezupełne – gdy gazy spalinowe zawierają jeszcze gazy palne,
odpowiedź

Wymień główne produkty spalania gazu ziemnego?

 • Głównymi produktami spalania gazu ziemnego są gazy: - CO 2 - para wodna, - tlenki azotu, Najbardziej szkodliwymi dla środowiska produktami spalania są tlenki siarki, azotu i węgla.
odpowiedź

W jakim celu oczyszcza się gaz ziemny?

 • Gaz ziemny wypływający z odwiertu jest zanieczyszczony resztkami skały, piaskiem, gliną, wodą, siarkowodorem, dwutlenkiem węgla oraz zawiera węglowodory ciężkie (propan, butan i inne). Wszystkie te zanieczyszczenia muszą być usunięte z gazu przed transportem gazociągami i przeróbką.
odpowiedź

Dlaczego siarkowodór musi być usunięty z gazu ziemnego?

 • Obecność znacznych ilości siarkowodoru w gazie ziemnym jest niedopuszczalna ponieważ: - uniemożliwia wykorzystanie gazu w sieci odbiorców komunalnych, - działa silnie korodująco na gazociągi, armaturę i urządzenia przeróbki gazu, - niszczy katalizatory używane w procesach przeróbki gazu, - w gazociągach przesyłowych sprzyja powstawaniu hydratów, W polskim gazie ziemnym jest mało siarki organicznej, a zawartość siarkowodoru nie przekracza 1 g/m 3
odpowiedź

Dlaczego konieczne jest osuszanie gazu ziemnego?

 • Osuszanie gazu ziemnego zabezpiecza gazociągi i instalacje przeróbki gazu przed zakłóceniami, a nawet awariami spowodowanymi osadzaniem się lodu i hydratów.
odpowiedź

Co nazywamy temperaturą punktu rosy?

 • Temperatura punktu rosy jest to temperatura, przy której pod danym ciśnieniem pojawiają się pierwsze krople skroplin wodnych.
odpowiedź

Wymień rodzaje zbiorników gazowych?

 • W zależności od ciśnienia przechowywanego gazu rozróżniamy: - zbiorniki niskociśnieniowe - są to zbiorniki o stałym ciśnieniu i zmiennej objętości magazynowej gazu, - zbiorniki wysokociśnieniowe – są to zbiorniki o stałej objętości i zmiennym ciśnieniu
odpowiedź

Co rozumiemy pod pojęciem sieci gazowej?

 • Pod pojęciem sieci gazowej rozumiemy sieć połączonych gazociągów wraz ze stacjami gazowymi, układami pomiarowymi, tłoczniami gazu, połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania i dystrybucji paliw gazowych.
odpowiedź

Jak dzielimy gazociągi ze względu na ciśnienia robocze?

 • Gazociągi wg. maksymalnego ciśnienia roboczego dzieli się na: - gazociągi niskiego ciśnienia – do 10 kPa włącznie, - gazociągi średniego ciśnienia – powyżej 10 kPa do 0.5 MPa włącznie, - gazociągi podwyższonego, średniego ciśnienia – powyżej 0.5 MPa do 1.6 MPa włącznie, - gazociągi wysokiego ciśnienia – powyżej 1.6 MPa do 10 MPa włącznie, Gazociągi ze względu na zastosowane materiały dzielimy na: - gazociągi metalowe, - gazociągi z tworzyw sztucznych,
odpowiedź

Co to jest stacja gazowa?

 • Stacja gazowa jest to zespół urządzeń w sieci gazowej spełniający oddzielnie lub równocześnie funkcję redukcji, uzdatniania, regulacji, pomiarów i rozdziału paliwa gazowego.
odpowiedź

Co to jest stacja redukcyjna?

 • Stacja redukcyjna jest to stacja gazowa, w skład której wchodzą przewód wejściowy i wyjściowy, armatura odcinająca i filtrująca, urządzenia regulacji ciśnienia paliwa gazowego, ciśnieniowy system bezpieczeństwa, urządzenia rejestrujące ciśnienie oraz systemy alarmowe.
odpowiedź

Jakie zadanie ma do spełnienia reduktor gazowy?

 • Reduktor gazowy ma za zadanie przetworzenie wysokiego i zmiennego ciśnienia wlotowego gazu na niskie i stałe ciśnienie wylotowe.
odpowiedź

W jakim celu stosuje się nawannianie gazu?

 • Gazy palne pochodzenia naturalnego nie mają charakterystycznego zapachu pozwalającego na szybkie wykrycie ich ulatniania. Konieczne jest więc nawannianie gazu przed wprowadzeniem go do sieci rozdzielczej. Uzyskuje się to przez dozowanie specjalnego środka nawanniającego do strumienia przepływającego gazu przy pomocy urządzeń do nawanniania gazu. Środki nawanniające są szkodliwe dla zdrowia, stąd urządzenia do nawanniania muszą mieć konstrukcję zapewniającą szczelność i łatwą obsługę. Zabrania się umieszczania zbiorników ze środkami nawanniającymi pod ziemią.
odpowiedź

W jaki sposób powinny być prowadzone gazociągi na terenie zakładów przemysłowych?

 • Powinny być w zasadzie prowadzone nad ziemią, na odpowiedniej konstrukcji. W razie konieczności dopuszcza się prowadzenie rurociągów gazowych pod ziemią, z wyjątkiem gazu wielkopiecowego i mieszanego, w skład którego wchodzą gazy o dużej zawartości tlenku węgla (CO). Odległość dolnej krawędzi rurociągu od poziomu ziemi powinna wynosić minimum 5m.
odpowiedź

W jaki sposób powinny być prowadzone rurociągi tlenowe w stosunku do gazowych?

 • Rurociągi tlenowe powinny być zawsze prowadzone pod rurociągami gazowymi.
odpowiedź

Jakie zadanie spełniają kompensatory w instalacjach gazowych?

 • Kompensatory mają za zadanie zabezpieczyć długie odcinki rurociągów przed naprężeniami cieplnymi, powstającymi w wyniku wahań temperatury otaczającego powietrza (kompensacja wydłużeń rurociągu). Na sieciach gazowych można budować kompensatory typu talerzowego, którego działanie polega na ściskaniu lub rozciąganiu bocznych ścian jednego lub kilku talerzy w przypadku wydłużania lub kurczeniu się rurociągu. Kompensatory te cechują się całkowitą szczelnością.
odpowiedź

Do czego służą odwadniacze gazowe?

 • Odwadniacze służą do ciągłego odbierania z rurociąg wykroplonej pary wodnej lub wyższych węglowodorów zawartych w gazie koksowniczym. Spływ wody do odwadniacza następuje w wyniku odpowiedniego ułożenia rurociągu gazowego ze spadkiem do odwadniacza. Odległość między odwadniaczami nie powinna być większa niż 250 m.
odpowiedź

Co to jest instalacja gazowa?

 • Jest to układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, prowadzony na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla tego typu urządzeń, przewodami spalinowymi doprowadzonymi do kanałów spalinowych budynku. Instalacja gazowa powinna zapewnić doprowadzenie gazu do odbiorcy w ilości wynikającej z rodzaju, liczby i mocy zainstalowanych urządzeń gazowych oraz charakterystyki poboru gazu.
odpowiedź

Co to jest przyłącze gazowe do budynku?

 • Przyłącze gazowe do budynku jest to odcinek przewodu od gazociągu zasilającego do kurka głównego instalacji gazowej włącznie. Przyłącze jest elementem sieci gazowej, rozdzielczej.
odpowiedź

Czy w budynku mieszkalnym mającym instalację zasilaną z sieci gazowej, można stosować instalację gazu płynnego z butli?

 • W budynku mieszkalnym mającym instalację zasilaną z sieci gazowej, stosowanie instalacji gazu płynnego jest zabronione. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach niskich.
odpowiedź

W jaki sposób powinna być wykonana instalacja gazowa?

 • Przewody instalacji gazowej należy wykonywać z rur stalowych bez szwu, lub z rur stalowych ze szwem, przewodowych, zgodnych z wymogami Polskich Norm, łączonych przez spawanie.
odpowiedź

Czy można stosować połączenia gwintowane w instalacjach gazowych?

 • Dopuszcza się stosowanie połączeń gwintowanych do przyłączenia armatury oraz innych połączeń w budynku: - mieszkalnym jednorodzinnym, - mieszkalnym wielorodzinnym za gazomierzami odbiorców indywidualnych, - zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej za połączeniami odgałęzień prowadzących do odrębnych lokali,
odpowiedź

Jaka odległość powinna być zachowana pomiędzy krzyżującymi się przewodami?

 • Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 20 mm.
odpowiedź

Jakich instalacji nie należy prowadzić po zewnętrznej stronie ścian budynku?

 • Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie może być prowadzona instalacja gazowa: - z rur stalowych, jeżeli służą do rozprowadzania paliw gazowych zawierających parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach eksploatacyjnych, - z rur miedzianych,
odpowiedź

Czy wolno zakrywać przewody gazowe i gdzie nie należy ich prowadzić?

 • Przewodów instalacji gazowej nie wolno zakrywać. Można je prowadzić w bruzdach nie osłoniętych (dotyczy rur miedzianych) lub w bruzdach osłoniętych nie uszczelnionymi ekranami. Przewodów instalacji gazowej nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne, oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu.
odpowiedź

Gdzie w budynkach mieszkalnych nie można instalować gazomierzy?

 • Gazomierzy nie można instalować w: - pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.), - we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi, - w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego paleniska, - w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości przewodów,
odpowiedź

Jakim kontrolom okresowym powinna podlegać instalacja gazowa w obiektach budowlanych?

 • Instalacja gazowa w obiektach budowlanych powinna podlegać kontroli okresowej co roku i co pięć lat.
  Kontrolę tej instalacji mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych.
odpowiedź

Co powinna obejmować kontrola roczna instalacji gazowej?

 • Okresowa kontrola roczna instalacji gazowej powinna obejmować sprawdzenie: - części instalacji na poziomie piwnic, - pionów gazowych, - dostępów do zaworów i kurków, - przejść przewodów przez zewnętrzne ściany budynków, - stężenia gazu w piwnicach, - kontroli szczelności połączeń gwintowanych i kurków, - stężenia gazu w górnych piętrach w budynkach wyposażonych w sanitarne kanały zbiorcze, - stężenia gazu we wnękach na gazomierze, szczelności połączeń i stanu gazomierza, - stanu aparatów gazowych w lokalach, prawidłowości ich działania i przebiegu procesu spalania gazu, - stanu elastycznych połączeń, przyborów gazowych pod kątem zgodności z wymaganymi atestami, - stanu przewodów spalinowych, - funkcjonowania przewodów wentylacyjnych, - pomalowania przewodów instalacji gazowych w piwnicach (kolor żółty)
odpowiedź

Jaki zakres obejmuje kontrola instalacji gazowej co 5 lat?

 • Kontrola instalacji gazowej co 5 lat obejmuje czynności takie same jak przy kontroli co rocznej, a dodatkowo należy dokonać: - sprawdzenia stanu technicznego instalacji gazowej, w tym wpływu korozji, - uproszczonej próby szczelności przy udziale dostawcy gazu,
odpowiedź

Kiedy należy przeprowadzić główną próbę szczelności instalacji gazowej?

 • Główną próbę szczelności instalacji gazowej należy przeprowadzić przed przekazaniem jej do użytkowania w przypadku: - wykonania nowej instalacji gazowej, - jej przebudowy lub remontu, - wyłączenia jej z użytkowania na okres dłuższy niż 6 miesięcy,
odpowiedź

W jaki sposób należy przeprowadzać „odpowietrzanie” instalacji gazowej?

 • Odpowietrzanie instalacji gazowej polega na przedmuchaniu przewodów instalacji gazowej w celu usunięcia z nich powietrza lub gazu obojętnego. Mieszankę gazu z powietrzem należy odprowadzić na zewnątrz pomieszczeń za pomocą węża przyłączonego do głównego trójnika pionu lub do kurka najdalej położonego urządzenia gazowego w przypadku odpowietrzania instalacji w mieszkaniach. Odpowietrzanie należy wykonywać etapami. Po odpowietrzeniu instalacji i napełnieniu jej gazem, należy sprawdzić działanie wszystkich urządzeń gazowych.
odpowiedź

Co nazywamy urządzeniem gazowym?

 • Urządzeniem gazowym (aparatem gazowym), nazywamy urządzenie, w którym następuje ustabilizowane spalanie mieszaniny gazu i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilości energii cieplnej.
odpowiedź

Jak dzielimy urządzenia gazowe?

 • Urządzenia gazowe dzielimy na: - kategorie – w zależności od rodzaju gazu jaki ma być spalany w danym urządzeniu, - typy – w zależności od sposobu doprowadzenia powietrza do spalania i odprowadzania spalin, - rodzaje – w zależności od konstrukcji i przeznaczenia, - wielkości – w zależności np. od obciążenia cieplnego, wydajności cieplnej, pojemności itp.
odpowiedź

Jakie kategorie urządzeń gazowych, wyróżniamy ze względu na rodzaj gazów, jakimi mogą być zasilane?

 • Urządzenia gazowe ze względu na rodzaj gazu, jaki może być w nich spalany, dzielimy na następujące kategorie: - kategoria I – urządzenia przystosowane do spalania tylko jednej z grup paliw gazowych, - kategoria II - urządzenia przystosowane do spalania dwóch lub więcej grup paliw gazowych, pod pewnymi warunkami, - kategoria III - urządzenia przystosowane do spalania wszystkich grup paliw gazowych,
odpowiedź

Wymień rodzaje butli na gaz płynny?

 • Występują następujące rodzaje butli: - turystyczne – o masie do 5 kg, - dla gospodarstw domowych – o masie do 11 kg, - przemysłowe – o masie do 33 kg,
odpowiedź

Jakie wyposażenie powinien posiadać zbiornik do magazynowania gazu płynnego?

 • Zbiornik ten powinien być wyposażony w: - zawory bezpieczeństwa, - zawory odcinające, - poziomowskaz z niezależnym wskaźnikiem maksymalnego, dopuszczalnego napełnienia, z wyjątkiem poziomowskazów cieczowych, - samoczynnie działające zawory zabezpieczające przed wypływem gazu w przypadku awarii (zawory zwrotne lub nadmiarowe), na króćcach fazy ciekłej, z wyjątkiem zaworów odwodnienia, - manometr,
odpowiedź

Jaki jest podział zbiorników do magazynowania gazu płynnego do zasilania instalacji gazowych

 • w budynkach? - o pojemności do 500 dm 3 – (do 0.5 m3), - o pojemności od 500 do 3000 dm 3 – (od 0.5 do 3m3), - o pojemności od 3000 do 5000 dm 3 – (od 3 do 5 m3), - o pojemności od 5000 do 10000 dm 3 – (od 5 do 10 m3), Najczęściej używane są zbiorniki o pojemności: 2700, 4850 i 6700 dm3 (L/6, 29).
odpowiedź

Jak dzielimy palniki ze względu na doprowadzenie powietrza?

 • Ze względu na sposób doprowadzenia powietrza wyróżnia się palniki: - bez doprowadzenia i zassania powietrza np. palniki otrzymujące potrzebną ilość powietrza do spalania wprost
  z otoczenia – (palniki atmosferyczne), - z oddzielnym, niezależnym doprowadzeniem gazu i powietrza (powietrze tłoczy wentylator) - inżektorowe (samossące), zasysające odpowiednią ilość powietrza z otoczenia pieca (ewentualnie poprzez rekuperator), - typy mieszane,
odpowiedź

Czym wywoływany jest naturalny ciąg kominowy?

 • Naturalny ciąg kominowy jest wywoływany tym, że podczas spalania ciśnienie panujące w czopuchu komina jest niższe od ciśnienia otoczenia panującego na tym samym poziomie. Ta różnica ciśnień powoduje zasysanie spalin z komory paleniskowej do komina. Naturalny ciąg kominowy jest tym większy im większa jest różnica temperatur między temperaturą spalin w kominie a temperaturą otoczenia.
odpowiedź

Jak dzielą się kotły na paliwa gazowe ze względu na rodzaj i parametry czynnika grzewczego?

 • Kotły na paliwa gazowe dzielą się na: - kotły parowe - niskociśnieniowe – do 0.07 MPa - wysokociśnieniowe – powyżej 0.07 Mpa - kotły wodne - niskotemperaturowe – temperatura wody do 100 0C - średniotemperaturowe – temperatura wody wyższa od 100 0C a niższa od 115 0C - wysokotemperaturowe – temperatura wody wyższa od 115 0C
odpowiedź

Podaj definicje najważniejszych wielkości charakteryzujących kocioł?

 • - Powierzchnia ogrzewalna – jest to suma powierzchni kotła w m 2, omywanych bezpośrednio z jednej strony spalinami, a z drugiej strony wodą (parą), mierzoną po stronie spalin, - Pojemność wodna – jest to ilość wody potrzebna do napełnienia kotła w m 3 lub w dm3 (litrach), - Moc cieplna kotła – jest to ilość ciepła oddana użytecznie czynnikowi grzejnemu, tj. wodzie lub parze, w jednostce czasu i jest wyrażana w kW lub MW, - Wydajność kotła (dla kotłów parowych) – jest to ilość pary wyprodukowanej w czasie jednej godziny, - Ciśnienie robocze dopuszczalne – jest to najwyższe ciśnienie w MPa, na które kocioł (lub jego część), został
  dopuszczony do eksploatacji przez dozór techniczny. Ciśnienie to jest zaznaczone na manometrze czerwoną kreską. Kocioł pracuje przy ciśnieniu niższym od dopuszczonego, natomiast zawory bezpieczeństwa są nastawione na ciśnienie robocze dopuszczone.
odpowiedź

Z jakich zasadniczych części składa się kocioł?

 • Kocioł składa się z: - paleniska (komory spalania) w którym zachodzi wymieszanie paliwa z powietrzem i spalanie, - przeponowego wymiennika ciepła, tj. kotła właściwego, w którym gorące spaliny przekazują ciepło wodzie w celu otrzymania pary albo gorącej wody, - wyposażenie kotła, - obudowy z izolacją,
odpowiedź

Co wchodzi w skład wyposażenia kotła gazowego?

 • W skład wyposażenia kotła gazowego wchodzą urządzenia niezbędne do prawidłowej eksploatacji, takiej jak: - palnik inżektorowy lub nadmuchowy, - regulator dopływu gazu, - wentylator powietrza, - pompy, - osprzęt tj. manometry, termometry, wodowskazy, zawory zwrotne, zasilające i spustowe, włazy, wzierniki, - automatyka kotła, - przerywacz ciągu (w kotłach z palnikiem inżektorowym), - urządzenia sygnalizacyjne, alarmujące, sterujące i zabezpieczające
odpowiedź

Jakie kotły powinny być wyposażone w przerywacz ciągu?

 • Kotły z palnikami inżektorowymi muszą być wyposażone w przerywacz ciągu kominowego. Przerywacz może być typu zewnętrznego (kominkowego) lub typu wewnętrznego (komorowego). Kotły z palnikami nadmuchowymi, nie potrzebują przerywaczy ciągu i są bezpośrednio łączone z kanałem spalinowym.
odpowiedź

Wymień rodzaje kotłów gazowych, stalowych, spawanych?

 • Kotły spawane ze stali węglowej lub nierdzewnej wykonuje się zazwyczaj jako: - płomieniówkowe – spaliny płyną wewnątrz rur zwanych płomieniówkami, omywanymi na zewnątrz przez wodę,- opłomkowe – spaliny omywają rury (opłomki) ułożone poprzecznie do strumienia spalin, wewnątrz których płynie woda,
odpowiedź

Jakie jest zadanie urządzeń zabezpieczających kotły gazowe?

 • Zadaniem urządzeń zabezpieczających jest wyłączenie kotła w przypadku przekroczenia dopuszczalnej, nastawionej wartości kontrolowanego parametru (temperatury, ciśnienia) braku gazu lub powietrza do spalania, wody, energii elektrycznej, ciągu kominowego, płomienia kontrolnego.
odpowiedź

Na rurze wzbiorczej, przelewowej i odpowietrzającej nie wolno instalować żadnych zaworów.

 • Naczynie wzbiorcze, połączone bezpośrednio atmosferą, zabezpiecza układ przed skutkami przekroczenia dopuszczalnej temperatury i przejmuje wahania objętości wody spowodowane zmianami jej temperatury, oraz odpowietrza układ. Wielkość naczynia wzbiorczego zależy od wielkości zładu, czyli pojemności wodnej całej instalacji.
odpowiedź

Uprawnienia G3 pytania i odpowiedzi

Zdanie egzaminu na uprawnienia gazowe G3 będzie niezbędne w przypadku osób chcących zajmować się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Kursy organizowane w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Omega kierowane są do gazowników, serwisantów i wielu innych specjalistów zobowiązanych do posiadania uprawnień G3 na podstawie przepisów prawa energetycznego.

Egzamin potrafi być stresujący, doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego oprócz przemyślanych szkoleń oddajemy w ręce naszych kursantów pytania i odpowiedzi na egzamin G3. Dzięki tym pytaniom będziesz w stanie zdać egzamin na 100%!

Uprawnienia Gazowe G3

Uprawnienia Gazowe przynależą do grupy uprawnień energetycznych i oznaczone są jako Uprawnienia G3. W naszym Ośrodku Szkolenia zawodowego możesz odbyć kursy gazowe G3, po których ukończeniu masz możliwość przystąpić do egzaminu E3. Uprawnienia gazowe są niezbędne w przypadku osób ubiegających się o pracę lub zajmujących się dozorem i/lub eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Innymi słowy uprawnienia Gazowe G3 okazują się być niezbędnymi na takich stanowiskach pracy jak gazownik, serwisant, instalator, palacz czyli osoby zobligowane do posiadania uprawnień gazowych przez przepisy prawa energetycznego.

Zakres uprawnień gazowych G3

Uprawnienia gazowe SEP G3 (E i D) pozwalają na dozór i/lub eksploatację:

 • urządzeń do magazynowania paliw gazowych
 • urządzeń do produkcji paliw gazowych
 • generatorów gazowych
 • sieci gazowych rozdzielczych o ciśnieniu do 0,5 MPa (gazociągów, stacji
  gazowych)
 • sieci gazowych przesyłowych o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (tłoczni gazowych)
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu do 5 kPa
 • urządzeń i instalacji gazowych o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • urządzeń do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
 • turbin gazowych
 • przemysłowych odbiorników paliw gazowych o mocy powyżej 50 k
 

Dla kogo kursy i uprawnienia G3?

Wiesz już na jakich stanowiskach będziesz potrzebować uprawnień gazowych G3. Kursy gazowe są idealną okazją do zmiany aktualnego stanowiska pracy i spróbowania sił w innym zawodzie, albo stania się bardziej atrakcyjnym na rynku pracy i uzyskania podwyższki. Często rozwój osobisty jest najlepszą formą inwestycji, a uprawnienia gazowe są poświadczeniem posiadania praktycznej wiedzy, co nie umknie uwadze pracodawców. Do naszych kursów mogą przystąpić osoby pełnoletnie, które posiadają minimum wykształcenie podstawowe. Jak widzisz wymagania nie są wygurowane, tak samo jak cena kursów G3, którą możesz zobaczyć tutaj

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.