Egzamin – Podesty ruchome masztowe i stacjonarne

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie?

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych?

Dozorem technicznym nazywamy?

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje?

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako?

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać?

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego?

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący?

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor?

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez?

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to?

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to?

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to?

Nieszczęśliwy wypadek to?

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest?

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje?

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi?

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych?

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem?

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.?

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi?

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone?

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie?

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza?

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje?

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest?

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w?

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Przeciążanie UTB w trakcie pracy?

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.?

Obowiązki obsługującego określone są?

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez?

Jednostka dozoru technicznego jest?

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie?

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają?

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać?

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać?

Decyzja wydana przez UDT?

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która?

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT?

Zaświadczenia kwalifikacyjne?

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego?

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje?

Instrukcja eksploatacji to?

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się?

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są?

Obsługujący który jest świadkiem wypadu ma obowiązek?

Formami dozoru technicznego są?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu?

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony?

Instrukcja stanowiskowa?

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący?

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje?

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z?

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta?

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to?

Ważność aparatu chwytnego wynosi?

Sposób kotwienia masztu do ściany określa?

W przypadku awarii sterowania lub zaniku napięcia obsługujący?

Napęd występujący w podestach masztowych to napęd?

Który z wymienionych elementów nie należy do podestu masztowego?

Do jakiej wysokości podesty masztowe mogą być wolnostojące?

Od jakiej wysokości podesty masztowe maja być kotwione?

Najczęściej występującym zespołem napędowym w podestach masztowych to?

Podłoga platformy podestu masztowego powinna cechować się?

Przeciążenie podestu masztowego może nastąpić poprzez?

Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli?

Głównymi elementami konstrukcyjnymi podestu masztowego są?

Łącznik bezpieczeństwa ”STOP” służy do?

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje?

Na bezpieczna eksploatacje podestu masztowego maja wpływ?

Zasady bezpiecznej eksploatacji podestów masztowych określone są przez?

Próbę działania hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy z obciążeniem ( Qn - udźwig nominalny)?

Podest masztowy wyposażony jest w możliwość opuszczania awaryjnego?

Czynniki atmosferyczne wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy to?

Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do?

Przed rozpoczęciem pracy obsługującypowinien?

Dźwignie i przyciski służące do sterowania podestem masztowym powinny być?

W czasie obsługi podestu obsługujący?

Przed rozpoczęciem pracy podest ruchomy powinien sprawdzić?

Przed rozpoczęciem pracy do obowiązków obsługującego należy?

Obsługujący urządzenie może odmówić pracy podestem w przypadku?

Wchodzenie osób na platformę robocza podestu masztowego jest dozwolone?

Podest masztowe wyposażone są w możliwość opuszczania awaryjnego?

Strefa bezpieczeństwa pracy podestu powinna być ogrodzona w?

Obsługujący sprawdza stan techniczny podestu podczas?

Udźwig podestu masztowego można przekroczyć w przypadku?

Aby sprawdzić działanie awaryjnego opuszczania należy?

Praca na podporach?

Udźwig podestu masztowego określa?

Do sposobów opuszczania awaryjnego podestu masztowego należy?

Czy jest możliwa praca niesprawnym podestem ruchomym?

Instrukcja Obsługi podestu ruchomego powinna być?

Aby zwiększyć wysokość robocza podestu masztowego dopuszcza się?

Sprawdzanie działania łączników krańcowych?

Gdy podest masztowy ulegnie uszkodzeniu?

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się?

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra obsługujący powinien?

Przedstawiony na rysunku element wyposażenia podestu to?

Na rysunku element nr 3 wyposażenia podestu to?

Na rysunku element nr 2 wyposażenia podestu to?

Na rysunku element nr 1wyposazenia podestu to?

Na rysunku element nr 4 wyposażenia podestu to?

Przedstawiona na rysunku tabela określa?

Zabe+A84 :H127zpieczenia mechaniczne na podeście to?

Aparat chwytny sprawdzamy w większości przypadków (Qn - udźwig nominalny)?

Bramka wejściowa na podest otwiera się?

Zabezpieczenia elektryczne podestu masztowego to?

Ogranicznik prędkości zabezpiecza podest masztowy przed?

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome masztowe i stacjonarne.