4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Konserwator urządzeń UDT Cena od 990 zł

Szczegóły

Egzamin – Konserwatorzy

Pytania egzaminacyjne z zakresu konserwacji urządzeń technicznych

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji urządzenia konserwujący:

 • może wykonywać przeglądy konserwacyjne UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy/zleceniodawcy
 • może wykonywać przeglądy UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może wykonywać przeglądy UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór Techniczny
 • Transportowy Dozoru Technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zakres badania UTB wykonywanego przez inspektora właściwej jednostki dozoru technicznego obejmuje m.in.:

 • sprawdzenie dziennika konserwacji
 • sprawdzenie księgi rewizyjnej
 • sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi i konserwacji UTB (gdy uczestniczą przy badaniu)
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • określa producent urządzenia
 • opisane są w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • zawarte są w załączniku do rozporządzenia MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do konserwacji urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie mają określonego obszaru Ważności
 • w krajach strefy Schengen
odpowiedź

Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

 • datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji
 • imię i nazwisko operatora obsługującego urządzenie
 • miejsce wykonania czynności konserwacyjnych
 • imię i nazwisko konserwatora dokonującego przeglądu konserwacyjnego
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy:

 • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Deklaracja zgodności WE to:

 • dokument wystawiany przez inspektora po wykonaniu badania odbiorczego
 • dokument sporządzony przez wytwórcę po zakończeniu procesu wytwarzania urządzenia deklarujący zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw
 • świadectwo wystawione przez dział kontroli jakości
 • składnik protokołów pomiarów elektrycznych
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków konserwującego UTB:

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzeń technicznych
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji UTB
 • napraw konstrukcji urządzeń przy użyciu technologii spawania
 • dokumentowanie wykonywanych czynności w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Do wniosku o badanie odbiorcze UTB wymagana jest dokumentacja uzupełniająca dla:

 • urządzeń o zasilaniu przekraczającym napięcie bezpieczne
 • urządzeń przejezdnych
 • urządzeń, których eksploatacja wymaga zamontowania ich w miejscu eksploatacji
 • dla urządzeń o udźwigu przekraczającym 250 kg
odpowiedź

Obowiązkiem konserwatora jest m.in.:

 • sprawdzenie zgodności wyposażenia UTB z instrukcją eksploatacji
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji UTB
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości w działaniu urządzenia technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wykonanie uzgodnionej naprawy urządzenia technicznego obejmuje m.in.:

 • uzgodnienie procesu wykonania naprawy z organem dozoru technicznego
 • wykonanie uzgodnionej naprawy przez zakład posiadający uprawnienie do napraw wydany przez organ dozoru technicznego
 • sporządzenie protokołu z wykonanej naprawy przez zakład uprawniony
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Terminy badań okresowych i doraźnych UTB określone są:

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez konserwatorów urządzeń technicznych może wynikać:

 • z instrukcji eksploatacji producenta
 • z przepisów BHP
 • z przepisów zakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Do wniosku o badanie odbiorcze UTB należy dołączyć m.in.:

 • fakturę zakupu urządzenia
 • książkę gwarancyjną urządzenia
 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • kopię zaświadczenia kwalifikacyjnego konserwatora urządzenia
odpowiedź

Jednostką długości zgodną z układem SI jest:

 • kilogram
 • metr
 • sekunda
 • amper
odpowiedź

Zgodnie z rozp. MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB pomiary elektryczne urządzeń pracujących w pomieszczeniach zamkniętych (z pominięciem urządzeń do przemieszczania osób) należy wykonywać nie rzadziej niż:

 • co 6 miesięcy
 • raz w roku
 • raz na dwa lata
 • co 5 lat
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Urządzenie przedstawione do badań technicznych wykonywanych przez inspektora UDT powinno:

 • posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
 • być sprawne technicznie, zmontowane i gotowe do eksploatacji
 • posiadać ważne badania techniczne przeprowadzone przez stację kontroli pojazdów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • decyzję i protokół z wykonanych czynności
 • deklarację zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wykonanie pomiarów elektrycznych obejmuje m.in.:

 • pomiar rezystancji izolacji obwodów elektrycznych
 • pomiar rezystancji uziemień roboczych i odgromowych
 • pomiar grubości przewodów elektrycznych
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji mogą zostać cofnięte przez:

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora BHP
 • Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Kandydat na konserwatora urządzenie techniczne musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Resurs urządzenia to:

 • okres w którym urządzenie wyłączone jest z eksploatacji w oczekiwaniu na naprawę główną
 • parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego określone na podstawie liczby cykli i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków eksploatacji
 • graniczna wartość naprężenia przy którym zaczynają powstawać nieodwracalne odkształcenia konstrukcji nośnej UTB
 • ustalony przez właściwy organ dozoru technicznego dopuszczalny okres eksploatacji urządzenia
odpowiedź

Deklaracja zgodności WE to:

 • dokument wystawiany przez inspektora po wykonaniu badania odbiorczego
 • dokument sporządzony przez wytwórcę po zakończeniu procesu wytwarzania urządzenia deklarujący zgodność z wymaganiami odpowiednich dyrektyw
 • świadectwo wystawione przez dział kontroli jakości
 • składnik protokołów pomiarów elektrycznych
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku przekroczenia resursu UTB:

 • należy wykonać pomiary elektryczne
 • należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego
 • urządzenie powinno być złomowane
 • należy powiadomić właściwy organ dozoru technicznego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje:

 • na pisemny wniosek konserwującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy konserwującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w:

 • ustawie o dozorze technicznym
 • rozporządzeniu MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • w protokole z badań odbiorczych
 • decyzji zezwalającej na eksploatację
odpowiedź

Wykonanie pomiarów elektrycznych odnotowuje się w :

 • dzienniku konserwacji
 • księdze rewizyjnej urządzenia
 • protokole z badań UDT
 • instrukcji eksploatacji
odpowiedź

Zawartość dokumentacji uzupełniającej wynika z :

 • instrukcji eksploatacyjnej urządzenia
 • rozporządzenia MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • wytycznych inspektora dozoru technicznego
 • przepisów Prawo Budowlane
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Konserwującemu nie wolno:

 • obsługiwać urządzeń dozoru technicznego
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Czynności konserwujących nie wykonuje się dla UTB, które:

 • posiadają ręczny napęd wszystkich mechanizmów
 • są zasilane jednofazowo
 • posiadają napęd spalinowy
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawdziwe
odpowiedź

Obowiązki konserwującego określone są:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w rozporządzeniu MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, modernizacji i napraw UTB
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

 • numer zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • nazwę organu wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne
 • datę ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Wniosek o badanie urządzenia technicznego można złożyć:

 • pisemnie w oddziale dozoru technicznego
 • elektronicznie przy pomocy portalu e-UDT
 • telefonicznie
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

 • datę następnego przeglądu konserwacyjnego
 • datę wykonania przeglądu konserwacyjnego
 • imię i nazwisko operatora obsługującego urządzenie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

 • karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych są:

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem osobistym
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacyjnego operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
odpowiedź

Która z przedstawionych napraw wymaga uzgodnienia z organem dozoru technicznego:

 • wymiana uszkodzonych elementów układu podnoszenia
 • wymiana uszkodzonych elementów układu sterowania
 • wymiana uszkodzonych elementów układu zasilania
 • prostowanie elementów konstrukcji nośnej urządzenia
odpowiedź

Badanie doraźno – eksploatacyjne wykonuje się m.in. po :

 • po zmianie miejsca pracy urządzenia nie wymagającego ponownego montażu
 • po wymianie mechanizmów układu jezdnego
 • wymianie urządzeń chwytających
 • po wymianie elementów układu sterującego
odpowiedź

Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:

 • uzgodnienie dokumentacji modernizacji z organem dozoru technicznego
 • wykonanie uzgodnionej modernizacji przez zakład posiadający uprawnienie do modernizacji wydany przez organ dozoru technicznego
 • sporządzenie protokołu z wykonanej modernizacji przez zakład uprawniony
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy wykonania pomiarów elektrycznych UTB zawarte są w:

 • ustawie o dozorze technicznym
 • rozporządzeniu MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji
 • w protokole z badań odbiorczych
 • decyzji zezwalającej na eksploatację
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej przegląd stanu konstrukcji nośnej w tym i połączeń rozłącznych i nierozłącznych UTB konserwator wykonuje nie rzadziej niż raz na:

 • 6 miesięcy
 • 3 miesiące
 • 12 miesięcy
 • 24 miesiące
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji może wykonywać przeglądy konserwacyjne:

 • tylko urządzeń wymienionych w zakresie uprawnienia
 • wszystkich urządzeń podlegających dozorowi technicznemu
 • wszystkich urządzeń służących do przenoszenia osób i towarów
 • wszystkich UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora UDT
odpowiedź

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Obowiązek sporządzenia dokumentacji określającej stopień wykorzystania resursu UTB spoczywa na:

 • eksploatującym
 • obsługującym
 • konserwującym
 • pracowniku służby technicznej
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez konserwatora przepisów o dozorze technicznym:

 • konserwator otrzymuje pisemne upomnienie
 • konserwator otrzymuje mandat karny
 • organ wydający zaświadczenia kwalifikacyjne cofa wydane uprawnienia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa inspektor w protokole z badania
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego podlega:

 • karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Proces modernizacji UTB obejmuje m.in.:

 • uzgodnienie dokumentacji modernizacji z organem dozoru technicznego
 • wykonanie uzgodnionej modernizacji przez zakład posiadający uprawnienia do modernizacji wydany przez organ dozoru technicznego
 • sporządzenie protokołu z wykonanej modernizacji przez zakład uprawniony
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT:

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedź jest niepoprawna
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga m.in.:

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawdziwe
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lun jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Prawidłowy wpis w dzienniku konserwacji powinien zawierać m.in.:

 • datę wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego do konserwacji
 • imię i nazwisko operatora obsługującego urządzenie
 • miejsce wykonania czynności konserwacyjnych
 • imię i nazwisko konserwatora dokonującego przeglądu konserwacyjnego
odpowiedź

Informacje dotyczące zakresu wykonywanych czynności konserwacyjnych są zawarte w:

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z naszych kursów konserwatora suwnicy, wózka, żurawia HDS, podestów czy żurawia warsztatowego to zapraszamy na szkolenia, które pomogą Ci zdać egzaminy UDT.

Egzamin na konserwatora UDT

Niezbędne do pracy konserwatora UDT jest odbycie dedykowanego kursu. Aby uzyskać odpowiednie uprawnienia, należy przystąpić do egzaminu państwowego i ukończyć go z pozytywnym wynikiem. Egzamin UDT na konserwatora opiera się o zagadnienia teoretyczne oraz praktyczne. 

Kandydaci powinni mieć ukończone 18 lat, co najmniej podstawowe wykształcenie i brak przeciwwskazań lekarskich do pracy w zawodzie konserwatora UDT. 

Pytania na egzamin UDT konserwatora

Zapoznaj się z przygotowanymi przez nasz ośrodek pytaniami! Pomogą Ci sprawdzić swoją wiedzę i lepiej przygotować się do egzaminu. 

Osoby, które zdadzą egzamin UDT, otrzymują odpowiednie zaświadczenie, które uprawnia do pracy jako konserwator urządzeń przez 5 lat. UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.