4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Egzamin – Wyciągi towarowe

Pokaż wszystkie odpowiedzi Ukryj wszystkie odpowiedzi

Urządzenie techniczne objęte dozorem technicznym może być eksploatowane na podstawie

 • zezwolenia ustnego lub pisemnego wydanego przez upoważnionego konserwatora
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • oznaczenia CE zamieszczonego na urządzeniu
 • deklaracji zgodności wystawionej przez wytwórcę
odpowiedź

Które z wymienionych czynności nie należą do zakresu obowiązków obsługującego UTB

 • wykonywanie niewielkich napraw urządzenia w ramach posiadanego wykształcenia i umiejętności
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi UTB
 • zapoznanie się z planem pracy i wielkością przenoszonych ładunków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzeń technicznych

 • są zawarte w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • określa konserwator urządzenia
 • określa w protokole inspektor wykonujący badanie
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Dozorem technicznym nazywamy

 • określone ustawa działania zmierzające do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych i urządzeń do odzyskiwania par paliwa oraz działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego w tych obszarach
 • instytucje kontrolujące stan techniczny urządzeń
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

 • Urząd Dozoru Technicznego oraz specjalistyczne jednostki dozoru technicznego
 • Urząd Dozoru Technicznego oraz upoważnione przez UDT organizacje
 • Urząd Dozoru Technicznego i zagraniczne jednostki dozoru technicznego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego traktowana jest jako

 • modernizacja urządzenia technicznego
 • naprawa urządzenia technicznego
 • usuwanie usterek i innych nieprawidłowości urządzenia technicznego
 • wytworzenie nowego urządzenia
odpowiedź

Uzgodniona naprawę lub modernizacje urządzeń technicznych może wykonać

 • naprawiający lub modernizujący, który posiada uprawnienie wydane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatujący urządzenie techniczne posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • konserwator posiadający odpowiednie doświadczenie w zakresie napraw lub modernizacji
 • w niewielkim zakresie kompetentny operator
odpowiedź

Ustawa o dozorze technicznym określa następujące formy dozoru technicznego

 • całkowita, częściowa, ograniczona
 • pełna, ograniczona, uproszczona
 • pełna, cykliczna, sporadyczna
 • UDT, WDT, TDT
odpowiedź

Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

 • konserwator po wykonaniu przeglądu z wynikiem pozytywnym
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub eksploatujący urządzenie techniczne z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego lub organ administracji publicznej z upoważnienia organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy
 • posiada zaświadczenie kwalifikacyjne odpowiedniej kategorii
 • urządzenie posiada aktualny pozytywny wynik przeglądu konserwacyjnego
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne może podjąć prace gdy

 • urządzenie posiada aktualny wpis w dzienniku konserwacji potwierdzający sprawność urządzenia
 • przeszedł odpowiednie szkolenie stanowiskowe
 • urządzenie posiada ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
 • wszystkie powyższe warunki musza być spełnione jednocześnie
odpowiedź

W przypadku nieprzestrzegania przez eksploatującego przepisów o dozorze technicznym eksploatujący

 • otrzymuje pisemne upomnienie
 • otrzymuje zalecenia pokontrolne
 • podlega grzywnie lub karze ograniczenia wolności
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska inspektor

 • wydaje decyzje wstrzymującą eksploatacje urządzenia technicznego
 • wystawia mandat karny
 • pisemnie poucza eksploatującego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

W przypadku niebezpiecznego uszkodzenia urządzenia technicznego lub nieszczęśliwego wypadku eksploatujący

 • niezwłocznie powiadamia UDT o zaistniałym zdarzeniu
 • powiadamia producenta urządzenia o przyczynach powstałego zdarzenia
 • niezwłocznie dokonuje naprawy urządzenia i przekazuje do dalszej eksploatacji
 • zgłasza urządzenie do wykonania naprawy
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi może zostać cofnięte przez

 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • eksploatującego urządzenie techniczne
 • inspektora bhp
 • Państwowa Inspekcje Pracy
odpowiedź

Urządzenia techniczne nieobjęte dozorem technicznym to

 • żurawie o udźwigu do 3,2 t
 • wciągniki i wciągarki oraz suwnice
 • wózki jezdniowe podnośnikowe oraz podesty ruchome
 • zawiesia transportowe
odpowiedź

Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

 • przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • układnice magazynowe oraz urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • wyciągi towarowe i wyciągi statków
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Niebezpieczne uszkodzenie urządzenia technicznego to

 • każda usterka UTB
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nadaje się do częściowej eksploatacji
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego nadaje się do eksploatacji tylko przy obniżonych parametrach
 • nieprzewidziane uszkodzenie, w wyniku którego urządzenie nie nadaje się do eksploatacji lub jego dalsza eksploatacja stanowi zagrożenie
odpowiedź

Nieszczęśliwy wypadek to

 • nagłe zdarzenie, które spowodowało obrażenia ciała lub śmierć
 • nagłe zdarzenie, które spowodowało przerwę w pracy
 • nagłe zdarzenie, które skutkuje wyłączeniem urządzenia technicznego z eksploatacji
 • każda usterka UTB spowodowana przyczyna losowa
odpowiedź

Podnoszenie i przenoszenie osób przez urządzenie techniczne przeznaczone wyłącznie do transportu ładunków wymaga

 • uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • uzgodnienia z przełożonym
 • uzgodnienia ze służba BHP
 • jest możliwe przy zachowaniu szczególnej ostrożności i pod nadzorem inspektora
odpowiedź

Odpowiedzialnym za zapewnienie właściwej obsługi i konserwacji urządzenia technicznego jest

 • eksploatujący urządzenie techniczne
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • Państwowa Inspekcja Pracy
 • inspektor UDT
odpowiedź

Wymagane przepisami prawa przeglądy konserwacyjne wykonuje

 • osoba posiadająca zaświadczenie kwalifikacyjne do konserwacji
 • pracownik autoryzowanego serwisu producenta urządzenia (pod warunkiem posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji)
 • zakładowe służby utrzymania ruchu
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Dziennik konserwacji urządzenia technicznego prowadzi

 • inspektor UDT w księdze rewizyjnej urządzenia
 • uprawniony operator
 • wyznaczony pracownik eksploatującego
 • konserwator urządzenia technicznego
odpowiedź

Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

 • w terminach zgodnych z zapisami rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego
 • przed wydaniem pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatacje
 • po naprawie urządzenia technicznego
 • po każdej zmianie eksploatującego
odpowiedź

Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

 • ograniczonym
 • pełnym
 • uproszczonym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Nieobecność konserwującego na badaniu urządzenia technicznego wymaga min.

 • wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego
 • przedstawienia pisemnego usprawiedliwienia nieobecności konserwatora
 • przedstawienia zwolnienia lekarskiego potwierdzającego niezdolność konserwatora do pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Kandydat na obsługującego urządzenie techniczne musi

 • mieć ukończone 18 lat
 • posiadać przynajmniej wykształcenie zawodowe
 • posiadać przynajmniej 1 rok stażu pracy
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

 • jego stan fizyczny i psychiczny w dniu pracy jest nieodpowiedni
 • stwierdzi, ze dalsza praca urządzeniem stwarza zagrożenie
 • urządzenie jest niesprawne
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Terminy przeglądów konserwacyjnych urządzenia mogą być określone

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Terminy badan okresowych i doraźnych kontrolnych UTB określone są

 • w ustawie o dozorze technicznym
 • w rozporządzeniu określającym warunki techniczne dozoru technicznego
 • w dokumentacji konstrukcyjnej urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie obsługi urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji w zakresie konserwacji urządzenia
 • wykonywanie napraw urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Urządzenie techniczne można eksploatować na podstawie

 • aktualnej naklejki organu właściwej jednostki dozoru technicznego określającej termin kolejnego badania
 • aktualnego wpisu konserwatora urządzenia w dzienniku konserwacji
 • ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pozytywnego protokołu z badania okresowego lub odbiorczego
odpowiedź

Po wykonanych czynnościach przy urządzeniu technicznym inspektor sporządza

 • instrukcje eksploatacji urządzenia
 • decyzje i protokół z wykonanych czynności
 • deklaracje zgodności CE
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Naprawę i modernizacje urządzenia technicznego wykonuje

 • operator w ramach posiadanych umiejętności
 • konserwator
 • zakład uprawniony
 • eksploatujący
odpowiedź

Bezpośrednio odpowiedzialnym za bezpieczna eksploatacje urządzenia technicznego jest

 • obsługujący urządzenie
 • producent urządzenia
 • zakładowy inspektor BHP
 • inspektor UDT
odpowiedź

Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

 • instrukcji eksploatacji urządzenia
 • ustawie o dozorze technicznym
 • dzienniku konserwacji
 • protokole z badania wykonanego przez inspektora UDT
odpowiedź

W ramach czynności przed rozpoczęciem pracy obsługujący

 • sprawdza stan techniczny urządzenia poprzez oględziny
 • wykonuje próby statyczna i dynamiczna
 • wykonuje próby ruchowe urządzenia
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • firma szkoleniowa po pozytywnym wyniku egzaminu sprawdzającego
 • inspektor BHP na podstawie zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • pracodawca na podstawie zdanego egzaminu
 • organ właściwej jednostki dozoru technicznego
odpowiedź

Przeciążanie UTB w trakcie pracy

 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne
 • jest dopuszczalne ale tylko do 125% udźwigu nominalnego
 • jest dopuszczalne ale tylko do 110% udźwigu nominalnego
odpowiedź

Badania doraźne eksploatacyjne wykonuje się m.in.

 • po każdym usunięciu usterki przez konserwatora
 • po wymianie cięgien nośnych
 • raz na rok
 • po wypadku na urządzeniu
odpowiedź

Obowiązki obsługującego określone są

 • w instrukcji eksploatacji urządzenia
 • w dzienniku konserwacji
 • w ustawie o dozorze technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Badania okresowe urządzenia technicznego są wykonywane przez

 • konserwatora posiadającego odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne
 • inspektora organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • pracownika serwisu producenta
 • operatora
odpowiedź

Jednostka dozoru technicznego jest

 • Urząd Dozoru Technicznego
 • Wojskowy Dozór techniczny
 • Transportowy dozór Techniczny
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

 • Rzeczypospolitej Polskiej
 • Unii Europejskiej
 • nie maja określonego obszaru ważności
 • krajów strefy Schengen
odpowiedź

Obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej przez operatorów urządzeń technicznych wynika z

 • instrukcji eksploatacji producenta
 • przepisów BHP
 • przepisów wewnątrzzakładowych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu przepisom dozoru technicznego podlegają

 • dźwigi, żurawie, suwnice, wciągarki i wciągniki
 • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, podesty ruchome
 • dźwignice linotorowe, przenośniki kabinowe i krzesełkowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

 • informacji o terminach i zakresie przeglądów konserwacyjnych UTB
 • podstawowych parametrów i przeznaczenia UTB
 • terminów badan technicznych wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • informacji o sposobie obsługi urządzenia
odpowiedź

Księga rewizyjna urządzenia musi zawierać

 • zbiór protokołów z badan wykonywanych przez jednostkę inspekcyjna
 • dokument, w którym odnotowywane są przeglądy konserwacyjne
 • treść aktualnych aktów prawnych
 • wykaz uprawnionych operatorów
odpowiedź

Decyzja wydana przez UDT

 • nie podlega odwołaniu
 • może zostać zmieniona przez inspektora PIP
 • podlega możliwości odwołania się przez eksploatującego
 • każda odpowiedz jest niepoprawna
odpowiedź

Do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje może przystąpić osoba, która

 • złożyła wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
 • ukończyła 18 lat
 • nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do obsługi urządzeń technicznych
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Po zakończonym badaniu technicznym z wynikiem pozytywnym inspektor UDT

 • przedłuża ważność świadectwa kwalifikacji operatora
 • oznakowuje urządzenie naklejka, która jest zezwoleniem na użytkowanie urządzenia
 • informuje użytkownika pisemnie w dzienniku konserwacji, ze wyraża zgodę na eksploatacje urządzenia
 • sporządza protokół z wykonanych czynności i wydaje decyzje administracyjna zezwalająca na eksploatacje
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne

 • są ważne bezterminowo
 • są terminowe z okresem ważności uzależnionym od ilości uzyskanych punktów na egzaminie
 • są terminowe z okresem ważności zgodnym z zapisami rozporządzenia w sprawie trybu sprawdzenia kwalifikacji
 • są ważne przez okres 15 lat
odpowiedź

Dokonujący przeróbek urządzenia technicznego bez uzgodnienia z organem właściwej jednostki dozoru technicznego

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • podlega ukaraniu mandatem karnym
 • nie podlega karze
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Kto dopuszcza do eksploatacji urządzenie techniczne bez ważnej decyzji zezwalającej na eksploatacje

 • podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności
 • nie podlega karze, jeżeli nie dojdzie do wypadku
 • podlega wyłącznie karze grzywny
 • podlega karze więzienia
odpowiedź

Instrukcja eksploatacji to

 • zbiór informacji niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji urządzenia udostępniany przez producenta
 • zbiór zaleceń wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego
 • instrukcja, która musi stworzyć użytkownik urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi nie wymaga się

 • jeżeli urządzenie jest obsługiwane przez jego właściciela
 • jeżeli wszystkie mechanizmy urządzenia maja napęd ręczny
 • jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów prywatnych, nie zarobkowych
 • od osób po 60 roku życia
odpowiedź

Osoba posiadająca zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

 • tylko urządzenia wymienione w zakresie uprawnienia
 • wszystkie urządzenia podlegające dozorowi technicznemu
 • inne urządzenia podlegające dozorowi technicznemu za zgoda pracodawcy
 • wszystkie UTB o udźwigu do 3,2 t
odpowiedź

Obowiązkiem obsługującego urządzenie techniczne jest

 • odmówić obsługi urządzenia, jeżeli wygasła decyzja zezwalająca na eksploatacje tego urządzenia
 • zawsze stosować się do poleceń przełożonego nakazujących eksploatacje urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych są

 • ważne na terenie Unii Europejskiej
 • ważne z dowodem tożsamości
 • bezterminowe
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługujący który jest świadkiem wypadku ma obowiązek

 • udzielić pomocy ofierze (lub ofiarom) wypadku
 • zabezpieczyć miejsce zdarzenia
 • powiadomić przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Obsługującemu nie wolno

 • podnosić ładunków, których masy nie potrafi określić
 • kontrolować stanu technicznego urządzenia
 • stosować się do zapisów zawartych w instrukcji eksploatacji
 • dokonywać oględzin zewnętrznych urządzenia
odpowiedź

Formami dozoru technicznego są

 • dozór pełny, dozór uproszczony, dozór ograniczony
 • badanie odbiorcze, badanie okresowe i badanie doraźne
 • UDT, TDT, WDT
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

 • jest dopuszczalne, po zapewnieniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa
 • jest zabronione
 • jest dopuszczalne, po uzgodnieniu z organem właściwej jednostki dozoru technicznego szczegółowych warunków eksploatacji
 • jest dopuszczalne jednorazowo na pisemne polecenie przełożonego
odpowiedź

Podnoszenie ładunków za pomocą dwóch lub więcej UTB

 • jest dopuszczalne, pod warunkiem opracowania przez eksploatującego szczegółowych warunków eksploatacji, opisujących czynności organizacyjno-techniczne minimalizujące ryzyko
 • jest zawsze dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza sumy udźwigów wykorzystywanych urządzeń
 • jest dopuszczalne jeżeli masa ładunku nie przekracza połowy udźwigu każdego z wykorzystanych urządzeń
 • nie jest nigdy dopuszczalna
odpowiedź

Przebywanie osób pod ładunkiem przenoszonym jest

 • zawsze niedozwolone
 • dozwolone dla osób kontrolującej spód ładunku;
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 5
 • dozwolone jeżeli współczynnik bezpieczeństwa cięgien wynosi nie mniej niż 7
odpowiedź

Przenoszenia ładunków nad osobami jest

 • dozwolone pod warunkiem uzyskania pisemnego zezwolenia od osoby kierującej transportem
 • dozwolone, po zapewnieniu współczynników bezpieczeństwa dla cięgien i urządzeń chwytnych większych niż 10
 • dozwolone pod warunkiem powiadomienia osób i wyposażeniu ich w środki ochrony indywidualnej
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

 • właściciel urządzenia
 • UDT, TDT, WDT
 • PIP
 • wszystkie odpowiedzi są niepoprawne
odpowiedź

Komisja egzaminacyjna powiadamia osobę zainteresowana o wyniku egzaminu

 • w ciągu 7 dni po egzaminie w formie pisemnej
 • bezpośrednio po egzaminie
 • w ciągu 14 dni po egzaminie w formie elektronicznej
 • listem poleconym lub poczta elektroniczna po upływie 30 dni roboczych od daty egzaminu
odpowiedź

Dziennik konserwacji powinien być prowadzony

 • tylko w formie papierowej
 • w formie elektronicznej lub papierowej
 • tylko w formie elektronicznej
 • przez obsługującego
odpowiedź

Instrukcja stanowiskowa

 • jest zawsze dostarczana wraz z instrukcja obsługi przez producenta urządzenia
 • stanowi niepisany zbiór zwyczajów przyjętych w zakładzie pracy
 • jest wydawana przez pracodawcę i zawiera szczegółowe wskazówki dotyczące bhp na stanowisku pracy
 • nie dotyczy operatorów urządzeń mobilnych
odpowiedź

Po upływie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzenia obsługujący

 • może obsługiwać UTB o ile kontynuuje prace u tego samego pracodawcy
 • może obsługiwać UTB o ile złoży wniosek o wydanie kolejnego zaświadczenia
 • może obsługiwać UTB dopiero po uzyskaniu nowego zaświadczenia kwalifikacyjnego
 • składa wniosek o przedłużenie terminu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego
odpowiedź

Przedłużenie ważności zaświadczenie kwalifikacyjnego następuje

 • na pisemny wniosek obsługującego
 • automatycznie po upływie terminu ważności zaświadczenia
 • na pisemne zgłoszenie pracodawcy obsługującego
 • po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym
odpowiedź

Udźwig UTB to parametr urządzenia bezpośrednio związany z

 • maksymalna wysokością podnoszonego ładunku
 • maksymalna objętością podnoszonego ładunku
 • maksymalna masa podnoszonego ładunku
 • iloczynem masy i objętości podnoszonego ładunku
odpowiedź

Masa netto 1000 l wody wynosi ok

 • 800 kg
 • 900 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
odpowiedź

Masa ładunku składającego się z 40 opakowań po 25 kg hazdy wynosi

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 900 kg
odpowiedź

Masa 60 kartonów po 20 kg hazdy wynosi

 • 800 kg
 • 1000 kg
 • 1100 kg
 • 1200 kg
odpowiedź

Masę podnoszonego ładunku można określić na podstawie

 • zawieszki zbiorczej znajdującej się na transportowanym ładunku
 • przeliczając uwzględniając ciężar właściwy i objętość
 • dokumentacji przewozowej i magazynowej
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Informacja dotycząca udźwigu urządzenia może być zawarta

 • w instrukcji eksploatacji
 • na tabliczce znamionowej
 • na urządzeniu technicznym
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Prawidłowe określenie jednostki udźwigu to

 • kg
 • Pa
 • mth
 • mm
odpowiedź

Co zawiera tabliczka znamionowa urządzenia

 • rok produkcji, nazwę producenta, udźwig
 • rok produkcji, nazwę producenta, udźwig, numer fabryczny
 • rok produkcji, nazwę producenta, udźwig, numer fabryczny, numer ewidencyjny Urzędu Dozoru Technicznego
 • wykaz norm i przepisów które zastosowano w produkcji urządzenia, informacje o miejscu znajdującej się apteczki pierwszej pomocy
odpowiedź

Wyłącznik główny powinien

 • być opisany "WYŁACZNIK GŁÓWNY"
 • posiadać możliwość zabezpieczenia przed niepowołanym załączeniem
 • nie rozłączać możliwości sterowania wyciągu towarowego
 • odpowiedzi a i b są prawidłowe
odpowiedź

Co jest niezbędne do identyfikacji urządzenia na miejscu jego zainstalowania

 • tabliczka znamionowa
 • numer ewidencyjny nadany przez UDT
 • księga rewizyjna
 • dziennik konserwacji
odpowiedź

Jaki powinien być łącznik zatrzymania bezzwłocznego

 • powinien być koloru czerwonego
 • powinien być bezpowrotny (zapadkowy)
 • oznaczony napisem STOP
 • wszystkie odpowiedzi są poprawne
odpowiedź

Kiedy wykonuje się badania doraźne wyciągów towarowych przewoźnych i przenośnych

 • po zmianie miejsca pracy urządzenia
 • po wykonaniu naprawy lub modernizacji urządzenia
 • raz na dwa lata
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Dla jakiego przypadku nie wykonuje się terminowych badan doraźnych kontrolnych

 • udźwig urządzenia jest mniejszy lub równy 250 kg
 • wysokość podnoszenia urządzenia jest mniejsza niż 2m
 • wysokość podnoszenia jest mniejsza niż 2 m i udźwig urządzenia jest mniejszy lub równy 500 kg
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Częstotliwość przeglądów konserwacyjnych wyciągu towarowego powinna być wykonywana zgodnie z

 • normami przedmiotowymi
 • instrukcja producenta załączona do dokumentacji technicznej urządzenia
 • przepisami wydanymi na podstawie ustawy o dozorze technicznym, o ile nie określono innych w instrukcji eksploatacji
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

Wyciąg towarowy posiada aktualną i pozytywna decyzje zezwalająca na eksploatacje wydany przez UDT, natomiast nie posiada aktualnego wpisu w dzienniku konserwacji potwierdzającego, ze urządzenie jest sprawne technicznie. Co powinien zrobić w tej sytuacji operator

 • może rozpocząć prace urządzeniem, ponieważ decyzja zezwalająca na eksploatacje UTB jest pozytywna, a jest ona dokumentem "nadrzędnym" nad dziennikiem konserwacji
 • może rozpocząć prace urządzeniem, pod warunkiem, ze otrzyma ustne zapewnienie od konserwatora, ze urządzenie jest sprawne
 • może rozpocząć prace po samodzielnym sprawdzeniu poprawności działania urządzenia
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

Kto zgodnie z ustawa o dozorze technicznym wydaje decyzje zezwalająca na eksploatacje wyciągu towarowego

 • konserwator po pozytywnym przeglądzie urządzenia
 • inspektor UDT po wykonaniu czynności dozoru technicznego
 • eksploatujący, po uzyskaniu informacji od konserwatora na podstawie odrębnych przepisów administracyjnych
 • właściciel urządzenia w porozumieniu z producentem układnicy
odpowiedź

Od czego zależy stosowanie środków ochrony indywidualnej przy UTB

 • od instrukcji eksploatacji danego urządzenia
 • od przepisów BHP w danym miejscu pracy
 • rozporządzenia MPiT w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Wskaż podstawowe obowiązki obsługującego UTB

 • wykonywanie badan kontrolnych oraz drobnych napraw i modernizacji urządzenia
 • dokonywanie przeglądów konserwacyjnych urządzenia
 • przestrzeganie instrukcji eksploatacji UTB
 • odpowiedz b i c jest prawidłowa
odpowiedź

W przypadku dozoru ograniczonego, czy obsługujący może pracować wyciągiem towarowym bez ważnej decyzji UDT zezwalającej na eksploatacje

 • tak, pod warunkiem wykonanego przeglądu przez konserwatora urządzenia
 • nie może pracować, gdy urządzenie nie posiada ważnej decyzji
 • tak, pod warunkiem przestrzegania instrukcji eksploatacji i przepisów BHP
 • tak , ale nie dłużej niż 30 dni od wygaśnięcia przedmiotowej decyzji
odpowiedź

Przed rozpoczęciem pracy przez obsługującego urządzenie za sprawdzenie poprawności jej działania odpowiedzialny jest

 • konserwator urządzenia
 • obsługujący
 • inspektor UDT
 • inspektor BHP
odpowiedź

Na Jakie urządzenia techniczne uprawnia wnioskowane zaświadczenie kwalifikacyjne

 • wyciągi towarowe
 • wyciągi towarowe i układnice
 • wyciągi towarowe i wciągarki
 • sprzęt budowlany do transportu towarów w ograniczonym zasięgu
odpowiedź

Środkami ochrony indywidualnej są

 • wszelkie środki noszone lub trzymane przez pracownika w celu jego ochrony przed zagrożeniami związanymi z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy
 • wszelkie środki przeznaczone do ochrony grupy ludzi i pojedynczych osób przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi w środowisku pracy
 • stałe lub demontowane osłony i balustrady, drzwi lub bramki
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
odpowiedź

Eksploatujący jest zobowiązany wyłączyć z eksploatacji urządzenie pod dozorem ograniczonym gdy

 • nie posiada decyzji organu właściwej jednostki dozoru technicznego
 • licznik przekroczy liczbę 10 tysięcy cykli
 • nie posiada naklejki UDT z informacja o dacie następnego badania technicznego
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Kto jest odpowiedzialny za bezpieczna eksploatacje urządzenia

 • inspektor
 • eksploatujący i obsługujący
 • konserwator
 • wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
odpowiedź

Czy dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia

 • tak, jeżeli operator nie przewozi pasażerów
 • nie
 • tak, jeżeli masa nadwyżki nie przekracza 10% udźwigu nominalnego
 • tak, jeżeli urządzenie posiada ogranicznik udźwigu
odpowiedź

Co należy zrobić, gdy zauważysz uszkodzenie konstrukcji toru jezdnego

 • należy natychmiast zatrzymać urządzenie, zabezpieczyć je przed uruchomieniem oraz powiadomić przełożonego oraz innych obsługujących
 • można użytkować wyciąg towarowy do końca zmiany a następnie poinformować przełożonego o uszkodzeniu urządzenia
 • nie należy podejmować żadnych kroków, ponieważ urządzenie ma ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
 • należy zatrzymać urządzenie i dokonać naprawy we własnym zakresie
odpowiedź

Które z wymienionych środków ochrony indywidualnej należy bezwzględnie stosować obsługując dźwig budowlany o niepełnej zabudowie kabiny

 • szelki bezpieczeństwa
 • środki ochrony indywidualnej określone w instrukcji eksploatacji dźwigu oraz wymagane w przepisach bhp obiektu na terenie którego jest zainstalowane urządzenie
 • nie jest konieczne stosowanie żadnych środków ochrony indywidualnej
 • stosujemy środki ochrony które są aktualnie dostępne w miejscu pracy
odpowiedź

Czy obsługujący przed przystąpieniem do pracy ma obowiązek dokonania oględzin stanu technicznego urządzenia

 • tak
 • nie, sprawdza zapisy w dzienniku konserwacji
 • tak, ma obowiązek 3 razy w ciągu zmiany dokonać oględzin w odstępach czasu regulowanych przez kierownika budowy.
 • nie jeżeli urządzenie jest na gwarancji producenta
odpowiedź

Jeżeli urządzenie nie przeszło codziennej kontroli stanu technicznego wykonanej przez obsługującego, to

 • można pracować tylko pod nadzorem konserwatora
 • można pracować tylko pod nadzorem inspektora BHP
 • można pracować na wyraźne polecenie przełożonego
 • wszystkie odpowiedzi są nieprawidłowe
odpowiedź

Czy obsługujący może odmówić pracy na wyciągu towarowym

 • tak, jeżeli stwierdza ze zagraża to jego życiu lub zdrowiu
 • nie, jeżeli urządzenie ma ważna decyzje zezwalająca na eksploatacje
 • nie, jeżeli w ciągu ostatnich 7 dni był przeprowadzony przegląd i konserwacja
 • tak, jeżeli nie był przeprowadzona konserwacja w ciągu ostatnich 3 tygodni
odpowiedź

Maksymalna prędkość wiatru, przy której można pracować wyciągiem towarowym

 • ustala kierownik budowy
 • jest określona w instrukcji obsługi
 • ustala operator urządzenia
 • ustala właściciel urządzenia
odpowiedź

Jaki maksymalny udźwig urządzenia uzyskamy dla długości wyciągu 11m i kącie nachylenia toru jezdnego 65˚

 • 130k g
 • 150k g
 • 180 kg
 • 200 kg
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

Przy jakim kącie nachylenia i maksymalnej długości toru jezdnego możemy podnieść ładunek o masie 160 kg

 • 60° i 17m
 • 70° i 17m
 • 70° i 19m
 • odpowiedz a i b jest prawidłowa
Rysunek pomocniczy
odpowiedź

W jakim przypadku może zadziałać wyłącznik zwisu lin

 • w przypadku zablokowania podstawy ładunkowej na torze jezdnym
 • przy przeciążeniu podstawy ładunkowej
 • w przypadku zerwania liny nośnej
 • odpowiedz a i c jest prawidłowa
odpowiedź

Jakie środki stosuje się w celu zatrzymania jazdy podstawy ładunkowej na końcu toru

 • hamulec bezpieczeństwa
 • łączniki krańcowe
 • ograniczniki prędkości z chwytaczami
 • właściwie dobrana długość liny nośnej
odpowiedź

Przerwanie dowolnego łącznika bezpieczeństwa powinno spowodować odłączenie silnika napędowego z jednoczesnym zadziałaniem hamulca

 • po 1 minucie
 • natychmiast
 • po zatrzymaniu się na docelowym przystanku
 • po zmianie kierunku ruchu
odpowiedź

Jaką funkcje pełnia zderzaki na torze jazdy platformy

 • utrzymują platformę na poziomie przystanku podczas jej załadunku lub rozładunku
 • utrzymują platformę na poziomie skrajnego przystanku podczas jej załadunku
 • ograniczają przejazd platformy poza skrajnymi przystankami
 • zabezpieczają konstrukcje wyciągu przed skutkami zderzenia z innymi maszynami
odpowiedź

Łączniki krańcowe wyciągu towarowego służą do

 • wyłączenia sterowania w przypadku przemieszczenia się podstawy ładunkowej poza strefy normalnej pracy
 • wyłączenia sterowania w przypadku przekroczenia udźwigu
 • wykrycia i zasygnalizowania przeciążenia
 • mechanicznego blokowania podstawy ładunkowej w skrajnym położeniu
odpowiedź

Prawidłowe działanie hamulca wyciągu towarowego powinno spowodować

 • utrzymanie podstawy z ładunkiem podczas załadunku
 • zatrzymanie podstawę z pełnym ładunkiem jadąca w dół
 • nie dopuścić do przekroczenia prędkości nominalnej
 • odpowiedzi a i b są prawidłowe
odpowiedź

Czy dozwolone jest przekraczanie dopuszczalnego udźwigu urządzenia

 • tak, jeżeli ładunek jest podnoszony na niewielka wysokość do 3m
 • tak, ale nie więcej niż 25 %
 • tak, jeżeli jest to sporadyczne i nie można podzielić ładunku na mniejsze części
 • tak, ale tylko w przypadku wykonywania prób przewidzianych przez producenta układnicy i w obecności inspektora UDT
odpowiedź

Co powinien wykonać operator, jak zauważy nieprawidłowe działanie wyciągu towarowego

 • może wykonywać prace zachowując szczególna ostrożność
 • powinien zabezpieczyć i wyłączyć urządzenie oraz sam wykonać naprawę umożliwiająca dalsza prace
 • powinien zabezpieczyć i wyłączyć urządzenie oraz wezwać uprawnione osoby do naprawy urządzenia
 • może wykonywać prace redukując masę przewożonych ładunków o 50%
odpowiedź

Pytania egzaminacyjne z zakresu obsługi urządzeń technicznych: wyciągi towarowe.

 

Wyciągi towarowe – kursy

Do obsługi wyciągów towarowych niezbędne jest ukończenie kursu operatora wyciągów towarowych, zakończony pozytywnym wynikiem egzaminu. Zdobywając odpowiednie uprawnienia możesz zająć się obsługą i konserwacją wyciągów towarowych. Zwiększysz również swoje kwalifikacje i poszerzysz wiedzę z tego zakresu.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego “Omega” udostępnił uczestnikom szkolenia pytania i odpowiedzi z zakresu wyciągów towarowych, które ułatwią kursantom naukę. Zapraszamy!

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.