4,9

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,9

Egzamin – Spawanie łukowe w osłonie gazu metody 131, 135, 136, 137, 138

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. Po ilu miesiącach przerwy w spawaniu spawacz traci kwalifikacje (uprawnienia) uzyskane przez zdany egzamin według normy EN ISO 9606 ?

 • Po sześciu miesiącach
 • Nie ma znaczenia
 • Po 12 miesiącach (po roku)
odpowiedź

2. Jaki wpływ wywiera brak przetopu ?

 • Zmniejsza się przekrój spoiny i następuje niekorzystne oddziaływanie karbu
 • Nie ma żadnego wpływu i znaczenia
 • Następuje korzystny rozkład naprężeń w przekroju spoiny
odpowiedź

3. W jaki dodatkowy sprzęt musi być wyposażony spawacz pracujący na wysokich konstrukcjach ?

 • Nie musi mieć żadnego sprzętu, wystarczą badania do pracy na wysokości
 • Rusztowanie do chodzenia na wysokościach powyżej 1m, kask ochronny, szelki zabezpieczające z podłączoną do nich liną asekuracyjną
 • Musi posiadać kask oraz linkę zabezpieczającą
odpowiedź

4. W konstrukcyjnej stali łatwo spawalnej zawartość węgla wynosi zwykle ?

 • Do 0,45% węgla
 • Do 0,25% węgla
 • Do 0,65 % węgla
odpowiedź

5. Świadectwo kwalifikacji spawacza winno być przechowywane ?

 • W kancelarii notarialnej
 • W domu spawacza
 • W miejscu wykonywania pracy przez spawacza
odpowiedź

6. Jakim symbolem numerycznym oznaczamy spawania łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego (metoda MAG) ?

 • 135
 • 141
 • 111
odpowiedź

7. Jak długo są ważne uprawnienia spawacza stali uzyskane przez zdany egzamin według EN ISO 9606-1 i AD 2000 ?

 • 1 rok
 • 1 rok lub 2 lata
 • 2 lub 3 lata
odpowiedź

8. Z jakim materiałem (substancjami) nie może stykać się armatura i przewody tlenowe ?

 • Miedzią
 • Olejami i tłuszczami
 • Wodą
odpowiedź

9. Jakie mogą być przyczyny powstawania rozprysków przy spawaniu w osłonie CO2 ?.

 • Zbyt duży posuw drutu, zbyt duże napięcie łuku, niewłaściwy rodzaj mieszanki lub niewłasciwe parametry spawania
 • Zbyt duża temperatura podgrzewania wstępnego
 • Niesprawne urządzenie spawalnicze
odpowiedź

10. Spawając wielkogabarytowe konstrukcje stalowe w wielu miejscach, gdzie należy umocować zacisk przewodu prądu powrotnego ?

 • Na stałe w dowolnym miejscu spawanej konstrukcji
 • Na stałe do stalowej konstrukcji hali w której odbywa się spawanie
 • Zmiennie w pobliżu miejsca spawania
odpowiedź

11. Jak przeciwdziała się powstawaniu pęcherzy gazowych (zaporowań) w spoinie przy spawaniu MAG ?

 • Przez właściwą ilość przepływającego gazu osłonowego i ochronę przed przeciągami
 • Przez ruchy końcem drutu elektrodowego i wysoką wydajność stapiania tego drutu
 • Przez pionowe prowadzenie palnika
odpowiedź

12. Spawanie metodą MAG z reguły odbywa się prądem stałym. Do jakiej biegunowości powinno się podłączać uchwyt spawalniczy - drut elektrodowy ?

 • Do biegunowości dodatniej
 • Do biegunowości ujemnej
 • Biegunowość nie ma znaczenia przy spawaniu metodą MAG
odpowiedź

13. Jak chronić należy otoczenie przed promieniowaniem przy spawaniu łukowym ?

 • Założyć wywieszkę z napisem "Uwaga promieniowanie"
 • Ochrona w ogóle nie jest potrzebna
 • Postawić parawany (zasłony) wokół stanowiska spawania
odpowiedź

14. Gdzie nie wolno stawiać butli z gazami technicznymi ?

 • W pomieszczeniach warsztatowych
 • Na wolnym powietrzu
 • W pobliżu otwartego ognia i grzejników
odpowiedź

15. Jakie mogą być przyczyny powstawania przyklejeń ?

 • Niskie natężenie prądu, duża prędkość spawania
 • Niewłaściwa pozycja spawania
 • Niewłaściwa średnica drutu elektrodowego
odpowiedź

16. W jakich jednostkach mierzy się napięcie łuku spawalniczego ?

 • W dżulach (J)
 • W amperach (A)
 • W woltach (V)
odpowiedź

17. Jaki rodzaj gazu osłonowego stosuje się przy spawaniu metodą MIG ?

 • Argon
 • CO2
 • Mieszanki argon + CO2
odpowiedź

18. Jakie typowe niezgodności spawalnicze występują przy spawaniu metodą MAG stali ?

 • Pęcherze gazowe i przyklejenia
 • Nadmierna wysokość lica spoin
 • Przesunięcie krawędzi łączonych elementów
odpowiedź

19. Czym można oczyszczać zakurzone źródeło spawalnicze ?

 • Tlenem
 • Powietrzem
 • Wodą
odpowiedź

20. Podaj właściwości CO2. Kiedy może stanowić zagrożenie dla spawacza ?

 • Jest palny oraz nieszkodliwy dla zdrowia
 • Lżejszy od powietrza jest korzystny dla zdrowia
 • Bezbarwny, bezwonny, cięższy od powietrza, niepalny. Jeżeli stężenie wynosi w powietrzu więcej niż 5%, to może powodować duszności
odpowiedź

21. Na podstawie jakich danych spawacz nastawia natężenie prądu spawania przy spawaniu łukowym ?

 • Informacji uzyskanych od elektryka
 • Danych ujętych w Instrukcji Technologicznej Spawania (WPS)
 • Informacji podanych w normie PN-EN ISP 9606 -1
odpowiedź

22. Co to jest rotametr (przepływomierz) i do czego służy ?

 • Miernik przepływającego gazu, pokazuje ilość przepływającego gazu
 • Miernik służący do sprawdzenia prędkości podawania drutu spawalniczego
 • Miernik do pomiaru natężenia prądu spawania
odpowiedź

23. Jakie zadania spełnia reduktor butlowy ?

 • Utrzymuje stałe ciśnienie w butli gazowej
 • Zabezpiecza butlę gazową przed wybuchem
 • Utrzymuje stałe ciśnienie robocze, niezależnie od spadku ciśnienia w butli gazowej podczas spawania
odpowiedź

24. Na czym polega zjawisko ugięcia łuku ?

 • Na odchyleniu łuku pod wpływem pola magnetycznego
 • Wywołane jest przeciągiem lub podmuchem wiatru
 • Spowodowane jest gazami wydzielającymi się podczas spawania
odpowiedź

25. Co dzieje się z parametrami spawania kiedy zwiększymy wolny wylot elektrody (odległość łuku od końcówki prądowej) ?

 • Wzrasta głębokość wtapiania
 • Zmniejsza się prąd spawania i stabilność łuku
 • Zmniejsza się ilość stapianego drutu elektrodowego w jednostce czasu
odpowiedź

26. Jakie znasz metody przechodzenia metalu przez łuk spawalniczy podczas spawania metodą MAG ?

 • Zwarciowe i natryskowe
 • Stałe i zmienne
 • Kaskadowe i ciągłe
odpowiedź

27. Które niezgodności spawalnicze osłabiają spoinę najbardziej ?

 • Pęcherze gazowe
 • Łagodne podtopienia
 • Przyklejenia i pęknięcia
odpowiedź

28. Jako ochronę przed pyłami i dymami spawalniczymi stosowana jest wentylacja nawiewna i wentylacja wyciągowa. Czego nie wolno stosować przy wentylacji nawiewnej ?

 • Wentylatora
 • Sprężonego powietrza
 • Tlenu
odpowiedź

29. Jakie promieniowanie powoduje przy spawaniu łukowym oparzenie odkrytych części ciała ?

 • Ultrafioletowe
 • Świetlne
 • Rentgenowskie
odpowiedź

30. Przy udzielaniu pierwszej pomocy osobie, która uległa oparzeniu należy ?

 • przekłuć pęcherze które się pojawiły na skórze poszkodowanego
 • smarować oparzone miejsca tłuszczem
 • na oparzone miejsca założyć jałową gazę
odpowiedź

31. Dlaczego części uchwytu spawalniczego przewodzące prąd elektryczny, powinny być izolowane ?

 • Poprawia się przez to pewność trzymania uchwytu
 • Lepiej można ująć uchwyt
 • Osłona stanowi izolacje prądową i zabezpiecza przed porażeniem prądu
odpowiedź

32. Przy spawaniu w którym gazie osłonowym powstaje największa ilość rozprysków ?

 • W czystym CO2
 • W mieszaninie gazów np. 75% argon + 25% CO2
 • W mieszance gazów np. 98% argonu + 2% CO2
odpowiedź

33. Co to jest za niezgodność spawalnicza nazywana przyklejeniem ?

 • Pustka materiałowa
 • Pęknięta spoina sczepna
 • Brak wtopienia spoiny w materiał podstawowy
odpowiedź

34. Jakie środki ochrony indywidualnej musi spawacz zawsze używać podczas spawania łukowego ?

 • Młotek do odbijania żużla
 • Rękawice skórzane i tarczę ochronną lub przyłbicę ochronną
 • Maskę przeciwpyłową
odpowiedź

35. Czy można spawać metodą MAG pełnymi drutami na budowie podczas silnego wiatru ?

 • Tak, nie widzę żadnych przeszkód w spawaniu
 • Nie, ponieważ osłona gazowa łuku spawalniczego przestaje istnieć
 • Tak, jednak po zwiększeniu przepływu gazu osłonowego
odpowiedź

36. Na co należy zwracać uwagę przed przystąpieniem do spawania MAG ?

 • Na spawanych brzegach nie powinno być śladów brudu, smaru, wilgoci lub farby
 • Na spawanych brzegach powinno usunąć się ślady obróbki skrawaniem
 • Specjalnie na nic
odpowiedź

37. Przy jakim natężeniu hałasu wymagane jest stosowanie nauszników ochronnych ?

 • Powyżej 100 dB
 • Powyżej 85 dB
 • Powyżej 70 dB
odpowiedź

38. Jak często powinna być zbadana szczelność i wytrzymałość eksploatowanych węży gazowych ?

 • Nie muszą być badane
 • Według przepisów Urzędu Dozoru Technicznego
 • W okresach stosownych do warunków ich eksploatacji lecz nie rzadziej niż jeden raz na kwartał
odpowiedź

39. Dlaczego spawalnicze źródła energii należy od czasu do czasu odkurzać ?

 • Ponieważ pogarszają się ich własności spawalnicze
 • Ze względu na estetykę
 • Ponieważ osiadający kurz pogarsza ich chłodzenie
odpowiedź

40. Co to jest inwertorowe źrodło energii (inwerter) ?

 • Transformator spawalniczy o szczególnie korzystnej cenie
 • Przetwornica wirująca o zmiennych obrotach wirnika
 • Prostonik spawalniczy cechujący się niskim ciężarem
odpowiedź

41. Do czego służy gaz osłonowy przy spawaniu MAG ?

 • Podwyższa temperaturę łuku spawalniczego
 • Chroni jeziorko spawalnicze przed dostępem powietrza
 • Chłodzi jeziorko spawalnicze
odpowiedź

42. Na co należy zwracać uwagę przy transporcie butli gazowych na terenie zakładu ?

 • Do butli powinien być przyczepiony list przewozowy
 • Butlę należy zabezpieczyć przed wstrząsem np. owinąć ją tkaniną
 • Butla musi mieć założony kołpak ochronny na czas transportu
odpowiedź

43. Jakie gaśnice stosuje się przy gaszeniu urządzeń będących pod napięciem elektrycznym ?

 • Śniegowe i proszkowe
 • Wodne i tetrowe
 • Można skutecznie zastosować każdy typ gaśnicy
odpowiedź

44. Gatunek stali S355 J2+N jest stalą ?

 • Konstrukcyjną łatwo spawalną
 • Wysokostopową łatwo spawalną
 • Nieuspokojoną średnio spawalną
odpowiedź

45. Który rodzaj prądu stanowi większe zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka w przypadku porażenia prądem ?

 • Prąd stały
 • Prąd przemienny
 • Oba rodzaje prądu są jednakowo niebezpieczne
odpowiedź

46. Od czego zależy wybór filtrów ochraniających oczy spawacza przy spawaniu łukowym ?

 • Intensywności promieniowania łuku spawalniczego
 • Temperatury łuku spawalniczego
 • Rodzaju prądu elektrycznego
odpowiedź

47. Na co należy zwracać uwagę przy stojących butlach ?

 • Butla acetylenowa nie może stać koło butli tlenowej
 • Muszą być oddalone minimum 10 metrów od miejsca spawania
 • Muszą być zabezpieczone przed upadkiem za pomocą obejm i uchwytów
odpowiedź

48. Jaka ilość przepływającego gazu osłonowego jest potrzebna dla właściwej osłony łuku ?

 • 25 – 30 l/min
 • 10 - 20 l/min
 • 2 – 4 l/min
odpowiedź

49. Spawanie metodą MAG podczas którego ręcznie prowadzi uchwyt spawalniczy zaliczane jest do spawania ?

 • Ręcznego
 • Automatycznego
 • Częściowo zmechanizowanego
odpowiedź

50. Jakie warunki sprzyjają utwardzeniu złącza spawanego ?

 • Szybkie stygnięcie strefy po spawaniu
 • Wolne stygnięcie strefy po spawaniu
 • Podgrzewanie elementu przed spawaniem
odpowiedź

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.