4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Najlepiej opracowane materiały szkoleniowedo zdania egzaminu UDT

Pobierz

Egzamin – Żurawie przewoźne i przenośne

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

  • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
  • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

  • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
  • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

  • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • określa konserwator urządzenia
  • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy

  • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
  • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
  • Urząd Dozoru Technicznego
  • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

  • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
  • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
  • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

  • modernizacja urządzenia technicznego
  • naprawa urządzenia technicznego
  • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
  • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

  • naprawiający lub modernizujący,który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
  • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

  • całkowita, częściowa,ograniczona
  • pełna, ograniczona, uproszczona
  • pełna, cykliczna, sporadyczna
  • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

  • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

  • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalającą na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
  • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
  • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

  • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
  • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
  • urządzenie posiada ważną decyzje zezwalającą na eksploatacje
  • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

  • otrzymuje pisemne upomnienie
  • otrzymuje zalecenia pokontrolne
  • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

  • wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
  • wystawia mandat karny
  • pisemnie poucza eksploatującego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

  • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
  • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
  • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
  • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • eksploatującego urządzenie techniczne
  • inspektora bhp
  • Państwową Inspekcje Pracy
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

  • żurawie o udźwigu do 3,2 t
  • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
  • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
  • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

  • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
  • wyciągi towarowe i wyciągi statków
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

  • każda usterka UTB
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
  • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
  • nieprzewidziane uszkodzenie,w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to

  • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
  • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
  • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
  • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

  • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • uzgodnienia z przełożonym
  • uzgodnienia ze służba BHP
  • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

  • eksploatujący urządzenie techniczne
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • Państwowa Inspekcja Pracy
  • inspektor UDT
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

  • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
  • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
  • zakładowe służby utrzymania ruchu
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

  • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
  • uprawniony operator
  • wyznaczony pracownik eksploatującego
  • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

  • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
  • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
  • po naprawie urządzenia technicznego
  • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

  • ograniczonym
  • pełnym
  • uproszczonym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

  • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
  • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
  • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
  • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

  • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
  • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
  • urządzenie jest niesprawne
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

  • w ustawie o dozorze technicznym
  • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
  • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
  • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
  • wykonywanie napraw urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

  • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
  • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
  • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

  • instrukcje eksploatacji urządzenia
  • decyzje i protokół z wykonanych czynności
  • deklaracje zgodności CE
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

  • operator w ramach posiadanych umiejętności
  • konserwator
  • zakład uprawniony
  • eksploatujący
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest

  • obsługujący urządzenie
  • producent urządzenia
  • zakładowy inspektor BHP
  • inspektor UDT
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

  • instrukcji eksploatacji urządzenia
  • ustawie o dozorze technicznym
  • dzienniku konserwacji
  • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

  • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
  • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
  • wykonuje próby ruchowe urządzenia
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

  • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
  • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
  • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
  • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne
  • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
  • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

  • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
  • po wymianie cięgien nośnych
  • raz na rok
  • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są

  • w instrukcji eksploatacji urządzenia
  • w dzienniku konserwacji
  • w ustawie o dozorze technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

  • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
  • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
  • pracownika serwisu producenta
  • operatora
odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest

  • Urząd Dozoru Technicznego
  • Wojskowy Dozór techniczny
  • Transportowy dozór Techniczny
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

  • Rzeczypospolitej Polskiej
  • Unii Europejskiej
  • nie maja określonego obszaru ważności
  • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

  • instrukcji eksploatacji producenta
  • przepisów BHP
  • przepisów wewnątrzzakładowych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

  • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
  • dźwignice linotorowe,przenośniki kabinowe i krzesełkowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

  • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
  • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
  • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
  • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

  • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
  • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
  • treść aktualnych aktów prawnych
  • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT

  • nie podlega odwołaniu
  • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
  • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
  • każda odpowiedz jest niepoprawna
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

  • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • ukończyła 18 lat
  • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

  • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
  • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
  • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
  • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalającą na eksploatacje
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne

  • są ważne bezterminowo
  • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
  • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
  • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • podlega ukaraniu mandatem karnym
  • nie podlega karze
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje

  • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
  • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
  • podlega wyłącznie karze grzywny
  • podlega karze wwiezienia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to

  • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
  • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
  • instrukcja,która musi stworzyć użytkownik urządzenia
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

  • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
  • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
  • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
  • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

  • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
  • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
  • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
  • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

  • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
  • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

  • ważne na terenie Unii Europejskiej
  • ważne z dowodem tożsamości
  • bezterminowe
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

  • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
  • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
  • powiadomić przełożonego
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługującemu nie wolno

  • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
  • kontrolować stanu technicznego urządzenia
  • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
  • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są

  • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
  • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
  • UDT, TDT, WDT
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

  • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
  • jest zabronione
  • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
  • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

  • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
  • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
  • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
  • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

  • zawsze niedozwolone
  • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
  • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

  • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
  • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
  • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

  • właściciel urządzenia
  • UDT, TDT, WDT
  • PIP
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

  • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
  • bezpośrednio po egzaminie
  • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
  • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

  • tylko w formie papierowej
  • w formie elektronicznej lub papierowej
  • tylko w formie elektronicznej
  • przez obsługującego
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa

  • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
  • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
  • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
  • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

  • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
  • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
  • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
  • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

  • na pisemny wniosek obsługującego
  • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
  • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
  • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

  • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
  • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
  • maksymalna masa podnoszonego ładunku
  • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Masa netto 1000 l wody wynosi ok

  • 800 kg
  • 900 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi

  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 900 kg
odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

  • 800 kg
  • 1000 kg
  • 1100 kg
  • 1200 kg
odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

  • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
  • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
  • dokumentacji przewozowej i magazynowej
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

  • w instrukcji eksploatacji
  • na tabliczce znamionowej
  • na urządzeniu technicznym
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

  • kg
  • Pa
  • mth
  • mm
odpowiedź

Do parametrów żurawia zaliczamy

  • udźwig nominalny
  • wysokość podnoszenia
  • prędkość ruchów roboczych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zamek hydrauliczny (zawór zwrotny sterowany) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed

  • nadmiernym wzrostem ciśnienia w układzie hydraulicznym
  • skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
  • skutkami nagłego wyłączenia pompy hydraulicznej
  • dzieleniem strumienia na poszczególne obwody układu hydraulicznego
odpowiedź

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

  • zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny)
  • zawór powrotny
  • zawór upustowy
  • zawór bezpieczeństwa
odpowiedź

Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne) montuje się w układach

  • rozkładania podpór
  • mechanizmu podnoszenia
  • mechanizmu zmiany wysięgu
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest

  • silnik hydrauliczny
  • pompa hydrauliczna
  • kompresor
  • sprężarka
odpowiedź

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawi ma za zadanie

  • utrzymanie stałego ciśnienia w układzie hydraulicznym
  • utrzymanie siłownika w stałej pozycji
  • zabezpieczanie układu podnoszenia przed opadaniem
  • zasilać układ hydrauliczny
odpowiedź

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to

  • zawór przelewowy, zawory zwrotno-dławiące
  • pompa,rozdzielacz, siłownik teleskopowania
  • silnik obrotu, blokada zerowa, zawór kulowy
  • rozdzielacz,zawory kulowe, odboje
odpowiedź

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza

  • układ hydrauliczny oraz pompę przed uszkodzeniem za skutek wzrostu ciśnienia
  • przed przekroczeniem udźwigu nominalnego
  • przed utrata stateczności
  • przed niekontrolowanym ruchem żurawia
odpowiedź

Zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane) instalowane w układach hydraulicznych żurawi przeładunkowych

  • zabezpieczają układ przed skutkami nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju w obwodach hydraulicznych
  • zabezpieczają przed nieuprawniona obsługa - zamykają dostęp do rozdzielacza ruchów roboczych
  • zabezpieczają siłowniki przed skutkami pęknięcia przewodu hydraulicznego
  • zamykają dostęp do kabiny obsługującego żurawia samojezdnego
odpowiedź

Tzw. zamki hydrauliczne (zawory zwrotne sterowane)

  • są elementami roboczymi, służącymi do ograniczania niebezpiecznych ruchów roboczych żurawia
  • są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest ograniczenie ciśnienia w danym układzie hydraulicznym podczas przeciążenia żurawia
  • są elementami roboczymi, których zadaniem jest blokować pozycje żurawia podczas przestojów żurawia z zawieszonym ładunkiem
  • są elementami bezpieczeństwa, których zadaniem jest odciąć niekontrolowany wypływ oleju z siłowników, podczas uszkodzenia(rozszczelnienia) elastycznych przewodów doprowadzających olej do siłowników
odpowiedź

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu

  • dławienia ciśnienia w poszczególnych obwodach
  • zabezpiecza układ przed nadmiernym wzrostem ciśnienia
  • kierowania przepływem czynnika roboczego do poszczególnych obwodów
  • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest

  • siłownik mechanizmu podnoszenia
  • silnik hydrauliczny
  • siłownik mechanizmu teleskopowania
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest

  • zamek hydrauliczny
  • zawór dławiący
  • rozdzielacz hydrauliczny
  • zawór przelewowy
odpowiedź

Sterowanie rozdzielaczem w układzie hydraulicznym żurawia może być realizowane w sposób

  • pośredni
  • bezpośredni
  • mieszany
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia

  • utrzymuje nurnik siłownika podnoszenia w stałym położeniu
  • jest elementem ograniczającym udźwig
  • zabezpiecza pompę hydrauliczna przed uszkodzeniem
  • ogranicza prędkość opuszczania podniesionego ładunku, podczas pęknięcia węża hydraulicznego
odpowiedź

Jaki zawór w układzie hydraulicznym żurawia może być zintegrowany z siłownikiem?

  • zawór dławiący
  • zamek hydrauliczny
  • zawór przelewowy
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia oleju kieruje go

  • z powrotem do zbiornika oleju
  • na zewnątrz żurawia (jest to sytuacja awaryjna)
  • do innej sekcji rozdzielacza
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Gdzie znajdują się zawory zwrotne sterowane (zamki)?

  • na siłownikach
  • w pulpicie sterującym
  • przy pompie
  • na wężach elastycznych
odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa STOP jest

  • zabezpieczony przed przypadkowym zadziałaniem
  • umieszczony blisko stanowiska obsługującego
  • koloru czerwonego
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Gdzie w żurawiu przeładunkowym znajduje się łącznik bezpieczeństwa STOP?

  • przy lewej podporze tylnej
  • za kabina obsługującego
  • w kabinie kierowcy
  • na stanowisku sterowania
odpowiedź

W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi

  • silnik obrotu, hamulec obrotu, zawór zwrotno dławiący,rozdzielacz sterujący mechanizmem obrotu
  • wysięgnik, hamulec, koło linowe, lina
  • silnik obrotu, zawór bezpieczeństwa , siłownik teleskopowania
  • hamulec, rozdzielacz kierunkowy, kryza, przewody hydrauliczne
odpowiedź

Moment wywracający żurawia wzrasta

  • wraz ze wzrostem masy przeciwwagi
  • wraz z długością wysięgnika
  • gdy masa ładunku maleje
  • przy słabym wietrze
odpowiedź

W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego

  • żuraw może utracić stateczność
  • wzrasta wartość udźwigu żurawia
  • żuraw zachowuje stateczność
  • nastąpi obrót wysięgnika żurawia
odpowiedź

Wysięg żurawia przeładunkowego

  • jest stały
  • zależy od rozstawienia podpór
  • maleje wraz ze wzrostem masy ładunku
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Rozstawione podpory żurawia przeładunkowego

  • zwiększają jego stateczność
  • znacznie zwiększają wysokość podnoszenia
  • uniemożliwiają prace w pobliżu wykopów
  • zmniejszają stateczność
odpowiedź

Wysięg żurawia jest to odległość pozioma pomiędzy punktem mocowania urządzenia chwytającego na wysięgniku a

  • podpora żurawia
  • zewnętrznym obrysem pojazdu
  • osia obrotu kolumny żurawia
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

  • Wysięg to parametr techniczny a wysięgnik to element konstrukcji
  • Wysięg i wysięgnik określają to samo
  • Wysięg to element bezpieczeństwa a wysięgnik to element konstrukcji
  • Wysięgnik jest blachownicowy a wysięg kratownicowy
odpowiedź

Zwieszenie wysięgu może być realizowane przez

  • mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
  • mechanizm obrotu
  • mechanizm teleskopowania
  • odpowiedzi a i c są prawidłowe
odpowiedź

Wysięgnik teleskopowy żurawia

  • posiada mechaniczny układ zmiany wysięgu
  • składa się z kilku członów
  • umożliwia bezpieczna prace przy liniach elektroenergetycznych
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność

  • masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
  • masy podnoszonego ładunku, wysięgu i wysokości podnoszenia
  • wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
  • wysięgu i prędkości wiatru
odpowiedź

Wysięgnik pomocniczy żurawia przeładunkowego

  • zwiększa udźwig żurawia
  • umożliwią prace przy silnym wietrze
  • zwiększa wysięg żurawia
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Na stateczność żurawia przeładunkowego ma wpływ

  • rodzaj i pochylenie podłoża
  • sposób rozstawienia podpór
  • ciężar ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Z przeciążeniem konstrukcji nośnej żurawia mamy do czynienia w przypadku

  • przekroczenia dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
  • zmniejszenie wysięgu poza wysięg dopuszczalny dla danego udźwigu
  • przekroczenie dopuszczalnego kata obrotu żurawia
  • przekroczenia dopuszczalnego kata pochylenia wysięgnika
odpowiedź

Przedstawiony rysunek pokazuje

  • stan poziomu paliwa w zbiorniku
  • prędkość obrotowa silnika
  • wskazania ogranicznika obciążenia
  • wielkość podnoszonego ciężaru
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek określa wskazania dla

  • wysięgnika żurawia z ręcznym układem teleskopowania
  • wysokości podnoszenia
  • wartości osiągniętego wysięgu
  • Odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek określa wskazania

  • określające długość wysięgnika
  • wartość osiągniętego wysięgu
  • minimalnej odległości wysięgnika od linii elektroenergetycznych
  • wartości wysunięcia podpór
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

  • 2 pozycji wychylenia dźwigni sterującej z 4 stopniowej skali,
  • ilość pasm lin zblocza hakowego
  • średniej prędkości wiatru
  • aktualnej prędkości wiatru
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

  • zewnętrznej temperatury powietrza
  • wartości obciążenia przeciwwagi żurawia
  • wartość maksymalnego udźwigu
  • temperatury oleju hydraulicznego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

  • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika
  • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
  • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
  • załączenie mechanizmu podnoszenia haka
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku B (zgodnie z rysunkiem) powoduje

  • załączenie mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
  • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
  • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "prawo"
  • załączenie mechanizmu opuszczenia wysięgnika głównego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku C (zgodnie z rysunkiem) powoduje

  • załączenie mechanizmu podnoszenia w kierunku "góra"
  • załączenie mechanizmu obrotu w kierunku "w prawo"
  • zamkniecie chwytaka
  • załączenie mechanizmu teleskopowania w kierunku "zwiększenia wysięgu"
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

  • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
  • opisu dźwigni sterującej mechanizmu obrotu
  • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
  • załączenie mechanizmu opuszczania podpór
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony symbol graficzny dotyczy

  • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika teleskopowego
  • opisu dźwigni sterującej mechanizmu teleskopowania
  • opisu dźwigni sterującej mechanizmu podnoszenia wysięgnika głównego
  • załączenie mechanizmu opuszczania podpór
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o

  • aktualnym wypoziomowaniu żurawia
  • dokładności odkładania ładunku
  • stopniu wychylenia dźwigni sterujących
  • stopniu wychylenia dźwigni sterującej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Praca żurawiem przenośnym z pęknięta podpora jest

  • zabroniona, w przypadku wykrycia pęknięcia należy niezwłocznie przerwać pracę
  • dozwolona, do momentu przyjazdu konserwatora i stwierdzeniu pęknięcia
  • dozwolona dla pęknięć nie dłuższych niż 3 mm
  • można pracować z jedna pęknięta podpora
odpowiedź

Jakie dane odczytuje ogranicznik udźwigu?

  • ilość wysuniętych sekcji wysięgnika, ciężar przeciwwagi,prędkość wiatru,
  • ciśnienie w układzie hydraulicznym, ciśnienie w oponach
  • ilość paliwa w zbiorniku,ilość oleju w układzie hydraulicznym
  • kat wychylenia oraz długość wysięgnika, ciężar ładunku, rozstawienie podpór
odpowiedź

Blokada transportowa podpór żurawi służy do

  • zabezpieczenia przed nadmiernym rozłożeniem się podpór
  • zabezpieczenia przed jazda z niezłożonymi elementami żurawia
  • Zabezpieczenia przed wysunięciem podpór podczas jazdy żurawiem
  • zabezpieczenia przed nieupoważnionym dostępem
odpowiedź

Sterowanie bezpośrednie to

  • sterowanie w którym obsługujący widzi bezpośrednio całą drogę przenoszonego ładunku
  • sterowanie które odbywa się za pomocą przycisków
  • gdy żuraw jest sterowany zdalnie(bezprzewodowo)
  • sterowanie gdzie obsługujący steruje dźwigniami połączonymi mechanicznie bezpośrednio z rozdzielaczem
odpowiedź

Sterowanie pośrednie to

  • sterowanie gdy obsługujący nie widzi podnoszonego ładunku i korzysta z współpracy sygnalisty
  • sterowanie odbywa się za pomocą dźwigni połączonych mechanicznie za pośrednictwem cięgien z rozdzielaczem
  • sterowanie z kabiny żurawia
  • sterowanie w którym obsługujący steruje joystickami lub przyciskami oddziałowującymi na rozdzielacz za pośrednictwem elektrycznego lub hydraulicznego obwodu sterowania
odpowiedź

Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

  • wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie i równomiernie
  • wysięgnik teleskopowany jest przy pomocy dodatkowej pompy hydraulicznej zsynchronizowanej z pompa główna
  • elementy teleskopu wysuwają się kolejno i pojedynczo
  • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza

  • wysuw poszczególnych sekcji sterowany jest przez obsługującego
  • żuraw może pracować na różnym poziomie wysunięcia poszczególnych sekcji
  • wszystkie segmenty teleskopu wysuwają się jednocześnie
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi to

  • ogranicznik udźwigu, łącznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
  • zamki hydrauliczne, łączniki krańcowe mechanizmu podnoszenia
  • zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Graniczne parametry zużycia haka określa

  • konserwator
  • eksploatujący
  • obsługujący
  • producent żurawia
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi

  • 5%
  • 3%
  • 10%
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi

  • 2%
  • 5%
  • 10%
  • 15%
odpowiedź

Stan techniczny haka określa się na podstawie

  • daty produkcji
  • ilość karbów
  • oględzin i pomiarów
  • ilości przepracowanych cykli
odpowiedź

W celu regeneracji haka możemy

  • spawać pęknięte fragmenty
  • napawać drobne ubytki
  • podgrzewać i prostować,
  • zeszlifować łagodne zadziory
odpowiedź

Karta haka jest to

  • dokument potwierdzający zgodność ze wzorcem
  • dokument wypełniany przez Inspektora UDT
  • dokument kontroli zużycia haka
  • dokument wypełniany przez producenta
odpowiedź

Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach to

  • dodatkowy wysięgnik zwiększający stateczność żurawia
  • dodatkowy wysięgnik służący do stabilizacji ładunków o dużych gabarytach
  • element konstrukcji służący do zwiększenia rozpiętości podpór
  • dodatkowy element wysięgnika montowany mechanicznie w celu zwiększenia długości wysięgnika
odpowiedź

Podpora żurawia to

  • konstrukcja służąca do podniesienia pojazdu podczas poziomowania
  • element służący do podparcia wysięgnika żurawia
  • element umożliwiający prace żurawia na grząskim gruncie
  • konstrukcja pomocnicza, połączona z podstawa żurawia lub pojazdem, która zapewnia jego stateczność
odpowiedź

Ogranicznik udźwigu nie zabezpiecza przed

  • przeciążeniem konstrukcji
  • rozkołysaniem ładunku
  • ryzykiem utraty stateczności
  • niebezpiecznym ruchem ładunku
odpowiedź

Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny

  • powracać do pozycji wyjściowej tylko po przesterowaniu przez obsługującego
  • samoczynnie powrócić do pozycji wyjściowej
  • pozostać w pozycji zasterowanej
  • umożliwić dokończenie zasterowanego ruchu
odpowiedź

Kryteria zużycia lin to miedzy innymi

  • zmniejszenie średnicy zewnętrznej
  • korozja
  • ilość pękniętych drutów
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane

  • uszkodzeniem rdzenia liny
  • wytarciem powierzchni zewnętrznej
  • wyciśnięciem splotki
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Żurawie przeładunkowe mogą być instalowane na podwoziu

  • kołowym
  • gąsienicowym
  • samochodowym
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zgodnie z przedstawionym diagramem wysięgnik teleskopowy żurawia składa się z

  • 2 sekcji
  • 3 sekcji
  • 4 sekcji
  • 5 sekcji
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Elementy budowy haka to

  • chwytnia oraz pazur
  • podstawa oraz ucho
  • pręt oraz ucho
  • trzon oraz gardziel
odpowiedź

Obsługującemu żuraw z koszem do podnoszenia ludzi montowanym bezpośrednio do wysięgnika (zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji) może być osoba która

  • posiada uprawnienia do obsługi podestów ruchomych
  • posiada uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych
  • posiada uprawnienia do obsługi wózków z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem
  • posiada uprawnienia do obsługi dźwigów osobowych
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

  • E, F
  • A, D
  • C, B
  • F, D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek określ jakie ruchy niebezpieczne zostaną odłączone w przypadku zadziałania ogranicznika obciążenia

  • F, D, B
  • A, B, C
  • E, C, B
  • wszystkie ruchy wysięgnika
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Sterowanie ruchem podpór żurawia z ładunkiem zawieszonym na haku żurawia jest

  • dozwolone w ramach niewielkiej korekty pochylenia podwozia
  • bezwzględnie zabronione
  • zabronione ale tylko dla podpór"wychylnych"
  • zawsze dozwolone ponieważ podpory posiadają zamki hydrauliczne
odpowiedź

W jaki sposób realizowana jest kontrola obciążenia w żurawiach przenośnych

  • wyłącznie poprzez zawór przelewowy
  • wyłącznie poprzez system elektroniczny
  • wyłącznie poprzez blokowanie dźwigni sterujących
  • zgodnie z instrukcja producenta żurawia
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej ogranicznik udźwigu powinien zadziałać gdy masa ładunku przekroczy

  • 100% udźwigu przy danych parametrach pracy
  • 90% udźwigu przy danych parametrach pracy
  • 80% udźwigu przy danych parametrach pracy
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem przenośnym jest zabroniona

  • wynosi 14,8 m/s
  • wynosi 12,5 m/s
  • określa to instrukcja eksploatacji
  • prędkość wiatru nie wpływa na prace żurawia przeładunkowego
odpowiedź

Maksymalne nachylenie podłoża na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać

  • wartości 3°
  • wartości 3 %
  • wartości określonej w instrukcji obsługi
  • brak jednoznacznych wytycznych
odpowiedź

Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy obsługujący powinien

  • zapoznać się rodzajem podłoża na którym ma pracować żuraw
  • sprawdzić nośność podłoża
  • sprawdzić miejsce pracy pod katem możliwości wystąpienia studzienek i kanałów ściekowych
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

  • głębokości wykopu
  • siły wiatru
  • odpowiedniej widoczności
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Przed podjęciem prac rozładunkowych obsługujący żurawia ma obowiązek

  • zapoznać się z wielkoscią podejmowanych mas ładunków
  • sprawdzić, czy wykorzystywany osprzęt dodatkowy jest odpowiedni do przenoszonych ładunków
  • sprawdzić uprawnienia kierowcy dostarczającego ładunki
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

  • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
  • wykonuje próby z przeciążeniem
  • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

  • sprawdza stan wyposażenia żurawia
  • dokonuje oceny wizualnej stanu technicznego żurawia
  • wykonuje próby ruchowe bez obciążenia iż obciążeniem
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego obsługujący

  • sprawdza poziom oleju hydraulicznego
  • sprawdza stan lepkości oleju hydraulicznego
  • sprawdza szczelność wewnętrzną i zewnętrzną układu
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawi może się objawiać

  • wyciekiem zewnętrznym
  • niekontrolowanym opadaniem ładunku
  • brak jednoznacznych kryteriów szczelności
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym obsługujący sprawdza

  • zawsze przed rozpoczęciem pracy
  • 1 raz w miesiącu
  • zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji eksploatacji
  • zgodnie z zaleceniami zawartymi w protokole z badan okresowych
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę szczelności wewnętrznej układu hydraulicznego wykonujemy

  • zawsze z obciążeniem 1000kg
  • na wysięgu nie mniejszym niż 3 m
  • ciężar ładunku oraz jego odległość ustalamy w oparciu o diagram udźwigu
  • na wysokości min 4 m
odpowiedź

Teleskopowanie układu wysięgnikowego wraz z podwieszonym ładunkiem jest

  • dozwolone o ile taka sytuacje przewidział producent urządzenia
  • zabronione
  • jest dozwolone ale z ładunkiem nieprzekraczającym 50%udźwigu nominalnego
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia

  • jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy podnoszonego ładunku
  • jest niezmienna ponieważ współczynnik stateczności zależy wyłącznie od wysięgu żurawia
  • jest zmienia ponieważ zmienia się odległość usytuowania układu wysięgnikowego i ładunku od krawędzi wywrotu
  • jest niezmienna ponieważ stateczność żurawia zależy wyłącznie od masy pojazdu i żurawia
odpowiedź

O ile producent nie określa inaczej skuteczność działania zaworów zwrotnych sterowanych (zamków hydraulicznych) żurawia należy sprawdzić

  • bez obciążenia
  • z przeciążeniem 125%
  • z obciążeniem nominalnym
  • z przeciążeniem 110%
odpowiedź

Do parametrów żurawia zaliczamy

  • udźwig nominalny
  • wysokość podnoszenia
  • prędkość ruchów roboczych
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Bezpośrednio po zakończeniu pracy, obsługujący żurawia ma obowiązek

  • sprawdzić stan oleju w silniku
  • sprawdzić temperaturę rozdzielaczy
  • zakonserwować żuraw
  • wyjąc kluczyk i zabezpieczyć przed jego eksploatacja przez osoby postronne
odpowiedź

Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

  • uwolnienie się ładunku z zawiesi
  • utratę stateczności, ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
  • uszkodzenie wysięgnika
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeładunkowych ze sterowaniem bezpośrednim przeprowadza się

  • z ładunkiem nominalnym na wysokości ok 1/2 wysokości podnoszenia
  • z włączonym silnikiem bez ładunku
  • wychylając i przytrzymując dźwignie danego mechanizmu aż do momentu uzyskania przez element wykonawczy położenia skrajnego
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala

  • wytwórca urządzenia
  • konserwator
  • obsługujący
  • brak jednoznacznych wytycznych
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ po przekroczeniu jakiego wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia o oznaczeniu 600 T z podwieszonym ładunkiem o masie 700 kg

  • 8 m
  • 9 m
  • 7 m
  • 11 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik udźwigu żurawia z podwieszonym ładunkiem o masie 3320 kg

  • 8,5 m
  • 9,5 m
  • 10 m
  • 7 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Czy obsługujący może sprawdzić ogranicznik udźwigu w żurawiu przenośnym?

  • nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
  • tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
  • tak, zgodnie z instrukcja eksploatacji
  • tak, ale tylko w obecności przełożonego
odpowiedź

Praca żurawia bez podpór

  • jest zabroniona w każdym wypadku
  • jest dopuszczalna o ile producent przewidział taka sytuacje
  • jest uzależniona od stopnia załadowania skrzyni ładunkowej
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Praca żurawiem podczas burzy z wyładowaniami atmosferycznymi jest

  • dopuszczalna, pod warunkiem opadów nie ograniczających widoczność
  • niedopuszczalna
  • dopuszczalna, pod warunkiem pisemnej zgody udzielonej od eksploatującego
  • dopuszczalna na wyłączna odpowiedzialność obsługującego
odpowiedź

Minimalna temperatura po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować

  • jest uzależniona od masy przenoszonych ładunków
  • wynosi -15 °C
  • jest określona w parametrach technicznych pracy żurawia i jest wskazana w instrukcji eksploatacji
  • zależy od rodzaju (lepkości) oleju hydraulicznego
odpowiedź

Dopuszczalna maksymalna prędkość wiatru przy której można bezpiecznie pracować żurawiem

  • wynosi 14 m/s,
  • wynosi 12,5 m/s,
  • jest określona w instrukcji eksploatacji
  • jest uzależniona jest od umiejętności obsługującego
odpowiedź

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia w żurawiu może mieć wpływ

  • rodzaj zainstalowanego wysięgnika dodatkowego
  • prędkość obrotowa silnika zasilającego
  • stopień wysunięcia podpór żurawia
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Układanie podkładów pod podpory żurawia

  • zwiększa bezpieczeństwo pracy żurawia
  • nie ma wpływu na bezpieczeństwo pracy żurawia
  • zwiększa powierzchnie nacisku wywieranego przez podpory na podłoże
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Podkładów pod podpory nie stosuje się

  • na miękkim podłożu
  • przy pracy żurawiem na kołach
  • na twardym podłożu
  • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Z uwagi na brah wystarczającego miejsca na rozłożenie podpór obsługujący żurawia może

  • rozłożyć podpory tylko po stronie pobieranego ładunku
  • podjąć prace z zachowaniem szczególnej ostrożności
  • ograniczyć masę podnoszonego ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Podpory żurawia należy rozstawiać

  • tylko wtedy, gdy żuraw będzie przenosił ładunki na maksymalnym wysięgu lub gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne
  • tylko, gdy podłoże pod żurawiem jest niestabilne a żuraw będzie pracował z wysięgnikiem pomocniczym (dodatkowym)
  • zgodnie z posiadanymi kompetencjami z możliwością regulacji stopnia ich wysunięcia wraz ze wzrostem lub spadkiem obciążenia wysięgnika
  • zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji żurawia bez możliwości ich regulacji w trakcie trwających prac przeładunkowych
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od wykopu

  • A
  • B
  • C
  • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od

  • kata nachylenia wysięgnika żurawia
  • siły wiatru
  • warunków atmosferycznych
  • głębokości wykopu
odpowiedź

Rozstawienie żurawia przy krawędzi niezabezpieczonego wykopu

  • jest możliwe za zgoda kierownika budowy
  • jest możliwe przy słabym wietrze
  • nie wpływa na bezpieczna prace żurawia
  • jest dopuszczalne pod warunkiem zachowania bezpiecznej odległości
odpowiedź

Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej

  • jest stała i wynosi 20 m
  • zależy od napięcia linii
  • maleje przy wysokich słupach
  • zależy od wilgotności powietrza
odpowiedź

Obowiązujące minimalne odległości od linii elektroenergetycznych wynikają z

  • instrukcji eksploatacji urządzenia
  • przepisów DT
  • przepisów wewnątrz zakładowych
  • odrębnych przepisów krajowych
odpowiedź

Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1hV do 15hV

  • 3m
  • 15m
  • 5m
  • 20m
odpowiedź

Jaka jest bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym powyżej 110 kV

  • 10m
  • 15m
  • 5m
  • 30m
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych

  • A
  • B
  • C
  • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Praca żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości dopuszczalnej jest

  • zawsze zabroniona
  • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z operatorem linii przesyłowej
  • dozwolona pod warunkiem uzgodnienia jej szczegółowych warunków pracy z UDT
  • dozwolona pod warunkiem operowaniem żurawia ze zmniejszonymi prędkościami pracy i w ograniczonym zasięgu
odpowiedź

Dopuszczalna odległość pracy żurawia od napowietrznej linii elektroenergetycznej mierzy się

  • od linii w poziomie do osi obrotu żurawia
  • od linii w poziomie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
  • od linii w poziomie do kabiny obsługującego żurawia
  • od linii po skosie do całkowicie wysuniętego wysięgnika wraz z zawieszonym ładunkiem
odpowiedź

Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków niedopuszczalne jest

  • przemieszczanie ładunków nad pojazdami
  • przemieszczanie ładunku nad obiektami budowlanymi
  • przemieszczanie ładunków nad maszynami
  • przemieszczanie ładunków nad osobami
odpowiedź

Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest

  • dozwolone gdy masa ładunku jest większa od udźwigu nominalnego o nie więcej niż 10%
  • dozwolone gdy nie ma możliwości przeniesienia ładunku dzieląc go na mniejsze części
  • gdy czas podnoszenia jest krótszy od czasu cyklu roboczego
  • zabronione
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim wykonujemy

  • przy obciążonym siłowniku i wyłączonej pompie hydraulicznej po wysterowaniu rozdzielacza siłownik nie powinien się składać
  • podczas pracy siłownika obserwujemy prace zaworu zwrotnego sterowanego (zamka)
  • sprawdzamy czy przy maksymalnym wysunięciu siłownika możemy sterować podnoszeniem i opuszczaniem ładunku
  • obserwujemy, czy podczas opuszczania i podnoszenia ciśnienie w układzie hydraulicznym jest jednakowe
odpowiedź

Podczas rozładunku materiałów z mobilnych środków transportowych obsługujący ma obowiązek upewnić się

  • ze masa podnoszonych ładunków nie przekracza wartości dopuszczalnych wynikających z diagramu udźwigu
  • pasy zabezpieczające ładunek na czas transportu są odczepione
  • środek transportu z którego podejmowany jest ładunek jest zabezpieczony przed przemieszczeniem
  • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone lub niewłaściwe?

  • pod uniesionym/wiszącym/podnoszonym ładunkiem
  • w kabinie obsługującego podczas procesu transportu ładunków
  • na wiszącym/ podnoszonym ładunku
  • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Podczas operacji podnoszenia obsługujący żurawia

  • nie może przeciągać ładunków
  • nie może przeciążać żurawia
  • musi stosować się do poleceń przełożonego, z pominięciem zapisów instrukcji eksploatacji
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Eksploatacja żurawia z hakiem pozbawionym fabrycznego zabezpieczenia gardzieli haka jest

  • zabroniona
  • dopuszczalna na odpowiedzialność obsługującego
  • dopuszczalna pod warunkiem pracy ze zmniejszonymi prędkościami
  • dopuszczalna na odpowiedzialność konserwującego
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy obsługujący

  • dokonuje oceny stanu w zakresie zgodnym z zapisami instrukcji eksploatacji
  • wykonuje próby z przeciążeniem
  • w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego odmawia rozpoczęcia pracy
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Korzystając z przedstawionego diagramu wskaż odpowiednia wartość wysięgu i ładunku próbnego podczas przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej żurawia

  • 6600 kg i 9,1 m
  • 6600 kg i 5,2 m
  • 2090 kg i 9,1 m
  • 2090 kg i 3,3 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przenośnych budowlanych (o wysięgu poniżej 12m) podczas próby szczelności wynosi

  • 10 mm
  • 0,5 % długości wysięgu realizowanego hydraulicznie
  • 2 % maksymalnego wysięgu żurawia
  • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej maksymalna dopuszczalna wartość opadania ładunku żurawi przeładunkowych do drewna podczas próby szczelności wynosi

  • 10 mm
  • 2,0 % danego wysięgu
  • 2 % maksymalnego wysięgu żurawia realizowanego hydraulicznie
  • 4 % udźwigu nominalnego wyrażone w mm
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia obsługujący sprawdza

  • poprawność oznaczeń dźwigni i przycisków sterujących
  • wielkość nastaw sprężyn dźwigni sterujących
  • wartość natężenia oświetlenia zewnętrznego
  • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas obsługi codziennej obsługujący żurawia ma obowiązek

  • sprawdzić momenty dokręcenie śrub mocujących żurawia do ramy podwozia,
  • przesmarować zawory przelewowe
  • wykonać próby ruchowe z przeciążeniem
  • wykonać czynności określone przez producenta w instrukcji obsługi
odpowiedź

W przypadku braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi jaka pokonuje ładunek

  • obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku z prędkością równa połowie prędkości maksymalnej danego mechanizmu
  • brak jest możliwości wykonania pracy
  • obsługujący wykonuje czynności przemieszczania ładunku przy współpracy osoby przeszkolonej zwanej sygnalista
  • do eksploatacji żurawia wyznacza się osoby posiadające udokumentowana praktykę wykonywania tego typu prac
odpowiedź

Przy eksploatacji żurawia przeładunkowego do drewna

  • istnieje zakaz pracy hakiem
  • obsługujący musi posiadać dodatkowe specjalne uprawnienia UDT
  • obsługujący nie musi posiadać żadnych uprawnień, ponieważ najczęściej pracuje w lesie
  • nie są wymagane przeglądy wykonywane przez uprawnionego konserwatora ze względu na prosta konstrukcje urządzenia
odpowiedź

Nadmiernie rozbujany ładunek może spowodować

  • uszkodzenie haka żurawia,
  • utratę stateczności,ponieważ wzrasta moment wywracający wywołany siła boczna rozkołysanego ładunku
  • zerwanie liny nośnej
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podnieść ładunek o masie 3,4t

  • 17m
  • 24,5 m
  • 18,6 m
  • 22m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,4t

  • 17m
  • 14 m
  • 18,6 m
  • 10,2 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

  • maksymalny udźwig 13000 kg
  • maksymalny wysięg 23 m
  • maksymalny udźwig na wysięgu 18,5 m wynosi 2,4 t
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

  • maksymalny udźwig 17,5 t
  • maksymalny wysięg 26 m
  • maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 10 m

  • 4100 kg
  • 6900 kg
  • 3260 kg
  • 5200 kg
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 20 m

  • 5,2t
  • 2,8 t
  • 2,1 t
  • 4,1 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t

  • 17m
  • 24,5 m
  • 15 m
  • 22m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3,32 t

  • 7,0 m
  • 10,2 m
  • 8,6 m
  • 10,2 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

  • maksymalny udźwig 6200 kg
  • maksymalny wysięg 15 m
  • maksymalny udźwig na wysięgu 10,5 m wynosi 2,61 t
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

  • maksymalna wysokość podnoszenia 13 m
  • maksymalny wysięg 15 m
  • maksymalny udźwig na wysięgu 14 m wynosi 2,4 t
  • maksymalny udźwig na wysięgu 6,8 m wynosi 4,3 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m

  • 4100kg
  • 6200 kg
  • 3260 kg
  • 5200 kg
  • Brak prawidłowej odpowiedzi
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 13m

  • 2,1t
  • 2,8 t
  • 2,4 t
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna wysokość można bezpiecznie podać ładunek o masie 890 kg

  • 7m
  • 5,5 m
  • 4,4 m
  • 6 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 620 kg

  • 5,5 m
  • 4,5 m
  • 3,5 m
  • 6 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

  • maksymalny udźwig 620 kg
  • maksymalny wysięg 6,1 m
  • maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 4,5 t
  • odpowiedz b i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

  • maksymalna wysokość podnoszenia 7 m
  • maksymalny wysięg 7 m
  • maksymalny udźwig na wysięgu 6,1 m wynosi 450 kg
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 4 m, przy wysokości 5,8 m

  • 620 kg
  • 450 kg
  • 720 kg
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż maksymalna masę ładunku, jaka można podać na odległość 1,8 m, przy wysokości 4 m

  • 0,45 t
  • 0,62 t
  • 0,89 t
  • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jaka maksymalna odległość można bezpiecznie podać ładunek o masie 3980 kg

  • 5,3 m
  • 4,5 m
  • 3,5 m
  • 6 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

  • maksymalny udźwig 3,98 t
  • maksymalny wysięg 11,1 m
  • maksymalny udźwig na wysięgu 6 m to 4,5 t
  • odpowiedz a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram wskaż poprawne parametry pracy żurawia

  • maksymalna w