4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Czy potrzebne są pomiary instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych

Konieczność przeprowadzania pomiarów instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych uchodzić może za kwestię sporną. Postanowiliśmy zatem przygotować wyczerpującą odpowiedź na to pytanie, popartą konkretnymi przepisami. Tego, czy pomiary instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych są potrzebne, dowiecie się Państwo z tego wpisu blogowego.

Pomiary instalacji elektrycznej – kto je może wykonywać?

Zanim przejdziemy do omawiania rodzaju wykonywanych pomiarów, należy zadać pytanie: kto może wykonywać i zatwierdzać pomiary instalacji elektrycznych? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby móc wykonać w/w czynności, należy posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne grupy G1 na stanowisku eksploatacji.

Aby móc zatwierdzić protokół z pomiarów, należy posiadać świadectwo kwalifikacyjne z grupy G1 na stanowisku dozoru w zakresie kontrolno-pomiarowym. 

Pomiary instalacji elektrycznej w domach jednorodzinnych – przepisy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, a dokładniej z przepisami Prawa Budowlanego:

 1. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
  1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
  a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie pisemnie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli;
  4) bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 61 pkt 2;
  4a) w przypadku zgłoszenia przez osoby zamieszkujące lokal mieszkalny znajdujący się w obiekcie budowlanym o dokonaniu nieuzasadnionych względami technicznymi lub użytkowymi ingerencji lub naruszeń, powodujących, że nie są spełnione warunki określone w art. 5 ust. 2.
  5) (uchylony)
  6) (uchylony)
  1a. W trakcie kontroli, o której mowa w ust. 1, należy dokonać sprawdzenia wykonania zaleceń z poprzedniej kontroli.
  1b.(uchylony)
 2. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
  1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  2) obiektów budowlanych:
  a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  b) wymienionych w art. 29 ust. 1.
  2a. Kontrolę, o której mowa w ust. 1 pkt 4a, właściciel lub zarządca jest zobowiązany przeprowadzić w terminie 3 dni od otrzymania zgłoszenia.
 3. Organ nadzoru budowlanego – w razie stwierdzenia nieodpowiedniego stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, mogącego spowodować zagrożenie: życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska – nakazuje przeprowadzenie kontroli, o której mowa w ust. 1, a także może żądać przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu lub jego części.

O ile okres wykonywania badań instalacji elektrycznych jest rzeczą bezsporną, to istnieje zła interpretacja przepisów prawa budowlanego. Istnieje dosyć mocne przekonanie, które dla większości ludzi stało się pewnikiem, że domy jednorodzinne, budownictwo zagrodowe i letniskowe nie podlegają sprawdzeniu stanu instalacji elektrycznej, co najmniej raz na 5 lat. Otóż przepisy mówią jednoznacznie:

 1. Obowiązek kontroli, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
  1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
  2) obiektów budowlanych:
  a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,
  b) wymienionych w art. 29 ust. 1.

Tutaj znowu należy przywołać ust.1 pkt lit. Prawo Budowlane:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Z powyższych przepisów jasno wynika, że domy jednorodzinne nie są zwolnione z konieczności wykonywania sprawdzenia stanu instalacji elektrycznej, tylko ze sprawdzenia stanu technicznego wymienionego w podpunktach a, b, c.

ŚSEP pomiary elektryczne

Jeżeli chcecie dowiedzieć się jak wykonywać pomiary, co należy mierzyć i jak interpretować wyniki pomiarów oraz chcecie zdobyć uprawnienia energetyczne „ŚSEP” grupy G1 na stanowisku eksploatacji i dozoru, zapraszamy do naszego ośrodka szkoleniowego: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Omega s.c. w Zabrzu ul. Św. Urbana 5/c. Prowadzimy również osobne kursy, wyłącznie dotyczące pomiarów elektrycznych.

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.