4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Operator suwnicy, żurawia Cena od 350 zł

Szczegóły

Egzamin – Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Egzamin na suwnice przed Tobą? Jeżeli chcesz się do niego odpowiednio przygotować to nie ma lepszego miejsca. Przygotowaliśmy dla Ciebie test na suwnicę z pytaniami, których możesz się spodziewać na egzaminie na suwnicę UDT. Poniższy test zawiera pytania i odpowiedzi z egzaminu na suwnice. Zapraszamy do rozwiązania testu i sprawdzenia swojej gotowości do przystąpienia do egzaminu UDT na suwnice.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy:

 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać:

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy:

 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy:

 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 • wydaje decyzje wstrzymująca eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwowa Inspekcje Pracy
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych
 • parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to:

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służba BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy:

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje:

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest:

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT:

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to:

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługującemu nie wolno:

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są:

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych
 • większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu:

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa:

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

Łącznik suwnicy:

 • powinien znajdować się na moście suwnicy
 • może być zastąpiony łącznikiem awaryjnego zatrzymania „STOP"
 • powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie załączonym
 • powinien posiadać możliwość zablokowania w stanie rozłączonym
odpowiedź

Łapy oporowe to:

 • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
 • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy lub jego osi
 • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 • elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
odpowiedź

Zgarniacze to:

 • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się pod koła suwnicy obcych przedmiotów
 • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
 • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 • elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
odpowiedź

Kleszcze szynowe to:

 • elementy służące do zabezpieczenia przed dostaniem się po koła suwnicy obcych przedmiotów
 • elementy zabezpieczające przed skutkami pęknięcia koła jezdnego suwnicy
 • elementy służące do zabezpieczenia suwnicy przed niezamierzonym przemieszczeniem
 • elementy zabezpieczające konstrukcje torowiska
odpowiedź

Jakie są różnice miedzy wciągnikiem a wciągarką?

 • wciągnik – zwarta budowa, wciągarka – zabudowana na ramie, widoczne podzespoły
 • wciągnik - zabudowana na ramie widoczne podzespoły, wciągarka – zwarta budowa
 • nie ma żadnej różnicy, to te same urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

 • zgarniacze szynowe
 • łapy oporowe
 • silniki mechanizmów suwnicy
 • łączniki krańcowe
odpowiedź

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie suwnic są:

 • łapy oporowe
 • rezystory rozruchowe
 • łączniki STOP
 • hamulce bezpieczeństwa
odpowiedź

Jaki element konstrukcji nośnej łączy czołownice?

 • reduktor
 • wciągnik
 • wciągarka
 • dźwigar
odpowiedź

Gdzie montowane są łapy oporowe?

 • na podeście suwnicy
 • do pasa dolnego czołownicy
 • na końcach torowiska
 • na opornikach/rezystorach rozruchowych
odpowiedź

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie linowym?

 • zgodnie z dokumentacja producenta
 • minimum 4
 • więcej niż 3
 • 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie
odpowiedź

Łącznik główny nie powinien rozłączać obwodów:

 • zasilania silników jazdy
 • sterowania suwnicy
 • zasilania suwnicy
 • oświetlenia suwnicy
odpowiedź

Głównymi elementami konstrukcji nośnej suwnicy są:

 • czołownice i dźwigary
 • odboje i dźwigary
 • liny nośne oraz zblocze hakowe
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Do czego służy blokada zerowa?

 • uniemożliwia załączenie stycznika głównego, kiedy chociaż jeden z nastawników nie znajduje się w pozycji neutralnej
 • powoduje odcięcie zasilania suwnicy w sytuacji awaryjnej
 • uniemożliwia zmianę położenia dźwigni sterowniczej, kiedy nie jest załączony stycznik główny
 • zapewnia prawidłowe zerowanie stalowej konstrukcji suwnicy
odpowiedź

W mechanizmach podnoszenia suwnic ogólnego przeznaczenia powinno się stosować hamulce:

 • automatyczne
 • taśmowe
 • trzy hamulce bębnowe
 • minimum dwa hamulce tarczowe
odpowiedź

Łącznik STOP:

 • rozłącza całkowicie zasilanie suwnicy
 • jest łącznikiem bezpieczeństwa
 • rozłącza obwód chwytnika elektromagnetycznego
 • musi powracać samoczynnie do pozycji wyjściowej po jego zwolnieniu
odpowiedź

” Łącznik suwnicy ” powinien znajdować się:

 • na moście suwnicy
 • w kabinie sterowniczej
 • w miejscu ogólnie dostępnym, na poziome roboczym
 • w bezpośrednim sąsiedztwie szafy sterowej
odpowiedź

Elementami zabezpieczającymi typu mechanicznego są:

 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe
 • zderzaki, odboje, zgarniacze szynowe
 • zderzaki, odboje, barierki ochronne
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego?

 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne wytarcie gardzieli haka suwnicy ogólnego przeznaczenia?

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • 7%
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka?

 • 2%
 • 5%
 • 7%
 • 10%
odpowiedź

Jakie zabezpieczenia mechaniczne znajdują się na czołownicy?

 • zderzaki, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
 • odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe
 • zderzaki, łapy oporowe, hamulce
 • zderzaki, odboje, łapy oporowe, kleszcze szynowe
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, ile wynosi dopuszczalne zmniejszenie średnicy liny ze względu na wytarcie zewnętrznej warstwy drutów?

 • do 3%
 • 10% ale nie więcej niż 5mm
 • do 15%
 • do 7%
odpowiedź

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w wiatromierz?

 • tak
 • nie
 • zależy od rodzaju sterowania (z kabiny czy z poziomu roboczego)
 • nie, jeśli posiada kleszcze wiatrowe
odpowiedź

Czy każda suwnica pracująca na zewnątrz powinna być wyposażona w kleszcze przeciwwiatrowe?

 • tak
 • nie
 • tak, jeśli jej rozpiętość przekracza 25 m
 • w kleszcze przeciwwiatrowe wyposażone są wyłącznie suwnice bramowe i półbramowe
odpowiedź

Czy każda suwnica sterowana z kabiny musi posiadać blokadę zerowa?

 • zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników
 • blokada zerowa nie jest wymagana, gdy po zaniku napięcia stycznik główny rozłącza się automatycznie
 • zawsze w przypadku stosowania nastawników lub sterowników bez sprężyn zwrotnych
 • tylko przy napędzie falownikowym wszystkich mechanizmów suwnicy
odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

 • zabezpieczenia suwnicy przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
 • bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
 • w razie awarii hamulca zasadniczego uruchamia hamulce awaryjne
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zderzaki suwnicy to:

 • nieruchome elementy bezpieczeństwa znajdujące się na końcu torowiska
 • mechaniczne elementy bezpieczeństwa umieszczone na czołownicy
 • zarówno elementy umieszczone na końcach torowisk, jak i zainstalowane na czołownicach
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Kompletne sprawdzenie hamulca mechanizmu podnoszenia polega na:

 • podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig urządzenia na wysokość 2 m, a następnie jego opuszczeniu w kierunku dół i nagłym zatrzymaniu
 • podniesieniu ładunku o masie nie większej niż nominalny udźwig na niewielka wysokość, tak aby ładunek stracił kontakt z podłożem i obserwacji czy ładunek samoczynnie nie opada, a następnie uniesieniu go, opuszczaniu oraz nagłym zatrzymaniu
 • zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku dół i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
 • zasterowaniu mechanizmu opuszczania bez podwieszonego obciążenia w kierunku góra i obserwacji czy dojdzie do zatrzymania zblocza nim dotknie ono poziomu roboczego
odpowiedź

Zadaniem łapy oporowej jest:

 • zatrzymanie suwnicy w przypadku niezadziałania wyłącznika krańcowego jazdy mostem suwnicy
 • zabezpieczenie suwnicy bramowej przed skutkami podmuchów silnego wiatru
 • zabezpieczenie wciągnika lub wciągarki przed upadkiem w przypadku zerwania liny
 • zabezpieczenie suwnicy przed skutkami pęknięcia koła jezdnego
odpowiedź

Blokada zerowa suwnic sterowanych z kabiny uniemożliwia:

 • uruchomienie urządzenia przez nieuprawione osoby
 • samoczynne uruchomienie urządzenia po pojawieniu się napięcia w układzie sterowania
 • wyłączenie układu sterowania suwnicy w przypadku uruchomienia kleszczy przeciwwiatrowych
 • prace suwnica w przypadku wykrycia braku zerowania
odpowiedź

Do czego służą zabezpieczenia przeciwwiatrowe?

 • chronią przed skutkami uderzenia pioruna w konstrukcje suwnicy
 • chronią przed niezamierzonym przemieszczeniem suwnicy
 • do zamierzonego wyhamowania mechanizmu jazdy suwnicy w czasie pracy
 • do unieruchomienia konstrukcji mostu w celu bezpiecznego wykonania pracy suwnica podczas silnego wiatru
odpowiedź

Na zdjęciu przedstawiono suwnice:

 • wspornikowa
 • bramowa
 • natorowa z wysięgnicą
 • półbramowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra":

 • odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
 • ułatwia prace operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
 • służy do ochrony suwnicy przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Co oznacza napis na moście suwnicy Q = 10 t + 10 t?

 • suwnica posiada udźwig nominalny 10 t
 • suwnica posiada masę 10 t oraz udźwig nominalny również 10 t
 • suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia
 • udźwig suwnicy w zależności od ilości pasm liny nośnej wynosi 10 t lub 20 t
odpowiedź

Co to jest blokada krzyżowa w kasecie sterującej?

 • blokada ta uniemożliwia jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
 • blokada ta oznacza, ze przed uruchomieniem kasety należy wcisnąć przycisk "X"
 • blokada uniemożliwiająca sterowanie suwnica z dwóch miejsc jednocześnie
 • blokada krzyżowa w kasecie sterującej to odpowiednik blokady zerowej w suwnicy kabinowej
odpowiedź

Nastawniki to elementy suwnicy służące do:

 • ustawiania suwnicy równolegle na torowisku
 • sterowania zdalnego mechanizmami suwnicy
 • sterowania pośredniego mechanizmami suwnicy
 • sterowania bezpośredniego mechanizmami suwnicy
odpowiedź

Mechanicznym ogranicznikiem jazdy suwnicy montowanym na torze jezdnym jest:

 • łapa oporowa
 • łącznik krańcowy
 • odbój
 • zderzak
odpowiedź

Ile wynosi udźwig nominalny suwnicy o oznaczeniu Q=10/3,2 t ?

 • 10 t
 • 13,2 t
 • 3,2 t
 • przy połączeniu w gwiazdę 10 t natomiast w trójkąt 3,2 t
odpowiedź

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

 • wyłączenie wszystkich mechanizmów suwnicy
 • wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
 • wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Czołownica to element:

 • suwnicy
 • wciągnika
 • wciągarki
 • zblocza hakowego
odpowiedź

O ile producent nie określił inaczej, łączniki krańcowe mechanizmu jazdy suwnicy maja za zadanie:

 • zatrzymać suwnice przed najechaniem na przeszkodę lub inna suwnice
 • zapobiec przeciążeniu suwnicy
 • nie dopuścić do najechania na odboje z prędkością nie większą niż 1,5m/s
 • uniemożliwić uderzenie suwnicy w odbój z prędkością nominalna
odpowiedź

Łącznik STOP na stanowisku operatora suwnicy służy do:

 • wyłączenia ruchów suwnicy w położeniach krańcowych
 • wyłączenia suwnicy przy pracach konserwacyjnych suwnicy
 • natychmiastowego zatrzymania suwnicy w sytuacjach niebezpiecznych
 • aktywowaniu hamulca awaryjnego
odpowiedź

W przypadku pracy dwóch lub kilku suwnic na jednym torowisku, zabezpieczenia elektryczne zapobiegające najechaniu suwnic na siebie to:

 • łączniki krańcowe
 • układ antykolizyjny
 • ograniczniki obciążeniowe
 • ograniczniki zwalniania ruchów
odpowiedź

Kierunki jazdy w suwnicy sterowanej radiowo powinny być oznaczone:

 • na konstrukcji suwnicy w miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
 • w kabinie suwnicy
 • przed wejściem na hale, w której pracuje suwnica
 • na każdym widocznym słupie podporowym torowiska
odpowiedź

Skrót GNP oznacza:

 • Graniczna Nominalna Prędkość
 • ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
 • Gniazdo Niskiego Prądu
 • Grupa Natężenia Pracy
odpowiedź

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

 • przywiązywanie zawiesi do haka
 • zapadka zabezpieczająca
 • przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
 • zawiesie sztywne czyli trawersa
odpowiedź

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP?

 • żółtym
 • dowolnym
 • czerwonym
 • czarno-żółtym
odpowiedź

Dźwigar suwnicy to:

 • maksymalna masa ładunku, jaka może podnieść suwnica
 • belka, będąca elementem ustroju nośnego suwnicy
 • zestaw dźwigni do sterowania mechanizmem podnoszenia w suwnicy bramowej
 • element podporowy podtorza lub torowiska
odpowiedź

Jakiego typu haki można stosować w zbloczach?

 • haki mogą być wykonane z tworzywa sztucznego
 • haki powinny być wykonane jako kute lub płytowe
 • haki mogą być wykonane z dowolnego tworzywa
 • haki dźwignicowe powinny być stalowymi odlewami
odpowiedź

W jakich suwnicach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 • w suwnicach z wciągarka linowa
 • w suwnicach z wciągnikiem łańcuchowym, w których zastosowano sprzęgło cierne
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich suwnicach
 • we wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej, minimalna odległość w jakiej musi zatrzymać się zblocze hakowe, licząc od najniżej położonych elementów suwnicy wynosi:

 • 5 cm
 • 10 cm
 • 20 cm
 • 15 cm
odpowiedź

Zderzaki suwnicy montowane są:

 • na końcu toru jezdnego
 • na czołownicach
 • na dźwigarach
 • na podłużnicach
odpowiedź

Jaka jest dopuszczalna liczba widocznych pęknięć haka suwnicy?

 • 0
 • 1
 • 2
 • 10%
odpowiedź

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia suwnic może być:

 • ogranicznik udźwigu
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • sprzęgło cierne przeciążeniowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Oznaczenie udźwigu suwnicy 8t+8t informuje o tym, ze:

 • suwnica można podnieść ładunek o masie 16 t na jednym z dwóch mechanizmów podnoszenia
 • suwnica można podnieść ładunek o masie nie przekraczającej 16 t przy założeniu, ze wykorzystujemy jednocześnie oba mechanizmy podnoszenia, a żaden z nich nie jest przeciążony
 • każdym z mechanizmów podnoszenia suwnicy można podnieść ładunek o masie 16 t
 • udźwig nominalny suwnicy wynosi 8 t
odpowiedź

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

 • udźwig
 • wysokość podnoszenia
 • prędkość ruchów roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Sprawdzenie blokady zerowej:

 • przeprowadza się przy wciśniętym przycisku STOP
 • przeprowadza się z obciążeniem znamionowym
 • nie wymaga przestawiania dźwigni sterowania - blokada jest sprawdzana w pozycji neutralnej dźwigni
 • wymaga przestawiania wszystkich nastawników we wszystkich kierunkach
odpowiedź

Podczas sprawdzenia blokady zerowej:

 • łącznik główny suwnicy musi być załączony
 • przycisk załącz w kabinie musi być wciśnięty i zablokowany
 • ładunek jest podnoszony powyżej poziomu roboczego
 • musi być wciśnięty przycisk STOP
odpowiedź

Czy obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać suwnice podczas pracy?

 • tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
 • tak, na pisemne polecenie przełożonego
 • tak, ale sporadycznie
 • nie, jest to zabronione
odpowiedź

Czy zawiesie można zaczepić na końcu haka (na rogu haka)?

 • tak, po upewnieniu się ze zawiesie nie wypadnie
 • nie, nigdy
 • tak, gdy nie stwarza to niebezpieczeństwa
 • tylko w przypadku haków z zabezpieczeniem w postaci zapadki
odpowiedź

Podnoszenie ładunków przez otwór w stropie z niżej położonej kondygnacji:

 • jest dopuszczalne po spełnieniu odpowiednich warunków
 • jest absolutnie niedopuszczalne
 • jest dopuszczalne wyłącznie w odniesieniu do suwnic o udźwigu poniżej 250 kg
 • nie zapewnia ciągłości kinematycznej, wiec jest niedozwolone
odpowiedź

Podczas załadunku samochodu ciężarowego za pomocą suwnicy kierowca pojazdu powinien znajdować się:

 • w kabinie pojazdu
 • na podstawie ładunkowej pojazdu
 • w dowolnym miejscu zakładu pracy
 • poza strefa pracy suwnicy
odpowiedź

W przypadku rozkołysania ładunku należy:

 • zaczekać aż ładunek przestanie się kołysać ostrzegając osoby znajdujące się w pobliżu o zagrożeniu uderzeniem
 • za wszelka cenę zatrzymać ładunek ręcznie, jeżeli jest to ładunek o dużych gabarytach należy poprosić o pomoc innych pracowników
 • wygasić rozkołysanie ładunku poprzez właściwy ruch suwnica lub wciągnikiem
 • odłożyć go natychmiast na podłoże
odpowiedź

Metr sześcienny stali w przybliżeniu wazy:

 • 1000 kg
 • 4,5 - 5,0 t
 • 1,0 t
 • 7,5 - 7,9 t
odpowiedź

Ładunek blach stalowych o objętości 0,5 metra sześciennego:

 • podniesiemy suwnica o udźwigu co najmniej 0,5 t
 • podniesiemy suwnica o udźwigu nie mniejszym niż 4 tony
 • należy użyć suwnicy specjalnego przeznaczenia o dowolnym udźwigu
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatowi suwnicy należy:

 • nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
 • wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
 • wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STÓJ, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
 • wykonywać polecenia według kolejności ich wydania
odpowiedź

Ładunki wolno składować:

 • w dowolnym miejscu, pod warunkiem, ze gabaryty ładunku na to pozwalają
 • na drogach transportowych
 • tylko w miejscach do tego przeznaczonych
 • w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT
odpowiedź

Suwnica z chwytnikiem pneumatycznym może służyć do podnoszenia:

 • tylko blach ferromagnetycznych
 • tylko tafli szkła
 • blach z dowolnego materiału jak i tafli szkła
 • wyłącznie tworzyw sztucznych o gładkiej strukturze powierzchni zewnętrznej
odpowiedź

Próba hamulca mechanizmu podnoszenia jest negatywna jeśli:

 • szczeki hamulcowe oraz tarcza hamulcowa nie są nasmarowane
 • po zluzowaniu hamulca odległość miedzy okładzinami ciernymi a tarcza hamulcowa jest jednakowa i nie większą niż podana w dokumentacji
 • przy zaciśniętych szczekach hamulcowych skok zwory luzownika jest wykorzystywany w 80%
 • ładunek o masie równej udźwigowi lub mniejszej nie jest utrzymywany na zadanej wysokości
odpowiedź

O ile producent nie przewidział inaczej, łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "dół" powinien być tak ustawiony aby:

 • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 m liny
 • na bębnie pozostało co najmniej 2,5 m liny razem z odcinkiem wykorzystanym do jej zamocowania
 • na bębnie pozostało co najmniej 1,5 zwoju liny nie licząc odcinka wykorzystanego do jej zamocowania
 • na bębnie pozostało co najmniej połowa długości liny
odpowiedź

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

 • pękniecie
 • rozwarcie gardzieli haka
 • zmniejszenie przekroju w części chwytnej
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

 • z obciążeniem nominalnym
 • bez obciążenia
 • z obciążeniem 110%
 • z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu suwnicy
odpowiedź

Pękniętą splotka liny nośnej suwnicy powoduje, że:

 • można pracować do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub do końca zmiany
 • można pracować tylko do czasu wymiany liny na nowa
 • można pracować tylko pod warunkiem, ze pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
 • należy natychmiast zakończyć prace
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Trawersa służy do:

 • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

 • 20,0 t
 • 25,2 t
 • 30,0 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Skrót DOR oznacza:

 • dopuszczalne obciążenie robocze
 • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kacie wierzchołkowym alfa 120°
 • dozwolona obsługa ręczna
 • dokumentacja techniczno-ruchowa
odpowiedź

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

 • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większą niż 30 %
 • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

 • Ilość wykorzystanych cięgien
 • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 • kąt rozwarcia cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 • 6,0 t
 • 5,0 t
 • 7.0 t
 • 3,5 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego:

 • 2,0 t
 • 5,0 t
 • 7,0 t
 • 10,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na rysunku pokazana jest:

 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

 • hakowy
 • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 • zakładowe służby BHP
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

 • co 30 dni
 • co 2 miesiące
 • nie podlegają przeglądom okresowym
 • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
odpowiedź

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

 • rodzaju przenoszonego materiału
 • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
 • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

 • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 • w oparciu o rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod kątem jego zużycia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zawiesie to:

 • element umożliwiający transportowanie ładunku
 • element umieszczony pomiędzy dźwignica a ładunkiem
 • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zawiesia możemy podzielić:

 • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 • ze względu na ilość cięgien nośnych
 • ze względu na rodzaj cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

DOR zawiesia pasowego można określić:

 • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 • mierząc grubość pasa
 • sprawdzając informacje na identyfikatorze/etykiecie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

 • jest zabroniona
 • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 • jest dopuszczalna za zgoda konserwatora
odpowiedź

Zawiesia łańcuchowe:

 • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 • mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szekle
 • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 • nie wymagają konserwacji
odpowiedź

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy a stosowany w zawiesiu może wynieść:

 • 120°
 • 100°
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 • 90°
odpowiedź

Maksymalny kąt beta w zawiesiu może wynieść:

 • 120°
 • 60°
 • uwzględnia się wyłącznie kąt a
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

 • rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi:

 • 1% drutów w splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 • 10 % splotek
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 • pękniecie splotki w linie
 • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 • deformacja w kształcie koszyka
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa:

 • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kąt wpływa tylko na udźwig dźwignicy
 • kąt wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
odpowiedź

Kąty alfa i beta w odniesieniu do zawiesi:

 • są sobie zawsze równe
 • kąt a stanowi połowę kąta þ
 • kąt þ stanowi połowę kąta a
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

 • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
 • nie wolno stosować zawiesi pasowych
 • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
odpowiedź

Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

 • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 • wartością zmienna i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia
 • zależną od masy transportowanego ładunku
 • wartością stała
odpowiedź

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

 • dopuszczalne ale w krótkim czasie
 • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 • zabronione
 • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 • cechę zawiesia linowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 10,0 t
 • 8,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 60° wynosi:

 • 10,0 t
 • 8,4 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym beta 45° wynosi:

 • 8,4 t
 • 8,0 t
 • 6,0 t
 • 4,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 55° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 40° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 50° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie beta wynoszącym 65° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 6 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 7 t
 • 8,4 t
 • 12 t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS 4
 • RYS. 4 i RYS 1
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza:

 • kąt rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kąt wierzchołkowy
 • wartość określająca udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol beta oznacza:

 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

 • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 • długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 • zawiesie musi posiadać czytelna cechę znamionowa
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący przed rozpoczęciem pracy suwnica powinien:

 • przeprowadzić próbę dynamiczna z obciążeniem 110% udźwigu
 • sprawdzić skok luzownika hamulca
 • zmierzyć rozwarcie gardzieli haka
 • sprawdzić działanie hamulców z ładunkiem jaki będzie transportował
odpowiedź

W przypadku awarii suwnicy z ładunkiem na haku obsługujący powinien wykonać następujące czynności:

 • zabezpieczyć teren
 • powiadomić przełożonego
 • wyłączyć zasilanie suwnicy
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługującemu zabrania się:

 • wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy suwnicy
 • przenoszenia ładunków nad ludźmi
 • pracy w trakcie opadów deszczu
 • kojarzenia ruchów roboczych przewidzianego instrukcja
odpowiedź

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

 • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
 • należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
 • przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
 • należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy
odpowiedź

Próbę hamulca przeprowadza się:

 • przed rozpoczęciem pracy suwnica
 • tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
 • tylko po wymianie liny
 • tylko w obecności konserwatora
odpowiedź

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

 • należy niezwłocznie wstrzymać prace suwnica
 • linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
 • można ja używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
 • można ja eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem
odpowiedź

Gdy suwnica ulegnie uszkodzeniu:

 • należy przerwać prace
 • można kontynuować prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
 • można kontynuować prace ale należy zmniejszyć udźwig o połowę
 • można ja eksploatować na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

 • z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
 • z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
 • bez ciężaru
 • z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu
odpowiedź

Ogranicznikiem ruchów roboczych mechanizmów suwnicy jest:

 • ogranicznik udźwigu
 • łącznik awaryjnego zatrzymania „STOP"
 • łapa oporowa
 • łącznik krańcowy
odpowiedź

Po zakończonej pracy, zblocze hakowe:

 • pozostawiamy w górnym skrajnym położeniu
 • pozostawiamy bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
 • możemy pozostawić z zawiesiami zawieszonymi na haku
 • podwieszamy na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju suwnicy
odpowiedź

Co oznacza informacja 20/5 t umieszczona na suwnicy?

 • udźwig suwnicy wynosi 5 t, a wysokość podnoszenia 20 m
 • udźwig suwnicy wynosi 20 t z możliwością krótkotrwałego jej przeciążenia o 5 t
 • udźwig suwnicy wynosi łącznie 25 t
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Co oznacza napis na suwnicy 25 t + 5 t?

 • suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i można pracować nimi jednocześnie
 • suwnica posiada jeden mechanizm podnoszenia o udźwigu 25 t, który można maksymalnie przeciążyć o 5 t
 • suwnica posiada dwa mechanizmy podnoszenia, jeden o udźwigu 25 t, drugi 5 t i nie można nimi pracować jednocześnie
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

 • do 1,0 m pod warunkiem, ze osoba ma kask na głowie
 • jest to niedopuszczalne
 • jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
 • w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia
odpowiedź

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu suwnicy?

 • na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, ze na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
 • jest to niedopuszczalne
 • 200 cm
 • w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia
odpowiedź

W jakim celu stosuje się blokadę zerowa nastawników?

 • blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed nieautoryzowanym użyciem
 • blokadę zerowa stosuje się w celu zabezpieczenia suwnicy przed przeciążeniem
 • blokada zerowa zabezpiecza suwnice przed zbyt silnym wiatrem
 • zabezpiecza przed samoczynnym rozruchem mechanizmów w wyniku pojawienia się napięcia, gdy dźwignie sterownicze nie znajdują się w położeniu zerowym, po uprzednim jego zaniku
odpowiedź

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków?

 • hakowy trzyma ładunek ręką
 • operator trzyma ładunek ręką
 • przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kiedy powinno stosować się trawersę?

 • jeżeli transportujemy bardzo długie ładunki
 • jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kąt pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
 • jeśli dysponujemy zbyt krótkimi zawiesiami
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte?

 • można, za zgoda kierownika zakładu
 • nie wolno
 • można, po uzgodnieniu z hakowym
 • można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie
odpowiedź

Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku suwnicy bez nadzoru?

 • można, bo ładunek nigdy nie spadnie
 • można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednia strefę niebezpieczna
 • nie wolno
 • należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych
odpowiedź

Czy można podnosić jeden ładunek przez dwie lub więcej suwnic?

 • w żadnym przypadku nie wolno podnosić
 • można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
 • można po uzgodnieniu z operatorem drugiej suwnicy
 • można ale wyłącznie z zastosowaniem suwnic specjalnego przeznaczenia
odpowiedź

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

 • jest zabronione
 • jest dozwolone za zgoda i na polecenie kierownika zakładu
 • jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig suwnicy
 • jest dozwolone wyłącznie w przypadku gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a suwnica posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia
odpowiedź

Sygnał ”STOP”, na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

 • wyłącznie hakowy
 • wyłącznie sygnalista
 • dowolna osoba
 • wyłącznie kierownik zakładu lub budowy
odpowiedź

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym?

 • sposób zawieszenia nie ma znaczenia
 • tak, aby jedna gardziel była obciążona
 • tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
 • tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone
odpowiedź

Do przeciągnięcia ładunku lezącego poza polem pracy suwnicy można użyć:

 • mechanizmu jazdy mostu
 • mechanizmu jazdy wózka
 • mechanizmu podnoszenia
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Operator suwnicy, widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

 • podnieść przenoszony ładunek na taka wysokość, zęby nie zahaczyć o osoby postronne ładunkiem podczas jego przenoszenia
 • podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego "Góra" i sprawdzić, czy te osoby maja założone kaski
 • ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować prace
 • wstrzymać wykonywana operacje do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

 • zapoznać się z dokumentacja producenta i przeprowadzić regulacje
 • przerwać prace i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
 • kontynuować prace, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
 • kontynuować prace aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu
odpowiedź

Po zakończeniu pracy suwnica należy:

 • opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
 • podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego
 • ustawić suwnice w miejscu jej stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego
 • podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej
odpowiedź

Jeżeli podczas przenoszenia ładunku suwnica operator zauważy samoczynne powolne opuszczanie się ładunku, wówczas:

 • oznacza to awarie hamulca mechanizmu podnoszenia
 • oznacza to chwilowa obniżkę napięcia zasilania, która minie samoistnie
 • jest to efekt zadziałania ogranicznika obciążenia
 • w sterowaniach nastawnikowych jest to sytuacja całkowicie normalna
odpowiedź

Kojarzenie ruchów suwnicy to:

 • próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
 • umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
 • podstawowy błąd początkujących operatorów suwnic
 • jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów
odpowiedź

Chcąc podnieść ładunek o nieznanej masie należy:

 • sprawdzić prawidłowość działania ogranicznika udźwigu a następnie podnieść ładunek
 • prace transportowe wykonywać z prędkością bezpieczna, przenosząc ładunek jak najbliżej podłoża
 • oszacować masę ładunku
 • poprosić o pomoc np. operatora wózka widłowego
odpowiedź

Próbę hamulca mechanizmu podnoszenia wykonujemy:

 • tylko po zakończeniu pracy
 • przed pierwszym podjęciem ładunku i przy podnoszeniu ładunku większego od poprzedniego
 • każdorazowo przy podnoszeniu ładunku
 • jednorazowo przed rozpoczęciem danej zmiany
odpowiedź

Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych w suwnicach dwubiegowych?

 • 1x z szybka prędkością
 • 2x, (1x wolno i 1x szybko)
 • nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
 • suwnice nie są wyposażane w łączniki krańcowe
odpowiedź

Czy operator suwnicy, wciągnika, wciągarki, po zakończeniu pracy na haku mechanizmu podnoszenia może pozostawić zawiesia:

 • tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
 • nie
 • tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
 • w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane
odpowiedź

Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

 • tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczna masę
 • tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczająca udźwigu nominalnego urządzenia
 • tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
 • nie, nie może
odpowiedź

Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika, wciągarki, suwnicy nie są w pionie:

 • tak, pod warunkiem, ze kąt odchylenia lin nie przekracza 45°
 • tak, pod warunkiem, ze kąt odchylenia lin nie przekracza 60°
 • tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kąt wynosi 120°
 • nie może podnosić ładunku
odpowiedź

Zabezpieczenia przeciwwiatrowe obsługujący suwnicy zobowiązany jest uruchomić:

 • wyłącznie wtedy gdy otrzymał od przełożonego informacje o silnych wiatrach lub o nadciągającej burzy
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy w warunkach silnego wiatru
 • nie powinien uruchamiać, ponieważ to należy do obowiązków konserwatora
 • zawsze po zakończeniu pracy i/lub opuszczeniu miejsca sterowania
odpowiedź

Nad kontenerami w których mogą przebywać ludzie:

 • wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od kontenera
 • nie wolno przewozić ładunków
 • wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad kontenerami i zachowania odległości pionowej 1 metra od kontenera
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

 • odmówić wykonania pracy
 • skorzystać z pomocy hakowego (sygnalisty)
 • najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
 • oszacować drogę transportowa, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek
odpowiedź

Blokada zerowa uniemożliwi załączenie suwnicy w przypadku:

 • ustawienia wszystkich nastawników w położeniu zerowym
 • ustawienia któregokolwiek nastawnika poza pozycja zerowa
 • niesprawnej instalacji przeciwporażeniowej
 • złego stanu izolacji przewodów elektrycznych
odpowiedź

Strefa bezpieczeństwa suwnicy będącej w ruchu zależy od?

 • wysokości na jakiej transportowany jest ładunek
 • prędkości z jaka transportowany jest ładunek
 • wysokości i prędkości z jaka transportowany jest ładunek
 • wysokość i prędkość transportowanego ładunku nie ma wpływu na strefę bezpieczeństwa
odpowiedź

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia.

Chcesz zdać egzamin na suwnicę i szukasz jakie są pytania na suwnicę? Mamy nadzieje, że dzięki tej liście pytań egzaminacyjnych wraz z odpowiedziami zdasz egzamin na suwnicę bez najmniejszych problemów. Egzamin UDT na suwnicę nie należy do najprostszych, ale również nie jest przesadnie trudny, przy odrobinie nauki nie powinien stanowić dla Ciebie problemu. Ten test na suwnicę to zbiór pytań jakie mogą pojawić się na końcowym egzaminie.
 

Powyżej znajdują się pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych jakimi są suwnice wraz z wciągnikami i wciągarkami. Egzamin UDT na suwnice nie musi być stresujący, zapoznaj się z pytaniami, sprawdź swoją wiedzę i przekonaj się sam czy jesteś gotowy do egzaminu.

Przygotuj się do egzaminu UDT na suwnice

Jak zapewne wiesz organizujemy kursy na suwnice, które kończą się egzaminem na suwnice. Egzamin organizowany jest przez Komisję Urzędu Dozoru Technicznego. Przystąpienie do kursy nie jest skomplikowane, ale trzeba pamiętać o kilku kluczowych faktach. Pierwszym z nich jest konieczność posiadania aktualnych badań lekarskich a drugim ukończenie kurs składającego się z zajęć teoretyczny i praktycznych. Musisz pamiętać, że egzamin UDT jest płatny osobno i na dzień 2021.04.07 jego koszt wynosi 300zł podczas gdy kurs obsługi suwnicy ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia to 350zł więc niewiele więcej. Jest to jeden z powodów, dla których warto udać się w pierwszej kolejności na kurs, a dopiero później na egzamin.

Na kursach dostarczamy niezbędną wiedzę w sposób merytoryczny, który pozwala zdawać egzaminy nawet 96% kursantów. Jednocześnie staramy się wam pomóc tworząc takie strony z testami UDT jak ta. Zebraliśmy tutaj pytania egzaminacyjne wraz z odpowiedziami z poprzednich lat z egzaminów UDT na suwnicę i wciągniki oraz wciągarki ogólnego przeznaczenia. Jako że w tym aspekcie nie zachodzą wielkie zmiany, zdecydowana większość z prezentowanych pytań może pojawić się na egzaminie. Zachęcamy do rozwiązania testu UDT, dzięki któremu poczujesz się pewniej podczas egzaminu.

Darmowy Test UDT na suwnice

Test UDT, który dla Ciebie przygotowaliśmy składa się z 261 pytań, które będą czekać na Ciebie podczas egzaminu UDT na suwnicę. Najlepszym sposobem na zdanie egzaminu jest rozwiązanie wszystkich pytań po kilka razy i utrwalenie prawidłowych odpowiedzi w głowie, oczywiście jednocześnie rozumiejąc, dlaczego odpowiedź jest taka a nie inna. Gd tylko rozwiążesz test i sprawdzisz swoją wiedzę, poczujesz się pewniej na egzaminie i nie sprawi Ci on problemów.