4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

4,8

Wymagania dla zakładu napełniającego butle gazami skroplonymi i sprężonymi

Każdy zakład napełniający butle powinien spełnić określone wymagania. Napełniania powinna nie tylko być odebrana przez UDT, ale spełniać szereg innych warunków, począwszy od kwestii bezpieczeństwa pożarowego a skończywszy na odpowiednim przeszkoleniu pracowników.

Jakie warunki powinien spełniać zakład napełniający butle z gazami?

Zakład napełniający butle gazowe (napełnialnia) powinien:
– być odebrany przez UDT,
– zapewniać właściwą wentylację grawitacyjną i mechaniczną w pomieszczeniach napełniania i magazynowania gazów,
– być wyposażony w czujniki monitorujące stężenia gazów niebezpiecznych i wyposażony w akustyczną (dźwiękową) i wizualną czujkę,
– posiadać nieiskrzącą podłogę,
– mieć wykwalifikowany personel od napełniania zbiorników ciśnieniowych, wyposażony w odpowiednie ubrania robocze, rękawice i buty z podnoskami,
– być wyposażony we właściwy sprzęt PPOŻ oraz system hydrantów i zraszaczy,
– posiadać instrukcje do napełniania gazów technicznych.

Podstawowe wyposażenie rozlewni gazu płynnego w zakresie bezpieczeństwa pożarowego?

Rozlewnia winna być wyposażona w gaśnice (przewidziane do odpowiednich rodzajów gazów) oraz koce gaśnicze, systemy zraszania (zintegrowane z detektorami gazowymi i systemem powiadamiania akustycznym i dźwiękowym) oraz hydranty, zawory odcinające – zawór zaporowy, główny wyłącznik prądu.

Podstawowe wymagania dla napełnialni ?

Zakład mogący napełniać zbiorniki musi posiadać
– system sygnalizacji do gazów stwarzających zagrożenie (czujnik gazu, syrena dźwiękowa
i wizualna)
– przeszkolony personel odpowiednio wyposażony (ubranie , buty) oraz instrukcje napełniania dla każdego rodzaju gazu (czynności przed pełnieniem – rewizja zewnętrzna, czynności w trakcie napełniania butli , czynności na zakończenie (szczelność , waga kontrolna, zapis w dzienniku pełnień)
– system ppoż. ewakuacji pracowników i udzielania pierwszej pomocy
– jeżeli napełnianie gazami wybuchowymi wyznaczone odpowiednie strefy EX – przeciwwybuchowe

Każdy zakład napełniający powinien mieć też opracowane postępowanie bezpieczeństwa w napełnialni w przypadku awarii, pożaru i nieszczęśliwego wypadku
W przypadku zauważenia awarii każdy z pracowników powinien po pierwsze
– ustalić co się stało (co jest przyczyną awarii)
– wyłączyć źródła zasilania zbiorników przez zamknięcie zaworu odcinającego każdego zbiornika
– powiadomić wszystkich pozostałych pracowników oraz udać się do miejsca zbiórki wyznaczonego w instrukcji ewakuacyjnej
– powiadomić przełożonych policzyć czy wszyscy są ewakuowani z miejsca zagrożenia, pożaru, awarii
– jeżeli są osoby poszkodowane niezwłocznie udzielać pierwszej pomocy oraz w miarę możliwości powiadomić służby ratownicze (pogotowie , PSP, UDT) o zdarzeniu, awarii pożarze
– jeżeli wymaga sytuacja użyć właściwego sprzętu PPOŻ oraz systemów hydrantowych
i zraszaczy.

Mamy nadzieję, że te kilka informacji przybliży Państwu tematykę związaną z bezpieczeństwem w zakładach napełniających gazy zarówno sprężone, jak i skroplone. Bezpieczeństwo w tego typu zakładach zawsze zależą od odpowiedniego postępowania personelu, czyli aby każdy pracownik przeszedł odpowiednie szkolenie dla napełnaczy butli gazami i miał wdrożone odpowiednie procedury postępowania w instrukcjach bezpieczeństwa zarówno napełniani, jak i ewakuacji.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenia z napełniania i odzysku gazów butli.

 

 

 

 

 

PODZIEL SIĘ POSTEM