4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Egzamin – Napełnianie i obsługa butli

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Co to jest URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ?

 • Jest to instytucja sprawująca nadzór nad projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń technicznych,
 • Osoba wykonująca badania techniczne,
 • Zakład uprawniony,
 • WDT.
odpowiedź

Które akty prawne regulują międzynarodowy transport materiałów niebezpiecznych ?

 • ADR, RID
 • UDT, WDT,
 • PIP,
 • NIK.
odpowiedź

Jakie akty prawne obowiązują podczas transportu materiałów niebezpiecznych ?

 • ADR – umowa dotycząca przewozów materiałów niebezpiecznych w transporcie drogowym oraz RID – umowa dotycząca przewozów materiałów niebezpiecznych koleją.
 • Ustawa o Dozorze Technicznym,
 • Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych,
 • Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.
odpowiedź

Jakim kolorem jest oznakowana butla z tlenem ?

 • Dowolny,
 • Niebieska,
 • Niebieska z białym kołnierzem natomiast butla na tlen medyczny ma barwę białą.
 • Brązowym.
odpowiedź

Co to są przenośne zbiorniki ciśnieniowe ?

 • a. Ciśnieniowe naczynie transportowe spawane o pojemności ponad 150 litrów, nie większej niż 1000 litrów;
 • Jednoprzestrzeniowe nieizolowane naczynia o pojemności od 150 cm3 do 1500 dm3
 • Butla, wiązka butli, beczka ciśnieniowa naczynie kriogeniczne,
 • Naczynie izolowane cieplnie o pojemności nie większej niż 500 litrów, przeznaczone do przechowywania i transportowania gazów skroplonych, schłodzonych;
odpowiedź

Co to jest butla ?

 • Ciśnieniowe naczynie transportowe spawane o pojemności ponad 150 litrów, nie większej niż 1000 litrów,
 • Jednoprzestrzeniowy nieizolowany zbiornik o pojemności od 350cm³ do 150dm³,
 • Ciśnieniowe naczynie transportowe o pojemności większej niż 150l,
 • Naczynie izolowane cieplnie o pojemności nie większej niż 500 litrów, przeznaczone do przechowywania i transportowania gazów skroplonych, schłodzonych;
odpowiedź

Co to jest wiązka butli ?

 • Zestaw transportowy butli połączonych ze sobą wspólnym kolektorem i razem trwale umocowanych;
 • Więcej niż 3 butle w jednym koszu,
 • Więcej niż 1 butla w jednym koszu,
 • Ciśnieniowe naczynie transportowe spawane o pojemności ponad 150 litrów, nie większej niż 1000 litrów,
odpowiedź

Kto powinien sprawdzać szczelność osprzętu ?

 • Inspektor Dozoru Technicznego,
 • Operator zbiornika,
 • Napełniający,
 • Zakład napełniający podczas napełniania i po napełnieniu zbiorników/butli.
odpowiedź

Kto jest upoważniony do przeprowadzenia legalizacji butli ?

 • Tylko inspektor Urzędu Dozoru Technicznego.
 • Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy
 • Wykwalifikowany pracownik Zakładu Legalizacyjnego
 • Uprawniony inspektor ochrony środowiska
odpowiedź

Po czym poznajemy, że butla zalegalizowana jest przez inspektora UDT ?

 • Po znaczniku inspektora UDT umieszczonym przed datą legalizacji.
 • Ma naklejoną etykietę ostrzegawczą
 • Zawór butli jest oznaczony znakiem π
 • Do butli jest załączona Księga Rewizyjna Zbiornika
odpowiedź

Co to jest data legalizacji ?

 • Data legalizacji jest to maksymalny termin do którego możemy butlę napełniać i składa się ona z miesiąca i dwóch ostatnich cyfr roku. Przed datą musi znajdować się znacznik inspektora UDT.
 • Jest to data po upływie której butla powinna być zutylizowana
 • Jest to data zwrotu butli do producenta w celu przeprowadzenia badań
 • Jest to data po przekroczeniu której butla nie może być transportowana
odpowiedź

Kto może napełniać butle ?

 • Tylko osoba posiadająca kwalifikacje do napełniania zbiorników przenośnych, butli –wydanych przez właściwy organ Dozoru Technicznego
 • Tylko osoba która przeszła szkolenie stanowiskowe w Zakładzie Legalizacyjnym
 • Tylko osoba mająca doświadczenie w obsłudze zbiorników ciśnieniowych
 • Tylko osoba która przeszła szkolenie stanowiskowe w Zakładzie Legalizacyjnym i ma doświadczenie w obsłudze zbiorników ciśnieniowych
odpowiedź

Jaka powinna być wysokość znaków na butlach ?

 • Wysokość znaków wybijanych na butli zależna jest od jej średnicy:

  - butle o średnicy do 140 mm - wysokość znaków od 2,5 mm,

  - butle o średnicy od 140 mm - wysokość znaków od 5 mm.

 • Wysokość znaków powinna wynosić 1/32 średnicy butli
 • Wysokość znaków powinna się zawierać pomiędzy 1/32 a 1/50 średnicy butli
 • Wysokość znaków powinna umożliwiać ich odczytanie przy normalnym oświetleniu
odpowiedź

Czy możemy dokonywać naprawy zmieniać oznakowania, przerabiać butle lub zawory?

  Nie. Mogą to przeprowadzać tylko zakłady do tego uprawnione przez UDT lecz poświadczone to musi być znaczkiem inspektora UDT
 • Nie, mogą to przeprowadzić wyłącznie osoby uprawnione przez Państwową Inspekcje Pracy
 • Tak jeżeli nie wpływa ona na bezpieczeństwo użytkowania butli
 • Tak, możemy dokonywać napraw butli lub wymieniać zawór butlowy.
odpowiedź

Czy sami możemy przeprowadzić zmianę oznaczeń?

 • Zwiększanie lub zmniejszanie liczby oraz skracanie oznaczeń może być w uzasadnionych przypadkach wykonane za zgodą właściwego organu UDT
 • W uzasadnionych przypadkach możemy zasiatkować oznaczenie na butli
 • Tak, jeżeli nie wpłynie to na użytkowanie butli
 • Tak, jeżeli jesteśmy właścicielem butli
odpowiedź

W jaki sposób powinny być nanoszone oznaczenia ?

 • Oznaczenia powinny być nanoszone na butle w sposób trwały, metodą wybijania twardym metalem lub grawerowania
 • Oznaczenia powinny być nanoszone na butle w sposób trwały za pomocą szablonu
 • Oznaczenia powinny być nanoszone na butle w sposób trwały farbami niezmywalnymi
 • Oznaczenia powinny być nadrukowane na butle w sposób umożliwiający ich odczytanie w warunkach normalnej eksploatacji butli
odpowiedź

Jakie są metody oznakowania butli ?

 • Trwałe (nabijane)
 • Ostrzegawcze (naklejki)
 • Barwy (kolor butli)
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dlaczego wybijamy oznaczenia na górnej części butli ?

 • Aby nie ścierały by się przy użytkowaniu, transporcie
 • Przy produkcji butli metodą kucia, ciągnienia kielich butli ma największą grubość ścianki
 • Aby oznakowanie było łatwe do odczytania
 • Ze względu na stosowanie kodu barwnego
odpowiedź

Czy oznaczenia mogą być zmieniane ?

 • Oznaczenia mogą być zmieniane tylko za zgodą właściwego organu dozoru technicznego.
 • Oznaczenia mogą być zmienione przez użytkownika butli
 • Oznaczenia na butli mogą być zmienione tylko przez inspektora Inspekcji Budowlanej
 • Oznaczenia na butli nie mogą być zmieniane
odpowiedź

Co oznacza zasiatkowanie numeru fabrycznego butli?

 • Oznacza zmianę przeznaczeni butli
 • Oznacza butlę przeznaczoną do utylizacji
 • Oznacza zmianę właściciela butli
 • Oznacza że butla może być napełniana poza krajem produkcji
odpowiedź

Co oznacza znak π wybity na butli?

 • Znak π oznacza zgodność z wymaganiami Jednostki Notyfikowanej
 • Znak π oznacza możliwość napełniania butli różnymi czynnikami
 • Znak π oznacza zgodność z dyrektywą unijną 2102/35/UE w sprawie transportowych urządzeń ciśnieniowych
 • Znak π oznacza zakaz używania butli poza krajem pochodzenia
odpowiedź

Co oznacza oznaczenie UT na butli do gazów sprężonych?

 • Oznaczenie UT na butli oznacza możliwość użytkowania pod wodą
 • Oznaczenie UT na butli oznacza sposób przeprowadzenia próby wytrzymałościowej
 • Oznaczenie UT na butli oznacza zakaz używania butli pod wodą
 • Oznaczenie UT na butli zakazuje stosowania butli poniżej 0o C
odpowiedź

Czy wolno napełniać butlę innymi gazami ?

 • Butle mogą być napełniane tylko gazami na jakie zostały dopuszczone.
 • Butle mogą być napełniane innymi gazami za zgodą właściciela
 • Butle mogą być napełniane innymi gazami pod nadzorem Inspektora UDT
 • Butle mogą być napełniane innymi gazami do 2/3 ciśnienia napełniania
odpowiedź

Czy butle możemy używać do innych celów ?

 • Butli nie możemy używać niezgodnie z przeznaczeniem.
 • Butla może być używana do innych celów jeżeli właściciel wyrazi na to zgodę na piśmie
 • Butla może być używana do innych celów pod warunkiem przestrzegania przepisów BHP
 • Butla może być używana do innych celów jeżeli nie ma ważnej legalizacji
odpowiedź

Czy jest wymagana nazwa właściciela butli ?

 • Nazwa właściciela butli jest wymagana
 • Nazwa właściciela butli nie jest wymagana
 • Nazwa właściciela jest umieszczona w Księdze Rewizyjnej butli
 • . Nazwa właściciela butli powinna zawierać jego adres i nr. telefonu
odpowiedź

Gdzie jest podane ciśnienie napełniania ?

 • Na głowicy butli
 • Na ściance zbiornika
 • Na dennicy zbiornika
 • Na szyjce butli
odpowiedź

Co zrobić w przypadku gdy butla jest przepełniona ?

 • Przetankować do instalacji napełniającej nadmiar gazu
 • Wypuścić nadmiar czynnika w powietrze
 • Butla przepełniona nie stanowi zagrożenia, nie musimy nic robić
 • Zabezpieczyć butle i wezwać służby ratunkowe
odpowiedź

Czy zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami, jeśli tak to kiedy ?

 • Zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami podczas magazynowania i transportu
 • Zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami podczas transportu po drogach krętych
 • Zawory butlowe powinniśmy chronić kołpakami podczas magazynowania w magazynach otwartych
 • Zaworów butlowych nie musimy chronić kołpakami podczas magazynowania i transportu
odpowiedź

Jak chronimy zawór butlowy w transporcie i podczas magazynowania ?

 • Przez nakręcenie kołpaka ochronnego.
 • Przez zabezpieczenie zaworu folią termokurczliwą
 • Przez zastosowanie dodatkowego zabezpieczenia siatkowego
 • Nie ma takiej potrzeby
odpowiedź

Jakie jest najnowszy rodzaj gwintu ?

 • Gwint E 25
 • Gwint E 125
 • Gwint E 20
 • Gwint PE 25
odpowiedź

Co to jest waga brutto ?

 • Jest to waga zbiornika, zaworu i czynnika zawartego w butli
 • Jest waga czynnika zawartego w butli
 • Jest to waga butli wraz zaworem
 • Jest waga samego zbiornika
odpowiedź

Co to jest waga kontrolna i do czego służy ?

 • Jest to waga na której możemy dokonać weryfikacji czy ilość napełnianego gazu jest prawidłowa
 • Jest waga na której ważymy butle
 • Jest to waga na której ważymy butle wraz z kołpakiem
 • Jest waga na której weryfikujemy wagę zbiornika przed napełnieniem
odpowiedź

Jak powinna być napełniona prawidłowo butla, przeznaczona na gazy skroplone (CO2) ?

 • Butle na CO2 (skroplone) napełniamy tak, aby nie przekroczyć wagi brutto.
 • Butle na CO2 (skroplone) napełniamy tak, aby nie przekroczyć ciśnienia napełniania
 • Butle na CO2 (skroplone) napełniamy tak, aby nie przekroczyć czasu napełniania
 • Butle na CO2 (skroplone) napełniamy tak, aby nie przekroczyć temperatury napełniania
odpowiedź

Po czym poznajemy, że butla jest przeznaczona do magazynowania CO2 ?

 • Po barwie ochronnej, oraz trwałych oznaczeniach wybitych na jej głowicy (pełna nazwa gazu i wzór chemiczny)
 • Po specjalnym kształcie zaworu
 • Jest przechowywana w specjalnym magazynie
 • Po specjalnym kształcie zbiornika
odpowiedź

Jakie oznaczenia na butli dopuszczonej do eksploatacji mogą być zasiatkowane ?

 • Ciśnienie robocze
 • Nazwa czynnika roboczego
 • Numer fabryczny
 • Pojemność zbiornika
odpowiedź

Legalizacja butli polega na ?

 • Legalnym wprowadzaniu butli do obrotu na terenie Polski
 • Zważeniu butli na wadze legalizowanej przez urząd miar i wag
 • Cyklu badań przeprowadzonych przez specjalistę UDT w celu dopuszczenia jej do eksploatacji
 • Uzupełniniu wpisu do księgi rewizyjnej
odpowiedź

Jakie nadciśnienie powinno być w butli na gaz sprężony do napełnienia ?

 • Co najmniej 1,5 bar
 • Butla powinna być opróżniona i wysuszona wewnątrz
 • Co najmniej 0,5 bar
 • Nie ma znaczenia
odpowiedź

Jaka jest relacja pomiędzy wartością ciśnienia próbnego butli, a wartością ciśnienia roboczego ( 200 bar / 150 bar ) ?

 • Ciśnienie napełnienia (robocze) wynosi odpowiednio 2/3 ciśnienia próbnego
 • Ciśnienie napełnienia (robocze) jest równe ciśnieniu próbnemu
 • Brak relacji pomiędzy wartością ciśnienia próbnego, a ciśnieniem napełniania
 • Ciśnienie napełniania jest o30% niższe od ciśnienia próbnego
odpowiedź

Przy jakim stężeniu tlenu w powietrzu można wykonywać pracę ?

 • Mniejszym niż 18%
 • Pomiędzy 18% a 22%
 • Większym niż 22%
 • Pomiędzy 19% a 22%
odpowiedź

Jakie oznaczenie dodatkowe powinno się znajdować na butli na gaz skroplony?

 • Masa brutto i masa netto
 • Ciśnienie napełnienia
 • Nazwę wypełniacza
 • Masa zaworu
odpowiedź

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.