Operator suwnicy, żurawia Cena od 120 zł

Szczegóły

Najbliższy kurs 08.02.2021

Zapisz się na kurs

Egzamin – Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie wieżowe i szybkomontujące.

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

1. Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie:

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE umieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

2. Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB:

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

3. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych:

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

4. Dozorem technicznym nazywamy:

 • określone ustawą działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

5. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje:

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

6. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako:

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

7. Uzgodnioną naprawę lub modernizację urządzeń technicznych może wykonać:

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

8. Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego:

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

9. Decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego wydaje:

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z poważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

10. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy:

 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację, jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

11. Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć pracę, gdy:

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważną decyzję zezwalającą na eksploatację
 • wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione jednocześnie
odpowiedź

12. W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący:

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

13. W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor:

 • wydaje decyzję wstrzymującą eksploatację urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

14. W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący:

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

15. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez:

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwową Inspekcję Pracy
odpowiedź

16. Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to:

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

17. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to:

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

18. Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to:

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, W wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji Iub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

19. Nieszczęśliwy wypadek to:

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę W pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyną losową
odpowiedź

20. Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga:

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służbą BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

21. Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest:

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

22. Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje:

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

23. Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi:

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

24. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych:

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

25. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem:

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

26. Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.:

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

27. Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi:

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

28. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać pracę, gdy:

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, że dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

29. Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

30. Terminy badań okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są:

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

31. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

32. Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie:

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

33. Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza:

 • instrukcję eksploatacji urządzenia
 • decyzję i protokół z wykonanych czynności
 • deklarację zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

34. Naprawę i modernizację urządzenia technicznego wykonuje:

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

35. Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczną eksploatację urządzenia technicznego jest:

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

36. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w:

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

37. W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący:

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczną i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

38. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

39. Przeciążanie UTB w trakcie pracy:

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne, ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

40. Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.:

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

41. Obowiązki obsługującego określone są:

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

42. Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez:

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

43. Jednostką dozoru technicznego jest:

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

44. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie:

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie mają określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

45 Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z:

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

46. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają:

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

47. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać:

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badań technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

48. Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać:

 • zbiór protokołów z badań wykonywanych przez jednostkę inspekcyjną
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

49. Decyzja wydana przez UDT:

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedź jest niepoprawna
odpowiedź

50. Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która:

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

51. Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT:

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejką, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie W dzienniku konserwacji, że wyraża zgodę na eksploatację urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzję administracyjną zezwalającą na eksploatację
odpowiedź

52. Zaświadczenia kwalifikacyjne:

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia W sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

53. Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

54. Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację:

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

55. Instrukcja eksploatacji to:

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, którą musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

56. Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się:

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia mają napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

57. Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać:

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

58. Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest:

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatację tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatację urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

59. Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są:

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

60. Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek:

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

61. Obsługującemu nie wolno:

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

62. Formami dozoru technicznego są:

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

63. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków:

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

64. Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB:

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne, jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

65. Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest:

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone, jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone, jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

66. Przenoszenia ładunków nad osobami jest:

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

67. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje:

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

68. Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu:

 • W ciągu 7 dni po egzaminie W formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • W ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub pocztą elektroniczną po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

69 Dziennik konserwacji powinien być prowadzony:

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

70. Instrukcja stanowiskowa:

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcją obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

71. Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący:

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

72. Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje:

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

73. Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z:

 • maksymalną wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalną objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalną masą podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

74. Masa netto 1000 I wody wynosi ok:

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

75. Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

76. Masa 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi:

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

77. Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie:

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

78. Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta:

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

79. Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to:

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

80. Po zmianie miejąca lokalizacji żurawia wieżowego:

 • należy telefonicznie powiadomić organ UDT
 • należy zgłosić urządzenie do badania przez organ UDT
 • można eksploatować żuraw pod warunkiem posiadania ważnej decyzji zezwalającej na eksploatację
 • konserwator wykonuje próby ruchowe i wydaje zgodę na eksploatacje żurawia
odpowiedź

81. Żuraw wieżowy to żuraw:

 • górnoobrotowy
 • dolnoobrotowy
 • wodzakowy
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

82. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi żurawi wieżowych i szybkomontujących uprawniają do:

 • obsługi żurawi doInoobrotowych o udźwigu nie większym niż 6 t
 • obsługi żurawi wodzakowych o udźwigu nie większym niż 6t
 • do wszystkich rodzajów żurawi wieżowych, za wyjątkiem żurawi szybkomontujących
 • do wszystkich rodzajów żurawi wieżowych, szybkomontujących
odpowiedź

83. Terminy przeglądów konserwacyjnych żurawi wieżowych są wykonywane:

 • co 30 dni, o ile wytwórca nie określi inaczej
 • co 60 dni, o ile wytwórca nie określi inaczej
 • co 30 dni, o ile wytwórca nie określi inaczej, za wyjątkiem żurawi szybkomontujących
 • co 30 dni
odpowiedź

84. Wysokość podnoszenia żurawia wieżowego to:

 • wyrażona W metrach wysokość bezwzględna jego wieży
 • odległość pionowa mierzona W metrach, na która operatorowi wolno transportować wszystkie ładunki
 • odległość pionowa mierzona od poziomu ustawienia żurawia do urządzenia chwytającego znajdującego się w skrajnym górnym położeniu
 • odległość pionowa mierzona od najniższego obsługiwanego przez żuraw poziomu do dolnej krawędzi wysięgnika żurawia
odpowiedź

85. Wysięg żurawia wieżowego to:

 • wyrażona w metrach bezwzględna długość wysięgnika
 • odległość pozioma mierzona od skrajnego punktu wieży żurawia do końca wysięgnika
 • odległość pozioma mierzona w metrach, na którą operatorowi wolno transportować wszystkie ładunki
 • odległość pozioma mierzona od osi obrotu żurawia do skrajnego położenia haka W chwili zadziałania wyłącznika krańcowego mechanizmu zmiany wysięgu
odpowiedź

86. Zmiana wysięgu w żurawiu wieżowym/szynowym realizowana jest poprzez:

 • mechanizm wychylania wysięgnika lub mechanizm jazdy wodzaka
 • mechanizm jazdy żurawia oraz mechanizm obrotu
 • mechanizm podnoszenia zblocza oraz mechanizm jazdy Wózka
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

87. Udźwig żurawia wieżowego dolnoobrotowego

 • maleje wraz ze wzrostem wysięgu
 • jest stały w całym polu pracy
 • zwiększa się wraz ze wzrostem wysięgu
 • maleje wraz ze wzrostem wysokości podnoszenia
odpowiedź

88. Zmianę wysięgu żurawi wieżowych realizowana jest przez:

 • jazdę Wózka wodzaka
 • zmianę kąta wysięgnika
 • jazdę żurawia
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

89. Stateczność żurawia wieżowego zapewniona jest dzięki:

 • zabalastowaniu dolnym
 • zabalastowaniu wysięgnika
 • podłożu, w który osadzona jest kotwa tracona
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

90. Do czynników zewnętrznych mających wpływ na stateczność żurawia zaliczamy:

 • temperaturę oraz masę przenoszonego obciążenia
 • wielkość zabalastowania żurawia, wymiary ładunku oraz prędkości ruchów roboczych
 • obciążenie wiatrem
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

91. Który z parametrów poprawia stateczność żurawia?

 • zwiększenie wysięgu
 • zmniejszenie wysięgu
 • zmniejszenie wysokości podnoszenia
 • zwiększenie wysokości podnoszenia
odpowiedź

92. Sposób posadowienia żurawia wynika z:

 • przepisów Prawa Budowlanego
 • wewnętrznych przepisów kierownika budowy
 • osoby posiadającej uprawnienia do montażu żurawi
 • wytycznych montażu zawartych w instrukcji eksploatacji żurawia
odpowiedź

93. Posadowienie żurawia musi być wykonane:

 • na wylewce betonowej
 • na podłożu z utwardzonego tłucznia budowlanego
 • zgodnie z wymaganiami zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • na płytach betonowych
odpowiedź

94. Wieże żurawi wieżowych:

 • budowane są jako jeden element, którego długość uzależniona jest od wysokości podnoszenia
 • składają się z połączonych ze sobą sekcji, a ich montaż wykonywany jest w oparciu o instrukcje eksploatacji
 • są kratownicową konstrukcją spawaną, a łączenie poszczególnych sekcji odbywa się poprzez spawanie
 • są kratownicową konstrukcją spawaną, a łączenie poszczególnych sekcji odbywa się poprzez nitowanie
odpowiedź

95. Nakrętki śrub łączących poszczególne sekcje wysięgnika muszą być:

 • wkręcone od strony górnej
 • wkręcone od dołu
 • zamocowane zgodnie z wytycznymi instrukcji eksploatacji
 • 0 klasie min 8.8
odpowiedź

96. Który z mechanizmów musi być wyposażony w hamulec automatyczny:

 • mechanizm jazdy wodzaka
 • mechanizm podnoszenia haka
 • mechanizm obrotu
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

97. Przed rozpoczęciem pracy zakres sprawdzenia układu hamulcowego żurawia obejmuje:

 • dokonanie oględzin zewnętrznych układu hamulcowego
 • wykonanie próby dynamicznej hamulca
 • wykonanie próby statycznej hamulca
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

98. W skład mechanizmu obrotu żurawia wieżowego wchodzi:

 • siłownik elektryczny wraz z wyłącznikami krańcowymi
 • silnik elektryczny, przekładnia zębatą
 • wieniec zębaty wraz z kołem zębatym
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

99. Kolumna obrotowa żurawia:

 • służy do zmiany wysięgu
 • ogranicza pole pracy żurawia
 • służy do podnoszenia ładunków
 • umożliwia obracanie wysięgnika względem osi pionowej
odpowiedź

100. Sterowanie żurawi wieżowych może być realizowane:

 • bezprzewodowo
 • z platformy sterowniczej
 • z kabiny operatora
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

101. Wychylenie dźwigni w kierunku A powoduję:

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
 • załączenie mechanizmu obrotu żurawia
 • załączenie mechanizmu opuszczania haka żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

102. Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduję:

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu podnoszenia haka żurawia
 • załączenie mechanizmu zmiany wysięgu w kierunku góra
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

103. Wychylenie dźwigni w kierunku B powoduję:

 • załączenie mechanizmu jazdy wodzaka
 • załączenie mechanizmu opuszczania haka żurawia
 • załączenie mechanizmu zmiany wysięgu w kierunku góra
 • załączenie mechanizmu jazdy żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

104. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania wartość udźwigu jest największa:

 • Rys 1
 • Rys 2
 • Rys 3
 • Rys 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

105. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż, w którym sposobie przelinowania prędkość podnoszenia jest największa:

 • Rys 1
 • Rys 2
 • Rys 3
 • Rys 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

106. Na prędkość podnoszenia haka ma wpływ:

 • ilość pasm Iiny nośnej
 • napięcie sieci zasilającej
 • długość wysięgnika i masa balastu przeciwwysięgnika
 • warunki atmosferyczne
odpowiedź

107. Łącznik główny zasilania żurawia powinien:

 • być koloru czerwonego
 • mieć możliwość trwałego zablokowania (np. za pomocą kłódki) w pozycji załączonej
 • mieć możliwość trwałego zablokowania (np. za pomocą kłódki) w pozycji wyłączonej
 • być w miejscu niedostępnym dla operatora
odpowiedź

108. "Blokada zerowa“ to:

 • zabezpieczenie mechanizmów żurawia przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieuprawnione
 • ustawienie zblocza hakowego w pozycji spoczynkowej po zakończeniu pracy
 • możliwość odłożenia ładunku na podłoże w przypadku przeciążenia żurawia
 • zabezpieczenie przed samoczynnym uruchomieniem żurawia po postoju spowodowanym wyłączeniem zasilania przy wychylonych dźwigniach sterujących
odpowiedź

109. Przedstawiony rysunek określa:

 • ilość wstawek wieży żurawia
 • aktualną załączoną prędkość mechanizmu podnoszenia
 • ilość pasm lin zblocza hakowego
 • wartość przełożenia mechanizmu jazdy wodzaka
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

110. Łącznik bezpieczeństwa STOP wyłącza:

 • działanie mechanizmów jazdy
 • działanie mechanizmów podnoszenia
 • działanie mechanizmu zmiany wysięgu
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

111. Łącznik zatrzymania bezzwłocznego STOP powinien:

 • rozłączyć zasilanie żurawia
 • być koloru czerwonego i wystawać ponad swą obudowę
 • znajdować się przy zbloczu żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

112. Jaka jest różnica pomiędzy wysięgiem a wysięgnikiem?

 • wysięg to parametr techniczny, a wysięgnik to element konstrukcji
 • wysięg i wysięgnik określają to samo
 • wysięg to element bezpieczeństwa, a wysięgnik to element konstrukcji
 • wysięgnik jest blachownicowy, a wysięg kratownicowy
odpowiedź

113. Zwiększenie wysięgu może być realizowane przez:

 • mechanizm podnoszenia i opuszczania wysięgnika
 • mechanizm obrotu
 • mechanizm jazdy wodzaka
 • odpowiedzi a i c są prawidłowe
odpowiedź

114. Wykres udźwigów żurawia przedstawia zależność:

 • masy podnoszonego ładunku i prędkości wiatru
 • masy podnoszonego ładunku i wysięgu
 • wysokości podnoszenia ładunku i wysięgu
 • wysięgu i prędkości wiatru
odpowiedź

115. Przeciążenie żurawia to:

 • przekroczenie dopuszczalnego udźwigu dla danego wysięgu
 • zmniejszenie wysięgu poza dopuszczalny
 • przekroczenie dopuszczalnego kąta obrotu żurawia
 • przekroczenia dopuszczalnej wysokości podnoszenia
odpowiedź

116. Udźwig żurawia zmienia się w zależności od:

 • długości wysięgu
 • rodzaju olinowania
 • kąta pochylenia wysięgnika
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

117. Zadziałanie ogranicznika obciążenia żurawia powoduje:

 • rozłączenie wszystkich ruchów roboczych żurawia
 • przekroczenie dopuszczalnych parametrów udźwigu żurawia
 • rozłączenie ruchów niebezpiecznych żurawia
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

118. Urządzeniem bezpieczeństwa zabezpieczającym żurawia przed przeciążeniem jest:

 • łącznik krańcowy
 • łącznik STOP
 • ogranicznik obciążenia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

119. Łącznik krańcowy to:

 • element bezpieczeństwa zabezpieczający żurawia przed przeciążeniem
 • element bezpieczeństwa zabezpieczający mechanizm przed przekroczeniem położenia krańcowego
 • łącznik STOP
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

120. Żuraw wieżowy powinien być wyposażony włączniki krańcowe:

 • mechanizmu podnoszenia haka
 • mechanizmu zmiany wysięgu
 • mechanizmu wiatromierza
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

121. Łącznik krańcowy odwinięcia liny z bębna wciągarki ma za zadanie:

 • pozostawić odpowiednią ilość liny na bębnie
 • zablokować wszystkie ruchy żurawia
 • wyłączyć obrót żurawia
 • wyłączyć podnoszenie haka w górnym położeniu
odpowiedź

122. Łącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu instalowany z żurawiach wieżowych z wychylnym wysięgnikiem zabezpiecza przed:

 • przeciążeniem żurawia z chwilą uzyskania maksymalnego wysięgu
 • ryzykiem tzw. "przerzucenia" wysięgnika po przekroczeniu przez ramię górnego skrajnego położenia
 • niekontrolowanym ruchem wysięgnika poza skraje dopuszczalne położenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

123. Łączniki krańcowe mechanizmu zmiany wysięgu instalowane w żurawiach wieżowych wodzakowych zabezpieczają przed:

 • odkręceniem się liny z bębna linowego mechanizmu wodzaka
 • najazdem wózka wodzaka na konstrukcję żurawia
 • przeciążeniem żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

124. Sprawdzenie ograniczników ruchów roboczych polega na:

 • weryfikacji ich współdziałania z elementami współpracującymi (krzywki, zderzaki, dźwignie), ich stanów zamknięcia i otwarcia
 • sprawdzeniu ich działania z prędkością odpowiednią dla danego mechanizmu bez obciążenia
 • sprawdzeniu czy ich załączenie spowoduje wyłączenie odpowiednich ruchów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

125. Zabezpieczenia stosowane w hakach żurawi wieżowych to:

 • ogranicznik udźwigu, ogranicznik krańcowy wysokości podnoszenia, zabezpieczenie nakrętki haka
 • zamki bezpieczeństwa, ogranicznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • zapadka haka, zabezpieczenie nakrętki haka przed odkręceniem
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

126. Graniczne parametry zużycia haka określa:

 • konserwator
 • eksploatujący
 • operator
 • producent żurawia
odpowiedź

127. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne wytarcie gardzieli haka żurawia wynosi:

 • 5%
 • 3%
 • 10%
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

128. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne rozwarcie gardzieli haka wynosi:

 • 2%
 • 5%
 • 10%
 • 15%
odpowiedź

129. Stan techniczny haka określa się na podstawie:

 • daty produkcji
 • ilości karbów
 • oględzin i pomiarów
 • ilości przepracowanych cykli
odpowiedź

130. W celu regeneracji haka dopuszczalne jest:

 • spawanie pęknięć
 • napawanie drobnych ubytków
 • podgrzewanie i prostowanie
 • zeszlifowanie zadziorów
odpowiedź

131. Karta haka jest to:

 • dokument potwierdzający zgodność z wzorcem
 • dokument wypełniany przez Inspektora UDT
 • dokument kontroli zużycia haka
 • dokument wypełniany przez producenta
odpowiedź

132. Diagram udźwigu żurawia to:

 • piktogram określający datę dopuszczenia żurawia do eksploatacji
 • protokół z badania żurawia sporządzony przez inspektora UDT
 • tester służący do sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających
 • opracowany przez producenta żurawia wykres, za pomocą którego przedstawiono zależność wartości udźwigu żurawia od wartości wysięgu
odpowiedź

133. Termin "splotka" oznacza:

 • sposób zakończenia wolnego końca liny
 • konstrukcyjną część liny stalowej
 • wielożyłowy przewód elektryczny
 • sposób łączenie wolnej końcówki liny poprzez jej splot
odpowiedź

134. Liny stalowe mają zastosowanie między innymi w mechanizmach:

 • obrotu i wychylania wysięgnika
 • jazdy żurawia oraz przelinowania
 • wodzenia i podnoszenia
 • jazdy żurawia i podnoszenia
odpowiedź

135. Kryteria zużycia Iin to między innymi:

 • zmniejszenie średnicy zewnętrznej
 • korozja
 • ilość pękniętych drutów
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

136. Dopuszczalną ilość pękniętych drutów w linach układu podnoszenia określa:

 • inspektor UDT
 • konserwator
 • producent
 • dyrektywa maszynowa
odpowiedź

137. Stabilizator zblocza hakowego to:

 • odpowiednio dobrana masa równoważąca
 • dodatkowa lina zabezpieczająca przed obracaniem się zblocza przy wysięgniku wychylnym
 • sztywne prowadzenie ładunku
 • element stabilizujący montowany w mechanizmach jazdy żurawia
odpowiedź

138. Przedstawiony rysunek dotyczy:

 • sposobu podhaczania unoszonego ładunków
 • sposób montażu balastu wysięgnika
 • wartość wskazań ogranicznika obciążenia
 • sposób montażu balastu centralnego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

139. Przedstawiony rysunek występujący w żurawiach z elektronicznym wyświetlaczem dotyczy:

 • stan sieci elektrycznej
 • prędkość obrotową silnika
 • wskazania ogranicznika obciążenia
 • wielkość podnoszonego ciężaru
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

140. Zakres obsługi codziennej żurawia przed rozpoczęciem pracy jest określony przez:

 • kierownika budowy
 • inspektora UDT
 • producenta żurawia
 • eksploatującego
odpowiedź

141. W ramach oceny poprawności zabalastowania operator żurawia sprawdza:

 • masę balastów (na zgodność z protokołem pomontażowym)
 • poprawność ułożenia i zabezpieczenia balastu
 • stan balastu pod kątem pęknięć i uszkodzeń
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

142. W ramach oceny poprawności posadowienia żurawia operator sprawdza:

 • twardość podłoża
 • rodzaj i typ krzyżaka (na zgodność z protokołem pomontażowym)
 • czy nie nastąpiły zmiany W miejscu posadowieniu żurawia spowodowane zmiennymi czynnikami atmosferycznymi
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

143. Podczas oceny stanu technicznego wieży żurawi wieżowych operator:

 • sprawdza poprawność montażu wieży na zgodność z dokumentacja pomontażową
 • stan połączeń śrubowych poszczególnych sekcji wieży żurawia
 • dokonuje pomiaru wysokości wieży
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

144. Podczas oceny stanu technicznego połączeń śrubowych wieży żurawia operator sprawdza:

 • wartość momentu dokręconych śrub
 • czy zainstalowane śruby i nakrętki są o odpowiedniej klasy wytrzymałości
 • kompletność połączeń
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

145. Podczas oceny stanu technicznego konstrukcji żurawia operator sprawdza:

 • stan połączeń nierozłącznych
 • stan połączeń rozłącznych
 • czy na konstrukcji nie występują odkształcenia i inne uszkodzenia mechaniczne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

146. O ile wytwórca nie określi inaczej dynamiczną próbę hamulca układu mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać:

 • z obciążeniem nominalnym i na wysięgu minimalnym
 • opuszczając ładunek kilkakrotnie zatrzymując ruch przyciskiem STOP
 • stopniując prędkość opuszczania od najmniejszej do największej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

147. O ile wytwórca nie określi inaczej statyczną próbę układu hamulca mechanizmu podnoszenia haka należy wykonać:

 • unosząc i przytrzymując ładunek o masie 125% W czasie 1 godziny
 • unosząc i przytrzymując ładunek o masie 100% na wysięgu minimalnym
 • unosząc i przytrzymując ładunek o masie 110% w odległości zgodnej z diagramem udźwigu
 • opuszczając ładunek kilkakrotnie zatrzymując układ poprzez zwolnienie nacisku na dźwignię sterującą
odpowiedź

148. Podczas oceny stanu technicznego mechanizmu obrotu żurawia wieżowego operator sprawdza:

 • czy wszystkie śruby i nakrętki mocujące posiadają cechę określająca ich gatunek
 • czy wszystkie połączenia śrubowe nie wykazują uszkodzeń i odkształceń
 • czy moment dokręcenia śrub jest zgodny z instrukcją producenta
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

149. Próbę hamulca układu obrotu wykonujemy:

 • bez ładunku z prędkością nominalną
 • zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji eksploatacji
 • na minimalnej wysokości podnoszenia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

150. W ramach oceny stanu technicznego kasety sterującej żurawia operator powinien sprawdzić:

 • czy wszystkie przyciski sterujące ruchami żurawia są koloru białego
 • czy wszystkie przyciski sterujące ruchami żurawia po ustaniu na nich nacisku powracają do położenia wyjściowego
 • czy wszystkie przyciski sterujące samopowrotne wystają ponad obudowę kasety
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

151. W ramach oceny stanu technicznego pulpitu sterującego żurawia operator powinien sprawdzić:

 • maksymalną wartość wychylenia dźwigni sterujących
 • poprawność oznaczeń elementów pulpitu sterującego
 • wartość nastaw przełączników czasowych załączające poszczególne biegi
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

152. Sprawne dźwignie sterujące:

 • po zwolnieniu nacisku powinny wracać do pozycji neutralnych samoczynnie
 • mogą nie mieć oznaczeń, gdy operator wie do czego służą
 • powinny mieć wyczuwalne pozycje położenia
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

153. W sytuacji, gdy ruchy żurawia będą odwrotne w stosunku do oznaczeń dźwigni sterowniczych, operator:

 • może kontynuować pracę zapamiętując kierunki sterowania jednak nie dłużej niż do końca zmiany
 • powinien odmówić pracy, do czasu, gdy konserwator żurawia doprowadzi do zgodności ruchów z oznaczeniami dźwigni
 • powinien zamienić kolejność faz zasilających
 • dokonać zmian w oznaczeniu pulpitu sterującego
odpowiedź

154. Wyłącznik bezpieczeństwa "STOP" służy do:

 • nagłego bezpiecznego zatrzymania pracy żurawia
 • normalnego zatrzymania pracy silnika
 • zabezpiecza przed uruchomieniem żurawia przez osoby nieuprawnione
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

155. Operator ma obowiązek reagować na sygnał STOP, który jest wywołany przez:

 • hakowego
 • kierownika budowy
 • pracownika budowy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

156. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 5570 kg. wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne:

 • 15 m
 • 17 m
 • 23 m
 • 27 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

157. W oparciu o przedstawiony diagram określ na jakim wysięgu zadziała ogranicznik obciążenia żurawia o długości wysięgnika 50 m. z ładunkiem 4630 kg wyłączy tzw. ruchy niebezpieczne:

 • 32 m
 • 27 m
 • 20 m d) 11 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

158. Czy operator może sprawdzić ogranicznik obciążenia w żurawiu wieżowym?

 • nie, bo wiąże się to z przeciążaniem urządzenia
 • tak, ale tylko w obecności inspektora BHP
 • tak, zgodnie z instrukcją eksploatacji
 • tak, ale tylko w obecności przełożonego
odpowiedź

159. O ile wytwórca nie określi inaczej próbę ogranicznika obciążenia żurawia wodzakowego wykonujemy:

 • z ładunkiem o masie 125%
 • na wysięgu zgodnym z diagramem udźwigu w obszarze działania ogranicznika
 • z obciążeniem zgodnym z diagramem udźwigu dla danego wysięgu
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

160. Zadziałanie wyłącznika krańcowego w kierunku góra w mechanizmie podnoszenia żurawia oznacza:

 • koniec Iiny na bębnie wciągarki
 • maksymalną ilość warstw Iiny na bębnie wciągarki
 • osiągnięcie przez zblocze hakowe skrajnego górnego położenia
 • brak możliwości opuszczenia ładunku
odpowiedź

161. Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia wodzakowego w kierunku góra powinien:

 • wyłączyć ruchy mechanizmu zmiany wysięgu
 • wyłączyć ruch mechanizmu obrotu
 • wyłączyć mechanizm podnoszenia w kierunku góra
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

162. Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien:

 • wyłączyć mechanizm podnoszenia haka w kierunku góra
 • wyłączyć ruch mechanizmu zmiany wysięgu W kierunku zwiększenia wysięgu
 • wyłączyć mechanizm podnoszenia wysięgnika
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

163. Po zadziałaniu wyłącznika krańcowego podnoszenia haka, zostają wyłączone ruchy:

 • opuszczania haka
 • podnoszenie haka
 • obrotu żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

164. Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia z wychylnym wysięgnikiem w kierunku góra powinien:

 • wyłączyć mechanizm podnoszenia haka
 • wyłączyć mechanizm opuszczania haka
 • wyłączyć mechanizm jazdy wodzaka
 • wyłączenie mechanizmu obrotu
odpowiedź

165. Poprawnie działający wyłącznik krańcowy mechanizmu zmiany wysięgu żurawia wodzakowego powinien:

 • wyłączyć mechanizm jazdy wózka przed jego najazdem na konstrukcję żurawia w odległości zgodnej z instrukcją eksploatacji
 • wyłączyć mechanizm podnoszenia haka
 • wyłączyć mechanizm obrotu żurawia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

166. O ile wytwórca nie określi inaczej sprawdzenie poprawności działania wyłączników krańcowych mechanizmu zmiany wysięgu wykonujemy:

 • z ładunkiem maksymalnym
 • z ładunkiem nominalnym
 • z ładunkiem minimalnym wg wskazań diagramu udźwigu
 • bez ładunku
odpowiedź

167. Możliwość kojarzenia ruchów roboczych żurawia zależy od:

 • stanu technicznego żurawia
 • zapisów w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • zapisów W protokole z badania urządzenia
 • umiejętności operatora
odpowiedź

168. O ile wytwórca nie określi inaczej wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia haka w kierunku góra sprawdzamy:

 • z ciężarem nominalnym
 • bez ciężaru
 • najpierw bez ciężaru, a następnie z ciężarem
 • z największym dostępnym ciężarem, nie mniejszym niż 50% udźwigu nominalnego
odpowiedź

169. Pobieranie ładunków z miejsca poza terenem budowy jest:

 • zabronione
 • dozwolone
 • dozwolone pod warunkiem stosowania się do zapisów instrukcji opisującej taka sytuację
 • dozwolone pod warunkiem przenoszenia ładunków o masie 50% udźwigu nominalnego
odpowiedź

170. W przypadku stwierdzenia nadmiernej ilości pękniętych drutów w linie operator:

 • może kontynuować pracę pod warunkiem zmniejszenia ciężaru podnoszonych ładunków
 • przerywa pracę żurawia
 • powiadamia przełożonego o stwierdzonej niezgodności
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

171. Pęknięta splotka liny żurawia powoduje, że:

 • należy natychmiast przerwać eksploatację żurawia
 • można pracować tylko do czasu wymiany liny na nową
 • można pracować tylko pod warunkiem, że pozostałe splotki nie zostały uszkodzone
 • można pracować pod warunkiem zmniejszenia masy podnoszonych ładunków o połowę
odpowiedź

172. Osoba bezpośrednio współpracująca z operatorem podczas prac przeładunkowych to:

 • hakowy
 • kierownik budowy
 • sygnalista
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

173. Eksploatacja żurawia w przypadku kolizyjnej lokalizacji jest:

 • możliwa po opracowaniu szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych minimalizujących ryzyko wystąpienia zagrożenia
 • możliwa po uzgodnieniu opracowanej instrukcji z organem UDT
 • niedopuszczalna
 • możliwa bez dodatkowych wymagań
odpowiedź

174. Która z wymienionych instrukcji musi zostać uzgodniona z jednostką dozoru technicznego?

 • Instrukcja kolizyjnej pracy
 • Instrukcja podnoszenia ludzi w koszu
 • Instrukcja pracy żurawia w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych
 • Instrukcja pracy żurawia w pobliżu wykopów
odpowiedź

175. Za prawidłowy sposób podhaczenia ładunku odpowiada:

 • operator żurawia
 • hakowy
 • sygnalista
 • kierownik budowy
odpowiedź

176. Praca żurawia wieżowego jest zabroniona:

 • w temperaturach poniżej 0°C
 • podczas burzy Z występującymi wyładowaniami atmosferycznymi
 • przy temperaturach powyżej 30°C
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

177. W oparciu o przedstawiona tabelę wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka:

 • 10,6 m/min
 • 35,0 m/min
 • 70,0 m/min
 • 17,5 m/min
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

178. W oparciu o przedstawioną tabelę wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa:

 • zblocze z czterokrotnym opasaniem
 • średnica bębna Iinowego 240 mm
 • masa podnoszonego ładunku 1t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

179. Przedstawiona tabela opisuje parametry techniczne mechanizmu:

 • podnoszenia wysięgnika
 • jazdy żurawia
 • jazdy wózka wodzaka
 • podnoszenia haka
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

180. W oparciu o przedstawioną tabelę wskaż maksymalna prędkość mechanizmu podnoszenia haka:

 • 35 m/min
 • 16 m/min
 • 31 m/min
 • 65 m/min
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

181. W oparciu o przedstawioną tabelę wskaż w jakiej konfiguracji pracy żurawia prędkość mechanizmu podnoszenia haka jest największa:

 • zblocze z podwójnym opasaniem
 • praca W każdej wersji montażowej wysięgnika
 • masa podnoszonego ładunku 1,5t
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

182. Przenoszenie ładunków nie jest zabronione nad:

 • pomieszczeniami biurowymi
 • zbrojownią
 • obiektem wznoszonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

183. W jakich przypadkach wymaga się kotwienia żurawia po zakończeniu pracy:

 • zawsze po zakończeniu pracy
 • kolizji wysięgnika żurawia z przeszkodą
 • obrotu wysięgnika nad linię energetyczną
 • odpowiedź b i c jest prawidłowa
odpowiedź

184. Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest:

 • wcisnąć wyłącznik bezpieczeństwa "STOP"
 • podnieść zblocze hakowe na wysokość nie mniejszą niż 5 m ponad najwyższy element kolizyjny
 • załączyć pozycję wolnowiatrową (nie dotyczy żurawia z wysięgnikiem w kolizji z przeszkodą)
 • zakotwiczyć żuraw
odpowiedź

185. Po zakończeniu pracy obowiązkiem operatora jest:

 • unieść hak w możliwie jak najwyższe położenie nie najeżdżając na wyłącznik krańcowy mechanizmu podnoszenia
 • ustawić hak w pozycji minimalnego wysięgu
 • zabezpieczyć kabinę przed dostępem przez osoby nieuprawnione
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

186. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 40 m
 • maksymalny udźwig 8t
 • praca w zakresie obrotu r = 56,4°
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

187. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 55 m
 • maksymalny udźwig 8 t
 • maksymalny udźwig przy poczwórny olinowaniu zblocza hakowego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

188. Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości:

 • 45 m
 • 50 m
 • 55 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

189. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m:

 • 3,49t
 • 2,87t
 • 5,20t
 • 5,72t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

190. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 33 m przy długości wysięgnika 55 m:

 • 3,93t
 • 2,86t
 • 3,80t
 • 3,33t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

191. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3490 kg przy długości wysięgnika 45 m:

 • 43 m
 • 33 m
 • 40 m
 • 35 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

192. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem nominalnym o masie 8 t. przy długości wysięgnika 55 m:

 • 15,0 m
 • 14,5 m
 • 16,6 m
 • 17,4 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

193. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 4,89t
 • 5,34t
 • 5,60t
 • 4,76t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

194. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny udźwig 8 t
 • maksymalna wysokość podnoszenia 23,4 m
 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 55 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

195. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 50 m
 • maksymalny udźwig 16 t
 • maksymalny udźwig przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

196. Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości:

 • 45 m
 • 50 m
 • 40 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

197 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 50 m:

 • 3,49t
 • 2,87t
 • 5,20 t,
 • 4,56t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

198. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalna masę ładunku jaka można podać na odległość 30 m przy długości wysięgnika 55 m:

 • 3,93t
 • 5,72t
 • 3,80t
 • 3,33 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

199. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 6,18 t przy długości wysięgnika 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowanie):

 • 43 m
 • 35 m
 • 40 m
 • 33 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

200. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 5,40 t przy długości wysięgnika 50 m (zblocze hakowe z 3-pasmowym olinowaniem):

 • 30,0 m
 • 35,0 m
 • 40,0 m
 • 45,0 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

201. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 8t
 • 12t
 • 16t
 • 15 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

202 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 8t
 • 12t
 • 16t
 • 15t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

203. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy potrójnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 8t
 • 12t
 • 16t
 • 15t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

204. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny wysięg żurawia 45 m
 • maksymalny udźwig4t
 • praca w pełnym zakresie obrotu
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

205. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 55 m
 • maksymalny udźwig 4t
 • maksymalny udźwig przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

206. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m:

 • 2t
 • 3t
 • 1t
 • 4t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

207. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m:

 • 2t
 • 3t
 • 1t
 • 4t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

208. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 4 000 kg:

 • 12,42 m
 • 8,26m
 • 10,96 m
 • 20,00 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

209. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3 t:

 • 12,0 m
 • 14,0 m
 • 16,0 m
 • 17,4 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

210. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podnieść na maksymalnym wysięgu:

 • 970 kg
 • 1100 kg
 • 790 kg
 • 620 kg
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

211 W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny udźwig4t
 • maksymalny udźwig z poczwórnym olinowaniem zblocza
 • maksymalny do uzyskania wysięg montażowy 42 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

212. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny wysięg 45 m
 • maksymalny udźwig żurawia 4000 kg
 • maksymalny udźwig przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

213. Wskazany w przedstawionym diagramie maksymalny udźwig żurawia jest możliwy przy konfiguracji żurawia w wysięgnik o długości:

 • 45 m
 • 50 m
 • 42 m
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

214. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m przy długości wysięgnika 42 m:

 • 1,4t
 • 1,2t
 • 1,6t
 • 1,8 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

215. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 22 m przy długości wysięgnika 37 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem):

 • 2,2t
 • 2,5t
 • 2,8t
 • 2,3 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

216. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 3700 kg przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie):

 • 17 m
 • 22 m
 • 27 m
 • ładunek o masie 3700jest większy niż dopuszczalna wartość udźwigu żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

217. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2,5 t przy długości wysięgnika 42 m (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem):

 • 22 m
 • 24 m
 • 28 m
 • 17 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

218. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 3,5
 • 3t
 • 4t
 • 2,5 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

219. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 3,5
 • 3t
 • 4t
 • 2,5 t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

220. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny wysięg 47 m
 • maksymalny udźwig 4 t
 • maksymalny udźwig z poczwórnym olinowaniem zblocza
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

221. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny wysięg 50 m
 • maksymalny udźwig 2 t
 • maksymalny udźwig z podwójnym olinowaniem zblocza
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

222. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż poprawne parametry pracy żurawia:

 • maksymalny wysięg 45 m
 • maksymalny udźwig żurawia do wysięgu 10,96 m
 • maksymalny udźwig przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

223. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaka można podać na odległość 40 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem):

 • 957 kg
 • 852 kg
 • 800 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

224. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalną masę ładunku jaką można podać na odległość 22 m (zblocze hakowe z 4-pasmowym olinowaniem) :

 • 2200 kg
 • 1723 kg
 • 2106 kg
 • 1340 kg
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

225. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 2500 kg (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowanie):

 • 14 m
 • 20 m
 • 24 m
 • wskazana wartość jest większe niż dopuszczalna wartość udźwigu żurawia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

226. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż maksymalny wysięg żurawia z ładunkiem o masie 1,34 t (zblocze hakowe z 2-pasmowym olinowaniem):

 • 22 m
 • 24 m
 • 28 m
 • 30 m
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

227. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalna masę ładunku jaką można podnieść przy poczwórnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 3,5
 • 4t
 • 3t
 • 2,5t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

228. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu wskaż jaką maksymalną masę ładunku można podnieść przy podwójnym olinowaniu zblocza hakowego:

 • 3,5
 • 3t
 • 4 t
 • 2,0t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

229. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia Iinowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

230. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

231. Poniższy rysunek przedstawia cechę:

 • zawiesia łańcuchowego
 • zawiesia linowego
 • zawiesia pasowego
 • trawersy specjalistycznej
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

232. Trawersa służy do:

 • podnoszenia ładunków specjalnych np. arkuszy blachy
 • podnoszenia długich ładunków, przy których użycie zwykłych zawiesi jest niemożliwe lub utrudnione
 • podnoszenia ładunków przekraczających udźwig nominalny urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

233. Minimalny udźwig urządzenia dźwignicowego podnoszącego ładunek o masie 24 t przy użyciu przedstawionej trawersy wynosi:

 • 20,0t
 • 25,2t
 • 30,0t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

234. Skrót DOR oznacza:

 • dopuszczalne obciążenie robocze
 • dopuszczalne obciążenie robocze cięgna przy kącie wierzchołkowym alfa 120°
 • dozwolona obsługa ręczna
 • dokumentacja techniczno-ruchowa
odpowiedź

235. Ładunek na haku dwurożnym należy zawiesić:

 • tak, aby oba rogi były jednakowo obciążone
 • tak, aby różnica w obciążeniu poszczególnych rogów haka nie była większa niż 30 %
 • wyłącznie przy użyciu specjalnego zawiesia do haka dwurożnego
 • tylko przy użyciu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

236. Na redukcję DOR zawiesia wielocięgnowego wpływa:

 • Ilość wykorzystanych cięgien
 • dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne zawarte w instrukcji zawiesia
 • kąt rozwarcia cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

237. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego:

 • 6,0t
 • 5,0t
 • 7,0t
 • 3,5t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

238. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia Iinowego:

 • 2,0t
 • 5,0t
 • 7,0t
 • 10,0 t
odpowiedź

239. Na rysunku pokazana jest:

 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego dwucięgnowego
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 2 500 kg
 • tabliczka znamionowa zawiesia łańcuchowego, o udźwigu maksymalnym 3 550 kg
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

240. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 100°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

241. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120°
 • 90°
 • 70°
 • 50°
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

242. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

243. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o kąt α) dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 70%
 • 90%
 • 110%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

244. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

245. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

246. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A (DOR w oparciu o sposób zawieszenia ) dla zawiesia pasowego:

 • 1
 • 1,4
 • 0,8
 • 2
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

247. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

248. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Obydwa sposoby są poprawne
 • Obydwa sposoby są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

249. Poniższy rysunek przedstawia:

 • osprzęt wymienny montowany do głowic urządzeń dźwignicowych
 • element układu podnoszenia wózków jezdniowych podnośnikowych
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

250. Poniższy rysunek przedstawia:

 • zawiesie specjalistyczne do transportu rur stalowych i betonowych
 • chwytak kleszczowy do przeładunku złomu
 • zawiesie specjalistyczne do transportu ładunków umieszczonych na paletach transportowych
 • element kleszczy szynowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

251. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

252. Przedstawione na rysunku zawiesie specjalistyczne służy do:

 • podnoszenia elementów betonowych
 • podnoszenia elementów z tworzywa sztucznego
 • podnoszenia arkuszy blach stalowych
 • podnoszenia prętów stalowych
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

253. Za prawidłowy dobór zawiesia odpowiada:

 • hakowy
 • obsługujący (dotyczy sytuacji, gdy obsługujący jest odpowiedzialny za podhaczenie ładunku)
 • zakładowe służby BHP
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
odpowiedź

254. Zawiesia podlegają przeglądom okresowym w terminach:

 • co 30 dni
 • co 2 miesiące
 • nie podlegają przeglądom okresowym
 • zgodnych z zapisami instrukcji eksploatacji zawiesi
odpowiedź

255. Wybór rodzaju zastosowanego zawiesia zależy od:

 • rodzaju przenoszonego materiału
 • dostępności zawiesia i odległości pomiędzy miejscem pracy, a miejscem jego składowania
 • warunków środowiskowych miejsca pracy zawiesia np. temperatury, promieniowania UV, wilgotności powietrza
 • odpowiedź a i c jest prawidłowa
odpowiedź

256. Przed rozpoczęciem pracy obsługujący ma obowiązek:

 • w oparciu o masę podnoszonych ładunków dobrać zawiesie z odpowiednim DOR
 • w oparciu 0 rodzaj podnoszonych ładunków dobrać zawiesie o właściwej budowie
 • dokonać oceny stanu technicznego zawiesia pod kątem jego zużycia
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

257. Zawiesie to:

 • element umożliwiający transportowanie ładunku
 • element umieszczony pomiędzy dźwignicą a ładunkiem
 • element, którego masę należy uwzględnić przy podnoszeniu ładunku
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

258. Zawiesia możemy podzielić:

 • ze względu na materiał, z którego zostały wykonane
 • ze względu na ilość cięgien nośnych
 • ze względu na rodzaj cięgien
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

259. DDR zawiesia pasowego można określić:

 • testując wytrzymałość ciężarem próbnym
 • mierząc grubość pasa
 • sprawdzając informację na identyfikatorze/etykiecie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

260. Praca z zawiesiem bez tabliczki znamionowej:

 • jest zabroniona
 • jest dopuszczalna pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności
 • jest dopuszczalna pod warunkiem określenia udźwigu zawiesi na podstawie nr haka
 • jest dopuszczalna za zgodą konserwatora
odpowiedź

261. Zawiesia łańcuchowe:

 • mogą być zakończone wyłącznie hakiem
 • mogą mieć inne zakończenia niż hak, np. szeklę
 • mogą być stosowane w każdej temperaturze otoczenia
 • nie wymagają konserwacji
odpowiedź

262. Maksymalny dopuszczalny kąt wierzchołkowy α stosowany w zawiesiu może wynieść:

 • 120°
 • 100°
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
 • 90°
odpowiedź

263. Maksymalny kąt β w zawiesiu może wynieść:

 • 120°
 • 60°
 • uwzględnia się wyłącznie kąt α
 • nie ma ograniczeń, ponieważ wystarczy zmniejszać dopuszczalne obciążenie robocze zawiesia
odpowiedź

264. Wskaż, który ze sposobów podwieszenia ładunku przy pomocy zawiesia Iinowego jest nieprawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

265. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest prawidłowy:

 • Rys A
 • Rys B
 • Rys C
 • Rys D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

266. Wskaż, który ze sposobów zamocowania haka jest nieprawidłowy:

 • Rys A, B, C
 • Rys A, B, D
 • Rys A, C, D
 • Rys A, B, C, D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

267. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 10%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

268. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż wartość A dla zawiesia dwucięgnowego:

 • 120%
 • 90%
 • 70%
 • 50%
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

269. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalne kryteria zużycia haków przy zawiesiach to:

 • rozwarcie o 5% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie o 20% i wytarcie gardzieli o 10%
 • rozwarcie i wytarcie gardzieli o 1%
 • wymiary haka nie zmieniają się w trakcie eksploatacji
odpowiedź

270. O ile wytwórca nie określi inaczej dopuszczalna ilość pęknięć drutów w zawiesiu Iinowym wynosi:

 • 1% drutów W splotce na długości 6 średnic i 10% na długości 30 średnic
 • 5 drutów w splotce na długości 6 średnic i 10 na długości 30 średnic
 • 10 % splotek
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

271. Które z poniższych uszkodzeń dyskwalifikują zawiesie linowe z dalszej eksploatacji?

 • pęknięcie splotki w linie
 • miejscowe zmniejszenie średnicy na skutek przerwania rdzenia liny
 • deformacja w kształcie koszyka
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

272. Wraz ze wzrostem kąta wierzchołkowego α:

 • dopuszczalne obciążenie robocze rośnie
 • dopuszczalne obciążenie robocze maleje
 • dopuszczalne obciążenie robocze pozostaje bez zmian, ponieważ kąt wpływa tylko na udźwig dźwignicy
 • kąt wierzchołkowy ma tylko znaczenie przy wartości alfa=120 stopni
odpowiedź

273. Kąty α i β w odniesieniu do zawiesi:

 • są sobie zawsze równe
 • kąt cx stanowi połowę kąta β
 • kąt 6 stanowi połowę kąta α
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

274. Podnosząc elementy posiadające ostre krawędzie za pomocą zawiesia pasowego należy:

 • stosować specjalne przekładki zabezpieczające zawiesie przez ostrymi krawędziami
 • nie wolno stosować zawiesi pasowych
 • należy podwójnie opasać ładunek, aby nie doszło do przetarcia pasa
 • stosować tylko zawiesia pasowe poliestrowe
odpowiedź

275. Wartość DOR zawiesia wielocięgnowego jest:

 • wartością zależną od udźwigu dźwignicy
 • wartością zmienna i zależy od kąta pomiędzy cięgnami zawiesia
 • zależna od masy transportowanego ładunku
 • wartością stałą
odpowiedź

276. Używanie zawiesi w temperaturze powyżej 100°C jest:

 • dopuszczalne, ale w krótkim czasie
 • jest dopuszczalne o ile zezwala na to instrukcja zawiesia
 • zabronione
 • dopuszczalne tylko przy stosowaniu zawiesi łańcuchowych
odpowiedź

277. Poniższy rysunek przedstawia:

 • cechę zawiesia łańcuchowego czterocięgnowego
 • cechę zawiesia Iinowego o długości cięgien 10 m
 • cechę zawiesia specjalnego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

278. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia wynosi:

 • 8,4t
 • 6,0t
 • 10,0t
 • 8,0t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

279. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kącie wierzchołkowym [3 60° wynosi:

 • 10,0t
 • 8,4t
 • 6,0t
 • 4,0t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

280. Maksymalny DOR przedstawionego zawiesia przy kacie wierzchołkowym B 45° wynosi:

 • 8,4t
 • 8,0t
 • 6,0t
 • 4,0t
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

281. W oparciu o przedstawiony rysunek wskaż poprawny sposób zamocowania haka:

 • A
 • B
 • C
 • D
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

282. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 55° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

283. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 40° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

284. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 50° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

285. Maksymalna masa podnoszonego ładunku przy kącie β wynoszącym 65° nie może przekraczać:

 • 12000 kg
 • 9000 kg
 • 6000 kg
 • nie wolno podnosić
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

286. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 6t
 • 8,4t
 • 12t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

287. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 6t
 • 8,4t
 • 12t
 • odpowiedź a i b jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

288. W oparciu o przedstawiony rysunek określ maksymalną masę ładunku jaką można podnieść przy pomocy zawiesia 4 cięgnowego:

 • 7t
 • 8,4t
 • 12t
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

289. Które z przedstawionych zawiesi specjalnych można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji pionowej:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

290. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia blach w pozycji poziomej:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

291. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia dwuteowych dźwigarów stalowych:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

292. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia prętów stalowych o znacznej długości:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

293. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia ładunków składowanych na paletach transportowych:

 • RYS. 1
 • RYS. 2
 • RYS. 3
 • RYS. 4
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

294. Które z przedstawionego osprzętu do podnoszenia można wykorzystać do podnoszenia arkusza blachy w pozycji poziomej:

 • RYS. 1 i RYS. 2
 • RYS. 2 i RYS. 3
 • RYS. 3 i RYS. 4
 • RYS. 4 i RYS. 1
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

295. Na zdjęciu poniżej symbol α oznacza:

 • kąt rozwarcia cięgien zawiesia
 • maksymalny kąt wierzchołkowy
 • wartość określającą udźwig zawiesia
 • DOR zawiesia
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

296. Na zdjęciu poniżej symbol β oznacza:

 • długość zawiesia
 • kąt odchylenia cięgien od pionu
 • zawiesie łańcuchowe dwucięgnowe
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

297. Które z poniższych warunków musi bezwzględnie spełniać zawiesie do przemieszczania ładunku:

 • udźwig zawiesia nie może być mniejszy od masy podnoszonego ładunku
 • długość zawiesia musi zapewnić, aby kąt rozwarcia zawiesia nie był większy niż 120°
 • zawiesie musi posiadać czytelną cechę znamionową
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: żurawie wieżowe i szybkomontujace.