4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Egzamin – Układnice

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

4. Dozorem technicznym nazywamy :

 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

7. Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać :

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

9. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje :

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy :

 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace, gdy :

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący :

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor :

 • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcje Pracy
odpowiedź

16 Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

17.Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

19. Nieszczęśliwy wypadek to :

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
odpowiedź

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga :

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwową Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace, gdy :

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

30. Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

34. Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje :

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest :

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

41. Obowiązki obsługującego określone są :

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

43. Jednostka dozoru technicznego jest :

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja okreslonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

45. Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

49. Decyzja wydana przez UDT :

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna
odpowiedź

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na eksploatacje
odpowiedź

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne :

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje :

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

55. Instrukcja eksploatacji to :

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalającą na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

61. Obsługującemu nie wolno :

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

62. Formami dozoru technicznego są :

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone, jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu :

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

69. Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

70. Instrukcja stanowiskowa :

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

74. Masa netto 1000 l wody wynosi ok :

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg hazdy wynosi :

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

80. Przed rozpoczęciem pracy przez obsługującego układnice za sprawdzenie poprawności jej działania odpowiedzialny jest :

 • konserwator urządzenia
 • obsługujący
 • inspektor UDT
 • inspektor BHP
odpowiedź

81. Zawór bezpieczeństwa napędu hydraulicznego zadziała w przypadku :

 • przekroczenia ciśnienia roboczego
 • pęknięciu przewodu hydraulicznego
 • zaniku napięcia
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

82 Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych układnicy powinna być wykonywana zgodnie z :

 • normami przedmiotowymi
 • instrukcja producenta załączona do dokumentacji technicznej układnicy
 • przepisami wydanymi na podstawie ustawy o dozorze technicznym, o ile nie określono innych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

83. Po stwierdzeniu, ze układnica posiada aktualna i pozytywna decyzje zezwalająca na eksploatacje wydana przez właściwy organ dozoru technicznego, natomiast nie posiada aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji potwierdzającego operator powinien :

 • rozpocząć prace urządzeniem, ponieważ decyzja zezwalającą na eksploatacje UTB jest pozytywna, a jest ona dokumentem "nadrzędnym" nad dziennikiem konserwacji
 • może rozpocząć prace urządzeniem, pod warunkiem, że otrzyma ustne zapewnienie od konserwatora, że UTB jest sprawne
 • może rozpocząć prace po samodzielnym sprawdzeniu poprawności działania układnicy
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

84 Operator po stwierdzeniu nieprawidłowego działania układnicy :

 • może wykonywać prace w trybie ręcznym, przy zmniejszonych prędkościach roboczych
 • powinien zabezpieczyć i wyłączyć urządzenie oraz sam wykonać naprawę umożliwiającą dalszą prace
 • powinien zabezpieczyć i wyłączyć urządzenie oraz powiadomić pracodawcę
 • powinien przełaczyc tryb pracy automatycznej układnicy na ręczną lub półautomatyczną
odpowiedź

85. Kto zgodnie z ustawa o dozorze technicznym wydaje decyzje zezwalająca na eksploatacje układnicy?

 • konserwator po pozytywnym przeglądzie urządzenia
 • inspektor UDT po wykonaniu czynności dozoru technicznego
 • eksploatujący, po uzyskaniu informacji od konserwatora na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych
 • właściciel urządzenia w porozumieniu z producentem układnicy
odpowiedź

86. Od czego zależy stosowanie środków ochrony indywidualnej przy UTB?

 • instrukcji eksploatacji danego urządzenia
 • przepisów BHP w danym miejscu pracy
 • rozporządzenia MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

87. Wskaż podstawowe obowiązki obsługującego UTB :

 • wykonywanie badan okresowych oraz drobnych napraw i modernizacji urządzenia
 • dokonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB.
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

88. Czy obsługujący może pracować układnica bez ważnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatacje :

 • tak, pod warunkiem wykonanego przeglądu przez konserwatora urządzenia
 • nie może pracować, gdy urządzenie nie posiada ważnej decyzji
 • tak, pod warunkiem przestrzegania instrukcji eksploatacji i przepisów BHP
 • tak , ale nie dłużej niż 30 dni od wygaśnięcia przedmiotowej decyzji
odpowiedź

89. Badanie eksploatacyjne jest rodzajem badania :

 • okresowego
 • kontrolnego
 • doraźnego
 • poprzedzającego wydanie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje nowego urządzenia
odpowiedź

90. Księga rewizji układnicy może nie zawierać :

 • instrukcji obsługi
 • dziennika konserwacji
 • decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • danych technicznych urządzenia
odpowiedź

91. Kto może cofnąć uprawnienia do obsługi lub konserwacji urządzeń transportu bliskiego?

 • pracodawca
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego, która wydała uprawnienia
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

92. Środkami ochrony indywidualnej są :

 • wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy
 • wszelkie środki przeznaczone do ochrony grupy ludzi i pojedynczych osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy
 • stałe lub demontowane osłony i balustrady, drzwi lub bramki w obszarach chronionych
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

93. W jakich terminach przeprowadza się badania okresowe układnicy magazynowej :

 • co 1 rok
 • co 30 dni
 • zawsze po wykonaniu naprawy lub modernizacji układnicy
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

94. Dokument wydany przez inspektora po badaniu to :

 • dziennik konserwacji
 • protokół pomiarów elektrycznych
 • decyzja
 • poświadczenie prawidłowości działania układnicy
odpowiedź

95. Eksploatujący jest zobowiązany wyłączyć z eksploatacji urządzenie, gdy :

 • nie posiada decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • licznik przekroczy liczbę 10 tysięcy cykli
 • nie posiada naklejki UDT z informacja o dacie następnego badania technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

96 Jakie rodzaje napędów stosowane są w mechanizmach układnic :

 • cięgnowe (liny, łańcuchy, pasy)
 • hydrauliczne
 • śrubowe i zębatkowe
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

97. Co należy zrobić w przypadku kolizji układnicy z jednostka ładunku, regałem lub zderzaniem hydraulicznym :

 • należy natychmiast zatrzymać urządzenie, zabezpieczyć przed załączeniem oraz powiadomić przełożonego oraz innych obsługujących
 • można użytkować układnice do końca zmiany, ale przy mniejszych prędkościach roboczych
 • ponieważ urządzenie ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje można dalej bezpiecznie użytkować urządzenie
 • należy dokonać oględzin układnicy i w przypadku stwierdzenia braku usterek można dalej użytkować urządzenie
odpowiedź

98. Jakie rodzaje napędu są stosowane w układnicach :

 • elektryczne
 • hydrauliczne
 • pneumatyczne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

99. Jakie środki stosuje się w celu zatrzymania jazdy układnicy na końcu toru :

 • hamulec postojowy
 • łączniki krańcowe
 • ograniczniki prędkości z chwytaczami
 • zgarniacze
odpowiedź

100. Ile zwojów liny musi pozostać na bębnie linowym przy najniższym położeniu zespołu podnoszącego :

 • 50% liny
 • zgodnie z instrukcja eksploatacji
 • 10
 • 50% obwodu bębna linowego
odpowiedź

101. Jaki jest minimalny współczynnik bezpieczeństwa dla lin nośnych :

 • minimum 20
 • 5 bez możliwości podnoszenia ludzi
 • 10 przy podnoszeniu ludzi
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

102. Ładunek nominalny (udźwig) układnicy to :

 • zaprojektowana maksymalna masa ładunku z wyłączeniem masy operatora
 • założona przez producenta maksymalna masa ładunku wraz z masa operatora
 • masa ładunku wraz z operatorem przy której powinien zadziałać ogranicznik udźwigu
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

103. Jaką funkcję w układnicy pełni chwytacz :

 • zatrzymuje i utrzymuje w pozycji nieruchomej wodzak w przypadku nadmiernej prędkości przy opuszczaniu
 • zabezpiecza układnice przed najechaniem na zderzaki w końcu toru jazdy układnicy
 • zabezpiecza układnice przed utrata stateczności na łuku toru jezdnego
 • wyłącza ruch wodzaka w przypadku gdy ładunek na podajniku jest niewłaściwie ułożony
odpowiedź

104. System zabezpieczający przed przeciążeniem układnicy stosuje się :

 • w przypadku gdy układnica posiada udźwig nominalny równy lub większy niż 1000kg
 • w przypadku gdy układnica jest dostosowana do podnoszenia ludzi z ładunkiem
 • w przypadku gdy prędkość ruchów roboczych wszystkich mechanizmów układnicy jest równa lub większa niż 0.5 m/s
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: układnice.

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: układnice.

Jeśli jeszcze nie korzystałeś z naszych kursów operatora układnicy magazynowej to zapraszamy na szkolenia, które pomogą Ci zdać egzamin UDT.

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.