Egzamin – Podesty ruchome stacjonarne

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie?

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych?

Dozorem technicznym nazywamy?

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje?

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako?

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać?

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego?

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący?

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zżycia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor?

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez?

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to?

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to?

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to?

Nieszczęśliwy wypadek to?

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest?

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje?

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi?

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych?

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem?

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.?

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi?

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone?

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie?

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza?

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje?

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest?

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w?

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Przeciążanie UTB w trakcie pracy?

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.?

Obowiązki obsługującego określone są?

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez?

Jednostka dozoru technicznego jest?

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie?

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają?

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać?

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać?

Decyzja wydana przez UDT?

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która?

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT?

Zaświadczenia kwalifikacyjne?

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego?

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje?

Instrukcja eksploatacji to?

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się?

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są?

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek?

Formami dozoru technicznego są?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu?

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony?

Instrukcja stanowiskowa?

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący?

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje?

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z?

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta?

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to?

Zamki hydrauliczne zabezpieczają mechanizm przed?

Próbę szczelności przeprowadzamy z obciążeniem ( Qn-udźwig nominalny)?

Zawór przelewowy służy do?

W skład budowy podestu stacjonarnego wchodzą miedzy innymi?

W przypadku gdy na urządzeniu brah oznaczeń i piktogramów wymaganych przez instrukcje obsługi?

Prawidłowe jest stwierdzenie?

Przeciążenie podestu stacjonarnego może nastąpić poprzez?

Który z zaworów nie występuje w układach hydraulicznych w podestach stacjonarnych?

Podłoga platformy podestu stacjonarnego powinna być?

Stateczność podestu stacjonarnego zależy od?

Bramka wejściowa na platformę robocza otwiera się?

Zabezpieczenia elektryczne to?

Obsługującemu podest stacjonarny zabrania się?

Przyczyna wypadków na podestach są?

Udźwig podestu stacjonarnego to?

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący podestem stacjonarnym powinien?

Do obowiązków obsługującego należy?

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się?

Sygnał :STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać?

W przypadku awarii sterowania lub zaniku napięcia obsługujący?

Strefa bezpieczeństwa podczas pracy podestem stacjonarnym będącym w ruchu zależy od?

Aby zwiększyć wysokość robocza podestu masztowego dopuszcza się?

Jakie cechy powinien posiadać łącznik bezpieczeństwa STOP?

Czynniki atmosferyczne wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy to?

Średnio na osobę wchodząca na pomost roboczy przyjmujemy?

Podesty stacjonarne wyposażone są w możliwość opuszczania awaryjnego?

Instrukcja obsługi podestu stacjonarnego powinna być?

Zabezpieczeniami mechanicznymi platformy roboczej są?

Urządzeniami bezpieczeństwa w podestach hydraulicznych są?

Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do?

Dźwignie i przyciski służące do sterowania urządzeniem?

Elementem wytwarzającym ciśnienia w układzie hydraulicznym podestu stacjonarnego jest?

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest?

Obowiązkiem obsługującego jest?

Dozwolona jest praca przy wietrze nieprzekraczającym?

Czy każdy podest ma być wyposażony w możliwość opuszczania awaryjnego?

Sprawdzanie działania łączników krańcowych?

Aby sprawdzić działanie awaryjnego opuszczania należy?

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome stacjonarne.