Egzamin – Żurawie samojezdne, przewoźne, przenośne i stacjonarne

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie?

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych?

Dozorem technicznym nazywamy?

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wyhoduje?

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako?

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać?

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego?

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący?

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor?

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez?

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to?

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to?

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to?

Nieszczęśliwy wypadek to?

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga?

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest?

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje?

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi?

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych?

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem?

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.?

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi?

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone?

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie?

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza?

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wyhoduje?

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest?

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w?

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Przeciążanie UTB w trakcie pracy?

Badania doraźne eksploatacyjne wyhoduje się m.in.?

Obowiązki obsługującego określone są?

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez?

Jednostka dozoru technicznego jest?

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie?

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają?

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać?

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać?

Decyzja wydana przez UDT?

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która?

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT?

Zaświadczenia kwalifikacyjne?

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego?

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje?

Instrukcja eksploatacji to?

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się?

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są?

Obsługujący który jest świadkiem wypadu ma obowiązek?

Obsługującemu nie wolno?

Formami dozoru technicznego są?

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków?

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB?

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest?

Przenoszenia ładunków nad osobami jest?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu?

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony?

Instrukcja stanowiskowa?

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący?

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje?

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z?

Masa netto 1000 l wody wynosi ok?

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi?

Masa 60 kartonów po 20 kg gazdy wynosi?

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie?

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta?

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to?

Który z elementów nie wchodzi w skład układu hydraulicznego żurawia?

Zawór zwrotny sterowany (zamek hydrauliczny) w układzie hydraulicznym żurawia zapewnia ochronę przed?

Jaki zawór zabezpieczający znajduje się w układzie hydraulicznym podpór?

Zawory zwrotne (zamki hydrauliczne) montuje się w układach?

Elementem wytwarzającym ciśnienie w układzie hydraulicznym żurawia jest?

Zawór przelewowy instalowany w układzie hydraulicznym żurawia ma za zadanie?

Hydrauliczne elementy bezpieczeństwa to?

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym zabezpiecza?

Zamki hydrauliczne instalowane w układach hydraulicznych żurawi samojezdnych?

Zawory zwrotne sterowane (zamki hydrauliczne)?

Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego w żurawiach przeprowadza się?

Rozdzielacz hydrauliczny instalowany jest w układzie w celu?

Elementem wykonawczym w układzie hydraulicznym żurawia jest?

Elementem chroniącym układ hydrauliczny przed nadmiernym wzrostem ciśnienia jest?

Zawór bezpieczeństwa w układzie hydraulicznym żurawia?

Zawór przelewowy w układzie hydraulicznym żurawia, podczas nadmiernego wzrostu ciśnienia, kieruje olej do?

W którym miejscu montowane są zawory zwrotne sterowane (tzw. zamki hydrauliczne)?

Kryteria i warunki poprawnego wykonania prób układu hydraulicznego ustala?

Gęstość oleju hydraulicznego w temperaturze ujemnej?

Łącznik bezpieczeństwa STOP jest?

Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza?

W skład mechanizmu obrotu żurawia wchodzi?

W skład mechanizmu podnoszenia żurawia wchodzi?

Moment wywracający żurawia wzrasta?

W przypadku gdy moment ustalający jest większy od momentu wywracającego?

Moment ustalający żurawi samojezdnych?

Rozstawione podpory żurawia samojezdnego?

Kolumna obrotowa żurawia?

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

Zmiana wysięgu może być realizowana przez?

Wysięgnik teleskopowy żurawia?

Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność?

Wysięgnik pomocniczy żurawia samojezdnego?

Na stateczność żurawia samojezdnego ma wpływ?

Udźwig żurawia zmienia się w zależności od?

Przedstawiony rysunek pokazuje?

Przedstawiony rysunek określa wskazania?

Przedstawiony rysunek określa wskazania?

Przedstawiony symbol graficzny określa?

Który z symboli określa ilość pasm lin zbloczy hakowych?

Przedstawiony rysunek określa wskazania?

Przedstawiony rysunek określa wskazania?

Przedstawiony symbol graficzny informuje operatora o?

Przedstawiony rysunek informuje operatora o?

Przedstawiony rysunek informuje operatora o?

Przedstawiona informacja wyświetlana na pulpicie sterującym informuje operatora o?

Paląca się kontrolka informuje operatora o?

Wychylenie dźwigni w kierunku 2 (zgodnie z rysunkiem) powoduje?

Wychylenie dźwigni w kierunku 1 (zgodnie z rysunkiem) powoduje?

Wychylenie dźwigni w kierunku 6 (zgodnie z rysunkiem) powoduje?

Wychylenie dźwigni w kierunku 7 (zgodnie z rysunkiem) powoduje?

Przedstawiony rysunek informuje obsługującego o?

Praca żurawiem samojezdnym z pęknięta podpora jest?

Gdzie w żurawiu znajduje się wyłącznik STOP?

Jakie parametry podane są na diagramie udźwigu żurawia?

Blokada transportowa podpór żurawi służy do?

Synchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza?

Asynchroniczny układ teleskopowania wysięgnika oznacza?

Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi samojezdnych to?

Graniczne parametry zużycia haka określa?

O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi?

O ile wytwórca nie określi inaczej, dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi?

Stan techniczny haka określa się na podstawie?

W celu regeneracji haka można?

Karta haka to?

Wysięgnik pomocniczy montowany w niektórych żurawiach samojezdnych to?

Podpora żurawia to?

Ogranicznik obciążenia nie zabezpiecza przed?

Urządzenia sterownicze po zwolnieniu nacisku powinny?

Podstawowa różnica miedzy żurawiem samojezdnym a przenośnym jest to, ze?

Co to jest "krawędź wywrotu" ?

Diagram udźwigu żurawia jest to?

Liny mechanizmów podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowane są z?

Kryteria zużycia lin to między innymi?

Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że?

Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa?

W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator?

Żurawiem samojezdnym nie jest żuraw z rysunków?

W jaki sposób zabezpiecza się haki przed wypadnięciem ze zblocza?

Jak nazywa się element żurawia zabezpieczający przed zderzeniem zblocza hakowego z głowica wysięgnika?

Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

Które zabezpieczenia nie występują w żurawiach samojezdnych?

Wciągarka mechanizmu podnoszenia żurawi samojezdnych zbudowana jest z?

Jakie zabezpieczenia są stosowane w budowie żurawi samojezdnych?

Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza?

Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku dół zabezpiecza przed?

Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien?

Poprawnie działający łącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra powinien?

Po zadziałaniu łącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy?

Które ruchy żurawia zostaną wyłączone po zadziałaniu łącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia w kierunku góra?

Wyłącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie?

Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje?

Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje?

Poprawnie działający ogranicznik obciążenia żurawia, w momencie jego przeciążenia powoduje?

Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu samojezdnym?

Sprawdzanie wyłącznika krańcowego mechanizmu podnoszenia wykonujemy?

Praca żurawie samojezdnym podczas burzy jest?

Minimalna temperatura, po przekroczeniu której żurawiem nie można pracować?

Prędkość wiatru, po przekroczeniu której praca żurawiem jest zabroniona?

Zmiana długości wysięgnika żurawia z zaczepionym na haku ładunkiem?

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ?

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ?

Na wybór odpowiedniego programu pracy ogranicznika obciążenia może mieć wpływ?

Zmiana konfiguracji żurawia poprzez zmianę balastu ma wpływ na?

Po zmianie masy przeciwwagi operator powinien?

Wraz ze wzrostem ilości pasm liny w mechanizmie podnoszenia?

Układanie podkładów pod podpory żurawia?

Maksymalne nachylenie podłoża, na którym rozstawiany jest żuraw nie może przekraczać?

Przed rozstawieniem żurawia w nowym miejscu pracy operator powinien?

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od?

Bezpieczna odległość rozstawienia żurawia od krawędzi wykopu zależy od?

Rozstawienie żurawia przy krawędzi wykopu?

Bezpieczna odległość żurawia od linii elektroenergetycznej?

Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 1 do 15 KV?

Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym od 30 do 110 KV?

Jaka jest minimalna bezpieczna odległość żurawia lub ładunku od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 15 do 30 KV?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż prawidłowy pomiar minimalnej odległości od linii elektroenergetycznych?

Eksploatacja żurawia w pobliżu linii elektroenergetycznej w odległości mniejszej od wartości granicznej jest?

Podczas podnoszenia i przemieszczania ładunków jest niedopuszczalne?

Podnoszenie ładunków o masie większej niż udźwig dopuszczalny jest?

O ile wytwórca nie określi inaczej, próbę zamków hydraulicznych w żurawiach ze sterowaniem bezpośrednim należy wykonać?

Podczas rozładunku materiałów z przyczepy samochodu operator ma obowiązek upewnić się czy?

Przed podjęciem prac rozładunkowych operator żurawia ma obowiązek?

W których miejscach przebywanie hakowych jest niedozwolone?

Podnoszenie ładunków hakiem żurawia bez osprzętu dodatkowego (zawiesi) jest?

Eksploatacja żurawia z hakiem nieposiadającym zabezpieczenia gardzieli haka jest?

Podczas oceny stanu technicznego żurawia, przed rozpoczęciem pracy operator?

Podczas oceny stanu technicznego żurawia przed rozpoczęciem pracy operator?

Podczas oceny stanu technicznego układu hydraulicznego operator?

Praca żurawiem ze zbyt niskim poziomem oleju w układzie hydraulicznym może objawiać się?

"Skokowy" ruch mechanizmu podnoszenia może być spowodowany?

Nieszczelność w układzie hydraulicznym żurawia może objawiać się?

Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza?

O ile wytwórca nie określi inaczej, maksymalna dopuszczalna wartość wsunięcia się podpory podczas próby szczelności wynosi?

Podczas oceny stanu technicznego pulpitu sterowniczego żurawia operator sprawdza?

Niebezpieczne ruchy żurawia, które są wyłączane w przypadku przeciążenia to?

Podczas pracy mechanizmem obrotu stateczność żurawia?

Bezpośrednio po zakończeniu pracy, operator żurawia ma obowiązek?

Nadmiernie rozbujany (rozkołysany) ładunek może spowodować?

Informacje dotycząca masy przeciwwagi w zależności od danej wersji montażowej żurawia zawiera?

Obowiązkiem operatora żurawia jest?

Na udźwig żurawia ma wpływ?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

Wskazane w przedstawionym diagramie parametry udźwigu żurawia są możliwe do zastosowania przy zabalastowaniu żurawia masa wynosząca?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 12 m przy długości wysięgnika 39,7 m (wysięgnik 46/92/92/92/46%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 10,2 t przy długości wysięgnika 29 m (wysięgnik 46/46/46/46/46%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,1 t przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m przy długości wysięgnika 32,6 m (wysięgnik 92/46/46/46/46%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m przy długości wysięgnika 27,3 m (wysięgnik 92/46/46/46%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 7 m przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%, olinowanie 3 pasma)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 5 m przy długości wysięgnika 23,9 m (wysięgnik 46/46/46/46%, podwójne olinowanie)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,8 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/0/46/92%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3,4 t przy długości wysięgnika 20,5 m (wysięgnik 0/46/46/46%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,4 t przy długości wysięgnika 17,0 m (wysięgnik 0/0/46/46%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 10,7 t?

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6 t?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 7 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 8 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,6 t?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 800 kg?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,2 t?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 15 t?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 9 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10,5 m żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podjąć żurawiem z zainstalowanym wysięgnikiem pomocniczym?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 16,1 t?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m przy długości wysięgnika 30,4 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 60 m (wysięgnik 100/100/100/100/100%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m przy długości wysięgnika 39,0 m (wysięgnik 0/0/92/92/92%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 50 t przy długości wysięgnika 21,9 m (wysięgnik 0/0/0/0/92%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 17,2 t przy długości wysięgnika 56,3 m (wysięgnik 92/92/92/92/92%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 34 t przy długości wysięgnika 17,5 m (wysięgnik 0/0/0/0/46%)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 23,1 t?

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 16,2 t?

Maksymalny udźwig wynoszący 97 t można podnieść żurawiem z wysięgnikiem teleskopowanym w konfiguracji?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 28 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 14 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 10 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 15 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 4,5 t?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 2900 kg?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o maksymalnej masie 6100 kg?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 24,5 t (wysięgnik 17,1 m) wynosi?

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 13,6 t (wysięgnik 30,4 m) wynosi?

Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 30,4 m może przetransportować na odległość 10 m ładunek o maksymalnej masie?

W oparciu o przedstawiony diagram określ maksymalny wysięg dla ładunku o maksymalnej masie 6,6 t?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 20 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 16 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można przetransportować na odległość 8 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 3,8 t (wysięgnik 32,5m) wynosi?

W oparciu o przedstawiony diagram, maksymalny wysięg żurawia obciążonego ładunkiem o masie 15,1 t (wysięgnik 25,0m) wynosi?

Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 17,5 m może przetransportować na odległość 12 m ładunek o maksymalnej masie?

Zgodnie z przedstawionym diagramem, żuraw o długości wysięgnika 25 m może przetransportować na odległość 4 m ładunek o maksymalnej masie?

W oparciu o przedstawiony diagram, określ maksymalny wysięg dla ładunku o masie 20 t przy długości wysięgnika większej niż 13,8m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

Poniższy rysunek przedstawia cechę?

Poniższy rysunek przedstawia cechę?

Poniższy rysunek przedstawia cechę?

Trawersa służy do?

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi?

Skrót DOR oznacza?

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić?

Na redukcje DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

Na rysunku pohasana jest?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa) dla zawiesia dwucięgnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy?

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy?

Poniższy rysunek przedstawia?

Poniższy rysunek przedstawia?

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada?

Zawiesia podlegają przegladom okresowym w terminach?

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od?

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek?

Zawiesie to?

Zawiesia możemy podzielić?

DOR zawiesia pasowego można określić?

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej?

Zawiesia łańcuchowe?

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść?

Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść?

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy?

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy?

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to?

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi?

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa?

Katy alfa i þ w odniesieniu do zawiesi?

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy?

Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest?

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest?

Poniższy rysunek przedstawia?

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi?

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi?

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka?

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać?

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać?

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać?

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać?

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalna masę ładunku jaka można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej?

Na zdjęciu poniżej symbol a oznacza?

Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza?

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku?

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie samojezdne, przewoźne, przenośne i stacjonarne.