4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Egzamin – Wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy:

 • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym, eksploatujący:

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska, inspektor:

 • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, W wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji Iub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to:

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę W pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę, gdy:

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • decyzję i protokół z wykonanych czynności
 • deklarację zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczną i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Jednostką dozoru technicznego jest:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie mają określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT:

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedź jest niepoprawna
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie W dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia W sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to:

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługującemu nie wolno:

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są:

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 • W ciągu 7 dni po egzaminie W formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • W ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa:

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalną masą podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Masa netto 1000 I wody wynosi ok:

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

Wciągarka to:

 • dźwignica o zwartej budowie
 • dźwignica, której poszczególne elementy są zmontowane na wspólnej ramie
 • urządzenie transportu bliskiego wyposażone W trzy mechanizmy (podnoszenia, jazdy wózka, jazdy mostu)
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Wciągnik to:

 • dźwignica o zwartej budowie
 • dźwignica, której poszczególne elementy są zmontowane na wspólnej ramie
 • urządzenie transportu bliskiego wyposażone W trzy mechanizmy (podnoszenia, jazdy wózka, jazdy mostu)
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Wciągarkę przedstawia obraz:

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wciągnik przedstawia obraz:

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Częściami składowymi wciągnika są:

 • Zblocze hakowe, cięgno nośne, silnik, hamulec, kaseta sterownicza (pilot)
 • mechanizm podnoszenia, kaseta sterownicza (pilot), Zblocze hakowe, silnik, hamulec
 • mechanizm podnoszenia, korpus (obudowa) z mechanizmem jazdy lub bez
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zderzaki to:

 • zabezpieczenia mechaniczne na końcu torowiska
 • zabezpieczenie mechaniczne, amortyzujące uderzenie w odbój zamontowane na wciągniku lub wciągarce
 • zabezpieczenie mechaniczne na początku torowiska
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

We wciągnikach linowych zderzaki mogą występować:

 • na zbloczu hakowym
 • na obudowie wciągnika
 • na początku torowiska
 • na końcu torowiska
odpowiedź

We wciągnikach łańcuchowych zderzaki mogą występować:

 • na obudowie wciągnika i na zbloczu hakowym
 • tylko na zbloczu hakowym
 • tylko na końcu torowiska
 • tylko na obudowie wciągnika
odpowiedź

Odboje to:

 • zabezpieczenia mechaniczne na końcu torowiska zapobiegające przed niekontrolowanym wypadnięciem wciągnika lub wciągarki z toru jezdnego
 • zabezpieczenia mechaniczne na ramie nośnej lub konstrukcji wciągnika współpracujące ze zderzakami
 • elementy składowe systemu antykolizyjnego
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Łapa oporowa jest przedstawiona na obrazie:

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Zgarniacz szynowy jest przedstawiony na obrazie:

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Lina zbudowana jest z:

 • splotek
 • drutów
 • rdzenia
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Rdzeń liny jest oznaczony numerem:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Splotka liny jest oznaczona numerem:

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Linę sześciosplotkową przedstawia obraz:

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Ilość splotek przedstawionej na rysunku liny to:

 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wciągniki łańcuchowe wyposażone są najczęściej w łańcuch:

 • płytkowy
 • rolkowy
 • ogniwowy
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zabezpieczenia haka przed odkręceniem może być realizowane za pomocą:

 • płytki przykręconej na trzonie
 • tulei rozprężna
 • nakrętki koronkowa z zawleczką
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zapadka w zbloczu hakowym to:

 • zabezpieczenie mechaniczne przed wysunięciem się zawiesia z gardzieli haka
 • zabezpieczenie mechaniczne przed wysunięciem się haka z uchwytu
 • zabezpieczenie mechaniczne przed obracaniem się zblocza wielorazowego
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Zabezpieczeniem mechanicznym w budowie wciągarki nie jest:

 • Łapa oporowa
 • Łącznik końcowy
 • Zderzak
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Luzownik może służyć:

 • do zluzowania hamulca mechanizmu podnoszenia wciągarki
 • do zluzowania hamulca mechanizmu jazdy wciągarki
 • do zapobiegania zluzowania liny na bębnie
 • odpowiedzi a i b są poprawne
odpowiedź

Wskazana na zdjęciu część wciągarki to:

 • napęd mechanizmu podnoszenia
 • hamulec z luzownikiem
 • silnik napędowy
 • reduktor
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Nazwij część wskazaną na zdjęciu:

 • bęben linowy
 • zwijak
 • napęd mechanizmu jazdy
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Zabezpieczeniami elektrycznymi stosowanymi w budowie wciągników są :

 • zgarniacze szynowe
 • łapy oporowe
 • silniki elektryczne
 • łączniki krańcowe
odpowiedź

Zabezpieczeniami mechanicznymi stosowanymi w budowie wciągarek są:

 • łapy oporowe
 • rezystory rozruchowe
 • łącznik STOP
 • hamulce bezpieczeństwa
odpowiedź

Ile elementów dociskających linę powinno być zamontowanych na bębnie Iinowym ?

 • zgodnie z dokumentacją producenta
 • minimum 4
 • więcej niż 3
 • 4 na odcinku co najmniej 1,5 zwoju liny na bębnie
odpowiedź

Które z wymienionych poniżej elementów są zabezpieczeniami typu mechanicznego ?

 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, ogranicznik udźwigu
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, wyłącznik główny, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, zabezpieczenie gardzieli haka, osłony
 • zderzaki, odboje, kleszcze przeciwwiatrowe, łączniki końcowe i krańcowe
odpowiedź

Sprawdzenie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" wykonuje się:

 • z obciążeniem nominalnym
 • bez obciążenia
 • z obciążeniem 110%
 • z największym dostępnym w danym momencie ładunkiem nieprzekraczającym udźwigu wciągnika
odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

 • zabezpieczenia urządzenia przed nieuprawnionym użyciem po zakończeniu pracy
 • bezzwłocznego zatrzymania pracy urządzenia w sytuacjach awaryjnych
 • uruchomienia hamulca awaryjnego w przypadku awarii hamulca zasadniczego
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra" :

 • odpowiada za wyhamowanie ładunku podczas cyklu podnoszenia
 • ułatwia pracę operatora, który nie musi obserwować ładunku w górnym położeniu, ponieważ łącznik krańcowy automatycznie wyłączy podnoszenie w odpowiednim momencie
 • służy do ochrony wciągarki przed uszkodzeniem i zerwaniem liny
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Blokada krzyżowa w kasecie sterującej to:

 • blokada uniemożliwiająca jednoczesne uruchomienie przeciwnych kierunków ruchu mechanizmu
 • blokada przed uruchomieniem kasety zanim zostanie wciśnięty przycisk "X"
 • blokada uniemożliwia sterowanie z dwóch miejsc jednocześnie
 • inna nazwa blokady zerowej
odpowiedź

Zadziałanie ogranicznika udźwigu spowoduje:

 • wyłączenie wszystkich mechanizmów wciągarki lub wciągnika
 • wyłączenie mechanizmu podnoszenia w obu kierunkach
 • wyłączenie ruchu mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Kierunki jazdy wciągnika lub wciągarki sterowanych radiowo powinny być oznaczone:

 • na konstrukcji urządzenia W miejscu widocznym dla operatora i na pilocie sterowania radiowego
 • w kabinie urządzenia
 • przed wejściem na halę, w której pracuje urządzenie
 • na każdym widocznym słupie podporowym torowiska
odpowiedź

Skrót GNP to:

 • Graniczna Nominalna Prędkość
 • ang. Dopuszczalne Obciążenie Robocze
 • Gniazdo Niskiego Prądu
 • Grupa Natężenia Pracy
odpowiedź

Zabezpieczeniem przed wypadnięciem ładunku z gardzieli haka jest:

 • przywiązywanie zawiesi do haka
 • zapadka zabezpieczająca
 • przy dobrym ułożeniu zawiesi w gardzieli nie wymaga się zabezpieczenia
 • zawiesie sztywne, czyli trawersa
odpowiedź

Jakim kolorem powinien być oznaczony łącznik bezzwłocznego zatrzymania STOP ?

 • żółtym
 • dowolnym
 • czerwonym
 • czarno-żółtym
odpowiedź

W jakich wciągnikach nie jest wymagane zastosowanie łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

 • wciągnikach linowych
 • wciągnikach łańcuchowych, W których zastosowano sprzęgło cierne
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia powinien być bezwzględnie zastosowany we wszystkich wciągnikach
 • wciągnikach linowych i łańcuchowych o udźwigu do 1000 kg
odpowiedź

Elementem bezpieczeństwa montowanym w mechanizmie podnoszenia wciągnika lub wciągarki może być:

 • ogranicznik udźwigu
 • łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • sprzęgło cierne przeciążeniowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Do podstawowych parametrów wciągnika należy:

 • udźwig
 • wysokość podnoszenia
 • prędkość ruchów roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Istotnym kryterium zużycia haka jest:

 • pęknięcie
 • rozwarcie gardzieli haka
 • zmniejszenie przekroju w części chwytnej
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi:

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • 7%
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wciągnika ogólnego zastosowania wynosi:

 • 2%
 • 5%
 • 7%
 • 10%
odpowiedź

Pęknięta splotka Iiny nośnej wciągnika lub wciągarki powoduje, że:

 • można pracować tylko do końca bieżącego załadunku/rozładunku lub tylko do końca zmiany
 • można pracować tylko do czasu wymiany liny na nową
 • można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki oraz rdzeń nie zostały uszkodzone
 • należy natychmiast zakończyć pracę
odpowiedź

W przypadku awarii wciągnika lub wciągarki z ładunkiem na haku obsługujący powinien

 • zabezpieczyć teren
 • powiadomić przełożonego
 • wyłączyć zasilanie urządzenia
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługującemu zabrania się:

 • wykorzystywania maksymalnej prędkości jazdy wciągnika lub wciągarki
 • przenoszenia ładunków nad ludźmi
 • pracy w trakcie opadów deszczu
 • kojarzenia ruchów roboczych przewidzianych instrukcją
odpowiedź

Sprawdzanie działania łączników krańcowych:

 • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
 • należy przeprowadzić tylko na największych stopniach jazdy
 • przeprowadza się tylko podczas kontroli UDT
 • należy przeprowadzić przed przystąpieniem do pracy
odpowiedź

Próbę hamulca przeprowadza się:

 • przed rozpoczęciem pracy urządzeniem
 • tylko przy badaniach przeprowadzanych przez UDT
 • tylko po wymianie liny
 • tylko w obecności konserwatora
odpowiedź

W przypadku gdy splotka w linie zostanie wyciśnięta:

 • należy niezwłocznie wstrzymać pracę wciągnika lub wciągarki
 • linę można zabezpieczyć dodatkowymi elementami
 • można ją używać, lecz nie należy wykonywać gwałtownych ruchów
 • można ją eksploatować z ograniczonym do połowy udźwigiem
odpowiedź

Próbę łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra wykonuje się:

 • z ładunkiem równym 50% udźwigu nominalnego
 • z ładunkiem równym 100% udźwigu nominalnego
 • bez ciężaru
 • z największym dostępnym aktualnie ciężarem nieprzekraczającym udźwigu
odpowiedź

Po zakończonej pracy zblocze hakowe:

 • należy pozostawić w górnym skrajnym położeniu
 • należy pozostawić bez ładunku i zawiesi na haku, na bezpiecznej wysokości
 • można pozostawić z zawiesiami na haku
 • należy podwiesić na dedykowanym wieszaku w miejscu postoju wciągnika lub wciągarki
odpowiedź

Czy podczas normalnej pracy Obsługującemu wolno w pewnych sytuacjach przeciążać wciągnik lub wciągarkę ?

 • tak, podczas prób przed rozpoczęciem pracy
 • tak, na pisemne polecenie przełożonego
 • tak, ale sporadycznie
 • nie, jest to zabronione
odpowiedź

Na jakiej wysokości nad osobami można przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki ?

 • do 1,0 m pod warunkiem, że osoba ma kask na głowie
 • praca nad osobami jest niedopuszczalna
 • jak najwyżej, tak aby nie zahaczyć o głowę osoby znajdującej się pod ładunkiem
 • w zależności od zapisów instrukcji obsługi urządzenia
odpowiedź

Na jakiej wysokości nad przeszkodami (np. maszynami) zaleca się przewieźć ładunek przy użyciu wciągnika lub wciągarki ?

 • na bezpiecznej wysokości, pod warunkiem, że na trasie przejazdu nie znajdują się ludzie
 • praca nad przeszkodami jest niedopuszczalna
 • 200 cm
 • w każdym przypadku na maksymalnej wysokości podnoszenia
odpowiedź

Jak należy zapobiegać wahaniom dużych gabarytowo ładunków ?

 • hakowy trzyma ładunek ręką
 • operator trzyma ładunek ręką
 • przy pomocy linki asekuracyjnej przymocowanej do ładunku
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kiedy powinno stosować się trawersę ?

 • jeżeli transportowany ładunek jest bardzo długi
 • jeżeli w przypadku zastosowania zawiesia wielocięgnowego występuje kąt pomiędzy cięgnami zawiesia przekraczający 120°
 • jeżeli dostępne zawiesie jest zbyt krótkie
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Czy wolno podnosić ładunki tkwiące w ziemi lub przymarznięte ?

 • można, za zgodą kierownika zakładu
 • nie wolno
 • można, po uzgodnieniu z hakowym
 • można, ale w pierwszej kolejności należy ładunek przeciągnąć w poziomie
odpowiedź

Czy podczas pracy można pozostawić zawieszony ładunek na haku wciągarki bez nadzoru ?

 • można, bo ładunek nigdy nie spadnie
 • można, gdy hakowy wyrazi zgodę i wyznaczy odpowiednią strefę niebezpieczną
 • nie wolno
 • należy tak postępować w celach ekonomicznie uzasadnionych
odpowiedź

Czy można podnosić jeden ładunek przez dwa wciągniki ?

 • w żadnym przypadku nie wolno
 • można, po opracowaniu przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji
 • można po uzgodnieniu z operatorem drugiego urządzenia
 • można, ale wyłącznie z zastosowaniem wciągników specjalnego przeznaczenia
odpowiedź

Przenoszenie ludzi wraz z ładunkiem:

 • jest zabronione
 • jest dozwolone za zgodą i na polecenie kierownika zakładu
 • jest zabronione, gdy suma ciężaru ładunku i osoby przekracza udźwig urządzenia
 • jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy zapas udźwigu przekracza 1 tonę a urządzenie posiada dwa niezależne hamulce podnoszenia
odpowiedź

Sygnał „STOP", na który należy bezzwłocznie zareagować może podać:

 • wyłącznie hakowy
 • wyłącznie sygnalista
 • dowolna osoba
 • wyłącznie kierownik zakładu lub budowy
odpowiedź

Jak należy zawieszać ładunek na haku dwurożnym ?

 • sposób zawieszenia nie ma znaczenia
 • tak, aby jedna gardziel była obciążona
 • tak, aby żadna z gardzieli nie była obciążona
 • tak, aby obie gardziele były równomiernie obciążone
odpowiedź

Operator wciągnika lub wciągarki widząc ludzi na trasie przenoszonego ładunku, powinien:

 • podnieść przenoszony ładunek na taką wysokość, żeby nie zahaczyć o osoby postronne
 • podnieść przenoszony ładunek aż do zadziałania wyłącznika krańcowego "góra" i sprawdzić, czy te osoby mają założone kaski
 • ostrzec sygnałem akustycznym osoby znajdujące się w strefie niebezpiecznej i kontynuować pracę
 • wstrzymać wykonywaną operację do czasu opuszczenia strefy przez osoby postronne
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia niewłaściwego ustawienia łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra operator powinien:

 • zapoznać się z dokumentacją producenta i przeprowadzić regulację
 • przerwać pracę i zawiadomić przełożonego o konieczności regulacji
 • kontynuować pracę, regulacja zostanie wykonana przy przeglądzie konserwacyjnym
 • kontynuować pracę aby zachować ciągłość procesu technologicznego zakładu
odpowiedź

Po zakończeniu pracy wciągnikiem lub wciągarką należy:

 • opuścić hak do zetknięcia się z podłożem
 • podnieść hak do zadziałania łącznika krańcowego "góra"
 • odprowadzić urządzenie w miejsce jego stałego postoju i podnieść hak na wysokość nie kolidującą z drogami transportowymi poniżej zadziałania łącznika krańcowego "Góra"
 • podnieść zblocze hakowe na wysokość zapewniającą prawidłowe napięcie pasm liny nośnej
odpowiedź

Kojarzenie ruchów roboczych wciągnika lub wciągarki to:

 • próba jednoczesnego uruchomienia podnoszenia i opuszczania haka
 • umiejętność wygaszenia rozkołysanego ładunku
 • podstawowy błąd początkujących operatorów wciągników
 • jednoczesne załączenie ruchu dwóch mechanizmów
odpowiedź

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży:

 • 1000 kg
 • 4,5 - 5,0 t
 • 1,0t
 • 7,5 - 7,9 t
odpowiedź

Jak należy poprawnie sprawdzić działanie łączników krańcowych ww. wciągarkach dwubiegowych ?

 • 1x z szybką prędkością
 • 2X, (1X wolno i 1X szybko)
 • nie ma potrzeby sprawdzania łączników krańcowych
 • wciągarki nie są wyposażane włączniki krańcowe
odpowiedź

Czy po zakończeniu pracy operator wciągnika lub wciągarki może pozostawić zawiesia na haku mechanizmu podnoszenia ?

 • tak, ale tylko łańcuchowe bądź pasowe
 • nie
 • tak, lecz tylko wtedy, gdy zblocze hakowe podniesie dostatecznie wysoko
 • w zakładach pracy o ruchu ciągłym jest to zalecane
odpowiedź

Czy obsługujący może eksploatować urządzenie z uszkodzonym hamulcem mechanizmu podnoszenia:

 • tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma nieznaczną masę
 • tak, ale tylko wtedy, gdy podnoszony ładunek ma masę nie przekraczającą udźwigu nominalnego urządzenia
 • tak, używa wtedy hamulca awaryjnego aktywowanego przyciskiem bezzwłocznego zatrzymania STOP
 • nie może
odpowiedź

Czy obsługujący może podnosić przemieszczany ładunek gdy liny mechanizmu podnoszenia wciągnika lub wciągarki nie są w pionie?

 • tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia Iin nie przekracza 45°
 • tak, pod warunkiem, że kąt odchylenia Iin nie przekracza 60°
 • tak, gdyż maksymalny dopuszczalny kąt wynosi 120°
 • nie może podnosić ładunku w ten sposób
odpowiedź

W przypadku konieczności podnoszenia dużego ładunku i obecności przy tej czynności kilku hakowych wydających polecenia operatorowi:

 • praca nie jest możliwa, bo nie jest dopuszczalny udział więcej niż jednego hakowego podczas operacji podnoszenia ładunku
 • należy wykonywać polecenia jednego, wyznaczone wcześniej hakowego, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać każdy z hakowych
 • należy wykonywać polecenia wszystkich hakowych, z wyjątkiem sygnału STOP, który może wydać tylko jeden wyznaczonych wcześniej hakowy
 • należy wykonywać polecenia według kolejności ich wydania
odpowiedź

Nad pomieszczeniami w których mogą przebywać ludzie:

 • wolno przewozić ładunki, pod warunkiem zachowania odległości pionowej 0,5 metra od pomieszczenia
 • nie wolno przewozić ładunków
 • wolno przewozić ładunki bez zatrzymywania się nad pomieszczeniami i zachowania odległości pionowej 1 metra od pomieszczeniami
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Ładunki wolno składować:

 • w dowolnym miejscu, pod warunkiem, że gabaryty ładunku na to pozwalają
 • na drogach transportowych
 • tylko W miejscach do tego przeznaczonych
 • w miejscach wyznaczonych przez inspektora UDT
odpowiedź

W przypadku ograniczonej widoczności miejsca składowania ładunku należy:

 • odmówić wykonania pracy
 • skorzystać z pomocy hakowego lub sygnalisty
 • najpierw spróbować odłożyć bez pomocy hakowego, dopiero gdy się nie uda poprosić go o pomoc
 • oszacować drogę transportową, a następnie samodzielnie odłożyć ładunek
odpowiedź

Chwytnik elektromagnetyczny służy do podnoszenia:

 • tworzyw sztucznych
 • tafli szkła
 • blach aluminiowych o grubości powyżej 8 mm
 • blach ze stali ferromagnetycznej
odpowiedź

Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:

 • nadciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
 • podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
 • strumieniowi magnetycznemu działającemu na podnoszony element
 • poduszce powietrznej wytworzonej na granicy styku powierzchni ładunku oraz powierzchni chwytnika
odpowiedź

Wciągnikiem lub wciągarką nie można podnosić ładunków:

 • o masie większej niż udźwig wciągnika lub wciągarki
 • osób
 • przyklejonych do podłoża
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Ocena stanu techniczny haka:

 • jest zbędna ze względu na jego wytrzymałość
 • może być wykonywana tylko przez firmowy serwis
 • należy do obowiązków operatora
 • należy wyłącznie do obowiązków konserwatora
odpowiedź

Obsługujący podejmując ładunek:

 • musi oszacować masę ładunku
 • nie musi znać masy ładunku, bo urządzenie samo się wyłączy, gdy ładunek będzie za ciężki
 • nie musi znać masy ładunku, bo masa ładunku nie ma wpływu na pracę dźwignicy
 • nie musi znać masy ładunku, gdyż zajmuje się tym konserwator
odpowiedź

Sprawdzenie przez operatora działania łączników krańcowych wciągników i wciągarek jest:

 • możliwe tylko przy napędzie linowym
 • możliwe tylko przy napędzie łańcuchowym
 • niemożliwe przez operatora, bo nie ma do tego uprawnień
 • możliwe zarówno przy napędzie linowym i łańcuchowym
odpowiedź

Wyłącznik kluczykowy w kasecie sterującej służy do:

 • załączenia drugiego biegu
 • załączenia funkcji serwisowej
 • uruchomienia silnika mechanizmu jazdy i/lub podnoszenia
 • załączenia sterowania kasetą
odpowiedź

Łańcuch nośny powinien być smarowany:

 • jeżeli wytarcie ogniw przekracza 10% grubości początkowej
 • zgodnie z wymaganiami instrukcji eksploatacji
 • dopiero po pojawieniu się pierwszych śladów korozji
 • wyłącznie na polecenie inspektora UDT
odpowiedź

Kryterium wytarcia gardzieli haka wynosi (o ile instrukcja obsługi nie określa inaczej)

 • 25% wartości początkowej
 • 1% wartości początkowej
 • 10% wartości początkowej
 • 10%, nie więcej niż 5mm
odpowiedź

Wyjęcie kluczyka z kasety sterowej powinno być możliwe tylko:

 • w pozycji "0" (wyłączonej)
 • w pozycji "1" (załączonej)
 • w dowolnej pozycji
 • wyłącznie w pozycji pośredniej
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Trawersa służy do:

 • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia,
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

 • 20,0t
 • 25,2t
 • 30,0t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Skrót DOR oznacza:

 • dopuszczalne obciążenie robocze
 • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kącie wierzchołkowym alfa 120°
 • dozwolona obsługa ręczna
 • dokumentacja techniczno-ruchowa
odpowiedź

Ładunek na haku dwurożnym zawieszamy:

 • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 • tak, aby różnica W obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
 • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

 • Ilość wykorzystanych cięgien
 • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 • kąt rozwarcia cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego:

 • 6,0t
 • 5,0t
 • 7.0t
 • 3,5 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego:

 • 2,0 t
 • 5,0t
 • 7,0 t
 • 10t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na rysunku pokazana jest:

 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3550 kg
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kat a) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kat a) dla zawiesia dwucięgnowego :

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt a) dla zawiesia dwucięgnowego :

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu 0 sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy ?

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne.
 • Obydwa sposoby są niepoprawne.
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest prawidłowy ?

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne.
 • Obydwa sposoby są niepoprawne.
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych;
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu,
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych;
 • element kleszczy szynowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

 • hakowy
 • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 • zakładowe służby BHP
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

 • co 30 dni
 • co 2 miesiące
 • nie podlegają przeglądom okresowym
 • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi,
odpowiedź

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

 • rodzaju przenoszonego materiału
 • dostępności zawiesia
 • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

 • W oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 • w oparciu 0 rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod kątem jego zużycia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zawiesie to:

 • element umożliwiający transportowanie ładunku
 • element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem
 • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zawiesia możemy podzielić:

 • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 • ze względu na ilość cięgien nośnych
 • ze względu na rodzaj cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

DDR zawiesia pasowego można określić:

 • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 • mierząc grubość pasa
 • sprawdzając informację na identyfikatorze/etykiecie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

 • jest zabroniona
 • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 • jest dopuszczalna za zgodą konserwatora
odpowiedź

Zawiesia łańcuchowe:

 • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 • mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szeklę
 • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 • nie wymagają konserwacji
odpowiedź

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:

 • 120°
 • 100°
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 • 90°
odpowiedź

Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść:

 • 120°
 • 60°
 • uwzględnia się wyłącznie kąt α
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest nieprawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

 • rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu Iinowym wynosi:

 • 1% drutów W splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 • 10 % splotek
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 • pęknięcie splotki w linie
 • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 • deformacja w kształcie koszyka
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:

 • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kąt wpływa tylko na udźwig dźwignicy
 • kąt wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
odpowiedź

Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:

 • są sobie zawsze równe
 • kąt α stanowi połowę kąta β
 • kąt β stanowi połowę kąta α
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

 • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
 • nie wolno stosować zawiesi pasowych
 • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
odpowiedź

Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

 • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 • wartością zmienną i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia
 • zależna od masy transportowanego ładunku
 • wartością stałą
odpowiedź

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

 • dopuszczalne, ale w krótkim czasie
 • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 • zabronione
 • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 • cechę zawiesia Iinowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia wynosi:

 • 8,4t
 • 6,0t
 • 10,0t
 • 8,0 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym β 60° wynosi:

 • 10,0 t
 • 8,0t
 • 6,0 t
 • 4,0t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalny udźwig przedstawionego zawiesia przy kacie wierzchołkowym β 45° wynosi:

 • 8,4t
 • 8,0t
 • 6,4 t
 • 4,0t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55 o nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40 o nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50 o nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65 o nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 6t
 • 8,4t
 • 12t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 6t
 • 8,4t
 • 12t
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa.
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 7t
 • 8,4t
 • 12t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dźwigarów stalowych ?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych?

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkuszy blach w pozycji poziomej?

 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS. 4
 • RYS. 4 i RYS. l
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza

 • kąt rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kąt wierzchołkowy
 • wartość określającą udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:

 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku?

 • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 • długość zawiesia musi zapewnić aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 • zawiesie musi posiadać czytelną cechę znamionową
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wciągniki i wciągarki sterowane ogólnego przeznaczenia.