4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Operator suwnicy, żurawia Cena od 350 zł

Szczegóły

Egzamin – Żurawie szynowe

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie szynowe.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie :

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB :

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych :

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy :

 • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje :

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako :

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać :

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego :

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje :

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy :

 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy :

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym, eksploatujący:

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska Inspektor:

 • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący :

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez :

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to :

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to :

 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to :

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji Iub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to :

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę W pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest :

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje :

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi :

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych :

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem :

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min. :

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi :

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę, gdy :

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone :

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są :

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie :

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza :

 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • decyzję i protokół z wykonanych czynności
 • deklarację zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje :

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest :

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w :

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący :

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczną i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy :

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in. :

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są :

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez :

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Jednostką dozoru technicznego jest :

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie :

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie mają określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z :

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają :

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać :

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać :

 • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT :

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedź jest niepoprawna
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która :

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT :

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie W dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia W sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego :

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację :

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to :

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się :

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać :

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest :

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są :

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek :

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługującemu nie wolno :

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są :

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków :

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB :

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest :

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone, jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone, jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest :

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje :

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu :

 • W ciągu 7 dni po egzaminie W formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • W ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony :

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa :

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje :

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z :

 • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalną masą podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Masa netto 1000 I wody wynosi ok :

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi :

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi :

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie :

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta :

 • W instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to :

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to :

 • wyrażona W metrach wysokość bezwzględna jego Wieży
 • odległość pionowa mierzona W metrach, na którą operatorowi wolno transportować wszystkie ładunki
 • odległość pionowa mierzona od poziomu ustawienia żurawia do urządzenia chwytającego znajdującego się W skrajnym górnym położeniu
 • odległość pionowa mierzona od najniższego obsługiwanego przez żuraw poziomu do dolnej krawędzi wysięgnika żurawia
odpowiedź

Wysięg żurawia wieżowego to :

 • wyrażona W metrach bezwzględna długość wysięgnika
 • odległość pozioma mierzona od skrajnego punktu Wieży żurawia do końca wysięgnika
 • odległość pozioma mierzona W metrach, na którą operatorowi wolno transportować wszystkie ładunki
 • odległość pozioma mierzona od osi obrotu żurawia do skrajnego położenia haka w chwili zadziałania wyłącznika krańcowego mechanizmu zmiany wysięgu
odpowiedź

Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez :

 • mechanizm wychylania wysięgnika lub mechanizm jazdy wodzaka
 • mechanizm jazdy żurawia oraz mechanizm obrotu
 • mechanizm podnoszenia zblocza oraz mechanizm jazdy wózka
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego

 • maleje wraz ze wzrostem wysięgu
 • jest stały w całym polu pracy
 • zwiększa się wraz ze wzrostem wysięgu
 • maleje wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia
odpowiedź

Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez :

 • jazdę wózka wodzaka
 • zmianę kąta wysięgnika
 • jazdę żurawia
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki :

 • zabalastowaniu dolnym
 • zabalastowaniu wysięgnika
 • podłożu, w który osadzona jest kotwa tracona
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy :

 • temperaturę oraz masę przenoszonego obciążenia
 • wielkość zabalastowania żurawia, wymiary ładunku oraz prędkości ruchów roboczych
 • obciążenie wiatrem
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Który z parametrów poprawia stateczność żurawia ?

 • zwiększenie wysięgu
 • zmniejszenie wysięgu
 • zmniejszenie wysokości podnoszenia
 • zwiększenie wysokości podnoszenia
odpowiedź

Sposób posadowienia żurawia wynika z :

 • przepisów Prawa Budowlanego
 • wewnętrznych przepisów kierownika budowy
 • osoby posiadającej uprawnienia do montażu żurawi
 • wytycznych montażu zawartych w instrukcji eksploatacji żurawia
odpowiedź

Posadowienie żurawia musi być wykonane :

 • na wylewce betonowej
 • na podłożu z utwardzonego tłucznia budowlanego
 • zgodnie z wymaganiami zawartymi W instrukcji eksploatacji
 • na płytach betonowych
odpowiedź

Wieże żurawi wieżowych :

 • budowane są jako jeden element, którego długość uzależniona jest od wysokości podnoszenia
 • składają się z połączonych ze sobą sekcji, a ich montaż wykonywany jest w oparciu o instrukcje eksploatacji
 • są kratownicową konstrukcją spawaną, a łączenie poszczególnych sekcji odbywa się poprzez spawanie
 • są kratownicową konstrukcją spawaną, a łączenie poszczególnych sekcji odbywa się poprzez nitowanie
odpowiedź

Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika muszą być :

 • wkręcone od strony górnej
 • wkręcone od dołu
 • zamocowane zgodnie z wytycznymi instrukcji eksploatacji
 • 0 klasie min 8.8
odpowiedź

Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny :

 • mechanizm jazdy wodzaka
 • mechanizm podnoszenia haka
 • mechanizm obrotu
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje :

 • dokonanie oględzin zewnętrznych układu hamulcowego
 • wykonanie próby dynamicznej hamulca
 • wykonanie próby statycznej hamulca
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi :

 • siłownik elektryczny wraz z wyłącznikami krańcowymi
 • silnik elektryczny, przekładnia zębatą
 • Wieniec zębaty wraz z kołem zębatym
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Kolumna obrotowa żurawia :

 • służy do zmiany wysięgu
 • ogranicza pole pracy żurawia
 • służy do podnoszenia ładunków
 • umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej
odpowiedź

Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane :

 • bezprzewodowo
 • z platformy sterowniczej
 • z kabiny operatora
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje :

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
 • załączenie mechanizmu obrotu żurawia
 • załączenie mechanizmu opuszczania haka żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu podnoszenia haka żurawia
 • załączenie mechanizmu zmiany wysięgu W kierunku góra
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje :

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu opuszczania haka żurawia
 • załączenie mechanizmu zmiany wysięgu W kierunku góra
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa :

 • Rys 1
 • Rys 2
 • Rys 3
 • Rys 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa :

 • Rys 1
 • Rys 2
 • Rys 3
 • Rys 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ :

 • ilość pasm liny nośnej
 • napięcie sieci zasilającej
 • długość wysięgnika i masa balastu przeciwwysięgnika
 • warunki atmosferyczne
odpowiedź

Łącznik główny zasilania żurawia powinien :

 • być koloru czerwonego
 • mieć możliwość trwałego zablokowania (np. za pomocą kłódki) w pozycji załączonej
 • mieć możliwość trwałego zablokowania (np. za pomocą kłódki) w pozycji wyłączonej
 • być w miejscu niedostępnym dla operatora
odpowiedź

"Blokada zerowa“ to :

 • zabezpieczenie mechanizmów żurawia przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieuprawnione
 • ustawienie zblocza hakowego w pozycji spoczynkowej po zakończeniu pracy
 • możliwość odłożenia ładunku na podłoże w przypadku przeciążenia żurawia
 • zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem żurawia po postoju spowodowanym wyłączeniem zasilania przy wychylonych dźwigniach sterujących
odpowiedź

Przedstawiony rysunek określa :

 • ilość wstawek wieży żurawia
 • aktualną załączoną prędkość mechanizmu podnoszenia
 • ilość pasm lin zblocza hakowego
 • wartość przełożenia mechanizmu jazdy wodzaka
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza :

 • działanie mechanizmów jazdy
 • działanie mechanizmów podnoszenia
 • działanie mechanizmu zmiany wysięgu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien :

 • rozłączyć zasilanie żurawia
 • być koloru czerwonego i wystawać ponad swą obudowę
 • znajdować się przy zbloczu żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem ?

 • wysięg to parametr techniczny, a wysięgnik to element konstrukcji
 • wysięg i wysięgnik określają to samo
 • wysięg to element bezpieczeństwa, a wysięgnik to element konstrukcji
 • wysięgnik jest blachownicowy, a wysięg kratownicowy
odpowiedź

Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez :

 • mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 • mechanizm obrotu
 • mechanizm jazdy wodzaka
 • odpowiedzi a i c są prawidłowe
odpowiedź

Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność :

 • masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
 • masy podnoszonego ładunku i wysięgu
 • wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
 • wysięgu i prędkości wiatru
odpowiedź

Przeciążenie żurawia to :

 • przekroczenie dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
 • zmniejszenie wysięgu poza dopuszczalny
 • przekroczenie dopuszczalnego kąta obrotu żurawia
 • przekroczenia dopuszczalnej wysokości podnoszenia
odpowiedź

Udźwig żurawia zmienia się w zależności od :

 • długości wysięgu
 • rodzaju olinowania
 • kąta pochylenia wysięgnika
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje :

 • rozłączenie wszystkich ruchów roboczych żurawia
 • przekroczenie dopuszczalnych parametrów udźwigu żurawia
 • rozłączenie ruchów niebezpiecznych żurawia
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest :

 • łącznik krańcowy
 • łącznik STOP
 • ogranicznik obciążenia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Łącznik krańcowy to :

 • element bezpieczeństwa zabezpieczający żurawia przed przeciążeniem
 • element bezpieczeństwa zabezpieczający mechanizm przed przekroczeniem położenia krańcowego
 • łącznik STOP
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Żuraw wieżowy powinien być wyposażony włączniki krańcowe :

 • mechanizmu podnoszenia haka
 • mechanizmu zmiany wysięgu
 • mechanizmu wiatromierza
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Łącznik krańcowy odwinięcia Iiny z bębna wciągarki ma za zadanie :

 • pozostawić odpowiednią ilość liny na bębnie
 • zablokować wszystkie ruchy żurawia
 • wyłączyć obrót żurawia
 • wyłączyć podnoszenie haka w górnym położeniu
odpowiedź

Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed :

 • przeciążeniem żurawia z chwilą uzyskania maksymalnego wysięgu
 • ryzykiem tzw. "przerzucenia" wysięgnika po przekroczeniu przez ramię górnego skrajnego położenia
 • niekontrolowanym ruchem wysięgnika poza skraje dopuszczalne położenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed :

 • odkręceniem się liny z bębna linowego mechanizmu wodzaka
 • najazdem wózka wodzaka na konstrukcję żurawia
 • przeciążeniem żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na :

 • weryfikacji ich współdziałania z elementami współpracującymi (krzywki, zderzaki, dźwignie), ich stanów zamknięcia i otwarcia
 • sprawdzeniu ich działania z prędkością odpowiednią dla danego mechanizmu bez obciążenia
 • sprawdzeniu czy ich załączenie spowoduje wyłączenie odpowiednich ruchów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to :

 • ogranicznik udźwigu, ogranicznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
 • zamki bezpieczeństwa, ogranicznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Graniczne parametry zużycia haka określa :

 • konserwator
 • eksploatujący
 • operator
 • producent żurawia
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi :

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi :

 • 2%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
odpowiedź

Stan techniczny haka określa się na podstawie:

 • daty produkcji
 • ilości karbów
 • oględzin i pomiarów
 • ilości przepracowanych cykli
odpowiedź

W celu regeneracji haka dopuszczalne jest :

 • spawanie pęknięć
 • napawanie drobnych ubytków
 • podgrzewanie i prostowanie
 • zeszlifowanie zadziorów
odpowiedź

Karta haka jest to :

 • dokument potwierdzający zgodność z wzorcem
 • dokument wypełniany przez Inspektora UDT
 • dokument kontroli zużycia haka
 • dokument wypełniany przez producenta
odpowiedź

Diagram udźwigu żurawia to :

 • piktogram określający datę dopuszczenia żurawia do eksploatacji
 • protokół z badania żurawia sporządzony przez inspektora UDT
 • tester służący do sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających
 • opracowany przez producenta żurawia wykres, za pomocą którego przedstawiono zależność wartości udźwigu żurawia od wartości wysięgu
odpowiedź

Termin "splotka" oznacza :

 • sposób zakończenia wolnego końca Iiny
 • konstrukcyjną część Iiny stalowej
 • wielożyłowy przewód elektryczny
 • sposób łączenie wolnej końcówki Iiny poprzez jej splot
odpowiedź

Liny stalowe mają zastosowanie między innymi w mechanizmach :

 • obrotu i wychylania wysięgnika
 • jazdy żurawia oraz przelinowania
 • wodzenia i podnoszenia
 • jazdy żurawia i podnoszenia
odpowiedź

Kryteria zużycia lin to między innymi :

 • zmniejszenie średnicy zewnętrznej
 • korozja
 • ilość pękniętych drutów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Dopuszczalną ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa :

 • inspektor UDT
 • konserwator
 • producent
 • dyrektywa maszynowa
odpowiedź

Stabilizator zblocza hakowego to :

 • odpowiednio dobrana masa równoważąca
 • dodatkowa lina zabezpieczająca przed obracaniem się zblocza przy wysięgniku wychylnym
 • sztywne prowadzenie ładunku
 • element stabilizujący montowany w mechanizmach jazdy żurawia
odpowiedź

Przedstawiony rysunek dotyczy :

 • sposobu podhaczania unoszonego ładunków
 • sposób montażu balastu wysięgnika
 • wartość wskazań ogranicznika obciążenia
 • sposób montażu balastu centralnego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy :

 • stan sieci elektrycznej
 • prędkość obrotowa silnika
 • wskazania ogranicznika obciążenia
 • wielkość podnoszonego ciężaru
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Elementem mechanizmu jazdy żurawia szynowego nie jest :

 • bęben linowy z obrzeżami
 • wózek jezdny
 • koła jezdne napędowe i nienapędowe
 • wszystko odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dopuszczalne zużycie obrzeży kół jezdnych żurawia wynika z :

 • przepisów UDT
 • wytycznych zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dzienniku konserwacji
 • normach przedmiotowych
odpowiedź

Przykładowe uszkodzenia kół jezdnych mogą obejmować :

 • pęknięcia
 • nadmierne wytarcie obrzeży kół
 • brak powłoki malarskiej
 • odpowiedź a i jest prawidłowa
odpowiedź

Uszkodzenie kół jezdnych dyskwalifikujące żurawia z dalszej pracy to :

 • brak zabezpieczenia osi kół jezdnych przed wypadnięciem
 • pęknięcie obrzeży o wartości nie większej niż 5 mm
 • wytarcie obrzeży kół jezdnych ponad wartości dopuszczalne wskazane w instrukcji eksploatacji
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Najczęstszym spotykanym systemem zasilania układu jezdnego żurawi szynowych jest :

 • silniki spalinowe
 • silniki hydrauliczne
 • silniki pneumatyczne
 • silniki elektryczne
odpowiedź

Moment obrotowy z silnika napędowego przekazywany jest :

 • bezpośrednio na koła napędzane
 • przez sprzęgło na koła jezdne
 • przez sprzęgło wraz z przekładnią
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kleszcze szynowe instaluje się w celu :

 • zabezpieczenie żurawia przed wypadnięciem z toru podczas normalnej pracy
 • wspomagania układu hamulca jezdnego
 • zabezpieczenia żurawia przed użyciem żurawia przez osoby nieuprawnione
 • zabezpieczenia żurawia przed niekontrolowanym ruchem podczas silnych podmuchów wiatru
odpowiedź

Załączenie kleszczy szynowych może być realizowane :

 • tylko ręcznie
 • tylko mechanicznie
 • ręcznie i mechanicznie
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kleszcze szynowe instaluje się w żurawiach :

 • stacjonarnych doInoobrotowych
 • stacjonarnych górnoobrotowych
 • przejezdnych szynowych
 • stacjonarnych szybkomontujących
odpowiedź

Łapy oporowe służą do:

 • zapewnienia stateczności żurawia szynowego w przypadku uszkodzenie koła jezdnego lub jego osi
 • zabezpieczenia żurawia przed niekontrolowanym ruchem po torowisku
 • wspomagania układu hamulcowego poprzez mechaniczne załączanie oporów na silnik elektryczny
 • zabezpieczenia kół jezdnych przez najechanie na przeszkodę
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to łapy oporowe :

 • A
 • B
 • C
 • D
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zgarniacze szynowe :

 • A
 • B
 • C
 • D
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zderzak :

 • A
 • B
 • C
 • D
odpowiedź

Stosowanie odboju na końcu torowiska :

 • nie jest wymagana dla żurawi o wysokości podnoszenia nie przekraczającej 20m i wyposażonych w łączniki krańcowe mechanizmu jazdy
 • ma za zadanie mechanicznie zabezpieczyć żuraw przed możliwością zjechania z torowiska
 • jest elementem o wyrazistej barwie informującej operatora o końcu torowiska
 • nie jest wymagana dla żurawi wyposażonych włączniki krańcowe i poruszających się z prędkością nie większą niż 0,2 m/s
odpowiedź

Elementem bezpośrednio współpracującym z odbojem jest :

 • wózki jezdne żurawia
 • zgarniacze szynowe
 • zderzaki
 • łapy oporowe
odpowiedź

Odbój jest konstrukcyjnym elementem :

 • mechanizmu obrotu żurawia
 • instalowanym na końcu torowiska żurawia
 • każdej wciągarki linowej
 • mechanizmu jazdy żurawia
odpowiedź

Łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia szynowego :

 • nie są wymagane dla żurawi wyposażonych w zderzaki i odboje
 • nie jest wymagana dla żurawi o wysokości podnoszenia nie przekraczającej 20m i wyposażonych w zderzaki i odboje
 • nie jest wymagana dla żurawi wyposażonych w zderzaki i odboje i poruszających się z prędkością nie większą niż 0,2 m/s
 • są obowiązkowym wyposażeniem żurawia
odpowiedź

Jakie jest kryterium ustawienia łącznika krańcowego jazdy żurawia szynowego ?

 • nie może dojść do zetknięcia zderzaka z odbojem
 • maksymalna prędkość najechania na odbój to 0,5m/s
 • dla wysokości podnoszenia do 25m prędkość najechania na odbój nie może przekraczać połowy prędkości znamionowej
 • dla żurawi o udźwigu powyżej 8 t prędkość najechania na odbój nie może przekraczać 0,5 m/s
odpowiedź

Odboje szynowe instaluje się:

 • na początku torowiska
 • na końcu torowiska
 • na początku i na końcu torowiska
 • tylko od strony, gdzie widoczność operatora jest niewystarczająca
odpowiedź

Wyłączniki bezpieczeństwa "STOP" instaluje się na konstrukcji jezdnej żurawia szynowego :

 • na indywidualne zamówienie eksploatującego jako opcja dodatkowa
 • tylko w przypadku żurawi o udźwigu większym niż 8 t
 • tylko w żurawiach o wysokości podnoszenia większej niż 20 m
 • zawsze niezależnie od konstrukcji żurawia
odpowiedź

Zgarniacze szynowe żurawi wieżowych to elementy które :

 • zapewniają elektryczną ciągłość instalacji odgromowej torowiska
 • zabezpieczają przed możliwością dostania się pod koła jezdne niepożądanych przedmiotów
 • oczyszczają torowisko podczas czynności operatora przed rozpoczęciem pracy
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku C lub D powoduje :

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
 • załączenie mechanizmu obrotu żurawia
 • załączenie mechanizmu podnoszenia żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez :

 • kierownika budowy
 • inspektora UDT
 • producenta żurawia
 • eksploatującego
odpowiedź

W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza :

 • masę balastów (na zgodność z protokołem pomontażowym)
 • poprawność ułożenia i zabezpieczenia balastu
 • stan balastu pod katem pęknięć i uszkodzeń
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza :

 • twardość podłoża
 • rodzaj i typ krzyżaka (na zgodność z protokołem pomontażowym)
 • czy nie nastąpiły zmiany w miejscu posadowieniu żurawia spowodowane zmiennymi czynnikami atmosferycznymi
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator :

 • sprawdza poprawność montażu wieży na zgodność z dokumentacja pomontażową
 • stan połączeń śrubowych poszczególnych sekcji wieży żurawia
 • dokonuje pomiaru wysokości wieży
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza :

 • wartość momentu dokręconych śrub
 • czy zainstalowane śruby i nakrętki są o odpowiedniej klasy wytrzymałości
 • kompletność połączeń
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza :

 • stan połączeń nierozłącznych
 • stan połączeń rozłącznych
 • czy na konstrukcji nie występują odkształcenia i inne uszkodzenia mechaniczne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczną próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 • z obciążeniem nominalnym i na wysięgu minimalnym
 • opuszczając ładunek kilkakrotnie zatrzymując ruch przyciskiem STOP
 • stopniując prędkość opuszczania od najmniejszej do największej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej statyczną próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać :

 • unosząc i przytrzymując ładunek o masie 125% W czasie 1 godziny
 • unosząc i przytrzymując ładunek o masie 100% na wysięgu minimalnym
 • unosząc i przytrzymując ładunek o masie 110% w odległości zgodnej z diagramem udźwigu
 • opuszczając ładunek kilkakrotnie zatrzymując układ poprzez zwolnienie nacisku na dźwignię sterującą
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza :

 • czy wszystkie śruby i nakrętki mocujące posiadają cechę określająca ich gatunek
 • czy wszystkie połączenia śrubowe nie wykazują uszkodzeń i odkształceń
 • czy moment dokręcenia śrub jest zgodny z instrukcją producenta
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy :

 • bez ładunku z prędkością nominalną
 • zgodnie z wytycznymi zawartymi W instrukcji eksploatacji
 • na minimalnej wysokości podnoszenia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić :

 • czy wszystkie przyciski sterujące ruchami żurawia są koloru białego
 • czy wszystkie przyciski sterujące ruchami żurawia po ustaniu na nich nacisku powracają do położenia wyjściowego
 • czy wszystkie przyciski sterujące samopowrotne wystają ponad obudowę kasety
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić :

 • maksymalną wartość wychylenia dźwigni sterujących
 • poprawność oznaczeń elementów pulpitu sterującego
 • wartość nastaw przełączników czasowych załączające poszczególne biegi
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Sprawne dźwignie sterujące :

 • po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
 • mogą nie mieć oznaczeń, gdy operator wie do czego służą
 • powinny mieć wyczuwalne pozycje położenia
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator :

 • może kontynuować pracę zapamiętując kierunki sterowania jednak nie dłużej niż do końca zmiany
 • powinien odmówić pracy, do czasu gdy konserwator Żurawia doprowadzi do zgodności ruchów z oznaczeniami dźwigni
 • powinien zamienić kolejność faz zasilających
 • dokonać zmian w oznaczeniu pulpitu sterującego
odpowiedź

Wyłącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do :

 • nagłego bezpiecznego zatrzymania pracy żurawia
 • normalnego zatrzymania pracy silnika
 • zabezpiecza przed uruchomieniem żurawia przez osoby nieuprawnione
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP który jest wywołany przez :

 • hakowego
 • kierownika budowy
 • pracownika budowy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 5570 kg. wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 • 15 m
 • 17 m
 • 23 m
 • 27 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 4630 kg wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne :

 • 32 m
 • 27 m
 • 20 m
 • 11 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym ?

 • nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
 • tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
 • tak, zgodnie z instrukcją eksploatacji
 • tak, ale tylko w obecności przełożonego
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy :

 • z ładunkiem o masie 125%
 • na wysięgu zgodnym z diagramem udźwigu w obszarze działania ogranicznika
 • z obciążeniem zgodnym z diagramem udźwigu dla danego wysięgu
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza :

 • koniec liny na bębnie wciągarki
 • maksymalną ilość warstw liny na bębnie wciągarki
 • osiągnięcie przez zblocze hakowe skrajnego górnego położenia
 • brak możliwości opuszczenia ładunku
odpowiedź

Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra powinien:

 • wyłączyć ruchy mechanizmu zmiany wysięgu
 • wyłączyć ruch mechanizmu obrotu
 • wyłączyć mechanizm podnoszenia w kierunku góra
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 • wyłączyć mechanizm podnoszenia haka w kierunku góra
 • wyłączyć ruch mechanizmu zmiany wysięgu w kierunku zwiększenia wysięgu
 • wyłączyć mechanizm podnoszenia wysięgnika
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy :

 • opuszczania haka
 • podnoszenie haka
 • obrotu żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien :

 • wyłączyć mechanizm podnoszenia haka
 • wyłączyć mechanizm opuszczania haka
 • wyłączyć mechanizm jazdy wodzaka
 • wyłączenie mechanizmu obrotu
odpowiedź

Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego powinien :

 • wyłączyć mechanizm jazdy wózka przed jego najazdem na konstrukcję żurawia w odległości zgodnej z instrukcją eksploatacji
 • wyłączyć mechanizm podnoszenia haka
 • wyłączyć mechanizm obrotu żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy:

 • z ładunkiem maksymalnym
 • z ładunkiem nominalnym
 • z ładunkiem minimalnym wg wskazań diagramu udźwigu
 • bez ładunku
odpowiedź

Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od :

 • stanu technicznego żurawia
 • zapisów w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • zapisów W protokole z badania urządzenia
 • umiejętności operatora
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy :

 • z ciężarem nominalnym
 • bez ciężaru
 • najpierw bez ciężaru, a następnie z ciężarem
 • z największym dostępnym ciężarem, nie mniejszym niż 50% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest :

 • zabronione
 • dozwolone
 • dozwolone pod warunkiem stosowania się do zapisów instrukcji opisującej taka sytuację
 • dozwolone pod warunkiem przenoszenia ładunków o masie 50% udźwigu nominalnego
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator :

 • może kontynuować pracę pod warunkiem zmniejszenia ciężaru podnoszonych ładunków
 • przerywa pracę żurawia
 • powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że :

 • należy natychmiast przerwać eksploatację żurawia
 • można pracować tylko do czasu wymiany liny na nową
 • można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki nie zostały uszkodzone
 • można pracować pod warunkiem zmniejszenia masy podnoszonych ładunków o połowę
odpowiedź

Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to :

 • hakowy
 • kierownik budowy
 • sygnalista
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest :

 • możliwa po opracowaniu szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożenia
 • możliwa po uzgodnieniu opracowanej instrukcji z organem UDT
 • niedopuszczalna
 • możliwa bez dodatkowych wymagań
odpowiedź

Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego ?

 • Instrukcja kolizyjnej pracy
 • Instrukcja podnoszenia ludzi w koszu
 • Instrukcja pracy żurawia w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych
 • Instrukcja pracy żurawia w pobliżu wykopów
odpowiedź

Za prawidłowy sposób podhaczenia ładunku odpowiada :

 • operator żurawia
 • hakowy
 • sygnalista
 • kierownik budowy
odpowiedź

Praca żurawia wieżowego jest zabroniona:

 • w temperaturach poniżej 0°C
 • podczas burzy z występującymi wyładowaniami atmosferycznymi
 • przy temperaturach powyżej 30°C
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W oparciu o przedstawioną tabelę wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 • 10,6 m/min
 • 35,0 m/min
 • 70,0 m/min
 • 17,5 m/min
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawioną tabelę wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 • zblocze z czterokrotnym opasaniem
 • średnica bębna Iinowego 240 mm
 • masa podnoszonego ładunku 1 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu :

 • podnoszenia wysięgnika
 • jazdy żurawia
 • jazdy wózka wodzaka
 • podnoszenia haka
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawioną tabelę wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka :

 • 35 m/min
 • 16 m/min
 • 31 m/min
 • 65 m/min
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawioną tabelę wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa :

 • zblocze z podwójnym opasaniem
 • praca w każdej wersji montażowej wysięgnika
 • masa podnoszonego ładunku 1,5t
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad :

 • pomieszczeniami biurowymi
 • zbrojownia
 • obiektem wznoszonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy:

 • zawsze po zakończeniu pracy
 • kolizji wysięgnika żurawia z przeszkodą
 • obrotu wysięgnika nad linię energetyczną
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 • wcisnąć wyłącznik bezpieczeństwa "STOP"
 • podnieść zblocze hakowe na wysokość nie mniejszą niż 5 m ponad najwyższy element kolizyjny
 • załączyć pozycję wolnowiatrową (nie dotyczy żurawia z wysięgnikiem W kolizji z przeszkodą)
 • zakotwiczyć żuraw
odpowiedź

Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest :

 • unieść hak w możliwie jak najwyższe położenie nie najeżdżając na wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • ustawić hak W pozycji minimalnego wysięgu
 • zabezpieczyć kabinę przed dostępem przez osoby nieuprawnione
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Podczas czynności przed rozpoczęciem pracy operator sprawdza :

 • stan techniczny oraz poprawność zamocowania odbojów
 • stan techniczny oraz poprawność zamocowania torowiska
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne, gdyż W/W elementy nie stanowią wyposażenia żurawia
odpowiedź

Podczas oceny stanu technicznego zderzaków i odboi żurawi szynowych operator sprawdza:

 • poprawność zamocowania
 • współosiowość zainstalowania
 • zgodność typu i rodzaju z instrukcją eksploatacji
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Próbę działania mechanizmów i układów jezdnych żurawi szynowych wykonujemy w oparciu o :

 • przepisy UDT
 • wytyczne producenta
 • wytyczne konserwatora
 • przepisy kierownika budowy
odpowiedź

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia sprawdzamy :

 • z ładunkiem nominalnym i z prędkością nominalną
 • bez ładunku z prędkością minimalną
 • bez ładunku z prędkością nominalną
 • z ładunkiem nominalnym i z prędkością minimalną
odpowiedź

Poprawnie działający układ hamulcowy mechanizmu jazdy żurawi szynowych powinien :

 • zmniejszyć prędkość jazdy żurawia o połowę na odcinku 1,5 m
 • zatrzymać żurawia na odcinku nie dłuższym niż długość krzywki wyłącznika krańcowego mechanizmu jazdy
 • zatrzymać żurawia na odcinku nie dłuższym niż 1,5 m
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej poprawność działania hamulca jazdy żurawia sprawdzamy :

 • z prędkością nominalną
 • bez ładunku z prędkością minimalną,
 • z ładunkiem o masie 125 %
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Składowanie ładunków na torowisku żurawia jest :

 • dozwolone, ale tylko w ramach krótkotrwałego przeładunku towaru
 • dozwolone pod warunkiem wygrodzenia strefy taśmą informacyjna i zachowaniu przez operatora szczególnej ostrożności
 • jest zabronione
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Przebywanie osób na torowisku żurawia jest:

 • dozwolone, ale tylko dla pracowników budowy pod warunkiem posiadania przez nich specjalnych kamizelek ostrzegawczych
 • dozwolone, ale tylko sygnalistom i hakowym
 • jest zabroniona
 • jest dozwolona pod warunkiem znajomości przez te osoby instrukcji pracy żurawia w warunkach kolizji
odpowiedź

Minimalne odległości składowania ładunków od torowiska żurawia:

 • są określone w instrukcji eksploatacji żurawia
 • są zmienne i zależą od masy i gabarytów składowanych ładunków
 • są określone w wewnętrznych przepisach BHP (przepisy wewnętrzne nie mogą być sprzeczne z zapisami instrukcji eksploatacji)
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Załączanie/zaciągnięcie kleszczy wiatrowych wykonujemy:

 • tylko w sytuacjach, gdy prognozy pogody przewidują nadmierne podmuchy wiatru
 • zawsze po zakończeniu pracy
 • w trakcie pracy, gdy podmuchy Wiatru się nasilają a ich wartość przekracza wartości dopuszczalne
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Poprawnie działający wyłącznik bezpieczeństwa "STOP" instalowany na układzie jezdnym żurawia szynowego wyłącza ruchy:

 • wszystkich mechanizmów żurawia
 • tylko mechanizmów jazdy żurawia
 • tylko mechanizmów podnoszenia żurawia
 • tylko mechanizmów zmiany wysięgu żurawia
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej odległość łapy oporowej od główki szyny dla żurawi szynowych wynosi:

 • od 5mm - 10mm
 • do 20mm
 • 5% średnicy koła jezdnego
 • 5 % szerokości główki szyn
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 40 m
 • maksymalny udźwig 8 t
 • praca w zakresie obrotu r = 56,4°
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 55 m
 • maksymalny udźwig 8 t
 • maksymalny udźwig przy poczwórny olinowaniu zblocza hakowego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości:

 • 45 m
 • 50 m
 • 55 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m:

 • 3.49t
 • 2.87t
 • 5.20t
 • 5.72t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 33 m przy długości wysięgnika 55 m:

 • 3.93t
 • 2.86t
 • 3.80t
 • 3.33t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg przy długości wysięgnika 45 m:

 • 43 m
 • 33 m
 • 40 m
 • 35 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t. przy długości wysięgnika 55 m:

 • 15.0 m
 • 14.5 m
 • 16.6 m
 • 17.4 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 4,89t
 • 5,34t
 • 5,60t
 • 4,76t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny udźwig 8 t
 • maksymalna wysokość podnoszenia 23,4 m
 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 55 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 50 m
 • maksymalny udźwig 16t
 • maksymalny udźwig przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości:

 • 45 m
 • 50 m
 • 40 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m:

 • 3,49t
 • 2,87t
 • 5,20 t,
 • 4,56t
Rysunek pomocniczy227
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 30 m przy długości wysięgnika 55 m:

 • 3,93t
 • 5,72t
 • 3,80t
 • 3,33t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie):

 • 43 m
 • 35 m
 • 40 m
 • 33 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem):

 • 30,0 m
 • 35,0 m
 • 40,0 m
 • 45,0 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 8t
 • 12t
 • 16t
 • 15t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 8t
 • 12t
 • 16t
 • 15t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 8t
 • 12t
 • 16t
 • 15t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny wysięg żurawia 45 m
 • maksymalny udźwig4t
 • praca w pełnym zakresie obrotu
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 55 m
 • maksymalny udźwig4t
 • maksymalny udźwig przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m:

 • 2t
 • 3t
 • 1t
 • 4t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m:

 • 2t
 • 3t
 • 1t
 • 4t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg:

 • 12,42 m
 • 8,26m
 • 10,96 m
 • 20,00 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t:

 • 12,0 m
 • 14,0 m
 • 16,0 m
 • 17.4 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podnieść na maksymalnym wysięgu:

 • 970 kg
 • 1100 kg
 • 790 kg
 • 620 kg
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny udźwig4t
 • maksymalny udźwig z poczwórnym olinowaniem zblocza
 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 42 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny wysięg 45 m
 • maksymalny udźwig żurawia 4000 kg
 • maksymalny udźwig przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości:

 • 45 m
 • 50 m
 • 42 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 42 m:

 • 1,4t
 • 1,2t
 • 1,6t
 • 1,8 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem):

 • 2,2t
 • 2,5t
 • 2,8t
 • 2,3 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie):

 • 17 m
 • 22 m
 • 27 m
 • ładunek o masie 3700jest większy niż dopuszczalna wartość udźwigu żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem):

 • 22 m
 • 24 m
 • 28 m
 • 17 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 3,5
 • 3t
 • 4t
 • 2,5 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 3,5
 • 3t
 • 4t
 • 2,5 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny wysięg 47 m
 • maksymalny udźwig 4 t
 • maksymalny udźwig z poczwórnym olinowaniem zblocza
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny wysięg 50 m
 • maksymalny udźwig 2 t
 • maksymalny udźwig z podwójnym olinowaniem zblocza
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy