4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Egzamin – Dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy

 • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urzadzenia
odpowiedź

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT,WDT,TDT
odpowiedź

Decyzje zezwalająca na eksploatację urządzenia technicznego wydaje

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy

 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

 • wydaje decyzje wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwowa Inspekcje Pracy
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na eksploatacje
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalającą na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

 • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalną masą podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

Co nazywamy strefa odryglowania drzwi szybowych

 • jest to obszar, w którym można otworzyć prawidłowo działające drzwi szybowe bez użycia narzędzi specjalnych
 • jest to obszar przed wychylnymi drzwiami szybowymi.
 • jest to obszar, w którym można otworzyć drzwi szybowe jedynie za pomocą narzędzi
 • miejsce, w którym zamontowany jest rygiel
odpowiedź

Kiedy przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa w obwodzie sterowym powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca

 • po 10 s
 • natychmiast
 • po zatrzymaniu się na docelowym przystanku
 • po zmianie kierunku ruchu kabiny
odpowiedź

Do elektrycznych elementów bezpieczeństwa nie należy

 • kontakt zwisu lin
 • kontakt obcążki
 • łącznik piętrowy
 • łącznik krańcowy
odpowiedź

Do mechanicznych elementów bezpieczeństwa nie należą

 • zderzaki kabinowe
 • chwytacze
 • właz awaryjny w dachu kabiny
 • wszystkie odpowiedzi są błędne
odpowiedź

Podstawowe parametry dźwigu to

 • udźwig, prędkość, wysokość podnoszenia
 • udźwig, wysokość podnoszenia, głębokość podszybia
 • udźwig, prędkość, wyposażenie kabiny
 • udźwig i ilość cięgien nośnych
odpowiedź

Wyposażenie elektryczne występujące w dźwigu to

 • stacyjka, sygnał alarmowy, oświetlenie podstawowe i awaryjne kabiny, wyłączniki krańcowe kierunków jazdy
 • stacyjka, wyłącznik awaryjny STOP, sygnał alarmowy, łączniki zamków bezpieczeństwa, łączniki krańcowe
 • kontakt podłogi ruchomej, kontakt krat w kabinie
 • każda z powyższych odpowiedzi jest prawidłowa.
odpowiedź

Co to jest nadszybie

 • obszar w szybie od poziomu górnego przystanku do stropu szybu
 • pomieszczenie nad stropem szybu
 • obszar w szybie od poziomu dolnego przystanku do podłogi szybu
 • przeszklenie w górnej części drzwi przystankowych
odpowiedź

Co to jest podszybie

 • obszar w szybie od poziomu dolnego przystanku do podłogi szybu
 • pomieszczenie nad podłoga szybu określające wysokość podnoszenia dźwigu
 • obszar w szybie od poziomu górnego przystanku do stropu szybu
 • przeszklenie w dolnej części drzwi przystankowych
odpowiedź

Jaki rodzaj napędu jest stosowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych

 • tylko elektryczny
 • tylko hydrauliczny
 • elektryczne lub hydrauliczne
 • wszystkie odpowiedzi są błędne
odpowiedź

Jakie informacje powinny być zawarte wewnątrz kabiny dźwigu

 • nie jest to określone
 • producent, rok budowy, nr fabryczny, udźwig, skrócona instrukcje obsługi
 • rok budowy, znak CE, ilość przystanków, instrukcje uwalniania awaryjnego, informacje o miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy
 • wszystkie parametry techniczne dźwigu
odpowiedź

Jaki powinien być łącznik zatrzymania bezzwłocznego

 • powinien być koloru czerwonego
 • powinien być bezpowrotny (zapadkowy)
 • oznaczony napisem STOP
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Jaką funkcję pełnią zderzaki w dźwigu

 • utrzymują platformę na poziomie przystanku podczas jej załadunku lub rozładunku
 • utrzymują platformę na poziomie skrajnego przystanku podczas jej załadunku
 • ograniczają przejazd platformy poza skrajnymi przystankami
 • wszystkie odpowiedzi są błędne
odpowiedź

Jak długo chwytacze utrzymają kabinę obciążoną 100% udźwigu

 • czas nieokreślony
 • min. 1 godzinę
 • min. 3 godz.
 • do czasu zasterowania dźwigu z kabiny w kierunku do góry
odpowiedź

Dźwig towarowo-osobowy z napędem ciernym może nie być wyposażony w

 • ogranicznik prędkości
 • ogranicznik momentu wzdłużnego
 • ograniczniki ruchów roboczych (łączniki krańcowe)
 • koło cierne
odpowiedź

Mechaniczny element bezpieczeństwa montowany w dźwigach towarowych ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalnych to

 • zespół napędowy (reduktor z kołem ciernym i zdawczym)
 • ogranicznik prędkości
 • liny nośne
 • rama kabiny
odpowiedź

W dźwigach hydraulicznych zawór zabezpieczający przy pęknięciu przewodów służy do

 • zabezpieczenia przewodów przed ich rozerwaniem wskutek nadmiernego ciśnienia
 • awaryjnego opuszczenia kabiny kiedy pęknie przewód hydrauliczny
 • unieruchomienia kabiny kiedy pęknie przewód hydrauliczny
 • odprowadzenia nadmiaru oleju hydraulicznego do zbiornika
odpowiedź

Właz w dachu kabiny służy do

 • ewakuacji
 • przewożenia długich elementów
 • wentylacji
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Jeżeli w kabinie nie działa oświetlenie, to

 • można jeździć dźwigiem tylko z własnym źródłem światła
 • można jeździć dźwigiem, ale tylko w kierunku do dołu
 • można jeździć dźwigiem bez pasażerów do czasu usunięcia usterki
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

W czym wyraża się udźwig

 • w kg oraz liczbie osób
 • tylko w kg
 • tylko w liczbie osób
 • tylko w kiloniutonach
odpowiedź

Zapis Q=1000kg/13 osób oznacza, że dźwigiem można przetransportować

 • ładunek o masie 1000kg oraz operatora
 • operator może zabrać 13 pasażerów
 • ładunek o masie 600 kg oraz 5 osób wraz z operatorem
 • ładunek o masie 1000 kg wraz z maksymalnie 13 osobami
odpowiedź

Która czynność nie zawiera się w zakresie obsługi codziennej dźwigu ze sterowaniem wewnętrznym

 • sprawdzenie działania łączników krańcowych
 • sprawdzenie czy ograniczniki drzwi szybowych nie są uszkodzone i czy drzwi nie otwierają się do wnętrza szybu
 • sprawdzenie na każdym przystanku czy nie ma możliwości wykonania jazdy kabina przy odryglowanych drzwiach szybowych
 • sprawdzenie działania alarmu w kabinie dźwigu
odpowiedź

Elementem wyposażenia kabiny dźwigu towarowego jest

 • przycisk "alarm"
 • kaseta wezwań
 • ogranicznik prędkości
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W jakim położeniu i stanie należy pozostawić kabinę dźwigu kiedy uszkodzeniu uległy drzwi na jednym z przystanków

(drzwi nie dają się zamknąć, a dźwig mimo to jeździ)
 • zjechać kabina na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym
 • pozostawić kabinę na przystanku z uszkodzonymi drzwiami i wyłączyć wyłącznikiem głównym
 • zjechać kabina na przystanek podstawowy i wyłączyć dźwig wyłącznikiem głównym dodatkowo uszkodzone drzwi oznaczyć np. taśma ostrzegawcza
 • dowolnym
odpowiedź

Czy podczas normalnej pracy dozwolone jest przekraczanie przez operatora dopuszczalnego udźwigu urządzenia

 • tak, jeżeli operator nie przewozi pasażerów
 • nie wolno przekraczać dopuszczalnego udźwigu urządzenia
 • tak, jeżeli jest to sporadyczne
 • tylko na polecenie przełożonego
odpowiedź

Co należy zrobić, gdy zauważy się niebezpieczne uszkodzenie dźwigu

 • należy natychmiast zatrzymać urządzenie, zabezpieczyć je przed niepowołanym użyciem oraz powiadomić przełożonego oraz innych obsługujących
 • można użytkować dźwig do końca zmiany, a następnie poinformować przełożonego o uszkodzeniu urządzenia
 • nie należy podejmować żadnych kroków, ponieważ dźwig ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 • przy najbliższym przeglądzie powiadomić konserwatora
odpowiedź

Jak bezpiecznie przewozić ładunki na wózkach w kabinie dźwigu towarowego

 • ładunek podniesiony na wózku
 • ładunek opuszczony, wózek umieszczony centralnie w kabinie
 • ładunek opuszczony, a wózek zabezpieczony przed przemieszczaniem się
 • nie ma takiego sposobu
odpowiedź

Jakie czynności musi wykonać osoba obsługująca dźwig towarowy przed rozpoczęciem pracy

 • obsługujący powinien sprawdzić, czy urządzenie jest sprawne
 • obsługujący powinien upewnić się czy urządzenie ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 • obsługujący powinien upewnić się czy urządzenie ma terminowo wykonany przegląd konserwacyjny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Czy operator może jeździć na kabinie dźwigu

 • tak
 • nie
 • tak, ale tylko na polecenie przełożonego
 • tak, za zezwoleniem konserwatora
odpowiedź

Gdzie powinien przebywać operator w kabinie dźwigu

 • w dowolnym miejscu
 • przy drzwiach
 • przy kasecie dyspozycji
 • na środku kabiny
odpowiedź

Natychmiastowe unieruchomienie i zabezpieczenie dźwigu przez obsługującego powinno nastąpić po stwierdzeniu, że

 • dźwig można uruchomić przy otwartych drzwiach przystankowych
 • wybita jest szyba w drzwiach przystankowych
 • dźwig nie zatrzymuje się po wciśnięciu przycisku STOP
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

W przypadku, gdy łączna masa osób i towarów przekracza udźwig nominalny, wykonanie jazdy przez obsługującego jest

 • dozwolone przy wartości do 110% udźwigu nominalnego
 • niedozwolone
 • dozwolone na polecenie konserwatora
 • dozwolone przy wartości do 125% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Przed rozpoczęciem przewożenia osób i towarów przez obsługującego, za sprawdzenie poprawności działania dźwigu odpowiedzialny jest

 • obsługujący
 • konserwator urządzenia posiadający wymagane prawem zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • osoba wyznaczona przez właściciela urządzenia, przeszkolona zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe
odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy operator powinien sprawdzić poprawność działania

 • przycisków stop i zamków bezpieczeństwa
 • przycisków stop i ogranicznika prędkości
 • wyłączników krańcowych i zderzaków
 • przycisków stop i chwytaczy
odpowiedź

Za bezpieczne rozmieszczenie ładunku podczas transportu odpowiada

 • obsługujący posiadający stosowne uprawnienia
 • pracownik odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów BHP na terenie zakładu
 • producent dźwigu
 • konserwator dźwigu
odpowiedź

Które z wymienionych czynności są zabronione

 • przewożenie ładunków nierównomiernie rozłożonych na powierzchni kabiny
 • przewożenie ładunków urządzeniem niesprawnym technicznie
 • przewożenie źle zabezpieczonych ładunków sypkich
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Co nie należy do czynności obsługującego dźwig

 • wymiana żarówek w pulpicie sterowniczym
 • sprawdzenie poprawności zaryglowania drzwi
 • zapewnienie poprawnego rozmieszczenia przewożonych ładunków
 • dbanie o bezpieczny przewóz ładunku i pasażerów
odpowiedź

Jakie urządzenia techniczne mogą być obsługiwane w zakresie wnioskowanej kategorii

 • dźwigi towarowo-osobowe z sterowaniem wewnętrznym i dźwigi szpitalne
 • dźwigi budowlane towarowo-osobowe, dźwigi towarowe
 • dźwigi budowlanie towarowe, wyciągi towarowe przewoźne i przenośne
 • wszystkie dźwigi
odpowiedź

Co ile przeprowadza się badania okresowe dla dźwigów towarowych

 • co rok
 • co 30 dni
 • nie mniej niż 30 dni
 • co 3 lata
odpowiedź

Jakie są m.in. obowiązki operatora dźwigu przed rozpoczęciem pracy

 • sprawdzić, czy maszynownia jest posprzątana
 • wykonać przejazd próbny
 • sprawdzić działanie ogranicznika udźwigu
 • wykonać próbę chwytaczy
odpowiedź

Jakie są obowiązki operatora po zakończonej pracy

 • sprawdzić stan działania hamulca
 • zabezpieczyć urządzenie przed wejściem osób postronnych do kabiny
 • odnotować zamkniecie dźwigu w dzienniku konserwacji
 • wykonać próbę ogranicznika prędkości
odpowiedź

Do czego służą łączniki elektryczne w zamkach bezpieczeństwa

 • zatrzymują prace urządzenia w przypadku przerwania przewodu hydraulicznego zasilającego układ napędowy
 • uniemożliwiają prace urządzenia w przypadku niewłaściwego zaryglowania drzwi
 • zatrzymują prace urządzenia w przypadku zadziałania aparatu chwytnego
 • wyłączają napęd dźwigu w położeniu krańcowym kabiny
odpowiedź

Zadaniem zamka bezpieczeństwa drzwi przystankowych jest uniemożliwienie

 • otwarcia drzwi przystankowych, kiedy kabina znajduje się poza strefa odryglowania.
 • ruchu kabiny, jeżeli przynajmniej jedne drzwi przystankowe nie są zaryglowane.
 • odpowiedzi a i b są prawidłowe.
 • wszystkie odpowiedzi są błędne
odpowiedź

Rygiel drzwi przystankowych dźwigu jest

 • mechanicznym oraz elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
 • wyłącznie elektrycznym urządzeniem bezpieczeństwa
 • rygiel drzwi przystankowych nie jest urządzeniem bezpieczeństwa
 • wszystkie odpowiedzi są błędne
odpowiedź

Ogranicznik prędkości ma za zadanie

 • sygnalizować świetlnie i dźwiękowo fakt przekroczenia prędkości jazdy dźwigu i konieczności zatrzymania kabiny na najbliższym przystanku
 • utrzymywać prędkość jazdy dźwigu na poziomie określonym przez producenta dźwigu i zapisanym w opisie technicznym dźwigu
 • zatrzymać kabinę w przypadku przekroczenia prędkości jazdy dźwigu poprzez aktywowanie aparatu chwytnego
 • wszystkie odpowiedzi są błędne
odpowiedź

Co to jest strefa prawidłowego zatrzymania dźwigu

 • jest to odległość pomiędzy progiem kabiny i progiem przystanku, po zatrzymaniu się kabiny na przystanku, wynosząca od -15 cm do +15 cm
 • cała strefa, w której można otworzyć prawidłowo działające drzwi szybowe
 • strefa pomiędzy progiem przystanku i progiem kabiny, po zatrzymaniu, zawsze wynosząca od -2 cm do +2cm
 • przewidziana w instrukcji strefa pomiędzy progiem przystanku i progiem kabiny umożliwiająca bezpieczne opuszczenie kabiny i jej rozładunek
odpowiedź

Łącznik krańcowy służy

 • zatrzymaniu kabiny na każdym z przystanków z dokładnością określoną przez producenta dźwigu
 • zatrzymaniu kabiny na najniższym lub najwyższym przystanku z dokładnością określona przez producenta dźwigu
 • zatrzymaniu kabiny w przypadku przejechania powyżej najwyższego lub poniżej najniższego przystanku
 • ewidencji czasu końca pracy
odpowiedź

Do czego służą chwytacze

 • podtrzymują kabinę podczas postoju na przystanku
 • służą jako zabezpieczenie przed swobodnym spadkiem kabiny
 • są wykorzystywane jako element ochrony osobistej przez konserwatorów
 • wspomagają umieszczanie ładunku w kabinie
odpowiedź

Normalne otwarcie drzwi szybowych nie jest możliwe, kiedy kabina jest poza

 • strefa prawidłowego zatrzymania
 • strefa odryglowania
 • nadszybiem
 • wszystkie odpowiedzi są błędne
odpowiedź

Ile palet o wymiarach wys. 1,5m szer. 1m i dł. 1 m i wadze 50 kg każda można przewieźć maksymalnie jednorazowo dźwigiem o udźwigu 500 kg. I wymiarach wewnętrznych kabiny wys.2m, szer.2,5m i dł.4,5m

 • 3
 • 7
 • 8
 • 10
odpowiedź

Ile jazd należy wykonać mając do dyspozycji dźwig towarowo-osobowy o udźwigu nominalnym 1200 kg do przetransportowania 6 palet o masie 200 kg każda

 • 1 jazda
 • 2 jazdy
 • 3 jazdy
 • 4 jazdy
odpowiedź

Operator ma przewieźć 3 niewielkie pakunki o wadze 250 kg każdy dźwigiem o udźwigu 500 kg. Aby to zrobić będzie musiał wykonać

 • 1 kurs
 • 2 kursy
 • 3 kursy
 • 4 kursy
odpowiedź

Ile co najmniej jazd należy wykonać, aby przewieźć ładunek w 100 jednakowych kartonach o łącznej wadze 1000 kg dźwigiem szpitalnym o udźwigu 1000kg

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
odpowiedź

Jeżeli udźwig dźwigu wynosi 2000 kg, a transportowane palety waza po 500kg jedna, to ile palet można transportować jednorazowo

 • 3
 • 4 palety (4x500 kg = 2000kg)
 • 5, bo możemy przeciążyć urządzenie o 125%
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Ile niewielkich paczek o wadze 100kg każda można przewieźć jednorazowo dźwigiem ze sterowaniem wewnętrznym o udźwigu 500kg

 • 5
 • 3
 • 6
 • 4
odpowiedź

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.