4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Operator suwnicy, żurawia Cena od 350 zł

Szczegóły

Egzamin – Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

4. Dozorem technicznym nazywamy :

 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako :

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy :

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 • wydaje decyzje wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcje Pracy
odpowiedź

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

19. Nieszczęśliwy wypadek to :

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
odpowiedź

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace, gdy :

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

41. Obowiązki obsługującego określone są :

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

43. Jednostka dozoru technicznego jest :

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

49. Decyzja wydana przez UDT :

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna
odpowiedź

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje
odpowiedź

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

55. Instrukcja eksploatacji to :

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

61. Obsługującemu nie wolno :

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

62. Formami dozoru technicznego są :

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone, jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone, jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

70. Instrukcja stanowiskowa :

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

72. Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje :

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalną masą podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

80. Łącznik suwnicy :

 • powinien znajdować się na moście suwnicy
 • może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP"
 • powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
 • powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym
odpowiedź

81. Łapy oporowe to :

 • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
 • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
 • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 • elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
odpowiedź

82. Zgarniacze to :

 • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
 • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
 • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 • elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
odpowiedź

83. Kleszcze szynowe to :

 • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów
 • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
 • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 • elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
odpowiedź

84. Jakie są różnice między wciągnikiem a wciągarką?

 • wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
 • wciągnik - zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
 • nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

85. Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są :

 • zgarniacze szynowe
 • łapy oporowe
 • silniki mechanizmów suwnicy
 • łączniki krańcowe
odpowiedź

86. Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są :

 • łapy oporowe
 • rezystory rozruchowe
 • łącznik STOP
 • hamulce bezpieczeństwa
odpowiedź

87. Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

 • reduktor
 • wciągnik
 • wciągarka
 • dźwigar
odpowiedź

88. Gdzie montowane są łapy oporowe?

 • na podeście suwnicy
 • do pasa dolnego czołownicy
 • na końcach torowiska
 • na opornikach/rezystorach rozruchowych
odpowiedź

89. Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

 • zgodnie z dokumentacja producenta
 • minimum 4
 • więcej niż 3
 • 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie
odpowiedź

90. Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów :

 • zasilania silników jazdy
 • sterowania suwnicy
 • zasilania suwnicy
 • oświetlenia suwnicy
odpowiedź

91. Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są :

 • czołownice i dźwigary
 • odboje i dźwigary
 • liny nośne oraz zblocze hakowe
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

92. Do czego służy blokada zerowa?

 • uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
 • powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
 • uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
 • zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy
odpowiedź

93. W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce :

 • automatyczne
 • taśmowe
 • trzy hamulce bębnowe
 • minimum dwa hamulce tarczowe
odpowiedź

94. Łącznik STOP :

 • rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
 • jest łącznikiem bezpieczeństwa
 • rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
 • musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu
odpowiedź

95. „Łącznik suwnicy” powinien znajdować się :

 • na moście suwnicy
 • w kabinie sterowniczej
 • w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
 • w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej
odpowiedź

96. Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są :

 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
 • zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
 • zderzaki, odboje, barierki ochronne
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

97. Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe
odpowiedź

98. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • 7%
odpowiedź

99. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

 • 2%
 • 5%
 • 7%
 • 10%
odpowiedź

100. Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

 • zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
 • odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
 • zderzaki, łapy oporowe, hamulce
 • zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe
odpowiedź

101. O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

 • do 3%
 • 10% ale nie więcej niż 5mm
 • do 15%
 • do 7%
odpowiedź

102. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

 • tak
 • nie
 • zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
 • nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe
odpowiedź

103. Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

 • tak
 • nie
 • tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
 • w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe
odpowiedź

104. Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

 • zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
 • blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
 • zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
 • tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy
odpowiedź

105. Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :

 • zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
 • bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
 • w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

106. Zderzaki suwnicy to :

 • nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
 • mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
 • zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

107. Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na :

 • podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
 • podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielka wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
 • zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
 • zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
odpowiedź

108. Zadaniem łapy oporowej jest :

 • zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
 • zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
 • zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
 • zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego
odpowiedź

109. Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia :

 • uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
 • samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
 • wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
 • prace suwnica w przypadku wykrycia braku zerowania
odpowiedź

110. Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

 • chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcje suwnicy
 • chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
 • do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
 • do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnica podczas silnego wiatru
odpowiedź

111. Na zdjęciu przedstawiono suwnice :

 • wspornikowa
 • bramowa
 • natorowa z wysięgnicą
 • półbramowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

112. Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" :

 • odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
 • ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
 • służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

113. Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

 • suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
 • suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
 • suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
 • udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t
odpowiedź

114. Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

 • blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
 • blokada ta oznacza, ze przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk "X"
 • blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnica z dwóch miejsc jednocześnie
 • blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej
odpowiedź

115. Nastawniki to elementy suwnicy służące do :

 • ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
 • sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
 • sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
 • sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy
odpowiedź

116. Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest :

 • łapa oporowa
 • łącznik krańcowy
 • odbój
 • zderzak
odpowiedź

117. Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

 • 10 t
 • 13,2 t
 • 3,2 t
 • przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t
odpowiedź

118. Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje :

 • wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
 • wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
 • wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

119. Czołownica to element :

 • suwnicy
 • wciągnika
 • wciągarki
 • zblocza hakowego
odpowiedź

120. O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy mają za zadanie :

 • zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inna suwnice
 • zapobiec przeciążeniu suwnicy
 • nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
 • uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna
odpowiedź

121. Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do :

 • wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
 • wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
 • natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
 • aktywowaniu hamulca awaryjnego
odpowiedź

122. W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to :

 • łączniki krańcowe
 • układ antykolizyjny
 • ograniczniki obciążeniowe
 • ograniczniki zwalniania ruchów
odpowiedź

123. Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone :

 • na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
 • w kabinie suwnicy
 • przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
 • na każdym widocznym słupie podporowym torowiska
odpowiedź

124. Skrót GNP oznacza :

 • Graniczna Nominalna Prędkość
 • ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
 • Gniazdo Niskiego Prądu
 • Grupa Natężenia Pracy
odpowiedź

125. Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest :

 • przywiązywanie zawiesi do haka
 • zapadka zabezpieczająca
 • przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
 • zawiesie sztywne czyli trawersa
odpowiedź

126. Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

 • żółtym
 • dowolnym
 • czerwonym
 • czarno-żółtym
odpowiedź

127. Dźwigar suwnicy to :

 • maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
 • belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
 • zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
 • element podporowy podtorza lub torowiska
odpowiedź

128. Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

 • haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
 • haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
 • haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
 • haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami
odpowiedź

129. W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 • w suwnicach z wciągarka linowa
 • w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
 • we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg
odpowiedź

130. O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi :

 • 5 cm
 • 10 cm
 • 20 cm
 • 15 cm
odpowiedź

131. Zderzaki suwnicy montowane są:

 • na końcu toru jezdnego
 • na czołownicach
 • na dźwigarach
 • na podłużnicach
odpowiedź

132. Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 10%
odpowiedź

133. Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być :

 • ogranicznik udźwigu
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • sprzęgło cierne przeciążeniowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

134. Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, że :

 • suwnica można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
 • suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
 • każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
 • udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t
odpowiedź

135. Do podstawowych parametrów wciągnika należy :

 • udźwig
 • wysokość podnoszenia
 • prędkość ruchów roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

136. Sprawdzenie blokady zerowej :

 • przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
 • przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
 • nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania - blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
 • wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach
odpowiedź

137. Podczas sprawdzenia blokady zerowej :

 • łącznik główny suwnicy musi być załączony
 • przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
 • ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
 • musi być wciśnięty przycisk STOP
odpowiedź

138. Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

 • tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
 • tak, na pisemne polecenie przełożonego
 • tak, ale sporadycznie
 • nie, jest to zabronione
odpowiedź

139. Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

 • tak, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
 • nie, nigdy
 • tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
 • tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki
odpowiedź

140. Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji :

 • jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
 • jest absolutnie niedopuszczalne
 • jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
 • nie zapewnia ciągłości kinematycznej, więc jest niedozwolone
odpowiedź

141. Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się :

 • w kabinie pojazdu
 • na podstawie ładunkowej pojazdu
 • w dowolnym miejscu zakładu pracy
 • poza strefa pracy suwnicy
odpowiedź

142. W przypadku rozkołysania ładunku należy :

 • zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
 • za wszelką cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
 • wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
 • odłożyć go natychmiast na podłoże
odpowiedź

143. Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży :

 • 1000 kg
 • 4,5 - 5,0 t
 • 1,0 t
 • 7,5 - 7,9 t
odpowiedź

144. Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego :

 • podniesiemy suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
 • podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
 • należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

145. W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy :

 • nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
 • wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
 • wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
 • wykonywać polecenia według kolejności ich wydania
odpowiedź

146. Ładunki wolno składować :

 • w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że gabaryty ładunku na to pozwalają
 • na drogach transportowych
 • tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 • w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT
odpowiedź

147. Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia :

 • tylko blach ferromagnetycznych
 • tylko tafli szkła
 • blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
 • wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej
odpowiedź

148. Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli :

 • szczeki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
 • po zluzowaniu hamulca odległość między okładzinami ciernymi a tarcza hamulcowa jest jednakowa i nie większą niż podana w dokumentacji
 • przy zaciśniętych szczekach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
 • ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości
odpowiedź

149. O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku ”dół” powinien być tak ustawiony, aby :

 • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
 • na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
 • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
 • na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny
odpowiedź

150. Istotnym kryterium zużycia haka jest :

 • pęknięcie
 • rozwarcie gardzieli haka
 • zmniejszenie przekroju w części chwytnej
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

151. Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się :

 • z obciążeniem nominalnym
 • bez obciążenia
 • z obciążeniem 110%
 • z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy
odpowiedź

152. Pęknięta splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że :

 • można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
 • można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
 • można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
 • należy natychmiast zakończyć prace
odpowiedź

153. Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien :

 • przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
 • sprawdzić skok luzownika hamulca
 • zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
 • sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował
odpowiedź

154. W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności :

 • zabezpieczyć teren
 • powiadomić przełożonego
 • wyłączyć zasilanie suwnicy
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

155. Obsługującemu zabrania się :

 • wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
 • przenoszenia ładunków nad ludźmi
 • pracy w trakcie opadów deszczu
 • kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja
odpowiedź

156. Sprawdzanie działania łączników krańcowych :

 • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
 • należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
 • przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
 • należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy
odpowiedź

157. Próbę hamulca przeprowadza się :

 • przed rozpoczęciem pracy suwnica
 • tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
 • tylko po wymianie liny
 • tylko w obecności konserwatora
odpowiedź

158. W przypadku, gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta :

 • należy niezwłocznie wstrzymać prace suwnica
 • linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
 • można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
 • można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem
odpowiedź

159. Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu :

 • należy przerwać prace
 • można kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
 • można kontynuować prace ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
 • można ja eksploatować na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

160. Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się :

 • z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
 • z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
 • bez ciężaru
 • z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu
odpowiedź

161. Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest :

 • ogranicznik udźwigu
 • łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP"
 • łapa oporowa
 • łącznik krańcowy
odpowiedź

162. Po zakończonej pracy, zblocze hakowe :

 • pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
 • pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
 • możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
 • podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy
odpowiedź

163. Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

 • udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
 • udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
 • udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

164. Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?

 • udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
 • udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
 • udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

165. Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

 • do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
 • jest to niedopuszczalne
 • jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
 • w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia
odpowiedź

166. Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

 • na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
 • jest to niedopuszczalne
 • 200 cm
 • w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia
odpowiedź

167. W jakim celu stosuje się blokadę zerową nastawników?

 • blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed nieautoryzowanym użyciem
 • blokadę zerową stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem
 • blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed zbyt silnym wiatrem
 • zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku
odpowiedź

168. Ja należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

 • hakowy trzyma ładunek ręką
 • operator trzyma ładunek ręką
 • przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

169. Kiedy powinno stosować się trawersę?

 • jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
 • jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kat pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
 • jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

170. Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

 • można, za zgoda kierownika zakładu
 • nie wolno
 • można, po uzgodnieniu z hakowym
 • można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie
odpowiedź

171. Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

 • można, bo ładunek nigdy nie spadnie
 • można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
 • nie wolno
 • należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych
odpowiedź

172. Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

 • w żadnym przypadku nie wolno podnosić
 • można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
 • można, po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy
 • można, ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia
odpowiedź

173. Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem :

 • jest zabronione
 • jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
 • jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy
 • jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia
odpowiedź

174. Sygnał „STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać :

 • wyłącznie hakowy
 • wyłącznie sygnalista
 • dowolna osoba
 • wyłącznie kierownik zakładu lub budowy
odpowiedź

175. Ja należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

 • sposób zawieszenia nie ma znaczenia
 • tak, aby jedna gardziel była obciążona
 • tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
 • tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone
odpowiedź

176. Do przeciągnięcia ładunku leżącego poza polem pracy suwnicy można użyć :

 • mechanizmu jazdy mostu
 • mechanizmu jazdy wózka
 • mechanizmu podnoszenia
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

177. Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien :

 • podnieść przenoszony ładunek na taka wysokość, zęby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
 • podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego "Góra" i sprawdzić, czy te osoby mają założone kaski
 • ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
 • wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne
odpowiedź

178. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien :

 • zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
 • przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
 • kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
 • kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu
odpowiedź

179. Po zakończeniu pracy suwnica należy :

 • opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
 • podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego
 • ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego
 • podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej
odpowiedź

180. Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas :

 • oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia
 • oznacza to chwilowa obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie
 • jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia
 • w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna
odpowiedź

181. Kojarzenie ruchów suwnicy to :

 • próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
 • umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
 • podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic
 • jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów
odpowiedź

182. Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy :

 • sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek
 • prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczna, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża
 • oszacować masę ładunku
 • poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego
odpowiedź

183. Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy :

 • tylko po zakończeniu pracy
 • przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego
 • każdorazowo przy podnoszeniu ładunku
 • jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany
odpowiedź

184. Ja należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

 • 1x z szybką prędkością
 • 2x, (1x wolno i 1x szybko)
 • nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
 • suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe
odpowiedź

185. Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia :

 • tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
 • nie
 • tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
 • w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane
odpowiedź

186. Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia :

 • tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
 • tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczającą udźwigu nominalnego urządzenia
 • tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
 • nie, nie może
odpowiedź

187. Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek, gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie :

 • tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 45°
 • tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia lin nie przekracza 60°
 • tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kąt wynosi 120°
 • nie może podnosić ładunku
odpowiedź

188. Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić :

 • wyłącznie wtedy, gdy otrzymał od przełożonego informacje o silnych wiatrach lub o nadciągającej burzy
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru
 • nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora
 • zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania
odpowiedź

189. Nad kontenerami, w których mogą przebywać ludzie :

 • wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera
 • nie wolno przewozić ładunków
 • wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

190. W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy :

 • odmówić wykonania pracy
 • skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)
 • najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
 • oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek
odpowiedź

191. Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku :

 • ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym
 • ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa
 • niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej
 • złego stanu izolacji przewodów elektrycznych
odpowiedź

192. Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

 • wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
 • prędkości z jaka transportowany jest ładunek
 • wysokości i prędkości z jaka transportowany jest ładunek
 • wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa
odpowiedź

193. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

194. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

195. Poniższy rysunek przedstawia cechę :

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

196. Trawersa służy do :

 • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

197. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi :

 • 20,0 t
 • 25,2 t
 • 30,0 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

198. Skrót DOR oznacza :

 • dopuszczalne obciążenie robocze
 • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym α 120°
 • dozwolona obsługa ręczna
 • dokumentacja techniczno-ruchowa
odpowiedź

199. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić :

 • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30 %
 • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

200. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa :

 • Ilość wykorzystanych cięgien
 • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 • kat rozwarcia cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

201. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 • 6,0 t
 • 5,0 t
 • 7.0 t
 • 3,5 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

202. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego :

 • 2,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 10,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

203. Na rysunku pokazana jest :

 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

204. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :

 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

205. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego :

 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

206. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego :

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

207. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α ) dla zawiesia dwucięgnowego :

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

208. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

209. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

210. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego :

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

211. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy :

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

212. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy :

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

213. Poniższy rysunek przedstawia :

 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

214. Poniższy rysunek przedstawia :

 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

215. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

216. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do :

 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

217. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada :

 • hakowy
 • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 • zakładowe służby BHP
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

218. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach :

 • co 30 dni
 • co 2 miesiące
 • nie podlegają przeglądom okresowym
 • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
odpowiedź

219. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od :

 • rodzaju przenoszonego materiału
 • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
 • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

220. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek :

 • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 • w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod katem jego zużycia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

221. Zawiesie to :

 • element umożliwiający transportowanie ładunku
 • element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
 • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

222. Zawiesia możemy podzielić :

 • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 • ze względu na ilość cięgien nośnych
 • ze względu na rodzaj cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

223. DOR zawiesia pasowego można określić :

 • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 • mierząc grubość pasa
 • sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

224 Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej :

 • jest zabroniona
 • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 • jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
odpowiedź

225. Zawiesia łańcuchowe :

 • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 • mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
 • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 • nie wymagają konserwacji
odpowiedź

226. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść :

 • 120°
 • 100°
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 • 90°
odpowiedź

227. Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść :

 • 120°
 • 60°
 • uwzględnia się wyłącznie kat α
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
odpowiedź

228. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesi linowego jest nieprawidłowy :

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

229. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy :

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

230. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy :

 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

231. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

232. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego :

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

233. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to :

 • rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
odpowiedź

234. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi :

 • 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 • 10 % splotek
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

235. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 • pęknięcie splotki w linie
 • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 • deformacja w kształcie koszyka
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

236. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:

 • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kat wpływa tylko na udźwig dźwignicy
 • kat wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości α =120 stopni
odpowiedź

237. Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi :

 • są sobie zawsze równe
 • kat a stanowi połowę kąta β
 • kat þ stanowi połowę kąta α
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

238. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy :

 • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
 • nie wolno stosować zawiesi pasowych
 • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
odpowiedź

239. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest :

 • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 • wartością zmienna i zależy od kata pomiędzy cięgnami zawiesia
 • zależną od masy transportowanego ładunku
 • wartością stała
odpowiedź

240. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest :

 • dopuszczalne, ale w krótkim czasie
 • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 • zabronione
 • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

241. Poniższy rysunek przedstawia :

 • cechę zawiesia łańcuchowego czterociegnowego
 • cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

242. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi :

 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 10,0 t
 • 8,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

243. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi :

 • 10,0 t
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

244. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 45° wynosi :

 • 8,4 t
 • 8,0 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

245. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka :

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

246. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać :

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

247. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać :

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

248. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać :

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

249. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać :

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

250. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

251. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

252. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego :

 • 7 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

253. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej :

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

254. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej :

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

255. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dzwigarów stalowych :

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

256. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości :

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

257. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych :

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

258. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej :

 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS 4
 • RYS. 4 i RYS 1
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

259. Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza :

 • kat rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kat wierzchołkowy
 • wartość określająca udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

260. Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza :

 • długość zawiesia
 • kat odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwuciegnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

261. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku :

 • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 • długość zawiesia musi zapewnić aby kat rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 • zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

262. Chwytak służy do transportu ładunków :

 • sypkich
 • stalowych
 • dowolnych
 • niebezpiecznych
odpowiedź

263. Chwytnik elektromagnetyczny służy do transportu ładunków :

 • sypkich
 • dowolnych
 • stalowych
 • aluminiowych
odpowiedź

264. Suwnice służące do transportu ciekłych metali powinny :

 • posiadać przynajmniej dwa hamulce w mechanizmie podnoszenia
 • posiadać dwie kabiny
 • posiadać większą niż w suwnicach ogólnego przeznaczenia liczbę kół jezdnych
 • być w wykonaniu przeciwwybuchowym
odpowiedź

265. Do transportowania materiałów sypkich służy :

 • trawersa
 • chwytak
 • hak płytkowy
 • chwytnik
odpowiedź

266. Które stwierdzenie dotyczy suwnicy trawersowej?