4,9

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,9

Operator suwnicy, żurawia Cena od 350 zł

Szczegóły

Egzamin – Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Egzamin na suwnice przed Tobą? Jeżeli chcesz się do niego odpowiednio przygotować to nie ma lepszego miejsca. Przygotowaliśmy dla Ciebie test na suwnicę z pytaniami, których możesz się spodziewać na egzaminie na suwnicę UDT. Poniższy test zawiera pytania i odpowiedzi z egzaminu na suwnice. Zapraszamy do rozwiązania testu i sprawdzenia swojej gotowości do przystąpienia do egzaminu UDT na suwnice.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy:

 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy:

 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 • wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwowa Inspekcje Pracy
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
 • parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to:

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służba BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest:

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT:

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to:

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługującemu nie wolno:

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są:

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych
 • większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa:

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

Łącznik suwnicy:

 • powinien znajdować się na moście suwnicy
 • może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP"
 • powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
 • powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym
odpowiedź

Łapy oporowe to:

 • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
 • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
 • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 • elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
odpowiedź

Zgarniacze to:

 • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
 • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
 • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 • elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
odpowiedź

Kleszcze szynowe to:

 • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów
 • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
 • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 • elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
odpowiedź

Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

 • wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
 • wciągnik - zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
 • nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

 • zgarniacze szynowe
 • łapy oporowe
 • silniki mechanizmów suwnicy
 • łączniki krańcowe
odpowiedź

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

 • łapy oporowe
 • rezystory rozruchowe
 • łączniki STOP
 • hamulce bezpieczeństwa
odpowiedź

Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

 • reduktor
 • wciągnik
 • wciągarka
 • dźwigar
odpowiedź

Gdzie montowane są łapy oporowe?

 • na podeście suwnicy
 • do pasa dolnego czołownicy
 • na końcach torowiska
 • na opornikach/rezystorach rozruchowych
odpowiedź

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

 • zgodnie z dokumentacja producenta
 • minimum 4
 • więcej niż 3
 • 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie
odpowiedź

Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

 • zasilania silników jazdy
 • sterowania suwnicy
 • zasilania suwnicy
 • oświetlenia suwnicy
odpowiedź

Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

 • czołownice i dźwigary
 • odboje i dźwigary
 • liny nośne oraz zblocze hakowe
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Do czego służy blokada zerowa?

 • uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
 • powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
 • uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
 • zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy
odpowiedź

W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

 • automatyczne
 • taśmowe
 • trzy hamulce bębnowe
 • minimum dwa hamulce tarczowe
odpowiedź

Łącznik STOP:

 • rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
 • jest łącznikiem bezpieczeństwa
 • rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
 • musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu
odpowiedź

” Łącznik suwnicy ” powinien znajdować się:

 • na moście suwnicy
 • w kabinie sterowniczej
 • w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
 • w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej
odpowiedź

Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
 • zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
 • zderzaki, odboje, barierki ochronne
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • 7%
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

 • 2%
 • 5%
 • 7%
 • 10%
odpowiedź

Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

 • zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
 • odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
 • zderzaki, łapy oporowe, hamulce
 • zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

 • do 3%
 • 10% ale nie więcej niż 5mm
 • do 15%
 • do 7%
odpowiedź

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

 • tak
 • nie
 • zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
 • nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe
odpowiedź

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

 • tak
 • nie
 • tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
 • w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe
odpowiedź

Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

 • zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
 • blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
 • zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
 • tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy
odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

 • zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
 • bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
 • w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zderzaki suwnicy to:

 • nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
 • mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
 • zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

 • podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
 • podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielka wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
 • zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
 • zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
odpowiedź

Zadaniem łapy oporowej jest:

 • zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
 • zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
 • zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
 • zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego
odpowiedź

Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

 • uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
 • samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
 • wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
 • prace suwnica w przypadku wykrycia braku zerowania
odpowiedź

Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

 • chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcje suwnicy
 • chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
 • do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
 • do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnica podczas silnego wiatru
odpowiedź

Na zdjęciu przedstawiono suwnice:

 • wspornikowa
 • bramowa
 • natorowa z wysięgnicą
 • półbramowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

 • odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
 • ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
 • służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

 • suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
 • suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
 • suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
 • udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t
odpowiedź

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

 • blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
 • blokada ta oznacza, ze przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk "X"
 • blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnica z dwóch miejsc jednocześnie
 • blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej
odpowiedź

Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

 • ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
 • sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
 • sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
 • sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy
odpowiedź

Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

 • łapa oporowa
 • łącznik krańcowy
 • odbój
 • zderzak
odpowiedź

Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

 • 10 t
 • 13,2 t
 • 3,2 t
 • przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t
odpowiedź

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

 • wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
 • wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
 • wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Czołownica to element:

 • suwnicy
 • wciągnika
 • wciągarki
 • zblocza hakowego
odpowiedź

O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:

 • zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inna suwnice
 • zapobiec przeciążeniu suwnicy
 • nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
 • uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna
odpowiedź

Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

 • wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
 • wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
 • natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
 • aktywowaniu hamulca awaryjnego
odpowiedź

W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

 • łączniki krańcowe
 • układ antykolizyjny
 • ograniczniki obciążeniowe
 • ograniczniki zwalniania ruchów
odpowiedź

Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

 • na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
 • w kabinie suwnicy
 • przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
 • na każdym widocznym słupie podporowym torowiska
odpowiedź

Skrót GNP oznacza:

 • Graniczna Nominalna Prędkość
 • ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
 • Gniazdo Niskiego Prądu
 • Grupa Natężenia Pracy
odpowiedź

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

 • przywiązywanie zawiesi do haka
 • zapadka zabezpieczająca
 • przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
 • zawiesie sztywne czyli trawersa
odpowiedź

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

 • żółtym
 • dowolnym
 • czerwonym
 • czarno-żółtym
odpowiedź

Dźwigar suwnicy to:

 • maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
 • belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
 • zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
 • element podporowy podtorza lub torowiska
odpowiedź

Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

 • haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
 • haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
 • haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
 • haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami
odpowiedź

W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 • w suwnicach z wciągarka linowa
 • w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
 • we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

 • 5 cm
 • 10 cm
 • 20 cm
 • 15 cm
odpowiedź

Zderzaki suwnicy montowane są:

 • na końcu toru jezdnego
 • na czołownicach
 • na dźwigarach
 • na podłużnicach
odpowiedź

Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 10%
odpowiedź

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

 • ogranicznik udźwigu
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • sprzęgło cierne przeciążeniowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, ze:

 • suwnica można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
 • suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
 • każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
 • udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t
odpowiedź

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

 • udźwig
 • wysokość podnoszenia
 • prędkość ruchów roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Sprawdzenie blokady zerowej:

 • przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
 • przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
 • nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania - blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
 • wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach
odpowiedź

Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

 • łącznik główny suwnicy musi być załączony
 • przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
 • ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
 • musi być wciśnięty przycisk STOP
odpowiedź

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

 • tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
 • tak, na pisemne polecenie przełożonego
 • tak, ale sporadycznie
 • nie, jest to zabronione
odpowiedź

Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

 • tak, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
 • nie, nigdy
 • tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
 • tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki
odpowiedź

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

 • jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
 • jest absolutnie niedopuszczalne
 • jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
 • nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone
odpowiedź

Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

 • w kabinie pojazdu
 • na podstawie ładunkowej pojazdu
 • w dowolnym miejscu zakładu pracy
 • poza strefa pracy suwnicy
odpowiedź

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

 • zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
 • za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
 • wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
 • odłożyć go natychmiast na podłoże
odpowiedź

Metr sześcienny stali w przybliżeniu wazy:

 • 1000 kg
 • 4,5 - 5,0 t
 • 1,0 t
 • 7,5 - 7,9 t
odpowiedź

Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

 • podniesiemy suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
 • podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
 • należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

 • nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
 • wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
 • wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
 • wykonywać polecenia według kolejności ich wydania
odpowiedź

Ładunki wolno składować:

 • w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
 • na drogach transportowych
 • tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 • w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT
odpowiedź

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

 • tylko blach ferromagnetycznych
 • tylko tafli szkła
 • blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
 • wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej
odpowiedź

Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

 • szczeki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
 • po zluzowaniu hamulca odległość miedzy okładzinami ciernymi a tarcza hamulcowa jest jednakowa i nie większą niż podana w dokumentacji
 • przy zaciśniętych szczekach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
 • ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości
odpowiedź

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:

 • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
 • na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
 • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
 • na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny
odpowiedź

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

 • pękniecie
 • rozwarcie gardzieli haka
 • zmniejszenie przekroju w części chwytnej
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

 • z obciążeniem nominalnym
 • bez obciążenia
 • z obciążeniem 110%
 • z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy
odpowiedź

Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

 • można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
 • można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
 • można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
 • należy natychmiast zakończyć prace
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Trawersa służy do:

 • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

 • 20,0 t
 • 25,2 t
 • 30,0 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Skrót DOR oznacza:

 • dopuszczalne obciążenie robocze
 • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
 • dozwolona obsługa ręczna
 • dokumentacja techniczno-ruchowa
odpowiedź

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

 • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30 %
 • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

 • Ilość wykorzystanych cięgien
 • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 • kąt rozwarcia cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 • 6,0 t
 • 5,0 t
 • 7.0 t
 • 3,5 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 • 2,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 10,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na rysunku pokazana jest:

 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

 • hakowy
 • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 • zakładowe służby BHP
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

 • co 30 dni
 • co 2 miesiące
 • nie podlegają przeglądom okresowym
 • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
odpowiedź

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

 • rodzaju przenoszonego materiału
 • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
 • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

 • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 • w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod kątem jego zużycia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zawiesie to:

 • element umożliwiający transportowanie ładunku
 • element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
 • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zawiesia możemy podzielić:

 • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 • ze względu na ilość cięgien nośnych
 • ze względu na rodzaj cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

DOR zawiesia pasowego można określić:

 • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 • mierząc grubość pasa
 • sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

 • jest zabroniona
 • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 • jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
odpowiedź

Zawiesia łańcuchowe:

 • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 • mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
 • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 • nie wymagają konserwacji
odpowiedź

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

 • 120°
 • 100°
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 • 90°
odpowiedź

Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

 • 120°
 • 60°
 • uwzględnia się wyłącznie kąt a
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

 • rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

 • 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 • 10 % splotek
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 • pękniecie splotki w linie
 • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 • deformacja w kształcie koszyka
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

 • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kąt wpływa tylko na udźwig dźwignicy
 • kąt wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
odpowiedź

Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

 • są sobie zawsze równe
 • kąt a stanowi połowę kąta þ
 • kąt þ stanowi połowę kąta a
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

 • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
 • nie wolno stosować zawiesi pasowych
 • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
odpowiedź

Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

 • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 • wartością zmienna i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia
 • zależną od masy transportowanego ładunku
 • wartością stała
odpowiedź

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

 • dopuszczalne ale w krótkim czasie
 • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 • zabronione
 • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 • cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 10,0 t
 • 8,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

 • 10,0 t
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

 • 8,4 t
 • 8,0 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 7 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS 4
 • RYS. 4 i RYS 1
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

 • kąt rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kąt wierzchołkowy
 • wartość określająca udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

 • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 • długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 • zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien:

 • przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
 • sprawdzić skok luzownika hamulca
 • zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
 • sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował
odpowiedź

W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

 • zabezpieczyć teren
 • powiadomić przełożonego
 • wyłączyć zasilanie suwnicy
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługującemu zabrania się:

 • wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
 • przenoszenia ładunków nad ludźmi
 • pracy w trakcie opadów deszczu
 • kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja
odpowiedź

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

 • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
 • należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
 • przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
 • należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy
odpowiedź

Próbę hamulca przeprowadza się:

 • przed rozpoczęciem pracy suwnica
 • tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
 • tylko po wymianie liny
 • tylko w obecności konserwatora
odpowiedź

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

 • należy niezwłocznie wstrzymać prace suwnica
 • linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
 • można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
 • można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem
odpowiedź

Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu: