Zaświadczenia kwalifikacyjne wydają jednostki dozoru technicznego czyli Urząd Dozoru Technicznego, Transportowy Dozór Techniczny, Wojskowy Dozór Techniczny.

Oceń