4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Operator podestów Cena od 350 zł

Szczegóły

Egzamin – Podesty ruchome stacjonarne

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome stacjonarne.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy:

 • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT,WDT,TDT
odpowiedź

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska Inspektor:

 • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, W wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji Iub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to:

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • decyzję i protokół z wykonanych czynności
 • deklarację zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczną i dynamiczną
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Jednostką dozoru technicznego jest:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy Dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie mają określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT:

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedź jest niepoprawna
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to:

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są:

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa:

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalną masą podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

Zamki hydrauliczne zabezpieczają mechanizm przed:

 • niekontrolowanym ruchem mechanizmu w przypadku uszkodzenia przewodów hydraulicznych
 • wzrostem ciśnienia powyżej ciśnienia nominalnego
 • zmianą kierunku przepływu oleju hydraulicznego w układzie
 • nie muszą być stosowane
odpowiedź

Próbę szczelności przeprowadzamy z obciążeniem ( Qn-udźwig nominalny):

 • Q=1Qn
 • Q=1,1Qn
 • Q=1,25Qn
 • z obciążeniem dowolnym
odpowiedź

Zawór przelewowy służy do:

 • ograniczenia wzrostu ciśnienia powyżej ciśnienia nominalnego W układzie hydraulicznym
 • zabezpieczenia przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
 • regulacji ciśnienia W układzie hydraulicznym
 • ograniczenia prędkość opuszczania platformy roboczej
odpowiedź

W skład budowy podestu stacjonarnego wchodzą między innymi:

 • platforma robocza i liny mechanizmu podnoszenia
 • platforma robocza, barierki, mechanizm podnoszenia
 • maszt, platforma robocza
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

W przypadku, gdy na urządzeniu brak oznaczeń i piktogramów wymaganych przez instrukcję obsługi:

 • obsługujący przystępuje do pracy
 • obsługujący informuje inspektora UDT
 • obsługujący odmawia pracy na tym urządzeniu i informuje o powodzie swej decyzji przełożonego
 • obsługujący może pracować tym urządzeniem zachowując wzmożoną czujność
odpowiedź

Prawidłowe jest stwierdzenie:

 • zabronione jest używanie na platformie roboczej podestu roboczego drabin i rusztowań
 • można dowolnie łączyć ze sobą dwie sąsiadujące platformy robocze
 • można zdemontować elementy balustrad platform roboczych jeśli przeszkadzają w pracy
 • wolno przechodzić z jednej platformy roboczej na drugą
odpowiedź

Przeciążenie podestu stacjonarnego może nastąpić poprzez:

 • obciążenie platformy roboczej masą większą niż udźwig
 • nieprawidłowe rozłożenie obciążenia na platformie
 • kontakt transportowanego ładunku z wystającymi elementami na budynku
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Który z zaworów nie występuje w układach hydraulicznych w podestach stacjonarnych ?

 • zawory bezpieczeństwa
 • zawory przelewowe
 • zamki hydrauliczne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Podłoga platformy podestu stacjonarnego powinna być:

 • powierzchnią przeciwpoślizgową
 • powierzchnią trudną do czyszczenia
 • powierzchnia śliską
 • powierzchnią trudno odprowadzającą wodę
odpowiedź

Stateczność podestu stacjonarnego zależy od:

 • wysokości podnoszenia
 • właściwego posadowienie na fundamencie
 • wysięgu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Bramka wejściowa na platformę roboczą otwiera się:

 • na zewnątrz
 • do wewnątrz
 • dowolnie
 • platformy robocze nie są wyposażane w barierki wejściowe
odpowiedź

Zabezpieczenia elektryczne to:

 • łączniki krańcowe
 • barierki
 • szafa sterownicza
 • kaseta sterownicza
odpowiedź

Obsługującemu podest stacjonarny zabrania się:

 • przeciążania podestu
 • niewłaściwego rozmieszczenia ładunków na platformie
 • naprawy podestu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Przyczyną wypadków na podestach są:

 • nieprzestrzeganie instrukcji eksploatacji
 • nieprzestrzeganie przepisów BHP
 • lekceważenie zagrożeń, które mogą znajdować się w otoczeniu podestu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Udźwig podestu stacjonarnego to:

 • ilość osób i masa ładunku ustalona przez producenta
 • wytrzymałość elementów nośnych podestu
 • pulpit sterowania podestem
 • napęd podestu
odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący podestem stacjonarnym powinien:

 • zapoznać się z dokumentacją
 • sprawdzić działanie podestu zgodnie z instrukcją obsługi
 • sprawdzić konstrukcję w miejscach dostępnych
 • wszystkie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Do obowiązków obsługującego należy:

 • obsługa podestu zgodnie z własną intuicją i nabytym doświadczeniem
 • przestrzeganie instrukcji obsługi oraz przepisów BHP
 • wykonywanie wszystkich poleceń przełożonych
 • wszystkie z powyższych odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

 • z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
 • z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
 • bez ciężaru
 • z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu
odpowiedź

Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

 • wyłącznie hakowy
 • wyłącznie sygnalista
 • każda osoba
 • wyłącznie kierownik zakładu lub budowy
odpowiedź

W przypadku awarii sterowania lub zaniku napięcia obsługujący:

 • ewakuuje się przy pomocy linki asekuracyjnej
 • podesty stacjonarne są wyposażane w układ awaryjnego uwalniania osób z platformy roboczej
 • wezwie służby ratownicze
 • skorzysta z drugiego podestu
odpowiedź

Strefa bezpieczeństwa podczas pracy podestem stacjonarnym będącym w ruchu zależy od:

 • wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
 • rodzaju prac wykonywanych przy wykorzystaniu podestu
 • wysokości i prędkości z jaką transportowany jest ładunek
 • strefę bezpieczeństwa określa inspektor BHP oraz producent w instrukcji eksploatacji
odpowiedź

Aby zwiększyć wysokość roboczą podestu masztowego dopuszcza się:

 • użycie palety EURO ułożonej na barierkach i solidnie zamocowanej, pod warunkiem wykonywania pracy tylko przez jedną osobę
 • użycie innych urządzeń np.: drabin
 • użycie atestowanego rusztowania pod warunkiem, że zajmuje ono max 75% powierzchni platformy
 • jest zabronione
odpowiedź

Jakie cechy powinien posiadać łącznik bezpieczeństwa STOP ?

 • być koloru czerwonego i jego odblokowanie powinno przebiegać w sposób zamierzony.
 • być koloru niebieskiego
 • jego odblokowanie powinno przebiegać automatycznie
 • nie powinien wystawać poza swoją obudowę
odpowiedź

Czynniki atmosferyczne wpływające bez pośrednio na bezpieczeństwo pracy to:

 • temperatura poniżej zera
 • wiatr
 • opady deszczu
 • słońce
odpowiedź

Średnio na osobę wchodzącą na pomost roboczy przyjmujemy:

 • 90kg
 • ilość osób mogących przebywać na platformie roboczej określa producent
 • 80kg
 • 100kg
odpowiedź

Podesty stacjonarne wyposażone są w możliwość opuszczania awaryjnego:

 • tylko podnoszące powyżej 5m
 • tylko podnoszące powyżej 20m
 • wszystkie
 • nie wyposaża się podestów masztowych w tego typu mechanizmy
odpowiedź

Instrukcja obsługi podestu stacjonarnego powinna być:

 • dostępna na podeście
 • znajdować się tylko w zakładzie pracy
 • nie jest wymagana przy podeście, gdyż operator posiada odpowiednie umiejętności do pracy podestem
 • nie jest w ogóle potrzebna do obsługi
odpowiedź

Zabezpieczeniami mechanicznymi platformy roboczej są:

 • barierka
 • krawężnik
 • zderzak
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Urządzeniami bezpieczeństwa w podestach hydraulicznych są:

 • pompa
 • przewody hydrauliczne
 • siłowniki
 • zawory przelewowe, zamki hydrauliczne
odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa STOP służy do:

 • zatrzymania mechanizmów w sytuacji awaryjnej
 • wyłączania sterowania po zakończeniu pracy
 • wyłączenia zasilania po zakończeniu pracy
 • zatrzymywania platformy roboczej w czasie pracy
odpowiedź

Dźwignie i przyciski służące do sterowania urządzeniem:

 • nie muszą być opisane
 • muszą być opisane z w języku zrozumiałym dla obsługującego
 • mogą być opisane przy pomocy piktogramów
 • odpowiedź b i c są prawidłowe
odpowiedź

Elementem wytwarzającym ciśnienia w układzie hydraulicznym podestu stacjonarnego jest:

 • silnik hydrauliczny
 • pompa hydrauliczna
 • kompresor
 • sprężarka
odpowiedź

Wyłącznik bezpieczeństwa STOP jest:

 • zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
 • umieszczony blisko układu sterowania ruchami roboczymi
 • koloru czerwonego
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego jest:

 • wykonywanie przeglądów konserwacyjnych zgodnie z instrukcją konserwacji
 • usuwanie niesprawności podestu
 • przestrzeganie instrukcji obsługi
 • wszystkie z powyższych odpowiedzi są nie prawidłowe
odpowiedź

Dozwolona jest praca przy wietrze nieprzekraczającym:

 • 8m/s
 • wartości określonej w instrukcji eksploatacji
 • 12m/s
 • 14m/s
odpowiedź

Czy każdy podest ma być wyposażony w możliwość opuszczania awaryjnego:

 • tylko podnoszące powyżej 5m
 • tylko podnoszące powyżej 20m
 • podesty wyposażone są W mechanizm awaryjnego opuszczania
 • podnoszące powyżej 45m
odpowiedź

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

 • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
 • należy przeprowadzić tylko gdy są niesprawne
 • przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
 • należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy
odpowiedź

Aby sprawdzić działanie awaryjnego opuszczania należy:

 • wezwać konserwatora.
 • zapoznać się z instrukcją eksploatacji i postępować zgodnie z jej zapisami
 • nie podlega sprawdzaniu
 • podesty wiszące nie są wyposażane w układ awaryjnego uwalniania osób z platformy roboczej
odpowiedź

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: podesty ruchome stacjonarne.

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z naszych kursów operatora podestów to zapraszamy na szkolenia, które pomogą Ci zdać egzamin UDT.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.