4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Konserwator urządzeń UDT Cena od 990 zł

Szczegóły

Egzamin – Konserwatorzy

Pytania egzaminacyjne z zakresu konserwacji urządzeń technicznych

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji urządzenia konserwujący:

 • może wykonywać przeglądy konserwacyjne UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy/zleceniodawcy
 • może wykonywać przeglądy UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może wykonywać przeglądy UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór Techniczny
 • Transportowy Dozoru Technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zakres badania UTB wykonywanego przez inspektora właściwej jednostki dozoru technicznego obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie dziennika konserwacji
 • sprawdzenie księgi rewizyjnej
 • sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji UTB (gdy uczestniczą przy badaniu)
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • określa producent urządzenia
 • opisane są w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • zawarte są w załączniku do rozporządzenia MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie mają określonego obszaru Ważności
 • w krajach strefy Schengen
odpowiedź

Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

 • datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji
 • imię i nazwisko operatora obsługującego urządzenie
 • miejsce wykonania czynności konserwacyjnych
 • imię i nazwisko konserwatora dokonującego przeglądu konserwacyjnego
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy:

 • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Deklaracja zgodności WE to:

 • dokument wystawiany przez inspektora po wykonaniu badania odbiorczego
 • dokument sporządzony przez wytwórcę po zakończeniu procesu wytwarzania urządzenia deklarujący zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw
 • świadectwo wystawione przez dział kontroli jakości
 • składnik protokołów pomiarów elektrycznych
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków konserwującego UTB:

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzeń technicznych
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji UTB
 • napraw konstrukcji urządzeń przy użyciu technologii spawania
 • dokumentowanie wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Do wniosku o badanie odbiorcze UTB wymagana jest dokumentacja uzupełniająca dla:

 • urządzeń o zasilaniu przekraczającym napięcie bezpieczne
 • urządzeń przejezdnych
 • urządzeń, których eksploatacja wymaga zamontowania ich w miejscu eksploatacji
 • dla urządzeń o udźwigu przekraczającym 250 kg
odpowiedź

Obowiązkiem konserwatora jest m.in.:

 • sprawdzenie zgodności wyposażenia UTB z instrukcją eksploatacji
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji UTB
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wykonanie uzgodnionej naprawy urządzenia technicznego obejmuje m.in.:

 • uzgodnienie procesu wykonania naprawy z organem dozoru technicznego
 • wykonanie uzgodnionej naprawy przez zakład posiadający uprawnienie do napraw wydany przez organ dozoru technicznego
 • sporządzenie protokołu z wykonanej naprawy przez zakład uprawniony
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Terminy badań okresowych i doraźnych UTB określone są:

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez konserwatorów urządzeń technicznych może wynikać:

 • z instrukcji eksploatacji producenta
 • z przepisów BHP
 • z przepisów zakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Do wniosku o badanie odbiorcze UTB należy dołączyć m.in.:

 • fakturę zakupu urządzenia
 • książkę gwarancyjną urządzenia
 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • kopię zaświadczenia kwalifikacyjnego konserwatora urządzenia
odpowiedź

Jednostką długości zgodną z układem SI jest:

 • kilogram
 • metr
 • sekunda
 • amper
odpowiedź

Zgodnie z rozp. MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB pomiary elektryczne urządzeń pracujących w pomieszczeniach zamkniętych (z pominięciem urządzeń do przemieszczania osób) należy wykonywać nie rzadziej niż:

 • co 6 miesięcy
 • raz w roku
 • raz na dwa lata
 • co 5 lat
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Urządzenie przedstawione do badań technicznych wykonywanych przez inspektora UDT powinno:

 • posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • być sprawne technicznie, zmontowane i gotowe do eksploatacji
 • posiadać ważne badania techniczne przeprowadzone przez stację kontroli pojazdów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • decyzję i protokół z wykonanych czynności
 • deklarację zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wykonanie pomiarów elektrycznych obejmuje m.in.:

 • pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
 • pomiar rezystancji uziemień roboczych i odgromowych
 • pomiar grubości przewodów elektrycznych
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji mogą zostać cofnięte przez:

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora BHP
 • Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Kandydat na konserwatora urządzenie techniczne musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Resurs urządzenia to:

 • okres w którym urządzenie wyłączone jest z eksploatacji w oczekiwaniu na naprawę główną
 • parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków eksploatacji
 • graniczna wartość naprężenia przy którym zaczynają powstawać nieodwracalne odkształcenia konstrukcji nośnej UTB
 • ustalony przez właściwy organ dozoru technicznego dopuszczalny okres eksploatacji urządzenia
odpowiedź

Deklaracja zgodności WE to:

 • dokument wystawiany przez inspektora po wykonaniu badania odbiorczego
 • dokument sporządzony przez wytwórcę po zakończeniu procesu wytwarzania urządzenia deklarujący zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw
 • świadectwo wystawione przez dział kontroli jakości
 • składnik protokołów pomiarów elektrycznych
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku przekroczenia resursu UTB:

 • należy wykonać pomiary elektryczne
 • należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego
 • urządzenie powinno być złomowane
 • należy powiadomić właściwy organ dozoru technicznego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

 • na pisemny wniosek konserwującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy konserwującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w:

 • ustawie o dozorze technicznym
 • rozporządzeniu MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • w protokole z badań odbiorczych
 • decyzji zezwalającej na eksploatację
odpowiedź

Wykonanie pomiarów elektrycznych odnotowuje się w :

 • dzienniku konserwacji
 • księdze rewizyjnej urządzenia
 • protokole z badań UDT
 • instrukcji eksploatacji
odpowiedź

Zawartość dokumentacji uzupełniającej wynika z :

 • instrukcji eksploatacyjnej urządzenia
 • rozporządzenia MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • wytycznych inspektora dozoru technicznego
 • przepisów Prawo Budowlane
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Konserwującemu nie wolno:

 • obsługiwać urządzeń dozoru technicznego
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Czynności konserwujących nie wykonuje się dla UTB, które:

 • posiadają ręczny napęd wszystkich mechanizmów
 • są zasilane jednofazowo
 • posiadają napęd spalinowy
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe
odpowiedź

Obowiązki konserwującego określone są:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w rozporządzeniu MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

 • numer zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • nazwę organu wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne
 • datę ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Wniosek o badanie urządzenia technicznego można złożyć:

 • pisemnie w oddziale dozoru technicznego
 • elektronicznie przy pomocy portalu e-UDT
 • telefonicznie
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

 • datę następnego przeglądu konserwacyjnego
 • datę wykonania przeglądu konserwacyjnego
 • imię i nazwisko operatora obsługującego urządzenie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

 • karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych są:

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem osobistym
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacyjnego operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
odpowiedź

Która z przedstawionych napraw wymaga uzgodnienia z organem dozoru technicznego:

 • wymiana uszkodzonych elementów układu podnoszenia
 • wymiana uszkodzonych elementów układu sterowania
 • wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania
 • prostowanie elementów konstrukcji nośnej urządzenia
odpowiedź

Badanie doraźno – eksploatacyjne wykonuje się m.in. po :

 • po zmianie miejsca pracy urządzenia nie wymagającego ponownego montażu
 • po wymianie mechanizmów układu jezdnego
 • wymianie urządzeń chwytających
 • po wymianie elementów układu sterującego
odpowiedź

Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:

 • uzgodnienie dokumentacji modernizacji z organem dozoru technicznego
 • wykonanie uzgodnionej modernizacji przez zakład posiadający uprawnienie do modernizacji wydany przez organ dozoru technicznego
 • sporządzenie protokołu z wykonanej modernizacji przez zakład uprawniony
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w:

 • ustawie o dozorze technicznym
 • rozporządzeniu MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
 • w protokole z badań odbiorczych
 • decyzji zezwalającej na eksploatację
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej przegląd stanu konstrukcji nośnej w tym i połączeń rozłącznych i nierozłącznych UTB konserwator wykonuje nie rzadziej niż raz na:

 • 6 miesięcy
 • 3 miesiące
 • 12 miesięcy
 • 24 miesiące
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji może wykonywać przeglądy konserwacyjne:

 • tylko urządzeń wymienionych w zakresie uprawnienia
 • wszystkich urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • wszystkich urządzeń służących do przenoszenia osób i towarów
 • wszystkich UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora UDT
odpowiedź

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Obowiązek sporządzenia dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursu UTB spoczywa na:

 • eksploatującym
 • obsługującym
 • konserwującym
 • pracowniku służby technicznej
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez konserwatora przepisów o dozorze technicznym:

 • konserwator otrzymuje pisemne upomnienie
 • konserwator otrzymuje mandat karny
 • organ wydający zaświadczenia kwalifikacyjne cofa wydane uprawnienia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa inspektor w protokole z badania
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

 • karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:

 • uzgodnienie dokumentacji modernizacji z organem dozoru technicznego
 • wykonanie uzgodnionej modernizacji przez zakład posiadający uprawnienia do modernizacji wydany przez organ dozoru technicznego
 • sporządzenie protokołu z wykonanej modernizacji przez zakład uprawniony
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT:

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedź jest niepoprawna
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lun jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

 • datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji
 • imię i nazwisko operatora obsługującego urządzenie
 • miejsce wykonania czynności konserwacyjnych
 • imię i nazwisko konserwatora dokonującego przeglądu konserwacyjnego
odpowiedź

Informacje dotyczące zakresu wykonywanych czynności konserwacyjnych są zawarte w:

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z naszych kursów konserwatora suwnicy, wózka, żurawia HDS, podestów czy żurawia warsztatowego to zapraszamy na szkolenia, które pomogą Ci zdać egzaminy UDT.