Operator suwnicy, żurawia Cena od 120 zł

Szczegóły
\

Egzamin – Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie wieżowe i szybkomontujące.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • spycharki, zwałowarki
 • rusztowania budowlano-montażowe
 • żurawie samojezdne, żurawie szybkomontujące
 • palownice, wiertnice
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Aby okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego mógł zostać przedłużony koniecznie jest spełenie warunku:

 • złożenie wniosku nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia
 • wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia
 • zdanie egzaminu uzupełniającego
 • odpowiedź a i b są prawidłowe
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Badania UDT dla żurawia wieżowego górnoobrotowego wykonywane są:

 • za każdym razem po demontażu i ponownym montażu na danym obiekcie
 • co 2 lata
 • co 1 rok
 • odpowiedzi a i c są prawidłowe
odpowiedź

Badania UDT dla żurawia wieżowego szybkomontującego wykonywane są:

 • co 2 lata
 • co 1 rok
 • po montażu na danym obiekcie
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

Badania urządzeń podlegających dozorowi technicznemu przeprowadzają Inspektorzy:

 • wyłącznie UDT
 • UDT , TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

BIOZ to jest:

 • skrócona nazwa systemu kontroli obciążenia w niektórych żurawiach wieżowych
 • oznaczenie strefy kolizyjnej pracy żurawi
 • plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, z którym powinien zapoznać się w trakcie szkolenia stanowiskowego przed przystąpieniem do pracy każdy operator żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Co to jest plan BIOZ?

 • plan prac budowlanych
 • procedura obsługo żurawia
 • bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Czy i w jaki sposób operator żurawia potwierdza zapoznanie się z Instrukcją bezpiecznej pracy żurawia w warunkach kolizyjnej lokalizacji?

 • tak, słownie
 • nie musi nic potwierdzać, ponieważ ta instrukcja jest dla sygnalisty
 • nie musi nic potwierdzać, ponieważ ma uprawnienia do obsługi
 • tak, pisemnie
odpowiedź

Czy obsługujący może manewrować ładunkiem jeżeli go nie widzi?

 • tak, jeżeli wynika to tylko z warunków atmosferycznych
 • taka sytuacja nie jest dozwolona
 • jest to możliwe pod warunkiem spełnienia szczegółowych warunków eksploatacji uzgodnionych z organem dozoru technicznego
 • jest to dozwolone jeżeli obsługujący ma kontakt z wyznaczonym pracownikiem budowy, który przekazuje mu ustalone przed rozpoczęciem pracy sygnały komunikacyjne
odpowiedź

Czy obsługujący żuraw może przenosić ładunki nad włączoną linią energetyczną ?

 • obsługujący przenosi ładunek nad linią energetyczną zachowując szczególną ostrożność
 • obsługujący może przenosić ładunek nad linią energetyczną na polecenie Kierownika budowy
 • obsługujący może przenosić ładunek nad linią energetyczną na polecenie Kierownika budowy oraz za zgodą Inspektora BHP
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Czy po wymianie liny nośnej należy wykonać badanie doraźne eksploatacyjne?

 • tak
 • nie
 • decyduje o tym konserwator
 • decyduje o tym inspektor
odpowiedź

Czy po zmianie długości wysięgnika (wstawienie nowych elementów) należy wykonać badanie UDT przed dopuszczeniem urządzenia do pracy?

 • tak
 • nie
 • nie wolno zmieniać długości wysięgnika raz zmontowanego żurawia
 • decyduje o tym inspektor
odpowiedź

Czy po zmianie miejsca pracy żurawia trzeba wykonać badanie UDT?

 • żurawia wieżowego - nie, żurawia szybkomontującego - nie
 • żurawia wieżowego - tak, żurawia szybkomontującego - tak
 • żurawia wieżowego - tak, żurawia szybkomontującego - nie
 • żurawia wieżowego - nie, żurawia szybkomontującego - tak
odpowiedź

Czy po zmianie wersji montażowej żurawia np. zmianie długości wysięgnika wymagane jest badanie doraźne eksploatacyjne UDT?

 • tak, zawsze
 • nie, nigdy
 • tak może, jeżeli zmieniamy ustawienie balastów
 • może, być przeprowadzone na wniosek eksploatującego
odpowiedź

Czy po zmianie wysokości podnoszenia żurawia (klatkowaniu wieży) należy wykonać badanie UDT przed dopuszczeniem urządzenia do pracy?

 • tak
 • nie
 • nie wolno zmieniać wysokości podnoszenie raz zmontowanego żurawia
 • decyduje o tym inspektor
odpowiedź

Czy zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi stacjonarnych uprawniają do obsługi żurawi wieżowych?

 • tak
 • nie
 • nie ma takiej kategorii jak żurawie stacjonarne
 • odpowiedzi b i c są prawidłowe
odpowiedź

Czy zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych uprawniają do obsługi żurawi szybkomontujących?

 • nie
 • odpowiedzi c i d są prawidłowe
 • tylko jeśli w uprawnieniu dopisano symbol "Ższ"
 • tak
odpowiedź

Czy zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych uprawniają do obsługi żurawi szynowych?

 • nie
 • odpowiedzi c i d są prawidłowe
 • tylko jeśli w uprawnieniu dopisano symbol "Ższ"
 • tak
odpowiedź

Czy zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Transportowy Dozór Techniczny jest honorowane przez Urząd Dozoru Technicznego?

 • nie
 • tak
 • wyłącznie dla środków transportu takich jak np. wózki widłowe
 • decyduje o tym inspektor
odpowiedź

Czy żurawiem można przenosić osoby?

 • tak, ale tylko na pisemne polecenie kierownika budowy
 • tak, ale tylko w przypadku gdy osprzęt przeznaczony do podnoszenia posiada oznaczenie CE
 • jedynie pod warunkiem, że łączna masa podnoszonych osób i używanego kosza jest trzy razy mniejsza od udźwigu żurawia na danym wysięgu
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT:

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedź jest niepoprawna
odpowiedź

Decyzja zezwalająca na eksploatację żurawia wieżowego wydawana jest na okres:

 • 30 dni
 • 1 roku
 • 2 lat dla urządzeń fabrycznie nowych
 • termin jest określony przez producenta w instrukcji eksploatacji
odpowiedź

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Do połączeń nierozłącznych zalicza się:

 • połączenia klinowe
 • połączenia wielowypustowe
 • połączenia sworzniowe
 • połączenia spawane
odpowiedź

Do połączeń rozłącznych zalicza się:

 • połączenia lutowane
 • połączenia nitowe
 • połączenia gwintowe
 • połączenia zgrzewane
odpowiedź

Dodatkowy balast (przeciwwaga):

 • zwiększa moment ustalający
 • zwiększa moment wywracający
 • zmniejsza moment ustalający
 • nie ma wpływu na moment ustalający
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy:

 • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozorowi technicznemu nie podlegają:

 • wyciągi towarowe
 • żurawie stacjonarne
 • podesty ruchome przejezdne wolnobieżne
 • koparki
odpowiedź

Dozorowi technicznemu podlegają urządzenia techniczne w toku:

 • naprawy i modernizacji
 • wytwarzania
 • eksploatacji
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Dozoru technicznego nie wykonuje:

 • inspektor UDT
 • obsługujący żuraw
 • konserwator żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dziennik konserwacji może być prowadzony:

 • tylko w formie papierowej
 • w formie papierowej lub elektronicznej
 • tylko w formie elektronicznej
 • dziennik konserwacji nie musi być prowadzony
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Eksploatujący żuraw opracowuje i uzgadnia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego, szczegółowe warunki eksploatacji, opisujące czynności organizacyjno-techniczne podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka związanego z eksploatacją żurawia, tylko w przypadku:

 • eksploatacji UTB w warunkach kolizyjnych
 • podnoszenia i przenoszenia osób przez UTB, które są zaprojektowane i wytworzone z przeznaczeniem do podnoszenia i przenoszenia ładunków
 • podnoszenia i przenoszenia ładunku przez dwa lub więcej żurawi
 • braku możliwości obserwacji przez obsługującego całej drogi, jaką pokonuje ładunek
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są:

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Gdzie jest określona minimalna i maksymalna dopuszczalna temperatura pracy dla konkretnego żurawia wieżowego?

 • w instrukcji obsługi żurawia
 • w instrukcji prac montażowych
 • w instrukcji obsługi zawiesi
 • żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
odpowiedź

Gdzie określone są wymagania dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatur, przy których można pracować żuraw?

 • w Ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii
 • w instrukcji eksploatacji opracowanej przez wytwórcę żurawia
 • w protokole z badania technicznego żurawia
odpowiedź

Gdzie są podane terminy przeglądów konserwacyjnych żurawi?

 • w dzienniku konserwacji
 • w przepisach dozoru technicznego w sprawie eksploatacji UTB
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Główny wyłącznik żurawia:

 • powinien być opisany i znajdować się na poziomie roboczym
 • powinien mieć możliwość zamknięcia w stanie wyłączonym ale nie może być dostępny dla każdego pracownika budowy
 • odpowiedzi a i b są prawidłowe
 • powinien znajdować się na wieży żurawia i być zabezpieczony przed dostępem osób postronnych
odpowiedź

Grupa natężenia pracy żurawia (GNP):

 • nie dotyczy żurawi szybkomontujących
 • jest miarą intensywności eksploatacji żurawia określana przez klasę wykorzystania i klasę obciążenia
 • jest określana jako stosunek czasu pracy do czasu postoju żurawia
 • jest określana procentowo jako stosunek ilości cykli z obciążeniem do ilości cykli bez obciążenia
odpowiedź

Grupa Natężenia Pracy dźwignicy to:

 • zestawienie czasu pracy urządzenia i klasy wykorzystania dźwignicy
 • zestawienie klasy obciążenia i klasy wykorzystania dźwignicy
 • zestawienie czasu pracy dźwignicy i klasy obciążenia
 • Zestawienie liczby cykli pracy oraz czasu pracy dźwignicy
odpowiedź

Ile wynosi minimalna bezpieczna odległość od linii wysokiego napięcia dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 15 kV?

 • 3 metry
 • 5 metrów
 • 10 metrów
 • 15 metrów
odpowiedź

Ile wynosi minimalna bezpieczna odległość od linii wysokiego napięcia dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV?

 • 3 metry
 • 5 metrów
 • 10 metrów
 • 15 metrów
odpowiedź

Ile wynosi minimalna bezpieczna odległość od linii wysokiego napięcia dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV?

 • 3 metry
 • 5 metrów
 • 10 metrów
 • 15 metrów
odpowiedź

Ile wynosi minimalna bezpieczna odległość od linii wysokiego napięcia dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 110 kV?

 • 5 metrów
 • 10 metrów
 • 15 metrów
 • 30 metrów
odpowiedź

Ile wynosi minimalna bezpieczna odległość od linii wysokiego napięcia dla linii o napięciu znamionowym przekraczającym 30 kV, ale nie przekraczającym 110 kV?

 • 5 metrów
 • 10 metrów
 • 15 metrów
 • 30 metrów
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

Instalacja odgromowa na żurawiach wieżowych:

 • może jej nie być
 • jest wymagana dla wszystkich żurawi
 • jest wymagana dla żurawi o wysokości ponad 25 m
 • jest wymagana dla żurawi o wysokości ponad 50 m
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to:

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa:

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Jak często wykonujemy próbę hamulca mechanizmu podnoszenia?

 • minimum 1x dziennie
 • 1x na miesiąc
 • 1x na tydzień
 • przed badaniem UDT
odpowiedź

Jaka jest dopuszczalna prędkość podnoszenia ludzi w koszu:

 • 0,7 m/s
 • 0,6 m/s
 • 0,5 m/s
 • 1 m/s
odpowiedź

Jaki jest jedyny obowiązek obsługującego zawarty w przepisach o dozorze technicznym?

 • obsługa urządzenia zgodnie z przepisami
 • obsługa urządzenia zgodnie z instrukcją eksploatacji
 • trzeźwość na stanowisku pracy
 • posiadanie zezwolenia lekarskiego
odpowiedź

Jakie czynności należy wykonać po zakończeniu pracy żurawiem ?

 • zluzować hamulec mechanizmu obrotu
 • podnieść hak możliwie jak najwyżej
 • ustawić wodzak blisko wieży
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Jakie pomiary elektryczne wykonuje się na żurawiu wieżowym?

 • rezystancji izolacji
 • skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
 • rezystancji uziemień roboczych
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Jednostką dozoru technicznego jest:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kiedy można odmówić pracy żurawiem?

 • kiedy masa ładunku nie licząc zawiesia jest równa udźwigowi żurawia na danym wysięgu
 • aktualna prędkość wiatru przekracza wartość określoną w instrukcji żurawia o 2 m/s
 • ogranicznik udźwigu sygnalizuje przeciążenie mimo iż masa podnoszonego ładunku wynosi tylko 50% udźwigu wynikającego z charakterystyki urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kogo komendy w czasie wykonywania czynności przy urządzeniu przez Jednostkę Dozoru Technicznego powinien realizować operator ?

 • konserwatora
 • kierownika budowy
 • hakowego
 • inspektora UDT
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Kto może przeprowadzać kontrole okresowe zawiesi?

 • kierownik budowy
 • brygadzista
 • hakowy
 • osoba kompetentna
odpowiedź

Kto może wykonać przegląd konserwacyjny żurawia?

 • dowolna osoba wyznaczona przez właściciela żurawia
 • obsługujący żuraw z właściwą kategorią zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT
 • konserwator z właściwą kategorią zaświadczenia kwalifikacyjnego UDT
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Kto określa maksymalną prędkość wiatru powyżej, której należy przerwać pracę żurawia wieżowego?

 • kierownik budowy
 • wytwórca żurawia
 • operator żurawia
 • konserwator żurawia
odpowiedź

Kto opracowuje plan BIOZ

 • kierownik budowy
 • UDT
 • operator żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Kto wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi?

 • urząd gminy
 • właściciel żurawia
 • organ dozoru technicznego
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

Masa netto 1000 l wody wynosi ok:

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Metr sześcienny stali w przybliżeniu waży

 • 1t
 • 5t
 • 3t
 • 8t
odpowiedź

Moment wywracający żurawia to iloczyn:

 • wysięgu i wysokości podnoszenia
 • wysięgu i ciężaru przeciwwagi
 • wysięgu i najkrótszego czasu podnoszenia
 • żadna odpowiedź nie jest poprawna
odpowiedź

Na jaki okres ważności zostaje wydane zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących:

 • 5 lat
 • 10 lat
 • bezterminowo
 • ustala to komisja po zdanym egzaminie
odpowiedź

Na moment ustalający składają się:

 • wysięg oraz wysokość żurawia
 • ciężar żurawia i przeciwwagi
 • wysięg oraz ciężar przeciwwagi
 • wysięg oraz balast centralny
odpowiedź

Na moment wywracający wpływu nie mają:

 • parcie wiatru
 • siły dynamiczne
 • ciężar ładunku
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Naklejka naklejana przez Inspektora UDT po badaniu technicznym:

 • jest dokumentem administracyjnym podającym termin ważności badania technicznego
 • jest informacją podającą termin wykonania następnego badania technicznego
 • koniecznie musi być naklejona na urządzeniu i widoczna dla operatora
 • bez czytelnej naklejki operator nie może podjąć pracy żurawiem
odpowiedź

Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to:

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Obsługującemu nie wolno:

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Obsługującemu, który nie przestrzega norm i przepisów o dozorze technicznym grozi:

 • cofnięcie uprawnienia kwalifikacyjnego wynikającego z zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • kara grzywny
 • upomnienie w formie pisemnej
 • zawieszenie uprawnienia kwalifikacyjnego wynikającego z zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący powinien wykonywać oględziny stanu technicznego żurawia:

 • nie rzadziej niż co 30 dni
 • zawsze przed rozpoczęciem pracy
 • nie rzadziej niż raz w tygodniu
 • wraz z uprawnionym konserwatorem, podczas konserwacji żurawia
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę gdy:

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • posiada aktualne badania lekarskie
 • przed rozpoczęciem pracy dokonał sprawdzenia UTB zgodnie z DTR wytwórcy
 • posiada nieaktualne zaświadczenie kwalifikacyjne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę gdy:

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący żuraw przerywa pracę gdy:

 • urządzenie jest niesprawne
 • dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • stan psychofizyczny obsługującego jest zły
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący żuraw szybkomontujący może podjąć pracę, jeżeli:

 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną na podstawie odpowiednich przepisów, ale w innej lokalizacji
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących
 • żuraw posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • odpowiedzi a,b i c są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący żuraw, powinien przestrzegać instrukcji pracy kolizyjnej:

 • zawsze
 • tylko przy ograniczonej widoczności
 • tylko przy silnym wietrze
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Odległość od osi obrotu żurawia do pionowej osi haka nośnego nazywamy:

 • wysokością podnoszenia
 • wysięgnikiem
 • wysięgiem
 • wysięgnicą
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Ogranicznik momentu siły udźwigu to:

 • ogranicznik żurawia
 • ogranicznik udźwigu maksymalnego
 • ogranicznik obciążenia
 • ogranicznik stateczności
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Osobę odpowiedzialną za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem żurawia a hakowym nazywamy:

 • sygnalistą
 • sygnałowym
 • sygnatariuszem
 • informatorem
odpowiedź

Osobę, która wykonuje czynności związane z zawieszaniem i odczepianiem ładunków nazywamy

 • sygnalistą
 • ładunkowym
 • operatorem ładunku
 • hakowym
odpowiedź

Po montażu żurawia wieżowego na nowej budowie decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia, po zmianie lokalizacji, każdorazowo wydaje

 • kwalifikowany konserwator
 • kierownik budowy
 • inspektor UDT
 • inspektor BHP
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący :

 • może obsługiwać UTB o ile nie zmieniły się jego parametry techniczne
 • nie może obsługiwać UTB do czasu uzyskania nowego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB po złożeniu wniosku o wydanie nowego zaświadczenia
 • odpowiedzi a i c są prawidłowe
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • decyzję i protokół z wykonanych czynności
 • deklarację zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na
odpowiedź
eksploatację

Po zmianie lokalizacji żurawia wieżowego wymagającej jego demontażu i ponownego montażu w nowym miejscu pracy:

 • eksploatujący zgłasza urządzenie w UDT w celu wykonania badania
 • stan techniczny i prawidłowość montażu ocenia tylko konserwator potwierdzając to w dzienniku konserwacji
 • stan techniczny i prawidłowość montażu ocenia tylko obsługujący potwierdzając to w dzienniku eksploatacji codziennej
 • nie są wymagane dodatkowe czynności i sprawdzenia, o ile ważna jest decyzja zezwalająca na eksploatację wydana przez UDT
odpowiedź

Po zmianie lokalizacji żurawia wieżowego, decyzję zezwalającą na eksploatację może wydać:

 • konserwator
 • właściciel żurawia
 • inspektor dozoru technicznego
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zmianie miejąca lokalizacji żurawia wieżowego:

 • należy telefonicznie powiadomić organ UDT
 • należy zgłosić urządzenie do badania przez organ UDT
 • można eksploatować żuraw pod warunkiem posiadania ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację
 • konserwator wykonuje próby ruchowe i wydaje zgodę na eksploatacje żurawia
odpowiedź

Po zmianie miejsca pracy żurawia przewoźnego szybkomontującego:

 • należy zgłosić urządzenie do badania doraźnego ekploatacyjnego
 • obsługujący wykonuje próbę statyczną z obciążeniem 125% udźwigu nominalnego
 • nie wymaga się zgłoszenia urządzenia do badania doraźnego eksploatacyjnego
 • obsługujący wykonuje próbę dynamiczną z obciążeniem 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Po zmianie miejsca pracy żurawia związanej z demontażem i ponownym montażem nie wymaga badania doraźnego eksploatacyjnego UDT:

 • żaden żuraw jeśli ma jeszcze ważną decyzję zezwalającą wydanej w poprzedniej lokalizacji
 • żuraw wieżowy
 • żuraw przewoźny szybkomontujacy
 • odpowiedź b i c jest poprawna
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie ładunków przez dwa lub więcej UTB jest:

 • dozwolone
 • zabronione
 • dozwolona na podstawie szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno- techniczne podejmowane w celu zminimalizowania ryzyka związanego z eksploatacją UTB
 • dozwolone za zgodą konserwatora
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie ładunku przez jednocześnie dwa lub więcej żurawi:

 • jest zawsze dopuszczalne o ile podnoszony ładunek nie przekracza udźwigu wszystkich żurawi
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
 • jest dopuszczalne za zgodą konserwatora wpisaną w dzienniku konserwacji
 • jest dopuszczalne tylko jeżeli żurawie mają te same prędkości mechanizmu podnoszenia
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru tchnicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

Podnoszenie osób w koszu montażowym zawieszanym na haku do wykonywania prac może odbywać się:

 • za zgodą kierownika budowy i służb BHP zgodnie z ich wytycznymi
 • zgodnie z instrukcją żurawia i kosza do transportowania osób
 • po otrzymaniu uzgodnionej instrukcji pracy w wyżej wymienionych warunkach uzgodnionej przez UDT
 • bez żadnych dokumentów jeżeli nie ma przeciwskazań producenta żurawia
odpowiedź

Podnoszenie pojemnika do transportu betonu wraz z osobą obsługującą ten pojemnik jest:

 • dozwolone zgodnie z instrukcją obsługi producenta pojemnika
 • dozwolone ale tylko bez betonu
 • dozwolone na podstawie uzgodnionej z właściwą jednostką dozoru technicznego instrukcją i po pozytywnym badania technicznym żurawia
 • dozwolone przez wszystkie żurawie na placu budowy pod warunkiem wydania pisemnej zgody przez kierownika budowy
odpowiedź

Pozostawianie po zakończonej pracy zawieszonych na haku zawiesi i innego sprzętu jest:

 • zawsze dopuszczalne
 • dopuszczalne za zgodą kierownika budowy
 • dopuszczalne, jeżeli pod hakiem nie ma pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie
 • niedopuszczalne
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

 • tona [t]
 • centymetr [cm]
 • megabajt [MB]
 • megapaskal [Mpa]
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Przemieszczanie ładunku przy użyciu więcej niż jednego żurawia jest możliwe:

 • tylko, jeżeli żurawie mają tą samą wysokość podnoszenia i udźwig
 • tylko pod nadzorem inspektora UDT
 • tylko za zgodą i pod nadzorem kierownika budowy
 • na podstawie opracowanej w tym zakresie instrukcji
odpowiedź

Przemieszczanie osób w koszu za pomocą żurawia powinno być podejmowane tylko w wyjątkowych przypadkach:

 • kiedy koszt wynajęcia urządzeń przeznaczonych do tego celu jest zbyt wysoki
 • kiedy występują trudności w zorganizowaniu urządzeń przeznaczonych do podnoszenia osób
 • kiedy termin wynajęcia urządzeń przeznaczonych do podnoszenia osób jest zbyt odległy
 • kiedy nie jest możliwe osiągnięcie dostępu do miejsca pracy przy użyciu urządzeń przeznaczonych do podnoszenia osób
odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Przewożenie osób w koszu zawieszonym na haku żurawia:

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne sporadycznie na polecenie kierownictwa budowy
 • wymaga opracowania instrukcji uzgodnionej z organem dozoru technicznego
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Regulację hamulca mechanizmu podnoszenia może wykonać:

 • uprawniony przez UDT operator
 • uprawniony przez UDT konserwator
 • elektryk posiadający uprawnienia SEP
 • pracownik wyznaczony przez kierownika budowy
odpowiedź

Skrót GNP oznacza:

 • dopuszczalne maksymalne obciążenie żurawia
 • udźwig przy maksymalnym wysięgu żurawia
 • grupę natężenia pracy
 • zdolność kojarzenia ruchów żurawia
odpowiedź

Stateczność żurawia:

 • jest zachowana gdy moment ustalający jest mniejszy od wywracającego
 • jest zachowana wyłącznie wtedy gdy moment wywracający jest równy ustalającemu
 • nie dotyczy żurawi kotwionych do obiektu
 • jest zachowana gdy moment ustalający jest większy od wywracającego
odpowiedź

Szkic sytuacyjny umiejscowienia żurawia w miejscu zainstalowania nie musi zawierać:

 • rzeczywistych odległości żurawia od otoczenia
 • pieczątki, podpisu, daty oraz uprawnień budowlanych osoby, która go sporządziła
 • odległości od wykopów, linii elektroenergetycznych lub innych urządzeń z którymi może występować kolizja
 • danych identyfikacyjnych żurawia oraz miejsca jego zainstalowania
odpowiedź

Termin "resurs" oznacza:

 • parametry graniczne stosowane do oceny i identyfikacji stanu technicznego, określone na podstawie liczby cykli pracy i stanu obciążenia UTB w założonym okresie eksploatacji z uwzględnieniem rzeczywistych warunków użytkowania
 • grupę natężenia pracy
 • czasookres wykonywania przeglądów konserwacyjnych
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia i rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego i normach uznaniowych
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego i w instrukcji pracy w kolizyjnej lokalizacji
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych żurawi wieżowych są wykonywane:

 • co 30 dni, o ile wytwórca nie określi inaczej
 • co 60 dni, o ile wytwórca nie określi inaczej
 • co 30 dni, o ile wytwórca nie określi inaczej, za wyjątkiem żurawi szybkomontujących
 • co 30 dni
odpowiedź

Torowiska żurawi wieżowych powinny być codziennie kontrolowane przez:

 • osobę z uprawnieniami konstrukcyjno-budowlanymi
 • operatora żurawia
 • kierownika budowy
 • konserwatora żurawia
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalną masą podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • koparki, koparkoładowarki
 • palownice, wiertnice
 • rusztowania budowlano-montażowe
 • żurawie samojezdne, żurawie szybkomontujące
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Uszkodzenie liny nośnej na żurawiu operator powinien zgłosić:

 • konserwatorowi urządzenia
 • kierownikowi budowy
 • właścicielowi żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Użycie kosza do podnoszenia osób nigdy nie będzie możliwe na:

 • żurawiu szynowym
 • żurawiu kotwionym do budynku
 • żurawiu montowanym z użyciem kotew traconych
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

W jakich warunkach atmosferycznych operator żurawia wieżowego ma obowiązek odstąpić od pracy?

 • oblodzenie, intensywny deszcz
 • słaba widoczność, intensywny opad śniegu
 • gwałtowny wiatr powyżej wartości dopuszczalnej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

W przypadku awarii urządzenia komunikacyjnego, sygnalista porozumiewa się z operatorem przy użyciu sygnałów ręcznych:

 • do czasu przywrócenia łączności
 • do końca dnia pracy za zgodą kierownika budowy
 • nie dłużej niż do zakończenia rozpoczętej czynności
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku cięgien nośnych linowych stosowanych w żurawiach:

 • pęknięcia splotek są dopuszczalne,
 • niedopuszczalne są pęknięcia drutów w splotkach,
 • dopuszczalne zużycie określa norma i instrukcja eksploatacji liny,
 • zużycie liny określa właściciel żurawia
odpowiedź

W przypadku dostrzeżenia usterki w urządzeniu obsługujący nie powinien:

 • zawiadomić przełożonego lub konserwatora urządzenia o usterce
 • w miarę własnych umiejętności dokonywać naprawy usterki
 • przerywać pracy urządzeniem
 • oznaczyć urządzenia jako uszkodzone
odpowiedź

W przypadku gdy producent żurawia nie określił terminów przeglądów konserwacyjnych przeglądy należy wykonywać zgodnie z:

 • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu
 • rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego
 • wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego
 • z terminem określonym przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego w protokole
odpowiedź

W przypadku kiedy żuraw posiada aktualny przegląd wykonany przez konserwatora i poświadczony w dzienniku konserwacji ale nie posiada ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez UDT:

 • żuraw można eksploatować
 • żuraw można eksploatować do daty podanej w dzienniku konserwacji
 • eksploatacja żurawia jest zabroniona
 • żuraw można eksploatować do czasu wykonania badania przez inspektora UDT
odpowiedź

W przypadku kiedy żuraw posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację wydaną przez UDT, a konserwator w dzienniku konserwacji stwierdzi nieprawidłowość w funkcjonowaniu żurawia:

 • żuraw można eksploatować do daty podanej w decyzji UDT
 • eksploatacja żurawia jest dozwolona z ograniczeniem do połowy udźwigu żurawia
 • eksploatacja żurawia jest dozwolona za pisemną zgodą Właściciela żurawia
 • eksploatacja żurawia jest zabroniona
odpowiedź

W przypadku kolizyjnej pracy dwóch żurawi jakie są dodatkowe wymogi co do bezpiecznej pracy?

 • operatorzy żurawi muszą mieć stały kontakt radiowy
 • musi być stworzona instrukcja kolizyjnych warunków pracy dla żurawi
 • żurawie te muszą być tej samej wysokości
 • poprawne są odpowiedzi a i b
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia żurawia lub nieszczęśliwego wypadku podczas pracy eksploatujący:

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy żurawia i wznawia eksploatację
 • zgłasza żurawia do naprawy
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku przekroczenia resursu żurawia, obsługujący:

 • może eksploatować żuraw o ile żuraw ma ważną decyzje zezwalającą na eksploatację
 • może eksploatować żuraw o ile żuraw ma aktualny przegląd wykonany przez konserwatora
 • może eksploatować żuraw do czasu wykonania przeglądu specjalnego
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku występowania silnego wiatru przekraczającego wartości dopuszczalne podane przez producenta żurawia, operator powinien:

 • nie podejmować żadnych działań
 • ostrożnie i ze zmniejszoną prędkością ruchów pracować dalej
 • bezzwłocznie przerwać pracę
 • odpowiedzi a i b są prawidłowe
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczną i dynamiczną
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

W ramach posiadanego zaświadczenia kwalifikacyjnego uprawniającego do obsługi żurawi, obsługującemu wolno:

 • prowadzić konserwację żurawia zgodnie z instrukcją konserwacji dostarczoną przez producenta
 • dokonywać napraw żurawia zgodnie z instrukcją konserwacji dostarczoną przez producenta
 • usuwać drobne usterki, opisane w instrukcji obsługi
 • na polecenie konserwatora dokonać regulacji elementów ogranicznika obciążenia żurawia
odpowiedź

Wniosek o przedłużenie ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi składa

 • obsługujący
 • pracodawca
 • ośrodek szkoleniowy, w którym odbyło się szkolenie
 • żadna z odpowiedni nie jest prawidłowa
odpowiedź

Wskaźnik wiatromierza umieszczony w kabinie żurawia wieżowego wskazuje aktualną prędkość wiatru mierzoną w:

 • N/m2
 • Km
 • m/s
 • wszystkie odpowiedzi są błędne
odpowiedź

Wskaż zdanie błędnie opisujące wymagania stawiane ogranicznikowi udźwigu:

 • stosowanie ogranicznika jest wymagane dla urządzeń o udźwigu mniejszym niż 1000kg lub momencie wywracającym mniejszym niż 40000Nm
 • ogranicznik powinien działać w pełnym zakresie charakterystyki pracy żurawia
 • ogranicznik powinien być instalowany w takich obwodach, aby użytkowanie żurawia bez załączonego ogranicznika było niemożliwe
 • ogranicznik dla żurawi z nieliniową charakterystyką obciążenia powinien być ogranicznikiem momentu
odpowiedź

Wskaż, który z rysynków przedstawia żuraw

 • rys A
 • rys B
 • rys C
 • wszystkie
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Wymagania dotyczące komunikatów słownych?

 • komunikat powinien mieć formę krótkich tekstów, zwrotów, słów pojedynczych lub grup słów
 • komunikaty powinny być możliwie najprostsze, przystosowane do zdolności słyszenia odbiorcy
 • osoby będące nadawcami i odbiorcami komunikatu powinny dobrze znać język, w którym jest sformułowany
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wymagania dotyczące sygnałów dźwiękowych?

 • powinien być dobrze słyszalny dostosowany do poziomu hałasu ale nie może być nadmiernie głośny lub przykry
 • powinien być łatwo rozpoznawalny
 • - powinien odróżniać się od tła
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wymagania dotyczące sygnałów świetlnych?

 • emitowane światło powinno kontrastować z otoczeniem i warunkami jego stosowania, nie powinno powodować olśnienia ale powinno być dobrze widoczne
 • powierzchnia świecąca w jednym kolorze lub symbol obrazkowy na określonym tle
 • jeżeli urządzenie może wysyłać sygnał świetlny ciągły i przerywany to sygnał przerywany powinien być używany do informowania o większym niebezpieczeństwie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Wysięg to:

 • pozioma od osi obrotu żurawia do osi obrotu haka
 • pozioma odległość od osi obrotu żurawia do środka ciężkości podnoszonego obciążenia
 • długość wysięgnika
 • pionowa odległość od poziomu posadowienia żurawia do haka
odpowiedź

Wysięg żurawia to maksymalna odległość osi haka od:

 • krawędzi wywrotu
 • środka przeciwwagi
 • osi obrotu żurawia
 • żadna odpowiedź nie jest poprawna
odpowiedź

Wysięgiem żurawia nazywamy:

 • pionową odległość pomiędzy podstawą żurawia a jego wysięgnikiem
 • poziomą odległość pomiędzy osią obrotu żurawia a osią urządzenia chwytającego
 • pozioma odległość pomiędzy początkiem a końcem wysięgnika
 • odległość od osi urządzenia chwytającego do miejsca odłożenia ładunku mierzona przed podniesienim ładunku
odpowiedź

Za bezpieczną obsługę i konserwację urządzenia technicznego podlegającego dozorowi technicznemu odpowiada:

 • producent urządzenia
 • serwisant
 • operator i konserwator
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Za właściwy dobór zawiesi i ich prawidłowe zapięcie na haku żurawia z kabiną odpowiada

 • kierownik budowy
 • hakowy
 • operator żurawia
 • pracownik wyznaczony przez kierownika budowy
odpowiedź

Zadaniem wodzaka zainstalowanego na wysięgniku żurawia jest:

 • zabezpieczenie ładunku zawieszonego na haku przed nadmiernym rozkołysaniem
 • umożliwienie pochyłu wysięgnika
 • możliwość zmiany aktualnego wysięgu żurawia
 • prowadzenie linki ogranicznika prędkości
odpowiedź

Zależność udźwigu od wysięgu żurawia nazywamy:

 • momentem obciążenia żurawia
 • wysięgiem zredukowanym żurawia
 • charakterystyką podnoszenia żurawia
 • charakterystyką udźwigu żurawia
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacjne do obsługi żurawi wieżowych uprawniają również do obsługi:

 • żurawi samojezdnych
 • suwnic i wciągników
 • żurawi szybkomontujących
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących uprawniają do:

 • obsługi żurawi dolnoobrotowych o udźwigu nie większym niż 6 t
 • obsługi żurawi wodzakowych o udźwigu nie większym niż 6 t
 • do wszystkich rodzajów żurawi wieżowych, za wyjątkiem żurawi szybkomontujących
 • do wszystkich rodzajów żurawi wieżowych, szybkomontujących
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie mają określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących jest ważne:

 • bezterminowo
 • 5 lat
 • 10 lat
 • wszystkie odpowiedzi są błędne
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących uprawnia również do obsługi żurawi:

 • stacjonarnych
 • przewoźnych i przenośnych
 • samojezdnych
 • szynowych
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Zespół czynności mających na celu przywrócenie stanu zdatności użytkowej urządzenia technicznego w myśl przepisów o dozorze technicznym to:

 • modernizacja
 • naprawa
 • konserwacja
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. uprawnienia do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujacych pozwalają obsługiwać także:

 • żurawie szynowe
 • żurawie samojezdne
 • żurawie przewoźne i przenośne
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub konstrukcji żurawia traktowana jest jako:

 • modernizacja żurawia
 • naprawa żurawia
 • usuwanie usterek żurawia
 • wytworzenie nowego żurawia
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Żuraw posiadający ważną decyzję zezwalającą na eksploatację, po zmianie lokalizacji:

 • musi zostać poddany badaniu doraźnemu eksploatacyjnemu
 • musi zostać poddany badaniu okresowemu
 • musi zostać poddany badaniu kontrolnemu
 • nie musi być poddany badaniu, konserwator dokonuje stosowny wpis do dziennika konserwacji
odpowiedź

Żuraw wieżowy nie należy zgłaszać do badania po:

 • zmianie lokalizacji żurawia
 • wymianie liny nośnej
 • wymianie ogranicznika momentu
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są nie poprawne
odpowiedź

Żuraw wieżowy to żuraw:

 • górnoobrotowy
 • dolnoobrotowy
 • wodzakowy
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

"Blokada zerowa" to:

 • zabezpieczenie mechanizmów żurawia przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieuprawnione
 • ustawienie zblocza hakowego w pozycji spoczynkowej po zakończeniu pracy
 • możliwość odłożenia ładunku na podłoże w przypadku przeciążenia żurawia
 • zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem żurawia po postoju spowodowanym wyłączeniem zasilania przy wychylonych dźwigniach sterujących
odpowiedź

"Blokada zerowa" zabezpiecza przed

 • nieautoryzowanym użyciem przez przypadkowe osoby
 • przeciążeniem żurawia
 • samoczynnym załączeniem żurawia po zaniku napięcia
 • zerwaniem liny
odpowiedź

„Blokada zerowa”:

 • powoduje odcięcie zasilania żurawia w sytuacji awaryjnej
 • blokuje ruch dźwigni sterowniczych przy nie załączonym styczniku głównym
 • zabezpiecza przed niezamierzonym samoczynnym ruchem mechanizmów
 • umożliwia załączenie stycznika głównego w przypadku, gdy sterownik znajduje się poza położeniem neutralnym
odpowiedź

Aktualną długość wysięgu żurawia operator może określić m.in. za pomocą:

 • wskazania urządzeń elektronicznych
 • określenie położenia wodzaka przez hakowego
 • wzrokowej oceny odległości wodzaka od wieży
 • żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
odpowiedź

Anemometr znajdujący się na wyposażeniu żurawia wieżowego odpowiada za:

 • pomiar prędkości wiatru
 • pomiar masy przemieszczanego ładunku
 • pomiar prędkości przemieszczanego wodzaka
 • spowolnienie mechanizmu obrotu w żurawiach górnoobrotowych
odpowiedź

Co oznacza skrót IWR w opisie liny?

 • rdzeń z włókna naturalnego
 • rdzeń w postaci splotki stalowej
 • rdzeń w postaci liny stalowej
 • rdzeń z włókna syntetycznego
odpowiedź

Co to jest wysięg żurawia?

 • sumaryczna długość wszystkich członów wysięgnika
 • długość wysięgnika mierzona w poziomie
 • stały parametr określający pionową odległość do końca wysięgnika
 • pozioma odległość między pionową osią obrotu żurawia a punktem zamocowania urządzenia chwytającego
odpowiedź

Co to są kleszcze wiatrowe, w jakiej sytuacji obsługujący zobowiązany jest ich użyć?

 • kleszcze wiatrowe zawiesza się na haku podczas podnoszenia wielkogabarytowych ładunków
 • kleszczy wiatrowych używa tylko monter przy montażu żurawia
 • kleszczami kotwiczy się żuraw wieżowy do torowiska po którym jeździ. Obsługujący używa ich po zakończonej pracy i podczas wiatru przekraczającego wartości dopuszczone w dokumentacji technicznej
 • Kleszczy wiatrowych używa tylko konserwator wchodząc na wysięgnik
odpowiedź

Czy gabaryty przemieszczanych ładunków na placu budowy mają wpływ na dopuszczalne obciążenie żurawia?

 • nie – o obciążeniu żurawia stanowi jedynie masa podnoszonego ładunku
 • tak – w przypadku, gdy swoją powierzchnią powodują wzrost sił poziomych związanych z prędkością wiatru i działających na konstrukcję żurawia
 • nie, – ponieważ siły poziome nie stanowią zagrożenia dla pracy żurawia
 • nie mają wpływu, przy założeniu, że będą zabezpieczone przed obrotem
odpowiedź

Czy hak żurawia musi mieć zabezpieczenie przed spadnięciem zawiesia?

 • nie jeśli przeszkadza w pracy a hakowy kontroluje ładunek
 • tak jeśli posiada gniazdo montażowe na zabezpieczenie
 • tylko hak jednorożny
 • tylko hak dwurożny
odpowiedź

Czy podczas obrotu w okół osi pionowej wysięgnika żurawia posadowionego na podporach współczynnik stateczności ulega zmianie?

 • nie, ponieważ stateczność zależy od masy podnoszonego ładunku
 • zmienia się tylko w przypadku, gdy podpory rozmieszczone są niesymetrycznie
 • zawsze się zmienia
 • nie, ponieważ współczynnik stateczności jest wartością stałą
odpowiedź

Czy reklamy zamontowane do wysięgnika lub wieży żurawia mają wpływ na jego stateczność?

 • nie
 • mają tylko dla żurawi zamontowanych na torowisku;
 • mają tylko dla żurawi powyżej 50m wysokości;
 • mają ze względu na dodatkowe obciążenie wiatrem konstrukcji żurawia
odpowiedź

Diagram udźwigu żurawia to:

 • piktogram określający datę dopuszczenia żurawia do eksploatacji
 • protokół z badania żurawia sporządzony przez inspektora UDT
 • tester służący do sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających
 • opracowany przez producenta żurawia wykres za pomocą którego przedstawiono zależność wartości udźwigu żurawia od wartości wysięgu
odpowiedź

Do czego służy elektryczny pierścień ślizgowy (złącze obrotowe) w żurawiu?

 • zapobiega ślizganiu się wieńca obrotowego
 • umożliwia swobodny obrót żurawia gwarantując zasilanie urządzenia
 • zapobiega odkręcaniu się śrub wieńca obrotowego
 • umożliwia zwiększenie wysokości wieży żurawia bez uszkodzenia źródła zasilania
odpowiedź

Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy:

 • temperaturę oraz masę przenoszonego obciążenia
 • wielkość zabalastowania żurawia, wymiary ładunku oraz prędkości ruchów roboczych
 • obciążenie wiatrem
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Do konstrukcji ustroju nośnego żurawia nie zaliczamy

 • wysięgnika
 • wieży
 • podstawy
 • wysięgu
odpowiedź

Dopuszczalna ilość pękniętych drutów w linie nośnej:

 • jest określana przez producenta liny w instrukcji eksploatacji
 • jest określana przez konserwator w dzienniku konserwacji
 • jest określna przez aktualne przepisy dotyczące warunków technicznych
 • jest stała i wynosi 30 drutów na odległości 6 średnic
odpowiedź

Dopuszczalną ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa:

 • inspektor UDT
 • konserwator
 • producent
 • dyrektywa maszynowa
odpowiedź

Droga hamowania mechanizmu podnoszenia/opuszczania zblocza hakowego w żurawiach wieżowych nie zależy od:

 • konstrukcji układu hamowania
 • kierunku pracy mechanizmem podnoszenia /opuszczania
 • gabarytu przemieszczanego ładunku
 • prędkości, przy której nastąpi zadziałanie układu hamulcowego
odpowiedź

Elektroniczny system antykolizyjny zabezpiecza żuraw wieżowy przed:

 • uderzeniem ciężarem zawieszonym na haku o ziemię
 • uderzeniem konstrukcją wysięgnika o stała przeszkodę w zasięgu pracy żurawia
 • uderzeniem zblocza o mechanizm wodzenia
 • Uderzeniem statku powietrznego w konstrukcję żurawia
odpowiedź

Graniczne parametry zużycia haka określa:

 • konserwator
 • eksploatujący
 • operator
 • producent żurawia
odpowiedź

Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 • wysięg to parametr techniczny, a wysięgnik to element konstrukcji
 • wysięg i wysięgnik określają to samo
 • wysięg to element bezpieczeństwa, a wysięgnik to element konstrukcji
 • wysięgnik jest blachownicowy, a wysięg kratownicowy
odpowiedź

Jaką funkcje pełni blokada zerowa w żurawiu wieżowym ?

 • zabezpiecza przed minusową temperaturą
 • zabezpiecza przed dostępem osób w pobliżu żurawia
 • zabezpiecza przed powrotem napięcia i niezamierzonym ruchem żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

Jaki styk drutów w splotce liny nośnej powoduje lepsze rozłożenie obciążeń?

 • naprzemienny
 • punktowy
 • liniowy
 • styk drutów w splotce liny nie ma znaczenia dla rozłożenia obciążeń
odpowiedź

Jakie elementy żurawia wpływają na jego moment ustalający?

 • jedynie układ wysięgnikowy żurawia
 • elementy żurawia znajdujące się wewnątrz krawędzi wywrotu
 • wyłącznie wieża oraz podstawa żurawia
 • elementy żurawia znajdujące się poza krawędzią wywrotu
odpowiedź

Jakie liny należy stosować przy podnoszeniu ładunków za pomocą jednej liny oraz w układach linowych dwupasmowych, jak również wielopasmowych o dużej długości?

 • stalowe, z rdzeniem stalowym
 • prawozwite
 • nieodkrętne
 • lewozwite
odpowiedź

Jakie wyposażenie powinien posiadać pilot zdalnego sterowania do obsługi żurawia szybkomontującego?

 • tylko dźwignie z oznaczeniem kierunków ruchu i przycisk włącz/wyłącz
 • tylko dźwignie z oznaczeniem kierunków ruchu, przycisk włącz/wyłącz i wyłącznik stop
 • dźwignie z oznaczeniem kierunków ruchu, przycisk włącz/wyłącz i wyłącznik stop
 • dźwignie z oznaczeniem kierunków ruchu, przycisk włącz/wyłącz i wyłącznik STOP, oraz wyłącznik główny żurawia
odpowiedź

Jeżeli oprócz stałego pulpitu sterowniczego żuraw szybkomontujący jest wyposażony w sterowanie zdalne (pilot radiowy) wówczas:

 • pilot zdalnego sterowania musi zapewniać możliwość przeprowadzenia awaryjnego opuszczania wysięgnika żurawia
 • ze względu na dokładniejsze śledzenie ładunku przez operatora podczas sterowania pilotem radiowym, prędkość podnoszenia oraz opuszczania haka jest zwiększona o 10 %
 • równoczesne sterowanie ze stałego pulpitu oraz z pulpitu zdalnego powinno być uniemożliwione
 • sterowanie pilotem radiowym zawsze powinno umożliwiać odhamowanie mechanizmu obrotu w celu pozostawienia żurawia w pozycji wolnowiatrowej
odpowiedź

Karta haka jest to:

 • dokument potwierdzający zgodność z wzorcem
 • dokument wypełniany przez Inspektora UDT
 • dokument kontroli zużycia haka
 • dokument wypełniany przez producenta
odpowiedź

Kleszcze szynowe w mechanizmach jazdy żurawi wieżowych powinny:

 • zabezpieczać przez niezamierzonym przemieszczaniem żurawia
 • być stosowane jedynie w żurawiach wieżowych o wysokości podnoszenia powyżej 50 m
 • zabezpieczać żuraw przed skutkami pracy poza jego zasięgiem
 • być używane jedynie przy osiągnięciu prędkości wiatru powyżej 12 m/s
odpowiedź

Kolumna obrotowa żurawia:

 • służy do zmiany wysięgu
 • ogranicza pole pracy żurawia
 • służy do podnoszenia ładunków
 • umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej
odpowiedź

Kontrola obciążenia w żurawiu wieżowym wodzakowym jest realizowana poprzez:

 • ogranicznik momentu
 • ogranicznik siły wiatru
 • ogranicznik siły w linie
 • odpowiedź a i c są prawidłowe
odpowiedź

Kontrola obciążenia w żurawiu wieżowym z wysięgnikiem wychylnym jest realizowana poprzez:

 • ogranicznik momentu
 • ogranicznik siły wiatru
 • ogranicznik siły w linie
 • odpowiedź a i c są prawidłowe
odpowiedź

Kotwy tracone wykorzystywane są:

 • w żurawiach szybkomontujących
 • przy stacjonarnym montażu żurawia
 • w żurawiach szynowych
 • przy montażu żurawia przy silnym wietrze
odpowiedź

Kotwy tracone znajdują się:

 • w płycie fundamentowej
 • w balaście centralnym
 • na przeciwwadze
 • na końcu wysięgnika
odpowiedź

Kryteria zużycia lin to między innymi:

 • zmniejszenie średnicy zewnętrznej
 • korozja
 • ilość pękniętych drutów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kryteria zużycia lin żurawia to między innymi:

 • wytarcie rdzenia liny
 • korozja drutów
 • nadmierne rozciągnięcie i w konsekwencji wydłużenie liny
 • korozja rdzenia
odpowiedź

Kryteria zużycia lin żurawia to między innymi:

 • korozja rdzenia
 • wytarcie rdzenia liny
 • ilość pękniętych drutów
 • zbyt mała sprężystość drutów
odpowiedź

Kryteria zużycia lin żurawia to między innymi:

 • wytarcie rdzenia liny
 • zbyt mała sprężystość splotek
 • nadmierne rozciągnięcie i w konsekwencji wydłużenie liny
 • deformacja liny
odpowiedź

Która z poniższych niesprawności wymaga natychmiastowej wymiany liny:

 • jakiekolwiek oznaki korozji
 • niewystarczające smarowanie
 • jakiekolwiek wyraźne zmniejszenie średnicy
 • dwa zerwane druty na odległości 6 średnic liny
odpowiedź

Które z poniższych określeń najlepiej opisuje prawidłowe zakończenie liny na bębnie wciągarki

 • co najmniej trzy zwoje gdy zblocze znajduje się w najniższym położeniu
 • co najmniej jeden zwój gdy zbocze znajduje się w najwyższym położeniu
 • co najmniej cztery zwoje gdy zblocze znajduje się w najniższym położeniu
 • co najmniej sześć zwojów gdy zbocze znajduje się w najwyższym położeniu
odpowiedź

Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny:

 • mechanizm jazdy wodzaka
 • mechanizm podnoszenia haka
 • mechanizm obrotu
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Który z mechanizmów nie musi być wyposażony w hamulec

 • mechanizm jazdy wodzaka
 • mechanizm podnoszenia haka
 • mechanizm obrotu
 • wymienione odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

 • zwiększenie wysięgu
 • zmniejszenie wysięgu
 • zmniejszenie wysokości podnoszenia
 • zwiększenie wysokości podnoszenia
odpowiedź

Lina nieodkrętna to

 • lina przeciwzwita z jedną warstwą splotek
 • lina współzwita z jedną warstwą splotek
 • lina przeciwzwita z dwoma warstwami splotek
 • Lina współzwita z dwoma warstwami splotek
odpowiedź

Liny stalowe mają zastosowanie między innymi w mechanizmach:

 • obrotu i wychylania wysięgnika
 • jazdy żurawia oraz przelinowania
 • wodzenia i podnoszenia
 • jazdy żurawia i podnoszenia
odpowiedź

Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza:

 • działanie mechanizmów jazdy
 • działanie mechanizmów podnoszenia
 • działanie mechanizmu zmiany wysięgu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Łącznik główny zasilania żurawia powinien:

 • być koloru czerwonego
 • mieć możliwość trwałego zablokowania (np. za pomocą kłódki) w pozycji załączonej
 • mieć możliwość trwałego zablokowania (np. za pomocą kłódki) w pozycji wyłączonej
 • być w miejscu niedostępnym dla operatora
odpowiedź

Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed:

 • przeciążeniem żurawia z chwilą uzyskania maksymalnego wysięgu
 • ryzykiem tzw. "przerzucenia" wysięgnika po przekroczeniu przez ramię górnego skrajnego położenia
 • niekontrolowanym ruchem wysięgnika poza skraje dopuszczalne położenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie:

 • pozostawić odpowiednią ilość liny na bębnie
 • zablokować wszystkie ruchy żurawia
 • wyłączyć obrót żurawia
 • wyłączyć podnoszenie haka w górnym położeniu
odpowiedź

Łącznik krańcowy to:

 • element bezpieczeństwa zabezpieczający żurawia przed przeciążeniem
 • element bezpieczeństwa zabezpieczający mechanizm przed przekroczeniem położenia krańcowego
 • łącznik STOP
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien:

 • rozłączyć zasilanie żurawia
 • być koloru czerwonego i wystawać ponad swą obudowę
 • znajdować się przy zbloczu żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Łączniki bezpieczeństwa występujące w obwodach sterowania żurawia

 • krańcowy opuszczania i podnoszenia zblocza
 • odboje
 • zderzaki
 • dźwignia odblokowania hamulca obrotu żurawia
odpowiedź

Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed:

 • odkręceniem się liny z bębna linowego mechanizmu wodzaka
 • najazdem wózka wodzaka na konstrukcję żurawia
 • przeciążeniem żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Łącznikiem krańcowym nazywamy

 • układ kontroli obciążenia
 • łącznik stop
 • połączenie najwyższej części wieży żurawia z wysięgnikiem umożliwiające dojście operatora do kabiny
 • żadna z odpowiedzi nie jest z poprawna
odpowiedź

Maksymalny udźwig żurawia wieżowego jest

 • stały dla danego typu żurawia
 • zmienia się w zależności od konfiguracji olinowania żurawia
 • zmienia się w zależności od wysokości żurawia
 • zmienia się w zależności od placu budowy
odpowiedź

Mechanicznym elementem bezpieczeństwa stosowanym w żurawiach wieżowych nie jest:

 • osłona elementów ruchomych
 • podpora (łapa oporowa) mechanizmu jazdy żurawia
 • sprzęgło wciągarki mechanizmu podnoszenia
 • zapadka zamykająca gardziel haka
odpowiedź

Mechanizm wodzenia stosuje się w

 • żurawiach samojezdnych
 • żurawiach przenośnych
 • żurawiach mających wysięgnik wodzakowy
 • żurawiach wyposażonych w wysięgnik wychylny
odpowiedź

Mechanizmem zmiany wysięgu nie stosowanym w budowie żurawi wieżowych jest mechanizm:

 • wychylny
 • wodzakowy
 • członowy z zatrzaskami
 • wypadowy
odpowiedź

Na podstawie poniższego rysunku wskaż różnice pomiędzy wersją montażową F i R wieży żurawia

 • wersja F jest montowana na kotwie traconej
 • wersja R jest montowana na podstawach z balastem centralnym
 • wersja R jest montowana na kotwie traconej
 • nie ma żadnych różnic
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na poniższym rysunku cyfrą 3 oznaczono:

 • wysięgnik
 • przeciwwagę
 • wodzak
 • wysięgnik przeciwwagi
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ:

 • długość wysięgnika i masa przeciwciężaru
 • masa obciążenia zawieszonego na haku i średnica liny nośnej
 • ilość pasm liny w zbloczu
 • średnica bębna linowego zamontowanego w wciągarce
odpowiedź

Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ:

 • ilość pasm liny nośnej
 • napięcie sieci zasilającej
 • długość wysięgnika i masa balastu przeciwwysięgnika
 • warunki atmosferyczne
odpowiedź

Na przedstawionym poniżej rysunku wskaż prawidłową instalacje zawleczek zabezpieczających:

 • instalacja B i C
 • instalacja C i D
 • instalacja B, C i D
 • wszystkie instalacje są dopuszczalne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika muszą być:

 • wkręcone od strony górnej
 • wkręcone od dołu
 • zamocowane zgodnie z wytycznymi instrukcji eksploatacji
 • o klasie min 8.8
odpowiedź

Nastawniki są elementami żurawia:

 • umieszczanymi w szafach sterowych, służącymi do zmiany nastaw parametrów żurawia
 • służą do sterowania bezpośredniego mechanizmami żurawia
 • służą do sterowania pośredniego mechanizmami żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi:

 • 2%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
odpowiedź

O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

O ilości punktów kotwienia do budynku żurawia wieżowego określa:

 • wysokość stawianego budynku, kotwienie co 30 metrów
 • instrukcja producenta żurawia dla danej wersji montażowej
 • prognozowana prędkość wiatru w miejscu eksploatacji
 • instrukcja prac transportowych
odpowiedź

Od czego między innymi zależy udźwig żurawia wieżowego zamontowanego na kotwie traconej?

 • masy balastu na przeciwwysięgniku
 • masy balastu na przeciwwysięgniku i kolejności jego ułożenia
 • masy balastu centralnego i kolejności jego ułożenia
 • odpowiedzi b i c są poprawne
odpowiedź

Ogranicznik obciążenia zabezpiecza przed:

 • rozkołysaniem ładunku
 • osiągnięciem przez zblocze hakowe skrajnego górnego położenia
 • utratą stateczności przez żuraw
 • poluzowaniem liny nośnej
odpowiedź

Ogranicznik obciążenia żurawia wieżowego

 • może zostać celowo i trwale zmostkowany w trakcie eksploatacji przez konserwatora w sytuacji kiedy nie działa w sposób poprawny przewidziany przez producenta żurawia
 • jest urządzeniem zabezpieczającym żuraw przed skutkami działania nadmiernej prędkości wiatru
 • blokuje tylko te ruchy robocze, które zwiększają moment ustalający żurawia
 • żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Podstawowe zabezpieczenia typu mechanicznego stosowane w budowie żurawi wieżowych

 • zawleczki, sworznie, odboje, zderzaki, łącznik krańcowy
 • odboje, zawleczki, ogranicznik udźwigu, sworznie, zderzaki
 • zawleczki, sworznie, zderzaki, zabezpieczenie gardzieli haka
 • zawleczki, sworznie, łącznik stop, zderzaki, zabezpieczenie gardzieli haka
odpowiedź

Poniższy rysunek przedstawia:

 • wersje montażowe żurawia
 • tylko wersję maksymalną żurawia
 • żuraw na podstawie szynowej
 • żuraw z wysięgnikiem wychylnym
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Posadowienie żurawia musi być wykonane:

 • na wylewce betonowej
 • na podłożu z utwardzonego tłucznia budowlanego
 • zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • na płytach betonowych
odpowiedź

Pozycja wolnowiatrowa żurawia wieżowego

 • włącza się automatycznie po uruchomieniu żurawia
 • może być uruchomiona wyłącznie przez konserwującego żurawia
 • może być uruchamiana wyłącznie podczas silnego wiatru
 • powinna zostać ustawiona po zakończeniu pracy zgodnie z instrukcją eksploatacji żurawia
odpowiedź

Prawidłowe oznaczenia poniższego rysunku to:

 • 2 - odciąg wysięgu; 4 - odciąg przeciwwysięgnika; 19 - balast; 17 - hak
 • 1 - wysięg; 11 - wieża; 14 - zblocze hakowe; 19 - balast; 20 - przeciwwaga
 • 1 - wysięgnik; 11 - zastrzał wieży; 14 - wodzak; 19 - przeciwwaga; 20 - balast
 • 9 - wieża; 12 - mechanizm obrotu; 18 - mechanizm wodzenia; 20 - wciągarka
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Prawidłowy sposób sztukowania lin nośnych to:

 • sztukowanie za pomocą splatania na odcinku równym co najmniej 30 średnicom liny
 • sztukowanie z zastosowaniem technologii spawania, po uprzednim uzgodnieniu z UDT
 • sztukowanie z zastosowaniem zgrzewania technologią splotka do splotki
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Przeciążenie żurawia to:

 • przekroczenie dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
 • zmniejszenie wysięgu poza dopuszczalny
 • przekroczenie dopuszczalnego kąta obrotu żurawia
 • przekroczenia dopuszczalnej wysokości podnoszenia
odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje:

 • dokonanie oględzin zewnętrznych układu hamulcowego
 • wykonanie próby dynamicznej hamulca
 • wykonanie próby statycznej hamulca
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Przedstawione na rysunku jest:

 • zblocze trzykrążkowe, w którym zarówno osie krążków jak i oś haka zabezpieczone są przed obrotem
 • zblocze, w którym poprzez demontaż środkowego krążka uzyskuje się olinowanie dwupasmowe
 • zblocze, w którym poprzez przepięcie środkowego krążka do wodzaka uzyskuje się olinowanie dwupasmowe
 • zblocze, w którym demontaż lub przepięcie do wodzaka środkowego krążka powoduje dwukrotne zwiększenie udźwigu
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek dotyczy:

 • sposobu podhaczania unoszonego ładunków
 • sposób montażu balastu wysięgnika
 • wartość wskazań ogranicznika obciążenia
 • sposób montażu balastu centralnego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek określa:

 • ilość wstawek wieży żurawia
 • aktualną załączoną prędkość mechanizmu podnoszenia
 • ilość pasm lin zblocza hakowego
 • wartość przełożenia mechanizmu jazdy wodzaka
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy:

 • stan sieci elektrycznej
 • prędkość obrotową silnika
 • wskazania ogranicznika obciążenia
 • wielkość podnoszonego ciężaru
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przykładowy przedstawiony w instrukcji obsługi rysunek dotyczący żurawia wieżowego informuje o:

 • sposobie ułożenia balastu centralnego żurawia dla wysięgu 30 m
 • sposobie ułożenia balastu centralnego żurawia dla dwóch wysokości wieży A i B
 • konfiguracji i rozmieszczeniu balastów przeciwwysięgnika
 • kalibracja ogranicznika udźwigu powinna zostać przeprowadzona ze wskazanym balastem podczas podnoszenia go na wysięgu 30 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Równomierne zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane:

 • wytarciem powierzchni zewnętrznej
 • odkształceniem liny
 • zbyt mała sprężystością splotek
 • zbyt mała sprężystością rdzenia
odpowiedź

Rysunek przedstawia posadowienie żurawia

 • na torowisku
 • na ramie krzyżowej
 • na kotwie traconej
 • rysunek nie przedstawia posadowienie żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Rysunek przedstawia posadowienie żurawia

 • na torowisku
 • na ramie krzyżowej
 • na kotwie traconej
 • rysunek nie przedstawia posadowienie żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Rysunek przedstawia posadowienie żurawia

 • na torowisku
 • na ramie krzyżowej
 • na kotwie traconej
 • rysunek nie przedstawia posadowienie żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Samopowrotność dźwigni sterujących w żurawiu, powoduje:

 • samoczynny powrót dźwigni sterujących do ostatniego zasterowanego położenia
 • samoczynny powrót dźwigni sterujących do położenia zerowego
 • samoczynny powrót dźwigni sterujących do położenia najmniejszej prędkości
 • żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Sposób posadowienia żurawia wynika z:

 • przepisów Prawa Budowlanego
 • wewnętrznych przepisów kierownika budowy
 • osoby posiadającej uprawnienia do montażu żurawi
 • wytycznych montażu zawartych w instrukcji eksploatacji żurawia
odpowiedź

Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na:

 • weryfikacji ich współdziałania z elementami współpracującymi (krzywki, zderzaki, dźwignie), ich stanów zamknięcia i otwarcia
 • sprawdzeniu ich działania z prędkością odpowiednią dla danego mechanizmu bez obciążenia
 • prawdzeniu czy ich załączenie spowoduje wyłączenie odpowiednich ruchów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Sprawne dźwignie sterujące żurawia wieżowego z czuwakami:

 • chronią przed niezamierzonym ruchem żurawia
 • wymagają potwierdzenia zasterowania ruchu
 • ruch żurawia wykonywany jest po wychyleniu dźwigni bez żadnej kombinacji przycisków
 • odpowiedzi a i b są prawidłowe
odpowiedź

Stabilizator zblocza hakowego to:

 • odpowiednio dobrana masa równoważąca
 • dodatkowa lina zabezpieczająca przed obracaniem się zblocza przy wysięgniku wychylnym
 • sztywne prowadzenie ładunku
 • element stabilizujący montowany w mechanizmach jazdy żurawia
odpowiedź

Stan techniczny haka określa się na podstawie:

 • daty produkcji
 • ilości karbów
 • oględzin i pomiarów
 • ilości przepracowanych cykli
odpowiedź

Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki:

 • zabalastowaniu dolnym
 • zabalastowaniu wysięgnika
 • podłożu, w który osadzona jest kotwa tracona
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane:

 • bezprzewodowo
 • z platformy sterowniczej
 • z kabiny operatora
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Sterowniki są elementami żurawia:

 • służą do sterowania pośredniego mechanizmami żurawia
 • kontrolują prawidłowe działanie ogranicznika obciążenia
 • służą do sterowania bezpośredniego mechanizmami żurawia
 • występują wyłącznie w żurawiach sterowanych bezprzewodowo
odpowiedź

Tabliczki z określeniem udźwigu żurawia wzdłuż wysięgnika montuje się:

 • co 5 m
 • co 10 m
 • w miejscach określonych diagramem udźwigu lub dokumentacją techniczną żurawia
 • w miejscach łączenia poszczególnych sekcji wysięgnika
odpowiedź

Termin "splotka" oznacza:

 • sposób zakończenia wolnego końca liny
 • konstrukcyjną część liny stalowej
 • wielożyłowy przewód elektryczny
 • sposób łączenie wolnej końcówki liny poprzez jej splot
odpowiedź

Tzw. łapy oporowe możemy spotkać w żurawiach:

 • kotwionych do budynku
 • szynowych
 • montowanych z użyciem kotew traconych
 • żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego

 • maleje wraz ze wzrostem wysięgu
 • jest stały w całym polu pracy
 • zwiększa się wraz ze wzrostem wysięgu
 • maleje wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia
odpowiedź

Udźwig żurawia wieżowego jest

 • stały w całym zakresie pracy żurawia
 • maleje wraz ze wzrostem promienia wysięgu
 • zależy od prędkości wiatru
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Udźwig żurawia zmienia się w zależności od:

 • długości wysięgu
 • rodzaju olinowania
 • kąta pochylenia wysięgnika
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Urządzenia sterujące ruchami żurawia

 • muszą wymagać podrzymania a w przypadku ich zwolnienia muszą samoistnie powracać do położenia neutralnego
 • nie wymagają podtrzymania o ile żuraw sterowany jest z poziomu roboczego
 • muszą wymagać podrzymania a w przypadku przypadku ich zwolnienia muszą pozostawać w ustalonej przez operatora pozycji
 • nie wymagają podtrzymania a w przypadku ich zwolnienia nie jest wymagane powracały do położenia neutralnego
odpowiedź

Urządzenie do klatkowania może być zamontowane:

 • na wysięgniku
 • w kabinie operatora
 • na przeciwwysięgniku
 • na elemencie wieży
odpowiedź

Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest:

 • łącznik krańcowy
 • łącznik STOP
 • ogranicznik obciążenia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

W budowie których mechanizmów żurawi wieżowych instalowane/stosowane są wyłączniki końcowe?

 • mechanizmu podnoszenia
 • mechanizmu zmiany wysięgu/wodzenia
 • odpowiedzi A i B są prawidłowe
 • Żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa
odpowiedź

W celu regeneracji haka dopuszczalne jest:

 • spawanie pęknięć
 • napawanie drobnych ubytków
 • podgrzewanie i prostowanie
 • zeszlifowanie zadziorów
odpowiedź

W których mechanizmach występują łączniki krańcowe w żurawiu wieżowym?

 • podnoszenia
 • zmiany wysięgu
 • jazdy
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony obraz wskaż właściwą odpowiedź:

 • hamulec otwarty
 • kierunek wodzenia
 • kierunek obrotu
 • kierunek jazdy
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony obraz wskaż właściwą odpowiedź:

 • kierunek obrotu
 • kierunek wodzenia
 • kierunek jazdy
 • hamulec zamknięty
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa:

 • Rys 1
 • Rys 2
 • Rys 3
 • Rys 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa:

 • Rys 1
 • Rys 2
 • Rys 3
 • Rys 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W przypadku podnoszenia ludzi w koszu współczynnik bezpieczeństwa dla zawiesi powinien wynosić:

 • dla zawiesi linowych - 10, dla zawiesi łańcuchowych - 8
 • dla zawiesi linowych - 6, dla zawiesi łańcuchowych - 10
 • dla zawiesi linowych - 8, dla zawiesi łańcuchowych - 10
 • dla zawiesi linowych - 10, dla zawiesi łańcuchowych - 6
odpowiedź

W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi:

 • siłownik elektryczny wraz z wyłącznikami krańcowymi
 • silnik elektryczny, przekładnia zębatą
 • wieniec zębaty wraz z kołem zębatym
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

W skład ogranicznika obciążenia w żurawiu szynowym wchodzi:

 • ogranicznik siły i ogranicznik momentu siły udźwigu
 • ogranicznik siły i wiatromierz
 • ogranicznik momentu siły udźwigu i masa przeciwwagi
 • ogranicznik siły i masa balastu
odpowiedź

W żurawiach wieżowych wysięg minimalny:

 • zawsze wynosi 0m
 • zależy od budowy wysięgnika żurawia
 • zawsze wynosi 10% wysięgu maksymalnego
 • zależy od budowy wieży żurawia
odpowiedź

Wielkość balastu centralnego żurawia górnoobrotowego wodzakowego zależy od:

 • ilości pasm liny zblocza
 • długości wysięgnika żurawia
 • prędkości pracy mechanizmu obrotu żurawia
 • wielkości bazy krzyżowej posadowienia żurawia
odpowiedź

Wielkość balastu przeciwwysięgnika żurawia górnoobrotowego wodzakowego zależy od:

 • wysokości wieży żurawia
 • długości wysięgnika żurawia
 • lokalnej strefy wiatrowej
 • rodzaju posadowienia żurawia
odpowiedź

Wieniec jest częścią mechanizmu:

 • jazdy
 • obrotu
 • podnoszenia
 • zmiany wysięgu
odpowiedź

Wieże żurawi wieżowych:

 • budowane są jako jeden element, którego długość uzależniona jest od wysokości podnoszenia
 • składają się z połączonych ze sobą sekcji, a ich montaż wykonywany jest w oparciu o instrukcje eksploatacji
 • są kratownicową konstrukcją spawaną, a łączenie poszczególnych sekcji odbywa się poprzez spawanie
 • są kratownicową konstrukcją spawaną, a łączenie poszczególnych sekcji odbywa się poprzez nitowanie
odpowiedź

Wodzak jest częścią:

 • mechanizmu zmiany wysięgu
 • mechanizmu jazdy
 • mechanizmu podnoszenia
 • nie występuje w żurawiach
odpowiedź

Wodzakiem nazywamy:

 • element żurawia realizujący zmianę wysięgu
 • element żurawia realizujący ruch wysięgnika w żurawiach wychylnych
 • element wciągarki żurawia odpowiedzialny za właściwe ułożenie liny podczas nawijania na bęben
 • element odpowiedzialny za kontrolę kąta obrotu w żurawiach dolnoobrotowych
odpowiedź

Wskaż co przedstawia rysunek:

 • balast
 • krzyżak
 • przeciwwaga
 • odpowiedź A i C jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wskaż opis prawidłowego sposobu mocowania lin do bębna linowego:

 • dociśniecie liny za pomocą co najmniej 2 nakładek przykręconych do płaszcza bębna
 • w gnieździe bębnowym za pomocą klina samozaciskowego
 • w gnieździe bębnowym za pomocą wkładki z noskiem, dociskanej co najmniej dwoma wkrętami
 • wszystkie powyższe odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduję:

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
 • załączenie mechanizmu obrotu żurawia
 • załączenie mechanizmu opuszczania haka żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduję:

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu podnoszenia haka żurawia
 • załączenie mechanizmu zmiany wysięgu w kierunku góra
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduję:

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu opuszczania haka żurawia
 • załączenie mechanizmu zmiany wysięgu w kierunku góra
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność:

 • masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
 • masy podnoszonego ładunku i wysięgu
 • wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
 • wysięgu i prędkości wiatru
odpowiedź

Wyłączniki krańcowe w mechanizmie podnoszenia/opuszczania haka żurawia szybkomontującego ograniczają:

 • prędkość ruchów podnoszenia i opuszczania haka
 • ruchy mechanizmu podnoszenia i opuszczania haka
 • żadna odpowiedź nie jest prawidłowa
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Wymień zabezpieczenia elektryczne występujące w żurawiu wieżowym

 • wyłącznik krańcowy podnoszenia i opuszczania haka
 • wyłączniki jazdy żurawia
 • wyłączniki krańcowe jazdy wodzaka
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Wysięg żurawia wieżowego to:

 • wyrażona w metrach bezwzględna długość wysięgnika
 • odległość pozioma mierzona od skrajnego punktu wieży żurawia do końca wysięgnika
 • odległość pozioma mierzona w metrach, na którą operatorowi wolno transportować wszystkie ładunki
 • odległość pozioma mierzona od osi obrotu żurawia do skrajnego położenia haka w chwili zadziałania
odpowiedź
wyłącznika krańcowego mechanizmu zmiany wysięgu

Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to:

 • wyrażona w metrach wysokość bezwzględna jego wieży
 • odległość pionowa mierzona w metrach, na którą operatorowi wolno transportować wszystkie ładunki
 • odległość pionowa mierzona od poziomu ustawienia żurawia do urządzenia chwytającego znajdującego się w skrajnym górnym położeniu
 • odległość pionowa mierzona od najniższego obsługiwalnego przez żuraw poziomu do dolnej krawędzi wysięgnika żurawia
odpowiedź

Wyzwolenie (zadziałanie) ogranicznika udźwigu w żurawiu:

 • wyłącza wszystkie ruchy żurawia
 • wyłącza wszystkie ruchy zwiększające moment wywracający żurawia
 • wyłącza stycznik główny żurawia
 • wyłącza ruch w kierunku dół w żurawiu
odpowiedź

Z przedstawionego poniżej diagramu udźwigu żurawia wynika, że:

 • możliwe jest olinowanie 2, 3 i 4-pasmowe
 • największy udźwig na końcu wysięgnika uzyskuje się przy wysięgniku o długości 35m
 • rodzaj olinowania nie ma wpływu na udźwig
 • balast centralny wynosi 16t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Z przedstawionego poniżej rysunku żurawia wynika, że:

 • wysięg minimalny wynosi 19,5m
 • udźwig nominalny wynosi 3,5t
 • długość przeciwwysięgnika liczona od osi obrotu wynosi 15,1m
 • długość wysięgnika liczona od osi obrotu wynosi 60m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Z przedstawionego poniżej rysunku żurawia wynika, że:

 • wysięg minimalny wynosi 2,3m
 • udźwig nominalny wynosi 3,5t
 • wysokość kabiny operatora wynosi 4,3m
 • długość wysięgnika liczona od osi obrotu wynosi 60m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to:

 • ogranicznik udźwigu, ogranicznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
 • zamki bezpieczeństwa, ogranicznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zabezpieczeniami typu elektrycznego stosowanymi w żurawiach wieżowych są:

 • falowniki, reduktory, łapy oporowe, bezpieczniki
 • łączniki końcowe, kleszcze przeciwwiatrowe, sprzęgła, łożyska
 • łączniki krańcowe, ograniczniki obciążenia, łączniki „stop"
 • styczniki, przekaźniki, sterowniki, nastawniki
odpowiedź

Zabezpieczeniami typu mechanicznego stosowanymi w żurawiach wieżowych są:

 • barierki ochronne, wiatromierze, reduktory, łączniki krańcowe
 • kleszcze przeciwwiatrowe, łapy oporowe, sprzęgła, łożyska
 • zderzaki, odboje, osłony, zabezpieczenia gardzieli haka
 • krawężniki, zgarniacze szynowe, łączniki końcowe, ograniczniki obciążenia
odpowiedź

Zabezpieczenie przed skutkami zerwania liny znajduje się w mechanizmie:

 • obrotu
 • podnoszenia
 • jazdy
 • wodzenia
odpowiedź

Zadaniem ogranicznika obciążenia jest:

 • zabezpieczenie żurawia przed przeciążeniem konstrukcji
 • zabezpieczenie żurawia przed utratą stateczności
 • zabezpieczenie żurawia przed niebezpiecznymi ruchami
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zblocze hakowe to:

 • element trawersy lub sztywnego zawiesia ładunku
 • mechaniczna blokada zabezpieczająca przed wysunięciem się zawiesi z haka
 • mechaniczne urządzenie zabezpieczające przed obrotem haka podczas podnoszenia ładunków
 • żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Zgodność liczby oraz rodzaju (typu) bloków balastu centralnego w podstawie wieży żurawia zależy od ?

 • wersji montażowej żurawia zgodnej z jego instrukcją eksploatacji
 • ulega zmianie wraz ze zmianą wagi transportowanego ładunku
 • w żaden sposób nie wpływa na poprawną eksploatację żurawia
 • wynika z kalkulacji prowadzonych przez operatora
odpowiedź

Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez:

 • mechanizm wychylania wysięgnika lub mechanizm jazdy wodzaka
 • mechanizm jazdy żurawia oraz mechanizm obrotu
 • mechanizm podnoszenia zblocza oraz mechanizm jazdy wózka
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez:

 • jazdę wózka wodzaka
 • zmianę kąta wysięgnika
 • jazdę żurawia
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Zmniejszenie średnicy zewnętrznej liny nośnej może być spowodowane:

 • zbyt mała sprężystością splotek
 • zbyt mała sprężystością rdzenia
 • pęknięciem zewnętrznych drutów
 • uszkodzeniem rdzenia liny
odpowiedź

Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez:

 • mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 • mechanizm obrotu
 • mechanizm jazdy wodzaka
 • odpowiedzi a i c są prawidłowe
odpowiedź

Żuraw wieżowy powinien być wyposażony w łączniki krańcowe:

 • mechanizmu podnoszenia haka
 • mechanizmu zmiany wysięgu
 • mechanizmu wiatromierza
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Żuraw wieżowy zainstalowany z tzw. kotwą traconą to:

 • żuraw, którego wieża została posadowiona na przewidzianej do tego konstrukcji stalowej częściowo zabetonowanej w fundamencie
 • żuraw wieżowy, którego wieża z uwagi na dużą wysokość zawsze kotwiona jest do powstającego budynku dodatkowymi kotwami
 • żuraw z wieżą wykonaną z kratownicy, poruszający się po torowisku kotwionym do podłoża
 • żuraw stacjonarny, dla którego nie przewiduje się demontażu i ponownego montażu na nowym miejscu pracy
odpowiedź

Czynności zabronione, których nie wolno wykonywać przy eksploatacji żurawi to m.in.:

 • podnoszenie ładunku o nieznanej masie
 • transport ładunku nad ludźmi
 • praca żurawiem bez aktualnej decyzji zezwalającej na eksploatację
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

 • Instrukcja kolizyjnej pracy
 • Instrukcja podnoszenia ludzi w koszu
 • Instrukcja pracy żurawia w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych
 • Instrukcja pracy żurawia w pobliżu wykopów
odpowiedź

Badania doraźne kontrolne przeprowadza się:

 • po zmianie miejsca pracy żurawia
 • po wymianie liny mechanizmu podnoszenia
 • po wykonaniu modernizacji żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Badanie doraźne eksploatacyjne wykonywane jest:

 • po zmianie lokalizacji żurawia
 • po wymianie szyby w kabinie
 • po wymianie stycznika w szafie sterowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Bezpieczną odległość podczas pracy żurawiem (w poziomie) od linii wysokiego napięcia na placu budowy wyznacza się ustalając:

 • odległość pomiędzy przewodem neutralnym tej linii, a osią obrotu haka żurawia
 • odległość pomiędzy najbliższym skrajnym przewodem linii będącym pod napięciem, a końcem wysięgnika
 • odległość pomiędzy najbliższym skrajnym przewodem linii będącym pod napięciem, a najbliższym elementem żurawia lub przenoszonego ładunk
 • odległość pomiędzy przewodem neutralnym tej linii, a najbliższym elementem żurawia lub przenoszonego ładunku
odpowiedź

Bezpieczne odległości pracy żurawi od linii elektroenergetycznych podawane w przepisach krajowych to odległości:

 • pionowe
 • poziome
 • skośne
 • wypadkowe
odpowiedź

Blokada krzyżowa zabezpiecza przed:

 • uruchomieniem dwóch mechanizmów jednocześnie
 • niezamierzonym uruchomieniem mechanizmu roboczego po zaniku napięcia
 • skutkami wyładowań atmosferycznych
 • zanikiem napięcia
odpowiedź

Blokada zerowa układu sterowania to:

 • ustawienie wszystkich mechanizmów poza strefą krańcową
 • brak możliwości sterowania mechanizmem podnoszenia ustawionego na łączniku krańcowym
 • brak możliwości sterowania mechanizmem zmiany wysięgu ustawionego na łączniku krańcowym
 • żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
odpowiedź

Blokada zerowa zabezpiecza przed:

 • uruchomieniem dwóch mechanizmów jednocześnie
 • niezamierzonym uruchomieniem mechanizmu roboczego po załączeniu napięcia
 • skutkami wyładowań atmosferycznych
 • zanikiem napięcia
odpowiedź

Chwytnik pneumatyczny umożliwia podnoszenie ładunku dzięki:

 • nadciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
 • zmianie biegunowości pola magnetycznego chwytnika
 • strumieniowi magnetycznemu działającemu na podnoszony element
 • podciśnieniu panującemu w elementach chwytnych chwytnika
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • Start. Uwaga! Początek kierowania
 • Zatrzymać. Przerwa – koniec ruchu
 • Koniec. Zatrzymanie działania
 • Stop! Zatrzymanie w nagłym przypadku
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • Start. Uwaga! Początek kierowania
 • Zatrzymać. Przerwa – koniec ruchu
 • Koniec. Zatrzymanie działania
 • Stop! Zatrzymanie w nagłym przypadku
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • Start. Uwaga! Początek kierowania
 • Zatrzymać. Przerwa – koniec ruchu
 • Koniec. Zatrzymanie działania
 • Stop! Zatrzymanie w nagłym przypadku
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • odległość pozioma
 • odległość prawidłowa
 • Start. Uwaga! Początek kierowania
 • Zatrzymać. Przerwa – koniec ruchu
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • ruch w prawo od sygnalisty
 • ruch w lewo od sygnalisty
 • ruch do przodu
 • ruch do tyłu
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • ruch do przodu
 • ruch w prawo od sygnalisty
 • ruch w lewo od sygnalisty
 • ruch do tyłu
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • ruch do przodu
 • ruch w prawo od sygnalisty
 • ruch w lewo od sygnalisty
 • ruch do tyłu
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • ruch do przodu
 • ruch do tyłu
 • ruch w prawo od sygnalisty
 • ruch w lewo od sygnalisty
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • odległość pozioma
 • odległość prawidłowa
 • Start. Uwaga! Początek kierowania
 • Zatrzymać. Przerwa – koniec ruchu
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Co oznacza gest wykonany przez sygnalistę na rysunku?

 • Start. Uwaga! Początek