4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Po co mi świadectwo kwalifikacyjne od URE?

Co jakiś czas w prasie specjalistycznej, w Internecie, w mediach społecznościowych, podczas  dyskusji w firmach, na budowach czy w zakładach pracy, pojawia się wątpliwość w sens uzyskiwania świadectw kwalifikacyjnych, wydawanych przez komisje kwalifikacyjne powołane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Przywołuje się argument, że nie są to żadne uprawnienia, lecz jedynie zaświadczenia, mówiące o posiadaniu niezbędnej wiedzy i umiejętności. W tym wpisie postaramy się tę kwestię wyjaśnić.

Świadectwo kwalifikacyjne od URE a regulacje

Aby temat wyjaśnić oraz prawnie i merytorycznie uzasadnić, szkoleniowcy Ośrodka Zawodowego Omega przygotowali kilka odwołań do obowiązującego prawa, omawiającego w/w wątpliwości.

Świadectwo kwalifikacyjne URE w świetle Ustawy Prawo Energetyczne

Podstawowym przepisem regulującym omawiane kwestie jest Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 1997 nr 54 poz. 348 z późn. zm.).

Ustęp 1. Art. 54. mówi, że osoby zajmujące się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, obowiązane są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

Ustęp 6. komunikuje, że Minister właściwy do spraw energii, w porozumieniu z Ministrem właściwym do spraw transportu oraz Ministrem Obrony Narodowej, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby, o których mowa w ust. 1.

Ustęp 1.c. Art. 54. mówi, że sprawdzenie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych przeprowadza się także w przypadku:
1) wniosku pracodawcy:
b) który dokonał modernizacji lub innej istotnej zmiany parametrów
              urządzeń, instalacji lub sieci;
2) osób, o których mowa w ust. 1., zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, świadczących usługi na rzecz konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny oraz mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców, w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców, co pięć lat.


Ustęp 2. Art. 54. informuje, że zabrania się zatrudniania przy samodzielnej eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach, o których mowa w ust. 6, osób bez kwalifikacji, o których mowa w ust. 1.

Świadectwo kwalifikacyjne URE w świetle Rozporządzenia  Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. 2003, nr 89, poz. 828) określa, że:

§ 4. Nie wymaga się potwierdzenia posiadania kwalifikacji w zakresie obsługi urządzeń i instalacji u użytkowników eksploatujących:
1) urządzenia elektryczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej
    niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;
2) urządzenia lub instalacje cieplne o mocy zainstalowanej nie wyższej
    niż 50 kW.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, poz. 1830 bardzo jednoznacznie definiuje osoby pracujące przy urządzeniach energetycznych oraz wymagania wobec nich stawiane:

osoba uprawniona – osoba posiadająca kwalifikacje potwierdzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.);
osoba upoważniona – osoba uprawniona, wyznaczona pisemnie przez pracodawcę do wykonywania określonych przez niego czynności lub prac eksploatacyjnych;
poleceniodawca – osoba upoważniona, wyznaczona przez pracodawcę do wydawania poleceń pisemnych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;
koordynujący – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę do koordynacji prac określonych w poleceniu pisemnym, związanych z ruchem urządzeń energetycznych, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru;
dopuszczający – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę i upoważniona przez pracodawcę do wykonywania czynności związanych z dopuszczeniem do prac eksploatacyjnych w zakresie przygotowania, przekazania i likwidacji strefy pracy oraz zakończenia pracy, posiadająca ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji;
kierujący zespołem – osoba upoważniona, wyznaczona przez poleceniodawcę do kierowania zespołem, posiadająca umiejętności zawodowe w zakresie wykonywanej pracy oraz ważne świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji, przy czym zespół to co najmniej dwie osoby wykonujące pracę.

Mamy nadzieję, że przytoczone przepisy prawa w sposób jasny i jednoznaczny przekonują o konieczności posiadania świadectw kwalifikacyjnych. 

Zapraszamy do Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega, gdzie zespół doświadczonych szkoleniowców i egzaminatorów pozwoli Państwu pogłębić wiedzę i przygotuje do zdania egzaminu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowych. Więcej na ten temat na https://www.oszomega.pl/#kursy

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.