Egzamin – Żurawie szynowe

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie?

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych?

Dozorem technicznym nazywamy?

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje?

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako?

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać?

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego?

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy?

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący?

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor?

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez?

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to?

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to?

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to?

Nieszczęśliwy wypadek to?

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga?

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest?

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje?

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi?

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych?

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem?

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.?

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi?

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy?

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone?

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie?

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza?

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje?

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatację urządzenia technicznego jest?

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w?

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Przeciążanie UTB w trakcie pracy?

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.?

Obowiązki obsługującego określone są?

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez?

Jednostką dozoru technicznego jest?

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie?

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają?

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać?

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać?

Decyzja wydana przez UDT?

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która?

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT?

Zaświadczenia kwalifikacyjne?

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego?

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację?

Instrukcja eksploatacji to?

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się?

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać?

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest?

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są?

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek?

Obsługującemu nie wolno?

Formami dozoru technicznego są?

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków?

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB?

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest?

Przenoszenia ładunków nad osobami jest?

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje?

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu?

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony?

Instrukcja stanowiskowa?

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący?

Przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego następuje?

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z?

Masa netto 1000 l wody wynosi ok?

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi?

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi?

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie?

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta?

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to?

Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to?

Wysięg żurawia wieżowego to?

Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez?

Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego?

Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez?

Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki?

Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy?

Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

Sposób posadowienia żurawia wynika z?

Posadowienie żurawia musi być wykonane?

Wieże żurawi wieżowych?

Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika musza być?

Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny?

Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje?

W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi?

Kolumna obrotowa żurawia?

Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane?

Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduje?

Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje?

Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduje?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa?

Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ?

Łącznik główny zasilania żurawia powinien?

”Blokada” zerowa : to?

Przedstawiony rysunek określa?

Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza?

Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien?

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez?

Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność?

Przeciążenie żurawia to?

Udźwig żurawia zmienia się w zależności od?

Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje?

Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest?

Łącznik krańcowy to?

Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w łączniki krańcowe?

Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie?

Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed?

Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed?

Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na?

Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to?

Graniczne parametry zużycia haka określa?

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi?

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi?

Stan techniczny haka określa się na podstawie?

W celu regeneracji haka dopuszczalne jest?

Karta haka jest to?

Diagram udźwigu żurawia to?

Termin ”splotka” oznacza?

Liny stalowe maja zastosowanie miedzy innymi w mechanizmach?

Kryteria zużycia lin to między innymi?

Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa?

Stabilizator zblocza hakowego to?

Przedstawiony rysunek dotyczy?

Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy?

Elementem mechanizmu jazdy żurawia szynowego nie jest?

Dopuszczalne zużycie obrzeży kół jezdnych żurawia wynika z?

Przykładowe uszkodzenia kół jezdnych mogą obejmować?

Uszkodzenie kół jezdnych dyskwalifikujące żurawia z dalszej pracy to?

Najczęstszym spotykanym systemem zasilania układu jezdnego żurawi szynowych jest?

Moment obrotowy z silnika napędowego przekazywany jest?

Kleszcze szynowe instaluje się w celu?

Załączenie kleszczy szynowych może być realizowane?

Kleszcze szynowe instaluje się w żurawiach?

Łapy oporowe służą do?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to łapy oporowe?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zgarniacze szynowe?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, który z elementów to zderzak?

Stosowanie odboju na końcu torowiska?

Elementem bezpośrednio współpracującym z odbojem jest?

Odbój jest konstrukcyjnym elementem?

Łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia szynowego?

Jakie jest kryterium ustawienia łącznika krańcowego jazdy żurawia szynowego?

Odboje szynowe instaluje się?

Wyłączniki bezpieczeństwa ”STOP” instaluje się na konstrukcji jezdnej żurawia szynowego?

Zgarniacze szynowe żurawi wieżowych to elementy które?

Wychylenie dźwigni w kierunku C lub D powoduje?

Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez?

W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza?

W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza?

Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator?

Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza?

Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza?

O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczna próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać?

O ile wytwórca nie określi inaczej statyczna próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać?

Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza?

Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy?

W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić?

W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić?

Sprawne dźwignie sterujące?

W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator?

Wyłącznik bezpieczeństwa ”STOP” służy do?

Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP który jest wywołany przez?

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 5570 kg. wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne?

W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 4630 kg wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne?

Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?

O ile wytwórca nie określi inaczej próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy?

Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza?

Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra powinien?

Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien?

Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy?

Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien?

Poprawnie działający wyłączni krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego powinien?

O ile wytwórca nie określi inaczej sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy?

Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od?

O ile wytwórca nie określi inaczej wyłączni krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy?

Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest?

W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator?

Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, ze?

Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to?

Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest?

Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

Za prawidłowy sposób podhaczenia ładunku odpowiada?

Praca żurawia wieżowego jest zabroniona?

W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka?

W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa?

Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu?

W oparciu o przedstawiona tabele wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka?

W oparciu o przedstawiona tabele wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa?

Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad?

W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy?

Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest?

Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest?

Podczas czynności przed rozpoczęciem pracy operator sprawdza?

Podczas oceny stanu technicznego zderzaków i odboji żurawi szynowych operator sprawdza?

Próbę działania mechanizmów i układów jezdnych żurawi szynowych wykonujemy w oparciu o?

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej łączniki krańcowe mechanizmu jazdy żurawia sprawdzamy?

Poprawnie działający układ hamulcowy mechanizmu jazdy żurawi szynowych powinien?

O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej poprawność działania hamulca jazdy żurawia sprawdzamy?

Składowanie ładunków na torowisku żurawia jest?

Przebywanie osób na torowisku żurawia jest?

Minimalne odległości składowania ładunków od torowiska żurawia?

Załączanie/zaciągniecie kleszczy wiatrowych wykonujemy?

Poprawnie działający wyłączni bezpieczeństwa ”STOP” instalowany na układzie jezdnym żurawia szynowego wyłącza ruchy?

O ile wytwórca nie określi inaczej odległość łapy oporowej od główki szyny dla żurawi szynowych wynosi?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 33 m przy długości wysięgnika 55 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg przy długości wysięgnika 45 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t. przy długości wysięgnika 55 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 30 m przy długości wysięgnika 55 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką- maksymalna masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podnieść na maksymalnym wysięgu?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 42 m?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem)?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego?

W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego?

Poniższy rysunek przedstawia cechę?

Poniższy rysunek przedstawia cechę?

Poniższy rysunek przedstawia cechę?

Trawersa służy do?

Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi?

Skrót DOR oznacza?

Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić?

Na redukcje DOR zawiesia wielociegnowego wpływa?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia linowego?

Na rysunku pohasana jest?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt alfa) dla zawiesia dwuciegnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt alfa ) dla zawiesia dwuciegnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego?

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy?

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest prawidłowy?

Poniższy rysunek przedstawia?

Poniższy rysunek przedstawia?

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do?

Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada?

Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach?

Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od?

Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek?

Zawiesie to?

Zawiesia możemy podzielić?

DOR zawiesia pasowego można określić?

Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej?

Zawiesia łańcuchowe?

Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy alfa stosowany w zawiesiu może wynieść?

Maksymalny kąt þ w zawiesiu może wynieść?

Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia linowego jest nieprawidłowy?

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy?

Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwuciegnowego?

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to?

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu linowym wynosi?

Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego alfa?

Katy alfa i beta w odniesieniu do zwiesi?

Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy?

Wartość DOR zawiesia wielociegnowego jest?

Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100˚C jest?

Poniższy rysunek przedstawia?

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi?

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 60˚ wynosi?

Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym þ 45˚ wynosi?

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka?

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 55˚ nie może przekraczać?

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 40˚ nie może przekraczać?

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 50˚ nie może przekraczać?

Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie þ wynoszącym 65˚ nie może przekraczać?

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego?

Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych?

Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej?

Na zdjęciu poniżej symbol alfa oznacza?

Na zdjęciu poniżej symbol þ oznacza?

Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku?

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie szynowe.