4,8

(32) 740 99 00

Pon. - Pt.: 8:00 - 16:00

Wyślij email

Odpisujemy do 24h

ul.Saturna 2

41-818 Zabrze

4,8

Jak przedłużyć uprawnienia UDT?

Zgodnie z  Rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, wszystkie uprawnienia do obsługi/konserwacji urządzeń wydane przed 1 czerwca 2019 r., które były ważne bezterminowo (na rewersie nie posiadają daty ważności) zmieniają się w uprawnienia terminowe.

 

Ważność tych uprawnień kończy się 1 stycznia 2024 r., natomiast zgodnie z rozporządzeniem wszystkie uprawnienia wydane i przed, i po wejściu tego rozporządzenia w życie można przedłużyć nie później niż 3 miesiące przed końcem ich ważności. W związku z tym, uprawnienia wydawane przed 1 czerwca 2019 r. można przedłużyć najpóźniej do 30 września 2023 r.

 

Dotyczy to uprawnień wydanych przez UDT, TDT i WDT. 

 

Posiadane uprawnienia na suwnice, żurawie, wózki czy inne urządzenia opisane w ww. rozporządzeniu należy osobiście przedłużyć w UDT, w ramach trybu przewidzianego w ustawie.

Jak przedłużyć uprawnienie UDT? 

W celu przedłużenia okresu ważności praw należy złożyć stosowny wniosek w formie pisemnej lub elektronicznej przez poratl eudt.gov.pl nie później niż 3 miesiące przed końcem okresu ważności uprawnień (art. 23 ust. 2 c ust. 1). W zależności od uprawnień i typu urządzenia, zostaną one przedłużone na kolejne 5 lub 10 lat. Jest to określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia (znajdziesz go na końcu artykułu). 

 

Pamiętaj aby na każde uprawnienie złożyć osobny wniosek!  

 

Więcej informacji na stronie https://eudt.gov.pl/promotional-content/22

Jakie warunki trzeba spełnić, aby odnowić licencję UDT? 

Aby przedłużyć  okres ważności praw, należy złożyć wniosek i spełnić dwa kryteria: 

  • wykonujesz czynności wynikające z uprawnienia w ciągu 3 lat, w ciągu ostatnich 5 lat (ciągłość powołania), 
  • pod rygorem odpowiedzialności karnej należy złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności w składanym wniosku (oświadczenie znajduje się w rubryce 3 wzoru wniosku).

 

Ustawa nie określa, w jaki sposób  czynności wynikające z zaświadczenia muszą być wykonane w okresie 3 lat w ciągu ostatnich 5 lat. Nie ma znaczenia, czy zawód był ciągły, czy łączony. Nie jest również sprawdzany w celu dalszej kontroli, a posiadacz zezwolenia składa jedynie oświadczenie w tej sprawie. Określają to przepisy ustawy o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2d:

Do wniosku, o którym mowa w ust. 2a, należy dołączyć oświadczenie osoby zainteresowanej przedłużeniem okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego o wykonywaniu czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. W oświadczeniu umieszcza się klauzulę o następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy muszę płacić za odnowienie licencji UDT? 

Wszystkie czynności związane z przedłużeniem  ważności świadectw kwalifikacji UDT, TDT i WDT są bezpłatne! Określają to przepisy ustawy o Dozorze Technicznym art. 23 ust. 2a:

 

Przedłużenie okresu ważności świadectwa kwalifikacyjnego osób, o których mowa w §. 22, wymagania dla osób odpowiedzialnych za wytwarzanie, naprawę, modernizację i nadzór nad urządzeniami technicznymi ust. 3 są bezpłatne i ustalane na żądanie. 

 

Wybrane kategorie sprzętu i okres ważności licencji – dźwigi, wózki, dźwigi, podesty robocze 

  • Żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne – składające się z wysięgnika wykonującego ruch obrotowy, po którym przemieszcza się wciągnik będący podzespołem podnoszącym ładunek – 10 lat
  • Żurawie samojezdne, szynowe, wieżowe i szybkomontujące, kolejowe i na pojazdach kolejowych, pokładowe i pływające – 5 lat
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia – sterowane z kabiny i poziomu roboczego – 10 lat
  • Suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia – 5 lat
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 5 lat
  • Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – 10 lat
  • Podesty ruchome stacjonarne, wiszące, maszynowe i na pojazdach kolejowych – 10 lat
  • Podesty ruchome przejezdne – 5 lat

Gdzie złożyć wniosek o przedłużenie uprawnień UDT?

Procedurę wymiany uprawnień w całości możemy przeprowadzić on-line na stronie internetowej URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Wzór wniosku o przedłużenia uprawnień UDT – Wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego.pdf

Okres ważności kwalifikacji dla poszczególnych uprawnień – Tabela – okres ważności kwalifikacji urządzeń technicznych.pdf

 

PAMIĘTAJ! ZANIM ZŁOŻYSZ WNIOSEK, SPRAWDŹ CZY UPRAWNIENIA KTÓRE POSIADASZ WYDANE SĄ PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO, CZY BYĆ MOŻE PRZEZ OŚRODEK KSZTAŁCENIA, PRYWATNĄ FIRMĘ SZKOLENIOWĄ, ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO ITP. I SĄ TO TYLKO ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU SZKOLENIA.

 

PODZIEL SIĘ POSTEM

UWAGA

Szanowni Klienci!

Prosimy o nieutożsamianie naszego Ośrodka Szkolenia Zawodowego Omega oraz firmy Alfa Damian Cieślar z przedsiębiorstwem o zbliżonej nazwie: Ośrodek Szkolenia Zawodowego Alfa.

Informujemy, iż nie sprzedajemy zaświadczeń, potwierdzających ukończenie szkoleń w formie on-line i nie prowadzimy też egzaminów państwowych UDT/WIT w formie zdalnej.

Nie stosujemy również praktyk, polegających na wysyłaniu kurierem, materiałów szkoleniowych, rozwiązanych testów egzaminacyjnych do podpisu a także nie pobieramy pieniędzy za pośrednictwem firm kurierskich.

Zalecamy ostrożność, weryfikacje oferowanych usług szkoleniowych oraz serdecznie zapraszamy na profesjonalne szkolenia organizowane przez nasz Ośrodek.